| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013”, w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą”.
§ 2.
[2] Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) beneficjencie – należy przez to rozumieć beneficjenta, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3);

3) projekcie – należy przez to rozumieć projekt, o którym mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2;

5) przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć działanie realizowane w ramach projektu przez przedsiębiorcę na podstawie umowy o udzielenie pomocy, zawieranej między beneficjentem a przedsiębiorcą;

6) [3] jednym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

§ 4.
[4] Pomoc może być udzielana, jeżeli spełnia kryteria pomocy przejrzystej, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
§ 5.
1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

2. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcy:

1) przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą na projekt realizowany w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym, w formie bezzwrotnego dofinansowania;

2) przez beneficjenta na przedsięwzięcie w ramach projektu realizowanego w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym, w szczególności w formie:

a) bezzwrotnego dofinansowania,

b) dokapitalizowania,

c) nieodpłatnego użyczenia aktywów wytworzonych lub zakupionych w ramach realizacji projektu,

d) oddania aktywów wytworzonych lub zakupionych w ramach realizacji projektu do korzystania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być udzielana, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu.

§ 6.
1. Pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, może być udzielana na pokrycie do 100 % wydatków kwalifikowalnych, spełniających kryteria kwalifikowalności wydatków, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeśli beneficjentowi nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

§ 7.
[5] Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
§ 8.
[6] Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy określa się na podstawie art. 3 ust. 2–9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
§ 9.
1. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione warunki odnoszące się do:

1) celu i zakresu udzielania pomocy, o których mowa w § 5;

2) [7] kumulacji i intensywności pomocy, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013;

3) maksymalnych wartości pomocy, o których mowa w § 8.

2. Pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, może być udzielana, jeżeli dodatkowo zostaną spełnione warunki odnoszące się do:

1) wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 6;

2) trwałości realizacji projektu.

3. Pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, może być udzielana, jeżeli dodatkowo zostanie spełniony warunek zgodności przedsięwzięcia z wydatkami kwalifikowalnymi projektu beneficjenta oraz trwałością realizacji tego projektu.

4. Warunek odnoszący się do trwałości realizacji projektu uznaje się za spełniony, jeżeli projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – w okresie 3 lat.

§ 10.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, składa wniosek o dofinansowanie projektu do podmiotu udzielającego pomocy będącego instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera w szczególności:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) tytuł i miejsce realizacji projektu;

3) cel realizacji projektu;

4) opis projektu;

5) opis rezultatów realizacji projektu;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;

7) wartość projektu;

8) wydatki kwalifikowalne;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

10) źródła finansowania projektu.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, składa wniosek o udzielenie pomocy do podmiotu udzielającego pomocy będącego beneficjentem.

4. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera w szczególności:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) tytuł i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

3) cel realizacji przedsięwzięcia;

4) opis przedsięwzięcia;

5) opis rezultatów realizacji przedsięwzięcia;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

5. Do wniosku o dofinansowanie projektu albo do wniosku o udzielenie pomocy przedsiębiorca załącza:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99), dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych;

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 11.
1. Podmiot udzielający pomocy będący instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą przeprowadza ocenę wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o:

1) warunki, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

2. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1, pomoc, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, może być udzielona przedsiębiorcy w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczonego na pokrycie części lub całości wydatków kwalifikowalnych, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

§ 12.
1. Podmiot udzielający pomocy będący beneficjentem przeprowadza ocenę wniosku o udzielenie pomocy w oparciu o warunki, o których mowa w § 9 ust. 1 i 3.

2. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1, beneficjent może zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu udzielić przedsiębiorcy pomocy, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, na podstawie umowy o udzielenie pomocy.

3. Podmiot udzielający pomocy będący beneficjentem informuje instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą o udzieleniu pomocy, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

§ 13.
Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu albo umowy o udzielenie pomocy, przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy,

2) [8] informacje o wartości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, niezbędne do udzielenia pomocy z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013

– dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu albo wniosku o udzielenie pomocy.

§ 14.
[9] Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2015 r.
§ 15.
1. Do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach konkursów rozpoczętych i niezakończonych przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych złożonych i nierozpatrzonych przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370).

[1] § 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. poz. 801). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2014 r.

[2] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. poz. 801). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2014 r.

[3] § 3 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. poz. 801). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2014 r.

[4] § 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. poz. 801). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2014 r.

[5] § 7 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. poz. 801). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2014 r.

[6] § 8 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. poz. 801). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2014 r.

[7] § 9 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. poz. 801). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2014 r.

[8] § 13 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. poz. 801). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2014 r.

[9] § 14 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. poz. 801). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »