| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej2)

Na podstawie art. 82 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) format i tryb przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w formie dokumentu elektronicznego, informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwanej dalej „informacją o rachunkach”;

2) wzór informacji o rachunkach.

§ 2.
1. Informacja o rachunkach jest przekazywana w formie dokumentu elektronicznego, dla którego wymagane jest zachowanie formatu XML.

2. Wzór informacji o rachunkach określa załącznik do rozporządzenia.

3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe:

1) drogą teletransmisji albo

2) na nośniku CD-ROM lub DVD.

§ 3.
1. Przekazywanie informacji o rachunkach odbywa się z zachowaniem mechanizmów gwarantujących integralność i poufność.

2. Informacja o rachunkach jest przekazywana do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez upoważnionych pracowników banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

3. Przekazywanie informacji o rachunkach drogą teletransmisji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Potwierdzenie otrzymania przesyłki następuje po potwierdzeniu autentyczności nadawcy na jego adres zwrotny.

4. Informacja o rachunkach przekazywana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 może być doręczana za pośrednictwem:

1) [1] operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

2) przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1.

5. Osoba doręczająca informację o rachunkach potwierdza jej przekazanie w rejestrze prowadzonym w tym celu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.

6. Informacja o rachunkach doręczana za pośrednictwem operatora, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest nadawana wyłącznie przesyłką poleconą na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z umieszczonym na przesyłce widocznym dopiskiem „Informacja o rachunkach – w kancelarii nie otwierać”.

7. Warunki organizacyjno-techniczne przekazywania informacji o rachunkach wymagają wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4.
1. Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w przypadku stwierdzenia błędów w doręczonej informacji o rachunkach, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej, że przekaże skorygowaną informację o rachunkach w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia błędów. Skorygowana informacja jest przekazywana z wykorzystaniem takiej samej formy, jaka została użyta do przekazania informacji o rachunkach.

2. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki lub naruszenia wymagań określonych w rozporządzeniu urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych może zażądać od banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ponownego przekazania informacji o rachunkach.

3. W przypadku otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jest zobowiązana do ponownego przekazania informacji o rachunkach nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia żądania.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powtórnie przekazuje informację o rachunkach w oddzielnej przesyłce, a jeżeli informacja została przekazana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2, należy dodatkowo umieścić na etykiecie nośnika dopisek „przesyłka powtórna”.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 225, poz. 1641).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 czerwca 2011 r. pod numerem 2011/0264/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100 i Nr 199, poz. 1175.

Załącznik 1. [WZÓR INFORMACJI O RACHUNKACH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 października 2011 r. (poz. 1359)

WZÓR INFORMACJI O RACHUNKACH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

[1] § 3 ust. 4 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 483). Zmiana weszła w życie 29 kwietnia 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »