| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą", oraz elementy, jakie powinien zawierać plan restrukturyzacyjny.
§ 2.
1. W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu programu pomocowego, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej „Prezesem Urzędu”, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, zwanemu dalej „ministrem”, przekazuje się następujące informacje:

1) nazwę oraz adres podmiotu opracowującego projekt programu pomocowego;

2) nazwę projektowanego programu pomocowego;

3) podstawę prawną udzielania pomocy;

4) przeznaczenie pomocy;

5) wskazanie, czy projekt programu pomocowego dotyczy pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych – w takim przypadku należy przywołać właściwe rozporządzenie Komisji Europejskiej, zwanej dalej „Komisją", wydane na podstawie rozporządzenia nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998);

6) formę udzielania pomocy oraz, gdy pomoc ma być udzielana w formie:

a) pożyczki lub kredytu – wskazanie wymaganego sposobu zabezpieczenia ich spłaty,

b) gwarancji lub poręczenia – informacje dotyczące pożyczki lub innej operacji finansowej objętej gwarancją lub poręczeniem, wymaganego zabezpieczenia, opłaty prowizyjnej;

7) szczegółowy opis zasad udzielania pomocy, w szczególności jej opodatkowania oraz sposobu rozłożenia w czasie jej udzielania;

8) wskazanie, czy pomoc będzie udzielana na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, albo gdy wydawana decyzja będzie jedynie potwierdzać nabycie prawa – w takim przypadku należy wskazać warunki, które muszą być spełnione, aby pomoc była udzielona;

9) wielkość środków przewidzianych na udzielanie pomocy:

a) w ujęciu rocznym; w przypadku gdy projektowana wielkość środków nie jest określana w ujęciu rocznym, należy podać tę wielkość w odniesieniu do przyjętego okresu, oraz

b) w odniesieniu do całego okresu obowiązywania projektowanego programu pomocowego lub w odniesieniu do okresu, na jaki projektowany program pomocowy ma być zatwierdzony przez Komisję;

10) okres obowiązywania projektowanego programu pomocowego lub okres, na jaki projektowany program pomocowy ma być zatwierdzony przez Komisję, z podaniem dokładnej daty, od której i do której pomoc może być udzielana; w przypadku gdy okres ten ma być dłuższy niż sześć lat, należy wykazać, że jest to niezbędne do osiągnięcia celów programu pomocowego;

11) źródło pochodzenia pomocy – należy wskazać, czy są to środki budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego czy inne środki wraz z opisem źródła ich pochodzenia;

12) [2] wskazanie, czy adresaci zamierzonej pomocy to mikroprzedsiębiorcy, mali czy średni przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 800/2008”;

13) szacunkową liczbę adresatów zamierzonej pomocy;

14) określenie podmiotu lub podmiotów udzielających pomocy;

15) [3] podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z 2008 r. Nr 215, poz. 1359 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1558), w jakim pomoc ma być udzielana;

16) wskazanie, czy pomoc może być udzielana łącznie z pomocą udzielaną w ramach innych programów pomocowych, pomocą indywidualną lub pomocą indywidualną na restrukturyzację na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w takim przypadku należy wskazać zasady sumowania pomocy;

17) wskazanie, czy w projekcie programu pomocowego przewidziano, że do czasu zatwierdzenia przez Komisję pomoc nie może być udzielona;

18) jeżeli do projektu programu pomocowego dołączono informacje, które nie powinny być udostępniane osobom trzecim oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wskazanie tych informacji oraz określenie przyczyny ich niejawności;

19) [4] w przypadku programu pomocowego wymagającego notyfikacji Komisji, informacje o wpływie pomocy na konkurencję, w tym opis rynków produktowych, na które pomoc może mieć znaczący wpływ, struktury i dynamiki tych rynków oraz informacje o wpływie na wymianę handlową między państwami członkowskimi, w tym informacje o skutkach handlowych przesunięcia obrotu handlowego i lokalizacji działalności gospodarczej – jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do pomocy publicznej nie stanowią wyraźnej podstawy prawnej zatwierdzenia pomocy przez Komisję oraz jeżeli podanie informacji o wpływie pomocy na konkurencję oraz na wymianę handlową między państwami członkowskimi nie jest wymagane zgodnie z § 4.

2. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”, zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, dodatkowo przekazuje się następujące informacje:

1) numer programu pomocowego nadany przez Komisję;

2) datę zatwierdzenia programu pomocowego przez Komisję, z podaniem symbolu pisma przekazanego przez Komisję;

3) czas trwania zmienianego programu pomocowego;

4) opis planowanych zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia.

§ 3.
1. W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu pomocy indywidualnej oraz projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, przekazuje się następujące informacje:

1) nazwę, siedzibę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy;

2) podstawę prawną udzielania pomocy;

3) przeznaczenie pomocy;

4) formę udzielania pomocy oraz, gdy pomoc ma być udzielana w formie:

a) pożyczki lub kredytu – wskazanie wymaganego sposobu zabezpieczenia ich spłaty,

b) gwarancji lub poręczenia – informacje dotyczące pożyczki lub innej operacji finansowej objętej gwarancją lub poręczeniem, wymaganego zabezpieczenia, opłaty prowizyjnej;

5) szczegółowy opis zasad udzielania pomocy, w szczególności jej opodatkowania;

6) w przypadku gdy pomoc ma być udzielona w ramach programu pomocowego zatwierdzonego przez Komisję i podlega notyfikacji na podstawie odrębnych przepisów lub decyzji Komisji:

a) nazwę programu pomocowego zatwierdzonego przez Komisję,

b) numer programu pomocowego nadany przez Komisję,

c) datę zatwierdzenia programu pomocowego przez Komisję;

7) opis przedsięwzięcia, na realizację którego ma być udzielona pomoc;

8) [5] podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona;

9) źródło pochodzenia pomocy – należy wskazać, czy są to środki budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego czy inne środki wraz z opisem źródła ich pochodzenia;

10) wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983);

11) intensywność pomocy, jeżeli dla danego przeznaczenia została określona intensywność;

12) okres udzielania pomocy, a w przypadku gdy pomoc ma być przekazywana w częściach –terminy udzielenia każdej z nich;

13) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc;

14) adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu ubiegającego się o pomoc;

15) formę prawną podmiotu ubiegającego się o pomoc;

16) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej – w takim przypadku należy wskazać dane potwierdzające tę sytuację;

17) dane o pomocy publicznej otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc, wynikające z informacji składanej na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy;

18) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc uzyskał w przeszłości pomoc, w stosunku do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;

19) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc jest przedsiębiorcą publicznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775), oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w tym przepisie;

20) [6] klasę rodzaju działalności podmiotu ubiegającego się o pomoc określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489);

21) [7] wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc to mikroprzedsiębiorca, mały czy średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 800/2008, oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w tym załączniku;

22) dane dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot ubiegający się o pomoc, obejmujące:

a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za ostatni rok obrotowy,

b) wielkość produkcji w ostatnim roku obrotowym w ujęciu ilościowym i wartościowym, z uwzględnieniem podstawowych grup produktów lub usług,

c) [8] strukturę sprzedaży na rynek krajowy, rynek Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

d) szacunkową wielkość, wyrażoną procentowo, udziału w rynku, na którym prowadzi działalność, według poszczególnych grup produktów lub usług – jeżeli jego udział w rynku przekracza 10 %;

23) wykaz głównych konkurentów podmiotu ubiegającego się o pomoc, z podaniem ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu siedziby lub miejsca zamieszkania;

24) informacje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego wraz z kopią aktualnego zaświadczenia lub odpisu;

25) informacje o sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o pomoc wraz z kopią sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, a w przypadku projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację lub pomocy na ratowanie – za ostatnie 3 lata obrotowe;

26) jeżeli do projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację dołączono informacje, które nie powinny być udostępniane osobom trzecim oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wskazanie tych informacji oraz określenie przyczyny ich niejawności;

27) [9] w przypadku pomocy indywidualnej wymagającej indywidualnej notyfikacji Komisji, informacje o wpływie pomocy na konkurencję, w tym opis rynków produktowych, na które pomoc może mieć znaczący wpływ, struktury i dynamiki tych rynków oraz przybliżony udział podmiotu ubiegającego się o pomoc w tym rynku, oraz informacje o wpływie na wymianę handlową między państwami członkowskimi, w tym informacje o skutkach handlowych przesunięcia obrotu handlowego i lokalizacji działalności gospodarczej – jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do pomocy publicznej nie stanowią wyraźnej podstawy prawnej zatwierdzenia pomocy przez Komisję oraz jeżeli podanie informacji o wpływie pomocy na konkurencję oraz na wymianę handlową między państwami członkowskimi nie jest wymagane zgodnie z § 4.

2. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonej przez Komisję pomocy indywidualnej lub pomocy indywidualnej na restrukturyzację, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, dodatkowo przekazuje się następujące informacje:

1) numer pomocy nadany przez Komisję;

2) datę zatwierdzenia pomocy przez Komisję, z podaniem symbolu pisma przekazanego przez Komisję;

3) opis planowanych zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia.

§ 4.
1. Oprócz informacji, o których mowa w § 2 i 3, Prezesowi Urzędu przekazuje się informacje określone:

1) [10] w załączniku nr 1 [11] do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej inwestycyjnej i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomocy na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach;

2) [12] w załączniku nr 2 [13] do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej szkoleniowej;

3) [14] w załączniku nr 3 [15] do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej przeznaczonej dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych;

4) [16] w załączniku nr 4 [17] do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną;

5) w załączniku nr 5 [18] do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na ratowanie;

6) w załączniku nr 6 [19] do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na restrukturyzację;

7) w załączniku nr 7 [20] do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska;

8) [21] w załączniku nr 8 [22] do rozporządzenia – w przypadku pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka;

9) w załączniku nr 9 do rozporządzenia – w przypadku pomocy regionalnej;

10) w załączniku nr 10 do rozporządzenia – w przypadku pomocy przeznaczonej na realizację dużych projektów inwestycyjnych;

11) [23] w załączniku nr 11 [24] do rozporządzenia – w przypadku pomocy dla kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych;

12) w załączniku nr 12 do rozporządzenia – w przypadku pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

13) w załączniku nr 13 do rozporządzenia – w szczególnych przypadkach pomocy udzielanej w sektorze transportu;

14) [25] (uchylony);

15) [26] (uchylony);

16) w załączniku nr 16 do rozporządzenia – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze górnictwa węgla.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego.

§ 5.
Plan restrukturyzacyjny dołączany do wniosku o wydanie opinii dotyczącej pomocy indywidualnej na restrukturyzację powinien zawierać elementy określone w części III.8.B pkt 2.2 załącznika l do rozporządzenia Komisji.
§ 6.
Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć informacje o osobie wyznaczonej do kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw rolnictwa, obejmujące jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 1).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.

Załącznik 1. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ INWESTYCYJNEJ I NA ZATRUDNIENIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POMOCY NA USŁUGI DORADCZE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ UDZIAŁ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W TARGACH]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 października 2004 r. (poz. 2467)

Załącznik nr 1

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ INWESTYCYJNEJ I NA ZATRUDNIENIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POMOCY NA USŁUGI DORADCZE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ UDZIAŁ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W TARGACH

W przypadku pomocy horyzontalnej inwestycyjnej i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomocy na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach, należy podać:

1) informacje określone w części III.1 pkt 1–8 załącznika I do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.1 pkt 2.4 tego załącznika;

2) liczbę osób, które zostaną zatrudnione, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – w przypadku pomocy na zatrudnienie udzielanej jako pomoc indywidualna.

Załącznik 2. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ SZKOLENIOWEJ]

Załącznik nr 2

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ SZKOLENIOWEJ

1. W przypadku pomocy horyzontalnej szkoleniowej, należy podać informacje określone w części III.2 pkt 1–5, 8–14, 19–27, 35 i 36 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku pomocy indywidualnej, należy ponadto podać informacje określone w części III.2 pkt 6, 7, 15–18 i 28–34 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 3. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ PRZEZNACZONEJ DLA PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI ORAZ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH]

Załącznik nr 3

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ PRZEZNACZONEJ DLA PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI ORAZ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W przypadku pomocy horyzontalnej przeznaczonej dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, należy podać:

1) informacje określone w części III.3 pkt 1–3, 5–15, 17–21 i 31–33 załącznika I do rozporządzenia Komisji;

2) liczbę osób, które zostaną zatrudnione, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz informacje określone w części III.3 pkt 4, 16 i 22–30 załącznika I do rozporządzenia Komisji – w przypadku pomocy indywidualnej.

Załącznik 4. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ, ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ]

Załącznik nr 4

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ, ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ

1. W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone w części III.6.A pkt 1–6 i 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku projektu pomocy indywidualnej, należy podać informacje określone w części III.6.B pkt 1–6, 9 i 12 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 5. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA RATOWANIE]

Załącznik nr 5

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA RATOWANIE

1. W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone w części III.7.A pkt 1–5 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku pomocy indywidualnej, należy podać:

1) informacje określone w części III.7.B pkt 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4 załącznika l do rozporządzenia Komisji; w przypadku informacji, o których mowa w pkt 1.7 tego załącznika, należy również wskazać, czy pomoc została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu;

2) informację wskazującą, iż zostanie spełniony warunek przedstawienia Komisji, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od zatwierdzenia przez nią pomocy na ratowanie, planu restrukturyzacyjnego, planu likwidacji albo dowodu, że pożyczka została zwrócona w całości lub gwarancja wygasła – w przypadku gdy spełnienie tego warunku nie wynika bezpośrednio z aktu będącego podstawą prawną udzielenia pomocy.

Załącznik 6. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA RESTRUKTURYZACJĘ]

Załącznik nr 6

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA RESTRUKTURYZACJĘ

1. W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać:

1) informacje określone w części III.8.A pkt 1 i 3–8 załącznika I do rozporządzenia Komisji;

2) informację, w jaki sposób program pomocowy zapewnia, że przyznanie pomocy na jego podstawie jest uzależnione od wdrożenia przez beneficjenta pomocy planu restrukturyzacyjnego spełniającego warunki, o których mowa w części III.8.A pkt 2 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku pomocy indywidualnej na restrukturyzację, należy podać informacje określone w części III.8.B pkt 1, 2.1, 2.3, 2.4 i 3 załącznika l do rozporządzenia Komisji. W przypadku informacji, o których mowa w pkt 1.7 tego załącznika, należy również wskazać, czy pomoc została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu.

Załącznik 7. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 7

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W przypadku pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska, należy podać:

1) informacje określone w części III.10 pkt 1, 2, 4, 9 i 11 załącznika I do rozporządzenia Komisji;

2) informacje określone w części III.10 pkt 3, 5 i 6 załącznika I do rozporządzenia Komisji – odpowiednio w przypadkach wskazanego w tych przepisach przeznaczenia pomocy;

3) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje mające na celu dostosowanie do standardów określonych w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26) oraz dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228)1), informacje dotyczące:

a) standardów mających zastosowanie w danym przypadku, tj. standardów Unii Europejskiej oraz odpowiednich standardów w polskich przepisach implementujących standardy Unii Europejskiej,

b) kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – zgodnie z częścią III.10 pkt 3.2.3 B załącznika I do rozporządzenia Komisji,

c) dopuszczalnej intensywności pomocy i intensywności pomocy otrzymanej w związku z inwestycją,

d) daty kończącej okres przejściowy, na jaki podmiot ubiegający się o pomoc może otrzymywać pomoc publiczną określoną w niniejszym punkcie;

4) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje mające na celu dostosowanie do standardów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008, str. 8)2):

a) informacje wskazujące, której istniejącej instalacji zgodnie z rozdziałem 13 sekcją D pkt 1 załącznika XII do Traktatu o przystąpieniu Polski do UE będzie dotyczyła udzielana pomoc, lub wskazujące, że pomoc będzie dotyczyła innej instalacji istniejącej,

b) pozostałe informacje, o których mowa w pkt 3;

5) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje mające na celu dostosowanie do standardów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6. str. 299)3):

a) informacje wskazujące, której istniejącej instalacji zgodnie z rozdziałem 13 sekcją D pkt 2 załącznika XII do Traktatu o przystąpieniu Polski do UE będzie dotyczyła udzielana pomoc,

b) pozostałe informacje, o których mowa w pkt 3;

6) inne informacje, które podmiot udzielający pomocy uważa za istotne przy ocenie planowanej pomocy, zwłaszcza jeżeli pomoc ta nie jest w pełni zgodna z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (Dz. Urz. UE C 82 z 01.04.2008, str. 1).

 

1) Niniejsze dyrektywy zostały implementowane do prawa polskiego odpowiednio przez:

1) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.),

3) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.),

4) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.),

5) ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

6) ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),

7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. Nr 239, poz. 2035, z późn. zm.),

8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.),

9) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867),

10) rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

12) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

13) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576),

14) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213),

15) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549, z późn. zm.),

16) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),

17) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

18) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339, z późn. zm.),

19) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620, z późn. zm.),

20) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

2) Niniejsza dyrektywa została implementowana do prawa polskiego przez:

1) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

2) ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

3) ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),

4) ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

5) ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.),

6) ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736),

9) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

10) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych,

11) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

3) Niniejsza dyrektywa została implementowana do prawa polskiego przez:

1) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

3) ustawę z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z późn. zm.),

4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181, z późn. zm.),

5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291),

6) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).

Załącznik 8. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY W FORMIE KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA]

Załącznik nr 8

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY W FORMIE KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA

W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone w części III.11 pkt 1–3, 6 i 8 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 9. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY REGIONALNEJ]

Załącznik nr 9

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI urzędu W PRZYPADKU POMOCY REGIONALNEJ

W przypadku pomocy regionalnej, należy podać:

1) informacje określone w części III.4 pkt 1–8 załącznika I do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.4 pkt 3.9 tego załącznika;

2) liczbę osób, które zostaną zatrudnione, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – w przypadku pomocy indywidualnej przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;

3) stopę bezrobocia na terenie danego obszaru oraz poziom produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca – w przypadku pomocy operacyjnej.

Załącznik 10. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ DUŻYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH]

Załącznik nr 10

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ DUŻYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

W przypadku pomocy regionalnej przeznaczonej na realizację dużych projektów inwestycyjnych, należy podać:

1) informacje określone w części III.5 pkt 1–5 załącznika l do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.5 pkt 3.2.2 tego załącznika;

2) szczegółowy opis projektu inwestycyjnego, w tym uzasadnienie, że projekt ten spełnia przesłanki nowej inwestycji.

Załącznik 11. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY DLA KINEMATOGRAFII I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AUDIOWIZUALNYCH]

Załącznik nr 11

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY DLA KINEMATOGRAFII I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AUDIOWIZUALNYCH

W przypadku pomocy dla kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych, należy podać informacje określone w części III.9 pkt 1–7 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 12. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY STANOWIĄCEJ REKOMPENSATĘ ZA REALIZACJĘ USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM]

Załącznik nr 12

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY STANOWIĄCEJ REKOMPENSATĘ ZA REALIZACJĘ USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM

W przypadku pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, należy podać:

1) szczegółową charakterystykę usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym;

2) informację, czy podmiotowi ubiegającemu się o pomoc udzielono praw wyłącznych lub specjalnych;

3) informację, czy podmiot ubiegający się o pomoc wykonuje inną działalność gospodarczą, w tym inną usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym oraz działalność komercyjną;

4) jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc prowadzi dodatkową działalność, o której mowa w pkt 3 – informację, czy stosuje przejrzyste zasady rozdzielności rachunkowej i jakie są to zasady;

5) podstawę powierzenia podmiotowi ubiegającemu się o pomoc realizacji usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym (ustawa, rozporządzenie, umowa itp.);

6) metodologię obliczania rekompensaty, w tym informację, czy wielkość rekompensaty obejmuje również określony zysk dla podmiotu ubiegającego się o pomoc;

7) sposób wypłaty rekompensaty;

8) informację, czy rekompensata jest wypłacana przed, czy po realizacji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

9) informację, jakie zasady zwrotu pomocy zostały ustalone w przypadku, gdyby kwota rekompensaty była wyższa niż faktycznie należna;

10) informację odnośnie do sposobu zapewnienia, że kwota rekompensaty nie zostanie przekazana na inną działalność, w tym na działalność komercyjną.

Załącznik 13. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE TRANSPORTU]

Załącznik nr 13

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE TRANSPORTU

1. W przypadku pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorstw sektora lotnictwa znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, należy podać informacje określone w części III.13.A pkt 1 i 2 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku pomocy udzielanej w zakresie infrastruktury transportowej, należy podać informacje określone w części III.13.B pkt 1–3 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

3. W przypadku pomocy udzielanej w sektorze żeglugi morskiej, należy podać informacje określone w części III.13.C pkt 1–3 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

4. W przypadku pomocy udzielanej w ramach transportu kombinowanego, należy podać informacje określone w części III.13.D pkt 1–3 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 14. [(uchylony).]

Załącznik nr 14

(uchylony).

Załącznik 15. [(uchylony).]

Załącznik nr 15

(uchylony).

Załącznik 16. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE GÓRNICTWA WĘGLA]

Załącznik nr 16

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE GÓRNICTWA WĘGLA

W przypadku pomocy udzielanej w sektorze górnictwa węgla przeznaczonej na:

1) ograniczenie działalności,

2) zapewnienie dostępu do zasobów węgla,

3) pokrycie kosztów nadzwyczajnych

– należy podać informacje, o których mowa w decyzji Komisji z dnia 17 października 2002 r. ustanawiającej wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 300 z 05.11.2002).

 

 

1) Niniejsze dyrektywy zostały implementowane do prawa polskiego odpowiednio przez:

1) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.),

3) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.),

4) ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.),

5) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.),

6) ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),

7) ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.),

8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284),

9) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. Nr 239, poz. 2035),

10) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763),

11) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867),

12) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108, z późn. zm.),

13) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

14) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

15) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576),

16) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736),

17) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549),

18) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

2) Niniejsza dyrektywa została implementowana do prawa polskiego przez:

1) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),

2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584),

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

4) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.),

5) ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).

3) Niniejsza dyrektywa została implementowana do prawa polskiego przez:

1) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584),

4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057),

5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529).

[1] Tytuł rozporządzenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 147, poz. 1034). Zmiana weszła w życie 29 sierpnia 2007 r.

[2] § 2 ust. 1 pkt 12 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[3] § 2 ust. 1 pkt 15 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[4] § 2 ust. 1 pkt 19 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[5] § 3 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[6] § 3 ust. 1 pkt 20 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[7] § 3 ust. 1 pkt 21 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[8] § 3 ust. 1 pkt 22 lit. c) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[9] § 3 ust. 1 pkt 27 dodany przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[10] § 4 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[11] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[12] § 4 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[13] Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[14] § 4 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[15] Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[16] § 4 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[17] Załącznik nr 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[18] Załącznik nr 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[19] Załącznik nr 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[20] Załącznik nr 7 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[21] § 4 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[22] Załącznik nr 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[23] § 4 ust. 1 pkt 11 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[24] Załącznik nr 11 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[25] § 4 ust. 1 pkt 14 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

Załącznik nr 14 uchylony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

[26] § 4 ust. 1 pkt 15 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

Załącznik nr 15 uchylony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 162, poz. 1088). Zmiana weszła w życie 18 września 2010 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarach kontraktów, rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, windykacji w kraju i za granicą, nieruchomości i budownictwa, podatków, spraw korporacyjnych, stosunków pracowniczych, zamówień publicznych, restrukturyzacji i upadłości, rynków finansowych i finansowania działalności gospodarczej, a także stosunków międzynarodowych i prawa europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »