| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 21 listopada 2001 r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Art. 1. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 i 1370) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21:

a) [1] w ust. 1:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1,

b) dochodu otrzymanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej – w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, o których mowa w art. 30 ust. 1b,”

– skreśla się pkt 5,

– pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych oraz kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania,”

– w pkt 52 na początku dodaje się wyrazy „odsetki i”,

– skreśla się pkt 54, 56, 57 i 69,

– pkt 67 i 68 otrzymują brzmienie:

„67) wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym połowy kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy; rzeczowymi świadczeniami okolicznościowymi są w szczególności: bony towarowe, paczki świąteczne dla dzieci, bilety na imprezy sportowe lub kulturalne,

68) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności,”

b) po ust. 5c dodaje się ust. 5d w brzmieniu:

„5d. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b), jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.”,

c) w ust. 9 wyrazy „art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. c) i d)” zastępuje się wyrazami „art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) i c)”

2) w art. 23 w ust. 1 w pkt 38 na końcu skreśla się wyrazy „w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego”

3) w art. 26 w ust. 7 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z tym że, jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 9 ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.”

4) po art. 26a dodaje się art. 26b w brzmieniu:

„Art. 26b. 1. Od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2–4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego albo

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

2. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli:

1) kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,

2) kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

3) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4) inwestycja wymieniona w ust. 1 została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r. i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku, oraz:

a) w przypadku inwestycji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – umową o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo umową o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, których jedną ze stron jest podatnik, albo umową o przeniesieniu na podatnika własności domu jednorodzinnego,

b) w przypadku inwestycji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – umową, w formie aktu notarialnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

5) do zeznania, o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,

6) odsetki, o których mowa w ust. 1:

a) zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,

b) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,

c) nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

7) podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

a) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b) budowę budynku mieszkalnego,

c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g) systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

3. Odliczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają odsetki od kredytów:

1) udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

2) udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

3) udzielanych przez kasy oszczędnościowo-budowlane na zasadach określonych w przepisach o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe,

4) udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,

5) objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,

6) wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją wymienioną w ust. 1; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

4. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie odsetki:

1) naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia,

2) od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej kwocie określonej zgodnie z art. 27a ust. 2, ustalonej w roku zakończenia inwestycji.

5. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja.

6. Odsetki, o których mowa w ust. 4, zapłacone przed rokiem określonym w ust. 5, mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki.

7. Odsetki, o których mowa w ust. 4, zapłacone przed rokiem określonym w ust. 5 mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia.

8. Wydatki, o których mowa w ust. 1, dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu – odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, wraz z objaśnieniem co do sposobu jego wypełnienia.”

5) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 28–30 i art. 44 ust. 4, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

37.024

19% podstawy obliczenia minus kwota 518 zł 16 gr

37.024

74.048

6.516 zł 40 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł

74.048

 

17.623 zł 60 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

 

2. Jeżeli u podatników, którzy osiągają wyłącznie przychody z tytułu emerytur i rent niepodlegających podwyższeniu stosownie do art. 55 ust. 6, po odliczeniu podatku według skali określonej w ust. 1, pozostaje kwota przychodu niższa niż kwota stanowiąca 20% górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej określonej w ust. 1, w stosunku rocznym, podatek określa się tylko w wysokości nadwyżki ponad tę kwotę.

3. Przepis ust. 2 stosuje się, jeżeli prawo do określonych w nim świadczeń oraz obowiązek podatkowy istniały w dniu 1 stycznia 1992 r. lub powstały, poczynając od świadczeń należnych od tego dnia.

4. Począwszy od roku podatkowego 2003, kwota, o którą zmniejsza się podatek lub zaliczkę, wymieniona w pierwszym przedziale skali określonej w ust. 1, podlega w każdym roku podatkowym podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w roku poprzedzającym ten rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

5. Począwszy od roku podatkowego 2004, określone w skali, o której mowa w ust. 1, przedziały dochodu, podlegającego opodatkowaniu, podlegają w każdym roku podatkowym podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w roku poprzedzającym ten rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

6. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 4 i 5, jest określany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, ogłaszanym na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej .

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, określa, w drodze rozporządzenia, na podstawie komunikatu, o którym mowa w ust. 6, skalę podatku dochodowego na następny rok podatkowy oraz kwotę, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 – z uwzględnieniem terminów i zasad określonych w ust. 4 i 5.

8. Jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 33 lub pkt 66, podatek dochodowy określa się w następujący sposób:

1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

9. Jeżeli osoby, o których mowa w art. 3, osiągają również dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a nie zachodzą okoliczności określone w art. 21 ust. 1 pkt 33 i umowa o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu zawarta z tym państwem inaczej nie stanowi, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

10. Jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą, na podstawie art. 25, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 25a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.”

6) art. 27a otrzymuje brzmienie:

„Art. 27a. 1. Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2–15, jeżeli w roku podatkowym podatnik:

1) poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów,

2) poniósł wydatki na:

a) dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci,

b) odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika,

c) odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych,

d) zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą.

2. Podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podatku z tytułu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na podstawie kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy.

3. Kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć:

1) za rok podatkowy:

a) 19% poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a),

b) 19% poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,

c) 19% poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), nie więcej jednak niż kwota najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,

d) 19% poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d), nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,

2) w każdym okresie trzech kolejnych lat, poczynając od dnia 1 stycznia 2003 r. – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 19% kwoty poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż:

a) 3% kwoty, o której mowa w ust. 2, obowiązującej w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego – jeżeli wydatki dotyczą budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej,

b) 2,5% kwoty, o której mowa w ust. 2, obowiązującej w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego – jeżeli wydatki dotyczą lokali mieszkalnych

– z tym że w razie zbiegu uprawnień do odliczeń z tytułu wydatków, o których mowa w lit. a) i b), łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty limitu określonego w lit. a).

4. Jeżeli podatnik, dokonując remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ponosi wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tymi wydatkami przekroczy limity odliczeń określone w ust. 3 pkt 2, wysokość odliczeń podwyższa się o 0,5% kwoty, o której mowa w ust. 2.

5. Zmniejszenie podatku na zasadach określonych w ust. 3 pkt 2 i w ust. 4 może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku każdego okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3% kwoty, o której mowa w ust. 2, obowiązującej w pierwszym roku tego okresu.

6. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że:

1) wydatki na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. d) ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej – na podstawie dowodu tej wpłaty,

2) wydatki na cele wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a) ustala się na podstawie imiennych biletów okresowych na dojazdy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego.

7. Odliczenia stosuje się, jeżeli:

1) wydatki na cele określone w ust. 1 nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,

2) wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 1 dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 2 lit. d) zostały poniesione przez podatników osiągających przychody określone w art. 12 ust. 1 i 6.

8. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), podlegające odliczeniu, uważa się wydatki z tytułu:

1) dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych, określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych,

2) poddania się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny,

3) nauki języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

9. Wydatki, o których mowa w ust. 8, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały odliczone od podatku, na podstawie ust. 1 pkt 2 lit. c).

10. Wysokość odliczeń od podatku, określona zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2, dotyczy łącznie obojga małżonków, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację. Jeżeli małżonkowie:

1) podlegają odrębnemu opodatkowaniu – odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małżonków,

2) przed zawarciem związku małżeńskiego, w okresie obowiązywania ustawy, korzystali z odliczeń od podatku na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o kwotę dokonanych odliczeń zmniejsza się kwoty odliczeń określone zgodnie z ust. 3 pkt 2,

3) w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji korzystali, w okresie obowiązywania ustawy, z odliczeń od podatku na cele określone w ust. 1 pkt 1, a następnie związek małżeński ustał lub została orzeczona separacja – przysługująca każdemu z nich kwota odliczenia podlega zmniejszeniu o kwotę odliczeń dokonanych w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji, w wysokości po 50% tych odliczeń, jeżeli byli opodatkowani łącznie, a jeżeli byli opodatkowani odrębnie – w wysokości odliczenia dokonanego przez każdego z nich.

11. Prawo do odliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), przysługuje podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej – o ile nie ukończył 35 roku życia, oraz podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, o ile osoba ta nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem dochodów:

1) opodatkowanych zgodnie z art. 28 i 30,

2) zwolnionych od podatku dochodowego,

3) w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

12. Wysokość odliczeń od podatku, określona zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. c), w przypadku ponoszenia wydatków na kształcenie dziecka własnego lub przysposobionego, przysługuje łącznie obojgu rodzicom. W ramach limitu przysługującego rodzicom wydatki poniesione na rzecz dzieci własnych i przysposobionych odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga, w proporcji określonej przez nich w zeznaniach rocznych.

13. Odliczeń od podatku z tytułu wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, nie dokonuje się od zryczałtowanego podatku dochodowego, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

14. Jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułów wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1, a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

15. Kwota odliczeń od podatku, obliczona zgodnie z ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4, przekraczająca kwotę podatku obliczonego zgodnie z art. 27, podlega odliczeniu od podatku obliczonego za lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia.

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej wysokość kwoty, o której mowa w ust. 2.

17. Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i rodzaje wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 4, mając na uwadze w szczególności konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

18. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje przyrządów i pomocy naukowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d), mając na uwadze potrzebę zapewnienia możliwości prawidłowego wykonywania zawodu.”

7) w art. 27b:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,”

b) [2] w ust. 2 wyrazy „9%” zastępuje się wyrazami „7,75%”

8) w art. 29 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „6–8” zastępuje się wyrazami „6–9”

9) w art. 30:

a) w ust. 1:

– w zdaniu wstępnym po wyrazach „pobiera się od nich” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 52a,”

– po pkt 1a dodaje się pkt 1b i 1c w brzmieniu:

„1b) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych gromadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą – w wysokości 20% uzyskanego przychodu,

1c) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych – w wysokości 20% wypłacanej kwoty dochodu,”

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) od przychodów określonych w art. 13 pkt 2 i 5–8, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 143 zł – w wysokości 20% przychodu,”

– w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu:

„13) od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804 i Nr 85, poz. 925) – w wysokości 20% przychodu.”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Przepisy ust. 1 pkt 1, 1a, 1b i 1c stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, z tym że zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą do celów podatkowych wydanego przez właściwą administrację podatkową (certyfikat rezydencji).”,

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1c, rozumie się fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz inne fundusze o charakterze kapitałowym, w tym fundusze działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

1c. Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach lub w inny sposób unicestwianych tytułów udziału w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub tytuły począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO).”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i 1b i pkt 2–5 oraz pkt 9, 11–13, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1c, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych ani inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Począwszy od roku podatkowego 2003, corocznie ulega podwyższeniu kwota określona w ust. 1 pkt 3 – w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen, o którym mowa w art. 27 ust. 4.”

10) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny.”,

b) w ust. 7 wyrazy „z emerytur i rent oraz rent strukturalnych” zastępuje się wyrazami „z emerytur i rent, rent strukturalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Organy rentowe nie dokonują rocznego obliczenia podatku dla podatników uzyskujących dochód wyłącznie z zasiłków lub świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny, wypłacanych bezpośrednio przez te organy, natomiast sporządzają informację, o której mowa w art. 39, według zasad określonych w ust. 7.”,

d) w ust. 9:

– w pkt 2 wyrazy „w art. 26 ust. 1 pkt 2, 5–7 i 9 oraz w art. 27a” zastępuje się wyrazami „w art. 26 ust. 1 pkt 2, 5, 6 i 9, art. 26b i art. 27a”,

– w pkt 4 wyrazy „art. 27 ust. 5” zastępuje się wyrazami „art. 27 ust. 8”,

e) w ust. 10 wyrazy „emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego albo rent strukturalnych” zastępuje się wyrazami „emerytur i rent, lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, lub rent strukturalnych albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny”

11) w art. 37 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „w art. 26 ust. 1 pkt 2, 4, 6, 7 i 9 oraz w art. 27a” zastępuje się wyrazami „w art. 26 ust. 1 pkt 2, 4, 6 i 9, art. 26b i art. 27a”

12) w art. 41:

a) skreśla się ust. 3a,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Płatnicy wymienieni w ust. 1 oraz podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia gier i zakładów wzajemnych, do prowadzenia rachunków podatników albo do gromadzenia środków pieniężnych podatnika w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu:

1) dochodów, o których mowa w art. 29, wypłacanych osobom określonym w art. 4,

2) dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1–4.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Organ wojskowy, jako płatnik, jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 13.”

13) w art. 42:

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „ust. 4–6” dodaje się wyrazy „i 6a”,

b) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „art. 4” dodaje się wyrazy „oraz urzędom skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „i ust. 3a”

14) w art. 42b w pkt 1 po wyrazach „art. 42” dodaje się wyrazy „ust. 2 pkt 1 i”

15) skreśla się art. 44a i 44b;

16) w art. 45 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. W przypadkach:

1) określonych w art. 27a ust. 14,

2) otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

– podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności.”

17) w art. 45b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 28 ust. 4, art. 34 ust. 5 i 8, art. 35 ust. 7 i 10, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 i 3, art. 42a, art. 43 ust. 1 oraz art. 44 ust. 3a, 6 i 6a, ust. 6c pkt 4 i ust. 8,”

18) [3] po art. 52 dodaje się art. 52a i 52b w brzmieniu:

„Art. 52a. 1. Zwalnia się od podatku dochodowego:

1) dochody z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – nabytych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.,

2) dochody (przychody), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1b, jeżeli są wypłacane albo stawiane do dyspozycji podatnika od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem,

3) dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1c, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem inwestycyjnym, bez względu na formę tego programu – w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59,

4) premie mieszkaniowe dopisane do stanu oszczędności zgromadzonych przed dniem 1 stycznia 2005 r. na imiennym rachunku docelowego oszczędzania na podstawie przepisów o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe,

5) odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma zastosowania do dochodów (przychodów) od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem – wypłacanych lub stawianych do dyspozycji na podstawie tych umów zmienionych, przedłużonych lub odnowionych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r.

3. Jeżeli wypłata dochodów (przychodów) wynika z umów zawartych w okresie od dnia 1 grudnia 2001 r. do dnia 28 lutego 2002 r., podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1b, określa się w wysokości przypadającej proporcjonalnie na okres, w którym podatnikowi nie przysługuje zwolnienie na podstawie ust. 1 pkt 2.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do odsetek i dyskonta od obligacji określonych w ust. 1 pkt 1.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma również zastosowania do dochodów (przychodów) od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem, w przypadku gdy umowa ta:

1) została rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta, bez względu na przyczynę tego rozwiązania,

2) przewiduje możliwość wypłaty całości lub części kapitału, w tym z tytułu skapitalizowanych odsetek, zgromadzonego przez podatnika w trakcie trwania umowy, a podatnik z tej możliwości skorzystał.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia rachunku podatnika albo do gromadzenia środków pieniężnych podatnika w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, pobiera podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1b, w dniu rozwiązania umowy albo wypłaty całości lub części kapitału, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. Przepis ust. 3 i art. 42 stosuje się odpowiednio, z tym że podatek pobiera się od sumy dochodów (przychodów) uzyskanych począwszy od dnia 1 marca 2002 r.

Art. 52b. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. podlegają opodatkowaniu kwoty stanowiące obrót kapitałowy w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, przekazywane za granicę przez osoby fizyczne.

2. Zryczałtowany podatek jest pobierany w dniu przekazywania za granicę kwoty, o której mowa w ust. 1, i wynosi 2% tej kwoty.

3. Do poboru zryczałtowanego podatku w wysokości określonej w ust. 2 są obowiązane instytucje finansowe działające zgodnie z przepisami prawa dewizowego, przekazujące kwoty, o których mowa w ust. 1. W razie braku możliwości pobrania podatku stosuje się odpowiednio przepis art. 41 ust. 7.

4. Jeżeli kwoty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane za granicę bez pośrednictwa instytucji wymienionych w ust. 3, do obliczenia i wpłaty podatku, zgodnie z ust. 1 i 2, jest obowiązany podatnik przekazujący te kwoty.

5. W zakresie wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego stosuje się przepisy art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2.”

Art. 2. [Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym]
W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961 i Nr 125, poz. 1363 i 1369) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 wyrazy „i Nr 104, poz. 1104” zastępuje się wyrazami „ , Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509”

2) w art. 11:

a) w ust. 1 po wyrazach „art. 26 ust. 1” dodaje się wyrazy „i w art. 26b”,

b) w ust. 2 po wyrazach „art. 9 ust. 3 i 3a” dodaje się przecinek, a wyrazy „oraz art. 26 ust. 5–7” zastępuje się wyrazami „art. 26 ust. 5–7 oraz art. 26b”

3) w art. 14:

a) w ust. 1 wyrazy „pkt 3 lit. b)” zastępuje się wyrazami „pkt 2 lit. d)”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku dokonywania odliczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27a ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)–c) i pkt 2, ust. 4–6, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8–12 i 14–17 ustawy o podatku dochodowym oraz art. 3 ust. 1 i art. 4–8 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509).”

4) w art. 31 w ust. 2 wyrazy „9%” zastępuje się wyrazami „7,75%”

5) w art. 44 w ust. 2 wyrazy „9%” zastępuje się wyrazami „7,75%”.

Art. 3. [Nabycie prawa w latach 1992-1996]
1. Podatnikom, którzy w latach 1992–1996 nabyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r., a wydatki te nie znalazły pokrycia w dochodach osiągniętych w latach 1992–2001, przysługuje prawo do odliczania tych wydatków na zasadach określonych w art. 26 ust. 8 i 9 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r.

2. Podatnikom, którzy w latach 1992–1996 nabyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b), e) i f) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r., i dokonali dalszych wydatków na budowę tego budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę tego budynku na cele mieszkalne lub przebudowę tego strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie tego lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, przysługuje prawo do odliczania tych wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na zasadach określonych w art. 26 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r.

Art. 4. [Nabycie prawa w latach 1997-2001]
1. Podatnikom, którzy w latach 1997–2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)–f) i pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w tej ustawie.

2. Podatnikom, którzy w latach 1997–2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)–f) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

3. Podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Art. 5. [Limit odliczenia od dochodu]
1. Jeżeli w latach 1992–2001 podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1, nabył prawo do odliczenia od podatku kwot, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. – limit odliczenia od dochodu, określony w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r., pomniejsza się o kwotę wydatków podlegających odliczeniu od dochodu oraz o kwotę wydatków stanowiących podstawę do dokonania odliczeń od podatku, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b)–f) i pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

2. Jeżeli w latach 1992–2001 podatnik, o którym mowa w ust. 1 i art. 4 ust. 2 i 3, nabył prawo do odliczenia od dochodu kwot, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b)–f) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. – limit odliczenia od podatku, określony w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., pomniejsza się o 19% kwoty wydatków podlegających odliczeniu od dochodu oraz 19% kwoty wydatków stanowiących podstawę do dokonania odliczeń od podatku, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b)–f), oraz 30% kwoty wydatków stanowiących podstawę do dokonania odliczeń, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Art. 6. [Zastosowanie przepisów]
1. Przepis art. 27a ust. 13 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r.

2. Przepis art. 45 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. odliczyli od podatku wydatki poniesione na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu, a następnie po dniu 1 stycznia 2002 r. zbyli ten grunt lub to prawo.

Art. 7. [Informacje o wysokości wycofanego wkładu]
1. Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy, w trzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru, imienne informacje o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992 r., chyba że podatnik złoży spółdzielni oświadczenie, że wycofany wkład nie był odliczony od jego dochodu lub od podatku. W terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym spółdzielnie przekazują jeden egzemplarz informacji osobom, które wycofały ze spółdzielni wkład budowlany lub mieszkaniowy, a drugi egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

2. Banki prowadzące kasy mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy, w trzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru, imienne informacje w przypadkach, o których mowa w art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., chyba że podatnik złoży oświadczenie, że wycofane oszczędności nie były odliczone od jego dochodu lub podatku ani od dochodu lub podatku jego rodziców, albo że wycofane oszczędności, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę mieszkaniową. W terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym banki prowadzące kasy mieszkaniowe przekazują jeden egzemplarz informacji podatnikowi, a drugi egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

3. [4] (uchylony).

4. [5] Informacje określone w ust. 1 i 2 są sporządzane na formularzu według wzoru określonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 8. [Odliczenie wydatków od podatku]
1. Wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., poniesione do dnia 31 grudnia 2001 r., które nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za lata 1997–2001, podlegają odliczeniu od podatku na zasadach określonych w art. 27a ust. 15 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

2. Wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., poniesione w 2002 r. podlegają odliczeniu od podatku, obliczonego za 2002 r., w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Art. 9. [Stosowanie przepisów ustawy]
Przepisy art. 3 ust. 1 i art. 4–8 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961 i Nr 125, poz. 1363 i 1369).
Art. 10. [Przepisy przejściowe]
1. W latach 2002–2003 nie mają zastosowania przepisy art. 22 ust. 2, 2a i ust. 11 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

2. W 2002 r.:

1) koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 96 zł 26 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.155 zł 12 gr,

2) jeżeli podatnik uzyskuje przychody, o których mowa w pkt 1, równocześnie od kilku zakładów pracy, koszty uzyskania przychodu za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 1.732 zł 72 gr,

3) jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 120 zł 33 gr, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.443 zł 90 gr,

4) jeżeli podatnik uzyskuje przychody, o których mowa w pkt 1, równocześnie od kilku zakładów pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, koszty uzyskania przychodu za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 2.165 zł 90 gr.

3. W 2003 r.:

1) koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 99 zł 96 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.199 zł 52 gr,

2) jeżeli podatnik uzyskuje przychody, o których mowa w pkt 1, równocześnie od kilku zakładów pracy, koszty uzyskania przychodu za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 1.799 zł 37 gr,

3) jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 124 zł 95 gr, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.499 zł 40 gr,

4) jeżeli podatnik uzyskuje przychody, o których mowa w pkt 1, równocześnie od kilku zakładów pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, koszty uzyskania przychodu za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 2.249 zł 21 gr.

4. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, określone w ust. 2 i 3, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

5. W latach 2002–2003 przepisy ust. 1–4 uwzględnia się odpowiednio przy poborze podatku lub zaliczek na podatek przez płatników oraz w zeznaniu podatkowym, zgodnie z przepisami rozdziału 7 i 8 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 11. [Odliczanie składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne]
1. W zakresie odliczania składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego ustalonego zgodnie z przepisami ustaw wymienionych w art. 1 i 2, nie ma zastosowania art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 961).

2. W zakresie ustalenia skali podatku dochodowego na 2002 r. nie ma zastosowania art. 27 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.

Art. 12. [Delegacja]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy 2002, 2003 i 2004, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r., oraz wysokość kwoty, o której mowa w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w latach 1997–2001, z zastrzeżeniem art. 12a.
Art. 12a. [Wydatki na cele mieszkaniowe podatnika]
W latach 2003-2004 wysokość kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalenia wysokości kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz w art. 27a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.
Art. 13. [Dotychczasowe akty wykonawcze]
Dotychczasowe akty wykonawcze zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą.
Art. 14. [Przepisy uchylone]
Z dniem 1 stycznia 2002 r. traci moc:

1) art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638 i z 1998 r. Nr 74, poz. 471),

2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie (Dz. U. Nr 74, poz. 784),

3) ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na remonty budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 76, poz. 803).

Art. 15. [Zastosowanie przepisów]
Przepisy niniejszej ustawy mają zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 9 lit. a) tiret drugie, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych począwszy od dnia 1 marca 2002 r.
Art. 16. [Wejście w życie]
[6] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze, drugie, czwarte i tiret piąte w zakresie dotyczącym skreślenia pkt 56 i 57, i lit. b) oraz pkt 2 – które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2002 r.,

2) art. 11 ust. 2 – który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 199) art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie w związku z art. 1 pkt 9 w części, w której w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1370) dodaje pkt 1b, oraz w związku z art. 1 pkt 18 w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1370) art. 52a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP.

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2002 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 715) art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie w związku z art. 1 pkt 9 w części, w której w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253) dodaje pkt 1b oraz w związku z art. 1 pkt 18 w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. 2002 r. Nr 25, poz. 253) art. 52a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, 5 i 6, nie jest niezgodny z art. 64 Konstytucji RP.

[2] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 199) art. 1 pkt 7 lit. b) w zakresie, w którym zmienia art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jest zgodny z art. 2 i z art. 217 Konstytucji RP.

[3] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 199) art. 1 pkt 18 w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1370) art. 52a ust. 5 pkt 1, w zakresie dopuszczającym opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochodów (przychodów) od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r. na podstawie umów zawartych przed tym dniem na czas oznaczony, w przypadku gdy umowa ta została rozwiązana z przewidzianych przez prawo przyczyn nieleżących po stronie podatnika, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 199) art. 1 pkt 18 w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1370) art. 52a ust. 5 pkt 1, nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP.

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 199) art. 1 pkt 18 w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1370) art. 52a ust. 5 pkt 1 w związku z ust. 6, rozumiany jako określający początek terminu wymagalności podatku, o którym mowa w ust. 6, na dzień rozwiązania umowy przewidzianej w art. 52a ust. 5 pkt 1, jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP.

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 199) art. 1 pkt 18 w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1370) art. 52a ust. 5 pkt 2 w związku z ust. 6, rozumiany jako określający początek terminu wymagalności podatku, o którym mowa w tych przepisach, na dzień wypłaty całości lub części kapitału (w tym z tytułu skapitalizowanych odsetek), jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP.

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2002 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 715) art. 1 pkt 18 w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253) art. 52b, jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

[4] Art. 7 ust. 3 uchylony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956). Zmiana weszła w życie 28 listopada 2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (poniesionych strat) uzyskanych począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r.

[5] Art. 7 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956). Zmiana weszła w życie 28 listopada 2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (poniesionych strat) uzyskanych począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r.

[6] Art. 11 ust. 2 wchodzi w życie 23 listopada 2001 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »