| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 20 maja 2005 r.

o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Art. 1.
[1] Ustawa określa warunki nabywania prawa do zapomogi pieniężnej oraz zasady wypłaty i finansowania tej zapomogi.
Art. 2.
1. [2] Zapomoga pieniężna, zwana dalej „zapomogą”, przysługuje osobom, które w marcu danego roku kalendarzowego mają prawo do:

1) świadczeń, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.),

2) świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.),

3) świadczenia przedemerytalnego albo zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),

4) świadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, 50 i 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.),

5) rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.),

6) renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.),

7) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.),

8) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.),

9) świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.),

10) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.),

11) świadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873),

zwanym dalej „osobami uprawnionymi”, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 31 marca roku, w którym ustala się prawo do dodatku, kwoty 1 200,00 zł miesięcznie.

1a. [3] Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe – w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia na zasadach określonych w ustawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 7 i 8, a także zawieszenia na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

2. [4] (uchylony).

3. [5] W przypadku gdy osoba uprawniona pobiera więcej niż jedno świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu wysokości świadczeń na dzień 31 marca roku, w którym ustala się prawo do dodatku, przyjmuje się sumę przysługujących świadczeń.

Art. 3.
W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, o którym mowa w art. 2, osobie uprawnionej przysługuje jedna zapomoga [6] .
Art. 4.
[7] 1. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna zapomoga.

2. W przypadku gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje renta socjalna, przy ustalaniu kwoty łącznego świadczenia, zgodnie z art. 2 ust. 3, przyjmuje się sumę renty rodzinnej i wypłaconej renty socjalnej.

Art. 5.
[8] (uchylony).
Art. 6.
[9] (uchylony).
Art. 7.
[10] Zapomoga przysługuje w wysokości:

1) 420,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 600,00 zł;

2) 310,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 600,00 zł nie więcej jednak niż 800,00 zł;

3) 180,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 800,00 zł nie więcej jednak niż 1 000,00 zł;

4) 140,00 zł – jeżeli świadczenie przysługujące osobie uprawnionej wynosi powyżej 1 000,00 zł nie więcej jednak niż 1 200,00 zł.

Art. 8.
[11] 1. Zapomogę wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem, o którym mowa w art. 2.

2. Zapomogę wypłaca się w kwietniowym terminie wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 2.

Art. 9.
[12] (uchylony).
Art. 10.
Organem wypłacającym, o którym mowa w niniejszej ustawie, jest:

1) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) organ rentowy, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

3) organy emerytalno-rentowe Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.

Art. 11.
[13] (uchylony).
Art. 12.
[14] (uchylony).
Art. 13.
[15] (uchylony).
Art. 14.
[16] (uchylony).
Art. 15.
[17] (uchylony).
Art. 16.
[18] (uchylony).
Art. 17.
1. [19] Decyzje w sprawie zapomogi wydaje i zapomogę wypłaca organ wypłacający świadczenie, o którym mowa w art. 2.

2. Od decyzji organu wypłacającego przysługują środki odwoławcze przewidziane w przepisach, o których mowa w art. 2.

Art. 18.
Kwota zapomogi [20] nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Art. 19.
[21] Zapomoga oraz koszty jej obsługi są finansowane ze środków budżetu państwa.
Art. 20.
[22] (uchylony).
Art. 21.
Z kwoty zapomogi [23] nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
Art. 22.
[24] W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem art. 136.
Art. 23.
1. Przy ustalaniu prawa do dodatku w 2005 r. uwzględnia się dochód uzyskany w roku 2004.

2. W roku 2005 organy wypłacające w terminie do dnia 15 czerwca 2005 r. informują osoby mające, w dniu wejścia w życie ustawy, prawo do świadczeń, o których mowa w art. 2, o warunkach uzyskania dodatku.

3. W 2005 r. termin wyznaczony na złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 11, oraz wniosku, o którym mowa w art. 12, upływa w dniu 31 lipca tego roku.

4. Osobom, które złożą oświadczenia lub wnioski do dnia 30 czerwca 2005 r., wypłaca się dodatek w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r., a osobom, które złożą oświadczenia i wnioski w lipcu 2005 r. – wypłaca się dodatek do dnia 30 września 2005 r.

5. Roszczenie o nabycie prawa do dodatku za rok 2005 przedawnia się z dniem 30 września 2005 r.

Art. 24.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 po pkt 59 dodaje się pkt 59a w brzmieniu:

„59a) dodatek pieniężny, o którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz. U. Nr 102, poz. 852),".

Art. 25.
[25] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 23, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

[1] Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

Art. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[2] Art. 2 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[3] Art. 2 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[4] Art. 2 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[5] Art. 2 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[6] Art. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[7] Art. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[8] Art. 5 uchylony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[9] Art. 6 uchylony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[10] Art. 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[11] Art. 8 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[12] Art. 9 uchylony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[13] Art. 11 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[14] Art. 12 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[15] Art. 13 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[16] Art. 14 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[17] Art. 15 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[18] Art. 16 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[19] Art. 17 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[20] Art. 18 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[21] Art. 19 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[22] Art. 20 uchylony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[23] Art. 21 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[24] Art. 22 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 35, poz. 219). Zmiana weszła w życie 27 lutego 2007 r.

[25] Ustawa wchodzi w życie 25 czerwca 2005 r., z wyjątkiem art. 23, który wchodzi w życie 10 czerwca 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »