| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą na usługi doradcze”, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”.
§ 2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy na usługi doradcze udzielanej:

1) w sektorach:

a) rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.),

b) górnictwa węgla;

2) na działalność gospodarczą w zakresie:

a) produkcji podstawowej produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008,

b) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
§ 4.
Pomoc na usługi doradcze nie może być:

1) udzielana na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) udzielana ani wypłacana mikroprzedsiebiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom, zwanym dalej „przedsiębiorcami”:

a) w przypadku określonym w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99),

b) spełniającym warunki określone dla zagrożonego przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 5.
1. Pomoc na usługi doradcze ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do usług doradczych mających wpływ na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

2. Pomoc na usługi doradcze może być udzielana w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym, na realizację projektu polegającego na zakupie od doradców zewnętrznych usług doradczych, w szczególności w zakresie:

1) jakości, dotyczących zwłaszcza:

a) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,

b) uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,

c) wydawania deklaracji zgodności producenta – w zakresie określonym w lit. b;

2) wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

3) opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa;

4) projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowywania planów marketingowych;

5) tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami w zakresie transferu technologii i innowacji;

6) przygotowania do uczestniczenia w programach badawczych i innowacyjnych;

7) tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;

8) łączenia się przedsiębiorstw;

9) prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej;

10) wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne;

11) pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

§ 6.
1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się niezbędne do realizacji projektu wydatki poniesione na sfinansowanie usług doradczych, o których mowa w § 5 ust. 2, spełniających kryteria określone w art. 26 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

2. Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeśli przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

§ 7.
1. Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 %.

2. Pomoc na usługi doradcze udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną oraz pomocą de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.), oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzielaną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła.

3. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 2, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy na usługi doradcze określonej w ust. 1.

§ 8.
1. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc na usługi doradcze, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki odnoszące się do:

1) celu i zakresu realizacji projektu, o których mowa w § 5;

2) wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 6;

3) maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 7 ust. 1;

4) trwałości realizacji projektu.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się za spełniony, jeżeli projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

§ 9.
1. Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie projektu, zwany dalej „wnioskiem”, w ramach regionalnego programu operacyjnego do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) tytuł i miejsce realizacji projektu;

3) cel realizacji projektu;

4) opis projektu;

5) opis rezultatów realizacji projektu;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;

7) wartość projektu;

8) wydatki kwalifikowalne;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

10) źródła finansowania projektu.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza informacje albo informacje i oświadczenie, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Podmiot udzielający pomocy przeprowadza ocenę wniosku w oparciu o:

1) warunki, o których mowa w § 8;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

5. Pomoc na usługi doradcze może być udzielona przedsiębiorcy po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 4. Pomoc na usługi doradcze jest udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

6. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje o pomocy publicznej oraz pomocy de minimis otrzymanych od dnia złożenia wniosku z innych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych.

7. Podmiot udzielający pomocy przekazuje przedsiębiorcy informacje, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 10.
1. Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.

2. Przez rozpoczęcie prac, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania usług doradczych.

§ 11.
Pomoc na usługi doradcze podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
§ 12.
Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.
§ 13.
1. Do wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1398 oraz z 2008 r. Nr 111, poz. 712 i Nr 224, poz. 1481), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »