| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwany dalej „wnioskodawcą”, niezbędnych do udzielenia tej pomocy oraz wzór formularza informacji.
§ 2.
1. Wnioskodawca, z wyłączeniem wnioskodawcy, o którym mowa w § 2a, przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące:

1) wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,

c) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) formę prawną,

f) wielkość,

g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489),

h) datę utworzenia,

i) [1] wskazanie powiązań z innymi przedsiębiorcami;

2) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3) obowiązku zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;

4) prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną;

5) [2] pomocy otrzymanej w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną;

6) [3] pomocy otrzymanej na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasowej pomocy na restrukturyzację w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, jak również informacje dotyczące zakończenia okresu restrukturyzacji wspieranego pomocą lub wstrzymania realizacji planu restrukturyzacji wspieranego pomocą w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej – w przypadku ubiegania się o pomoc tego rodzaju zgodnie z kryteriami określonymi przez Komisję Europejską1);

7) [4] rekompensaty otrzymanej z tytułu wykonywania usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc.

1a. [5] W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, przedstawia się:

1) informacje, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do tej spółki;

2) dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b oraz d, odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza.

1b. [6] Informacji oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekazują wnioskodawcy ubiegający się o pomoc udzielaną na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052 i 1854).

2. [7] Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.

3. [8] Sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekazują mikro- i mali przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), ubiegający się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu, jeżeli do ustalenia wartości tej pomocy nie jest konieczne ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy.

§ 2a.

1. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstawia informacje dotyczące:

1) wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,

c) wielkość;

2) rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc;

3) obowiązku zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;

4) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
[9] Wnioskodawca, który nie otrzymał pomocy w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego ubiega się o pomoc, przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.
§ 4.
[10] Wnioskodawca ubiegający się o pomoc na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasową pomoc na restrukturyzację, który nie otrzymał tego rodzaju pomocy publicznej w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej lub zakończył okres restrukturyzacji wspierany pomocą lub wstrzymał realizację planu restrukturyzacji wspieranego pomocą wcześniej niż w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej odpowiednie oświadczenie o tym fakcie.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2010 r.2)

 

 

1) Kryteria te są określone w Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99).

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 312)

Załącznik nr 1

WZÓR– FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE [11]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE]

Załącznik nr 2

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] § 2 ust. 1 pkt 1 lit. i) dodana przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 238). Zmiana weszła w życie 11 marca 2016 r.

[2] § 2 ust. 1 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 238). Zmiana weszła w życie 11 marca 2016 r.

[3] § 2 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 238). Zmiana weszła w życie 11 marca 2016 r.

[4] § 2 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 238). Zmiana weszła w życie 11 marca 2016 r.

[5] § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 238). Zmiana weszła w życie 11 marca 2016 r.

[6] § 2 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 238). Zmiana weszła w życie 11 marca 2016 r.

[7] § 2 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 238). Zmiana weszła w życie 11 marca 2016 r.

[8] § 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 238). Zmiana weszła w życie 11 marca 2016 r.

[9] § 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 238). Zmiana weszła w życie 11 marca 2016 r.

[10] § 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 238). Zmiana weszła w życie 11 marca 2016 r.

[11] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 238). Zmiana weszła w życie 11 marca 2016 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »