| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych2)

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, sposób ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakres danych, które powinna zawierać ewidencja;

2) szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8 ustawy;

3) szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym;

4) wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego;

5) warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.

Rozdział 2

Sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz sposób ewidencji dokumentów

§ 2. [Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy]

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, wprowadzanych do składu podatkowego na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, procedurę tę, na podstawie dokumentów handlowych, stosuje się od momentu wprowadzenia tych wyrobów na terytorium kraju.
§ 3.
Ewidencję:

1) dokumentów handlowych, na podstawie których wyroby akcyzowe inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo i objęte na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

2) dokumentów handlowych lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy

– zwaną dalej „ewidencją”, należy prowadzić w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

§ 4.
1. W przypadku ewidencji prowadzonej w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej wypełniania, karty ewidencji należy przeszyć, a strony ponumerować i opatrzyć pieczęcią podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo zarejestrowanego wysyłającego. Naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego albo właściwy dla zarejestrowanego wysyłającego nakłada na przeszycie zamknięcie urzędowe w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Korekty danych w ewidencji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny. Każdą korektę danych należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej tej korekty, z podaniem daty jej wprowadzenia, a w razie potrzeby należy ją opisać w rubryce „uwagi”.

§ 5.
1. Ewidencja w formie elektronicznej jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji, w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych, opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz datą jej dokonania;

3) pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym;

4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.

2. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznych nośnikach danych lub w formie wydruku.

§ 6.
1. Ewidencja, o której mowa w § 3 pkt 1, zawiera:

1) numer dokumentu handlowego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały nabyte;

2) dane podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe z państwa członkowskiego;

3) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

4) określenie środka transportu, którym dostarczono wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

5) datę odbioru wyrobów akcyzowych wraz z dokumentem handlowym w składzie podatkowym.

2. Ewidencja, o której mowa w § 3 pkt 2, zawiera:

1) numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów w państwie członkowskim albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej;

2) dane podmiotu wysyłającego wyroby;

3) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

4) określenie środka transportu, którym wysłano wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

5) datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy

§ 7. [Wniosek o zwrot akcyzy w przypadku otrzymania raportu odbioru wywozu po upływie terminów]

Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy;

2) informację o numerze referencyjnym e-AD;

3) dokument zastępujący raport odbioru albo dokument zastępujący raport wywozu – w przypadku niedostępności Systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy.

§ 8.
Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2 ustawy, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;

2) informację o numerze referencyjnym e-AD;

3) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy w państwie członkowskim w związku z naruszeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

§ 9.
Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie terminu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 8 ustawy;

2) dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej.

§ 10.
Do wniosku o zwrot akcyzy w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 8 ustawy, dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 9 ustawy;

2) informację o numerze referencyjnym e-AD.

§ 11.
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8 ustawy, ostemplowuje pieczęcią urzędu oraz dziurkuje każdy dołączony do wniosku dokument potwierdzający odpowiednio:

1) zapłatę akcyzy na terytorium kraju – w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego w związku z naruszeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy – w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 2 ustawy;

3) zapłatę akcyzy na terytorium kraju oraz dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej – w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3 ustawy;

4) zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego oraz na terytorium kraju – w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 8 ustawy.

2. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego zwraca niezwłocznie uprawnionemu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz pozostałe dokumenty dołączone do wniosku.

Rozdział 4

Szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym

§ 12. [Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym]

1. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym odbywa się w obecności lub za wiedzą naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonywania przeładunku.

2. W przypadku przeładunku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego zamieszcza w Systemie informacje dotyczące przeładunku, w szczególności w zakresie:

1) daty i miejsca zdarzenia;

2) danych kolejnego podmiotu organizującego transport lub kolejnego przewoźnika;

3) oznaczenia środka transportu;

4) numerów identyfikacyjnych zamknięć urzędowych lub pieczęci handlowych.

3. W przypadku gdy przeładunek, o którym mowa w ust. 1, odbywa się jedynie za wiedzą właściwego naczelnika urzędu celnego, z wyłączeniem jego obecności, podmiot dokonujący przeładunku przekazuje niezwłocznie temu organowi dane, o których mowa w ust. 2, w celu ich zamieszczenia w Systemie.

4. Przepisy ust. 1–3 nie mają zastosowania w przypadku wyrobów akcyzowych przesyłanych w formie przesyłek kurierskich, gdy:

1) dla każdej przesyłki wyrobów akcyzowych, stanowiącej odrębną, niepodzielną, zapakowaną całość, wystawiany jest oddzielny e-AD;

2) przeładunek polega wyłącznie na przeniesieniu przesyłki wyrobów akcyzowych z jednego na drugi środek transportu, bez naruszenia zawartości tej przesyłki;

3) zamknięcia urzędowe lub inne zabezpieczenia stosowane w obrocie handlowym, naniesione na opakowania wyrobów akcyzowych, nie ulegają uszkodzeniu.

§ 13.
1. Jeżeli wyroby akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie jednego e-AD są przeładowywane poza składem podatkowym na więcej niż jeden środek transportu, to do każdej partii tych wyrobów, znajdującej się na oddzielnym środku transportu, należy dołączyć informację, w formie adnotacji na:

1) wydruku e-AD z nadanym numerem referencyjnym albo

2) oryginale lub kopii dokumentu handlowego, w którym umieszczono numer referencyjny nadany w Systemie dla e-AD, albo

3) oryginale lub kopii dokumentu zastępującego e-AD, w którym umieszczono lokalny numer referencyjny

– o dokonanym przeładunku oraz o danej partii przemieszczanych wyrobów akcyzowych, ze wskazaniem w szczególności nazw, kodów CN oraz ilości i masy tych wyrobów.

2. Odbiorca wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie jednego e-AD więcej niż jednym środkiem transportu powinien potwierdzić odbiór przesyłki w jednym raporcie odbioru albo w jednym dokumencie zastępującym raport odbioru.

Rozdział 5

Wzór i sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego oraz warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący

§ 14. [Wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego]

Wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, wraz z wyjaśnieniami co do jego wypełniania i przeznaczenia, określa załącznik do rozporządzenia. Dopuszcza się również możliwość stosowania poprawnie wypełnionego uproszczonego dokumentu towarzyszącego zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216).
§ 15.
1. Uproszczony dokument towarzyszący składa się z trzech kart.

2. Jeżeli wyroby akcyzowe, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są przedmiotem dostawy wewnątrzwpólnotowej:

1) karta 1 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u dostawcy;

2) karty 2 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego są dołączane do wysyłanych wyrobów akcyzowych.

3. W przypadku odbioru przez odbierającego na terytorium kraju wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium państwa członkowskiego:

1) karta 2 uproszczonego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana u odbierającego;

2) karta 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu odbioru wyrobów przez odbierającego, jest przez niego przekazywana do dostawcy w państwie członkowskim.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, karty 1 i 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinny być przechowywane przez dostawcę przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wysłane.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, karta 2 uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinna być przechowywana przez odbierającego przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały otrzymane.

§ 16.
1. W przypadku zastąpienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego przez dokument handlowy dane zawarte w dokumencie handlowym powinny być opatrzone numerem odpowiadającym numerowi właściwej rubryki w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

2. Dokument handlowy powinien zawierać w widocznym miejscu napis: „UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY DO CELÓW KONTROLI (WYROBY AKCYZOWE)”.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 17. [Przepisy przejściowe]

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. do przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 229 i Nr 108, poz. 903).

2. Jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013), to do przemieszczania tego stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w ust. 1.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, do przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w ust. 1 dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy.

4. Jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z zastosowaniem Systemu, to dane dotyczące przeładunku w zakresie kolejnego przewoźnika, środka transportu, wraz z jego numerem rejestracyjnym, oraz ilości, rodzajów i numerów identyfikacyjnych zamknięć urzędowych należy wpisywać:

1) na wydruku e-AD albo

2) w dokumencie handlowym, w którym umieszczono numer referencyjny nadany w Systemie dla e-AD, albo

3) w dokumencie zastępującym e-AD, w którym umieszczono lokalny numer referencyjny.

§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r., z wyjątkiem § 12 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.4)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009 r., str. 12, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 151, poz. 1013.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 229 i Nr 108, poz. 903), które traci moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013).

Załącznik 1. [UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 sierpnia 2010 r. (poz. 1065)

UPROSZCZONY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »