| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3–5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego niż określony w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, jak również ten poziom;

2) inne niż określone w art. 65 ust. 7a ustawy przypadki lub warunki, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia;

3) przypadki, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego.

§ 2.
W przypadku:

1) przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, posiadający zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego:

a) alkoholu etylowego objętego pozycją CN 2207, który jest:

– wyprodukowany w gorzelni rolniczej z surowców rolniczych jako nieoczyszczony alkohol etylowy oraz wyprowadzany ze składu podatkowego producenta i przemieszczany do składu podatkowego na terytorium kraju w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę lub

– alkoholem etylowym odwodnionym skażonym benzyną wyprodukowanym z surowców rolniczych oraz jest wyprowadzany ze składu podatkowego przez podmiot, który dokonał jego odwodnienia, i przemieszczany do innego składu podatkowego na terytorium kraju w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę jako biopaliwo lub paliwo ciekłe.

b) ropopochodnych wyrobów akcyzowych, które są przemieszczane rurociągiem pomiędzy składami podatkowymi

– stosuje się zabezpieczenie ryczałtowe złożone przez podmiot przemieszczający te wyroby w wysokości ustalonej na poziomie 15% kwoty akcyzy, której pobór jest zawieszony;

2) produkcji, magazynowania, wprowadzania do składu podatkowego lub przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 albo pkt 15 ustawy, a także w przypadku wykonywania w odniesieniu do tych wyrobów czynności, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1–3, pkt 5 lub 6 ustawy, odpowiednio, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę lub podmiot pośredniczący – stosuje się zabezpieczenie generalne na poziomie równym kwocie akcyzy obliczonej dla danego wyrobu akcyzowego według stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 albo pkt 15 ustawy.

§ 3.
W przypadku stosowania zabezpieczenia generalnego dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych podmiotu prowadzącego sktad podatkowy, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 65 ust. 7 ustawy, lub zwolnienie go z tego obciążenia, w innych przypadkach niż przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem Systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy, odnotowuje podmiot prowadzący skład podatkowy, pod warunkiem że:

1) sposób obciążania zabezpieczenia generalnego oraz zwalniania go z tego obciążenia zapewnia możliwość ustalenia w każdym czasie stanu wykorzystania tego zabezpieczenia oraz został uzgodniony na piśmie z właściwym naczelnikiem urzędu celnego;

2) podmiot prowadzący skład podatkowy złoży właściwemu naczelnikowi urzędu celnego pisemne oświadczenie o stanie wykorzystania zabezpieczenia generalnego, a na żądanie tego naczelnika, również dokumenty, na podstawie których dokonano obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub zwolnienia go z tego obciążenia, przynajmniej raz w miesiącu, w terminie wyznaczonym przez tego naczelnika;

3) kwota wolna zabezpieczenia generalnego nie jest mniejsza od kwoty zobowiązania podatkowego, którą należy obciążyć to zabezpieczenie.

§ 4.
1. Obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego nie odnotowuje się w przypadku awarii Systemu lub innych współdziałających z nim systemów teleinformatycznych, które zgodnie z ustawą służą do elektronicznego odnotowywania tego obciążenia – do czasu usunięcia awarii.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego odnotowuje się po usunięciu awarii.

§ 5.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ustalany jest zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r., z wyjątkiem § 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 151, poz. 1013.

3) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia przypadków umożliwiających złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, stosowanie niższego poziomu zabezpieczenia akcyzowego oraz przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego (Dz. U. Nr 32, poz. 238), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »