| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 sierpnia 2002 r.

w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

Na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób;

2) sposób prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, w tym wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób;

3) dane objęte rejestrem chorób zawodowych.

§ 1a.
Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o państwowym inspektorze sanitarnym, należy przez to rozumieć państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowego inspektora sanitarnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.
§ 2.
1. Dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych obejmuje:

1) dokumentację indywidualną, którą stanowi karta badania w związku z chorobą zawodową;

2) dokumentację zbiorczą, którą stanowi księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych.

2. Karta badania w związku z chorobą zawodową zawiera:

1) dane identyfikacyjne jednostki orzeczniczej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON);

2) dane identyfikacyjne osoby badanej (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL);

3) dane identyfikacyjne podmiotu kierującego na badanie (nazwa, adres);

4) dane o zatrudnieniu osoby badanej (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON) lub informacje o pobieraniu emerytury lub renty albo pozostawaniu bez pracy;

5) dane dotyczące zatrudnienia, z którym wiąże się podejrzenie powstania choroby zawodowej (nazwa pracodawcy, adres, numer identyfikacyjny REGON), oraz informacje o narażeniu zawodowym w okresie tego zatrudnienia;

6) dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego;

7) wyniki konsultacji i badań diagnostycznych;

8) treść orzeczenia lekarskiego, w tym orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania;

9) podpis lekarza wykonującego badanie i pieczęć dokumentującą posiadanie specjalizacji lekarskiej niezbędnej do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, określonej w odrębnych przepisach.

3. Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie kart badań w związku z chorobą zawodową określają przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, 742 i 1245).

4. Dane umieszczane w księdze podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych oraz sposób jej prowadzenia i przechowywania określają przepisy w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania.

§ 3.
Określa się wzory formularzy stosowanych w postępowaniu dotyczącym zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz zawiadamiania o skutkach choroby zawodowej:

1) wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowany w przypadku skierowania wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowany w przypadku skierowania wydawanego przez państwowego inspektora sanitarnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wzór decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) wzór decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) wzór karty stwierdzenia choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) wzór zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Informacje gromadzone na kartach stwierdzenia choroby zawodowej oraz w zawiadomieniach o skutkach choroby zawodowej są gromadzone w formie rejestrów chorób zawodowych i rejestrów skutków chorób zawodowych.

2. Rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez państwowych inspektorów sanitarnych, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach zatrudnionych przez pracodawców prowadzących działalność na obszarze objętym zakresem ich działania.

3. Rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach, u których stwierdzono chorobę zawodową.

4. Do rejestrów, o których mowa w ust. 1–3, mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

Załącznik 1. [WZÓR – ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 1 sierpnia 2002 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – SKIEROWANIE NA BADANIA W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – SKIEROWANIE NA BADANIA W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAWODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – SKIEROWANIE NA BADANIA W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – SKIEROWANIE NA BADANIA W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAWODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – KARTA OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR – KARTA OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAWODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE O ROZPOZNANIU CHOROBY ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE O ROZPOZNANIU CHOROBY ZAWODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE O BRAKU PODSTAW DO ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE O BRAKU PODSTAW DO ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – DECYZJA O STWIERDZENIU CHOROBY ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR – DECYZJA O STWIERDZENIU CHOROBY ZAWODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – DECYZJA O BRAKU PODSTAW DO STWIERDZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR – DECYZJA O BRAKU PODSTAW DO STWIERDZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – KARTA STWIERDZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 9

WZÓR – KARTA STWIERDZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O SKUTKACH CHOROBY ZAWODOWEJ]

Załącznik nr 10

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O SKUTKACH CHOROBY ZAWODOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »