| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, zwanych dalej „pracownikami”, na poszczególnych stanowiskach;

2) wysokość i warunki przyznawania innych składników wynagrodzenia:

a) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,

b) dodatkowego wynagrodzenia,

c) dodatków do wynagrodzenia,

d) premii,

e) równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, zwanego dalej „równoważnikiem pieniężnym”;

3) składniki wynagrodzenia, które są wypłacane nauczycielowi akademickiemu miesięcznie z góry;

4) wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

5) przypadki, w których nauczyciel akademicki traci prawo do przyznanego dodatku funkcyjnego;

6) okresy pracy i inne okresy uprawniające do dodatku za staż pracy;

7) sposób obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia określanych stawką miesięczną wynikających z osobistego zaszeregowania pracownika;

8) sposób ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych przypadających w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi akademickiemu w tym okresie.

2. Warunki wynagradzania pracowników zatrudnionych w muzeach, klubach kultury oraz świetlicach działających w uczelniach publicznych regulują przepisy o muzeach oraz przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2.
Ustala się tabele:

1) miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, uwzględniające coroczny wzrost wynagrodzeń w latach 2013–2015, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, uwzględniającą coroczny wzrost wynagrodzeń w latach 2013–2015, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi oraz wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania:

a) pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,

b) pracowników działalności wydawniczej i poligraficznej, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,

c) personelu lotniczego zatrudnionego w ośrodkach kształcenia lotniczego, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia;

5) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia;

6) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla dyplomowanych bibliotekarzy, dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, a także dla pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej niebędących nauczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia;

7) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze, stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 3.
W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych, wynikające z pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska na podstawie uchwał senatu oraz decyzji kierownika jednostki organizacyjnej określonej w statucie, które według planu zajęć przypadałyby w okresie tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem.
§ 4.
Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu:

1) zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego,

2) przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z urlopem naukowym, długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim,

3) ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego

– zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą rocznego pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska w sposób określony w § 3, za każdy tydzień nieobecności przypadającej w okresie, w którym w uczelni są prowadzone zajęcia dydaktyczne.

§ 5.
Za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o których mowa w art. 131 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie obliczone według następujących stawek:

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę obliczeniową,
odpowiadającą 45 minutom

1

2

3

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki

do 3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia

2

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki

do 3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki, starszy wykładowca

do 3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia

4

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

do 3,9% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia

 

§ 6.
Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego, o ile rektor nie zarządzi rozliczania w krótszych okresach.
§ 7.
1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych ustala się na podstawie stawek obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie, o którym mowa w § 6.

2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych nie podlega przeliczeniu w przypadku zmiany stawek określonych zgodnie z § 5, dokonanej po rozliczeniu, o którym mowa w § 6.

§ 8.
Dodatkowe wynagrodzenie jest przyznawane nauczycielowi akademickiemu za:

1) udział w pracach komisji rekrutacyjnej;

2) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi;

3) sprawowanie funkcji promotora w przewodzie doktorskim, opracowanie recenzji i opinii w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora; wynagrodzenie to jest wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.3));

4) opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora, profesora sztuki, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;

5) udział w działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej prowadzonej przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni na kierunku studiów weterynaria.

§ 9.
Nauczycielowi akademickiemu za udział w pracach komisji rekrutacyjnej przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od liczby kandydatów na studia i funkcji pełnionej w komisji, nieprzekraczającej 70% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 10.
Nauczycielowi akademickiemu za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 65% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 11.
Nauczycielowi akademickiemu za opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora, tytułu profesora sztuki, stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 50% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 12.
1. Nauczycielowi akademickiemu wykonującemu pracę w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku studiów weterynaria za każdą godzinę dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weterynaryjnych poza rozkładem obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania danego pracownika, a za każdą godzinę dyżuru w niedziele, święta i dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy – 200% tej stawki.

2. Za udział w usługowej działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej wykonywanej przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni prowadzącą kształcenie na kierunku studiów weterynaria nauczyciel akademicki wykonujący pracę w tej jednostce może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w ramach kwoty odpisu nieprzekraczającej 50% wartości wpływów uzyskanych z tytułu wykonanych usług, pomniejszonej o wartość zużytych pasz i leków oraz koszty transportu, liczonej według bieżących cen. Wynagrodzenie to przysługuje niezależnie od innych składników wynagrodzenia.

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, i wysokość kwoty odpisu, o której mowa w ust. 2, oraz zasady podziału tej kwoty ustala rektor.

§ 13.
Pracownikowi posiadającemu licencję pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota zawodowego I lub II klasy albo licencję mechanika pokładowego oraz członkowi personelu lotniczego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każde 1000 godzin lotu w wysokości miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
§ 14.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu, z tym że zespół kierowany przez pracowników wymienionych w tabeli A w lp. 5 oraz 10–16 załącznika nr 3 do rozporządzenia nie może liczyć mniej niż pięć osób, łącznie z osobą kierującą tym zespołem.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego jest uzależniona od liczby pracowników i studentów kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej oraz od stopnia złożoności zadań związanych z wykonywaną funkcją.

3. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przysługuje dodatek funkcyjny za czas wykonywania czynności w ramach nadzoru inwestorskiego.

4. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych, o których mowa w tabeli B załącznika nr 3 do rozporządzenia, którzy dodatkowo organizują i kierują pracą brygady składającej się z co najmniej 5 osób, łącznie z brygadzistą, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nieprzekraczającej 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.

§ 15.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia na stanowiskach, o których mowa w § 14 ust. 1, albo wykonywania czynności, o których mowa w § 14 ust. 3 lub 4, do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie zatrudnienia lub wykonywania czynności.

2. Pracownik zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi akademickiemu w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków.

§ 16.
1. Pracownikowi, na zasadach określonych w ustawie, przysługuje dodatek za staż pracy.

2. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za staż pracy lub prawa do wyższej stawki tego dodatku nastąpiło:

1) pierwszego dnia miesiąca – dodatek przysługuje za ten miesiąc;

2) w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca – dodatek przysługuje, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył to prawo.

§ 17.
1. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy uwzględnia się:

1) zakończone okresy zatrudnienia;

2) inne okresy uwzględniane na podstawie przepisów odrębnych jako okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze;

3) okres asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów dotyczących zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych;

4) okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie przepisów o kierowaniu za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się na podstawie świadectwa pracy, a okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 – na podstawie innego dokumentu potwierdzającego ich odbycie, z tym że w przypadku pozostawania przez pracownika jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się po przedłożeniu przez pracownika oświadczenia o ich nieuwzględnieniu u innego pracodawcy.

3. Dodatek za staż pracy przysługuje za dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które zachowuje prawo do wynagrodzenia lub otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 18.
1. W przypadku jednoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za staż pracy ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za staż pracy nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u innego pracodawcy, u którego pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony, oraz innych okresów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2–4, uwzględnionych u innego pracodawcy.

§ 19.
1. Z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, może przyznać pracownikowi dodatki specjalne.

2. Dodatki specjalne przyznaje się na czas określony, a w przypadku stałego zwiększenia obowiązków służbowych lub stałego powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania – na czas nieokreślony.

3. [1] Dodatki specjalne wypłaca się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, przy czym łączna ich kwota nie może przekroczyć 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4. Kwota przyznanych dodatków specjalnych może być dodatkowo podwyższona w przypadkach, o których mowa w art. 130 ust. 4 lub art. 131 ust. 2 ustawy, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 20% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

5. Łączna kwota przyznanych dodatków specjalnych w części przekraczającej 10% wynagrodzenia zasadniczego pracownika może być finansowana wyłącznie ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy.

§ 20.
1. Pracownikowi wykonującemu pracę w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, która otrzymała dotację podmiotową na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1–3 ustawy, może zostać przyznany dodatek do wynagrodzenia.

2. Dodatek do wynagrodzenia przyznaje się na czas określony i wypłaca w ramach środków, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1–3 ustawy.

§ 21.
1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)).

2. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym, dla którego praca w systemie zmianowym wynika z harmonogramu.

§ 22.
1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim może być przyznana premia.

2. Premia jest przyznawana zgodnie z zakładowym regulaminem premiowania, ustalonym przez rektora w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

§ 23.
1. Członkowi personelu lotniczego i pokładowego zatrudnionemu na stanowisku: kierownika szkolenia lotniczego, starszego instruktora pilota, instruktora pilota, pilota albo mechanika pokładowego przysługuje równoważnik pieniężny w wysokości określonej przez Ministra Obrony Narodowej w przepisach dotyczących równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych.

2. Członkowi personelu lotniczego i pokładowego zatrudnionemu na stanowisku kierownika (dyrektora) albo zastępcy kierownika (dyrektora) ośrodka kształcenia lotniczego, wykonującemu loty w charakterze członka załogi lotniczej lub pokładowej, równoważnik pieniężny przysługuje w okresie posiadania ważnej licencji pilota zawodowego lub licencji wyższej kategorii.

3. Członkowi personelu lotniczego i pokładowego zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy równoważnik pieniężny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

4. Równoważnik pieniężny wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Za czas niewykonywania pracy z powodu choroby, urlopu, zawieszenia w lotach z przyczyn zdrowotnych na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika, a także w przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, członkom personelu lotniczego i pokładowego, o których mowa w ust. 1 i 2, równoważnik pieniężny przysługuje nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

6. Za czas niezdolności do pracy związanej z nieumyślnie spowodowanym wypadkiem przy pracy, członkom personelu lotniczego i pokładowego, o których mowa w ust. 1 i 2, równoważnik pieniężny przysługuje nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

7. W okresie niewykonywania lotów z przyczyn innych niż wymienione w ust. 5 i 6 równoważnik pieniężny nie przysługuje.

§ 24.
Stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia określanych stawką miesięczną, wynikających z osobistego zaszeregowania pracownika, ustala się, dzieląc tę stawkę przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a w przypadku nauczycieli akademickich – przez liczbę 156.
§ 25.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.
§ 26.
1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i innych składników wynagrodzenia pracownika ustala rektor, o ile statut uczelni nie stanowi inaczej.

2. Wynagrodzenie finansowane ze środków, o których mowa w art. 151 ust. 7 i 8 ustawy, może przyznać rektorowi, na wniosek senatu uczelni, minister, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy, a pozostałym pracownikom – rektor.

§ 27.
1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatki specjalne są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia – z dołu.

2. Prawo do wynagrodzenia wypłacanego z góry wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wynagrodzenie wypłacone za ten miesiąc.

3. Wynagrodzenie zasadnicze i składniki wynagrodzenia wypłacane z góry, o których mowa w ust. 1, są wypłacane w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie zasadnicze i składniki wynagrodzenia wypłacane z góry wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 28.
Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku pomocnika bibliotecznego, nieposiadająca kwalifikacji określonych w niniejszym rozporządzeniu, pozostaje zatrudniona na tym stanowisku.
§ 29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2013 r.5)

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675, 829 i 1005.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 36 ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 11 grudnia 2013 r. (poz. 1571)

Załącznik nr 1

TABELA A

MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH, UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ W LATACH 2013–2015

Lp.

Grupa stanowisk

Stanowisko

Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych

2013 r.

2014 r.

od 2015 r.

1

Profesorowie

profesor zwyczajny

4525,00

4940,00

5390,00

profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki

4220,00

4605,00

5025,00

profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki

3865,00

4220,00

4605,00

2

Docenci, adiunkci i starsi wykładowcy

docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki

3615,00

3945,00

4305,00

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki

3205,00

3500,00

3820,00

starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

2540,00

2770,00

3025,00

3

Asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy

asystent

2055,00

2245,00

2450,00

wykładowca, lektor, instruktor

1995,00

2175,00

2375,00

 

TABELA B

MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH DYPLOMOWANYCH BIBLIOTEKARZY ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ W LATACH 2013–2015

Lp.

Stanowisko

Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego
w złotych

2013 r.

2014 r.

od 2015 r.

1

Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany

2775,00

3029,00

3306,00

2

Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

2410,00

2630,00

2870,00

3

Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej

2232,00

2436,00

2659,00

4

Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej

1807,00

1972,00

2152,00

 

Załącznik 2. [TABELA MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ W LATACH 2013–2015]

Załącznik nr 2

TABELA MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ W LATACH 2013–2015

Kategoria zaszeregowania

Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych

2013 r.

2014 r.

od 2015 r.

I

1090,00

1190,00

1300,00

II

1095,00

1195,00

1305,00

III

1100,00

1200,00

1310,00

IV

1110,00

1210,00

1325,00

V

1125,00

1230,00

1340,00

VI

1135,00

1240,00

1355,00

VII

1145,00

1250,00

1365,00

VIII

1155,00

1260,00

1375,00

IX

1195,00

1305,00

1425,00

X

1235,00

1350,00

1470,00

XI

1280,00

1395,00

1525,00

XII

1330,00

1450,00

1585,00

XIII

1380,00

1505,00

1645,00

XIV

1445,00

1575,00

1720,00

XV

1540,00

1680,00

1835,00

XVI

1645,00

1795,00

1960,00

XVII

1740,00

1900,00

2075,00

XVIII

1845,00

2015,00

2200,00

XIX

1955,00

2135,00

2330,00

XX

2310,00

2520,00

2750,00

XXI

3035,00

3310,00

3615,00

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

TABELA A

PODSTAWOWYCH STANOWISK PRACY, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH, INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH, EKONOMICZNYCH I OBSŁUGI

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie

liczba lat pracy

minimalnego zaszeregowania

dodatku funkcyjnego

1

Kanclerz

wyższe

8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

XVII

5–8

2

Kwestor

wyższe

8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XVI

4–7

3

Zastępca kanclerza

wyższe

6, w tym 3 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XVI

4–7

4

Zastępca kwestora

wyższe

6, w tym 2 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XV

3–6

5

Audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

XIV

2–6

6

Kierownik administracyjny podstawowej jednostki organizacyjnej lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

wyższe

6

XIV

3–6

 

7

Zastępca kierownika administracyjnego podstawowej jednostki organizacyjnej lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

wyższe

5

XIII

2–5

8

Radca prawny

według odrębnych przepisów

XIV

2–6

9

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

XIV

1–3

10

Główny specjalista, kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej, administrator sieci

wyższe

5

XIV

2–6

11

Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

XIV

2–6

12

Starszy specjalista naukowo-techniczny, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, starszy specjalista do spraw finansowych, administracyjnych lub ekonomicznych albo do spraw dydaktyki, badań lub informatyki, zastępca kierownika działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej, kierownik domu studenckiego

wyższe

5

XIII

2–6

 

13

Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

XIII

2–6

14

Rzecznik patentowy

według odrębnych przepisów

XIII

2–6

15

Specjalista naukowo-techniczny, specjalista inżynieryjno-techniczny, specjalista do spraw finansowych, administracyjnych lub ekonomicznych albo do spraw dydaktyki, badań, informatyki lub organizacji produkcji, starszy mistrz, zastępca kierownika domu studenckiego

wyższe

3

XII

1–4

średnie

8

16

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

XII

1–4

17

Starszy (lub samodzielny): referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, fizyk, matematyk i inne stanowiska równorzędne, mechanik, technolog, konstruktor, mistrz

wyższe

VIII

średnie

4

18

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

według odrębnych przepisów

XI

1–2

19

Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

XI

 

20

Inspektor nadzoru inwestorskiego

według odrębnych przepisów

XI

1

21

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

XI

22

Referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, technik, magazynier

średnie

VI

zasadnicze zawodowe

2

23

Inspektor ochrony mienia

średnie

VI

podstawowe

2

24

Pomoc techniczna, administracyjna, laborant i inne stanowiska równorzędne

zasadnicze

IV

25

Pedel, pracownik gospodarczy, starszy woźny, starszy portier, dozorca, strażnik ochrony mienia

podstawowe

II

26

Pomocniczy pracownik administracji lub obsługi

podstawowe

I

 

TABELA B

WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Lp.

Wymagane kwalifikacje

Kategoria minimalnego zaszeregowania

1

Robotnicy bez przygotowania zawodowego

I

2

Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania prac o charakterze pomocniczym

I

3

Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności fachowe w zakresie wymaganym do wykonywania prac pod nadzorem lub samodzielnie

I

4

Robotnicy posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej pracy o charakterze złożonym

IV

5

Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem technika lub mistrza w zawodzie, w zakresie którego wykonują samodzielnie trudne i precyzyjne prace

VII

6

Kierowca samochodu osobowego – według odrębnych przepisów

II

7

Kierowca samochodu ciężarowego – według odrębnych przepisów

VI

8

Kierowca autobusu – według odrębnych przepisów

V

 

Załącznik 4. [TABELA STANOWISK PRACY, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 4

TABELA STANOWISK PRACY, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria minimalnego
zaszeregowania

wykształcenie

liczba lat pracy

1

Kustosz biblioteczny

wyższe magisterskie

10 lat w bibliotece naukowej

XIII

2

Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista

wyższe

6 lat w bibliotece naukowej

XI

3

Starszy konserwator książki

wyższe

2

XI

4

Bibliotekarz

wyższe

3

X

studium bibliotekarskie

5

średnie bibliotekarskie

6

inne średnie

8

Dokumentalista

wyższe

3

studium informacji naukowo-technicznej

5

Konserwator książki

wyższe

3

średnie

5

5

Starszy magazynier biblioteczny

średnie

6

IX

6

Starszy technik dokumentalista

średnie i przeszkolenie w zakresie informacji naukowo-technicznej

6

IX

7

Młodszy bibliotekarz

wyższe lub studium bibliotekarskie

VIII

średnie bibliotekarskie

1

średnie oraz przeszkolenie bibliotekarskie

 

Młodszy dokumentalista

wyższe lub studium informacji naukowo-technicznej

 

Młodszy konserwator książki

wyższe

średnie

3

8

Technik dokumentalista

średnie i przeszkolenie w zakresie informacji naukowo-technicznej

4

VII

9

Magazynier biblioteczny

średnie lub zasadnicze zawodowe

VI

10

Technik-konserwator książki

średnie techniczne w zakresie wykonywanej specjalności

V

11

Młodszy technik dokumentalista

średnie

V

Pomocnik biblioteczny

zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne

 

Załącznik 5. [TABELA STANOWISK PRACY, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ I POLIGRAFICZNEJ]

Załącznik nr 5

TABELA STANOWISK PRACY, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ I POLIGRAFICZNEJ

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie

liczba lat pracy

minimalnego zaszeregowania

dodatku funkcyjnego

1

Kierownik (dyrektor) wydawnictwa lub zakładu poligrafii, redaktor naczelny

wyższe

5

XII

3–6

2

Zastępca kierownika (dyrektora) wydawnictwa lub zakładu poligrafii, zastępca redaktora naczelnego, sekretarz wydawnictwa, kierownik redakcji

wyższe

4

XI

2–5

Szef produkcji

6

Starszy redaktor

4

3

Kierownik działu: składu, grafiki komputerowej lub komórki równorzędnej

wyższe

4

XI

1–3

4

Redaktor techniczny

średnie

3

X

5

Redaktor

wyższe

2

IX

6

Grafik

średnie

1

X

7

Operator składu komputerowego lub grafiki komputerowej

wyższe

VII

średnie

2

8

Informatyk, technolog

wyższe

XI

9

Kreślarz, korektor

średnie

VII

10

Księgarz

średnie

VII

11

Mechanik maszyn poligraficznych

kwalifikacje wymagane przy zaszeregowaniu pracowników do poszczególnych kategorii wynagrodzenia zasadniczego określa tabela B w załączniku nr 3 do rozporządzenia

V

12

Fotograf, introligator, kopista offsetowy, montażysta offsetowy, naświetlacz składu komputerowego, operator monitora ekranowego fotoskładu, składacz komputerowego systemu składu

VI

13

Operator: kserografu, maszyn powielających, introligatorskich offsetowych i typograficznych

IV

14

Pracownik pomocniczy

II

 

Załącznik 6. [TABELA STANOWISK PRACY, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PERSONELU LOTNICZEGO ZATRUDNIONEGO W OŚRODKACH KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO]

Załącznik nr 6

TABELA STANOWISK PRACY, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PERSONELU LOTNICZEGO ZATRUDNIONEGO W OŚRODKACH KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie (inne wymagania formalne)

liczba lat pracy

minimalnego zaszeregowania

dodatku funkcyjnego

1

Kierownik (dyrektor) ośrodka kształcenia lotniczego

wyższe techniczne o specjalności lotniczej, ekonomiczne albo prawnicze

licencja pilota zawodowego lub szkolenie w zakresie eksploatacji sprzętu lotniczego

8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

XVI

3–7

2

Zastępca kierownika (dyrektora) ośrodka kształcenia lotniczego

wyższe

licencja pilota zawodowego z uprawnieniami instruktora I klasy

5 w lotnictwie, w tym 3 na stanowisku kierowniczym

XV

2–5

średnie

8 w lotnictwie, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

3

Kierownik szkolenia lotniczego

wyższe

licencja pilota zawodowego z uprawnieniami instruktora I klasy

4 w lotnictwie, w tym 2 na stanowisku kierowniczym

XIV

2–4

średnie

6 w lotnictwie, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

 

Kierownik działu techniki

wyższe

licencja mechanika pokładowego lub mechanika lotniczego

4 w lotnictwie, w tym 2 na stanowisku kierowniczym

 

 

średnie

6 w lotnictwie, w tym 3 na stanowisku kierowniczym

4

Starszy instruktor pilot

wyższe

licencja pilota zawodowego z uprawnieniami instruktora I klasy

3 w lotnictwie jako instruktor I klasy

XIV

średnie

5 w lotnictwie, w tym 3 jako instruktor I klasy

5

Instruktor pilot

średnie

licencja pilota zawodowego z uprawnieniami instruktora II klasy

ukończona praktyka instruktorska

XII

6

Kierownik sekcji technicznej

średnie

licencja mechanika lotniczego obsługi lub napraw

4 w lotnictwie, w tym 2 na stanowisku samodzielnym

X

1–2

7

Mechanik pokładowy

średnie

licencja mechanika pokładowego

2 na stanowisku mechanika lotniczego

X

Mechanik lotniczy obsługi technicznej

licencja mechanika lotniczego obsługi lub napraw

1 w lotnictwie

8

Pilot

średnie

licencja pilota zawodowego

X

9

Mechanik praktykant

zawodowe

VII

 

Załącznik 7. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE]

Załącznik nr 7

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE

Lp.

Funkcja

Stawka dodatku funkcyjnego
w złotych

minimalna

maksymalna

1

Rektor uczelni akademickiej, która posiada co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w przypadku uczelni artystycznej – dwa takie uprawnienia

4690,00

6910,00

2

Rektor uczelni akademickiej niespełniającej wymagań określonych w lp. 1

3580,00

5590,00

3

Rektor uczelni zawodowej

2480,00

4270,00

4

Prorektor uczelni akademickiej spełniającej wymagania określone w lp. 1, prorektor uczelni artystycznej

2870,00

4170,00

5

Prorektor uczelni akademickiej niespełniającej wymagań określonych w lp. 1

2240,00

3420,00

6

Prorektor uczelni zawodowej

1600,00

2660,00

7

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (dziekan)

1000,00

2980,00

8

Zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (prodziekan), dyrektor międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), dyrektor centrum uczelniano-przemysłowego, zastępca dyrektora międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału, zastępca dyrektora centrum uczelniano-przemysłowego, dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej wydziału lub innej jednostki, zastępca dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej wydziału lub innej jednostki

200,00

2260,00

 

Załącznik 8. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA DYPLOMOWANYCH BIBLIOTEKARZY, DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE]

Załącznik nr 8

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA DYPLOMOWANYCH BIBLIOTEKARZY, DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE

Lp.

Funkcja

Stawka dodatku funkcyjnego
w złotych

minimalna

maksymalna

1

Dyrektor biblioteki głównej

460,00

2620,00

2

Zastępca dyrektora biblioteki głównej

90,00

1910,00

3

Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece głównej, kierownik biblioteki wydziału lub instytutu, kierownik wydziałowego lub instytutowego ośrodka informacji naukowej

85,00

570,00

Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej

 

Załącznik 9. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE]

Załącznik nr 9

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE

Lp.

Kategoria dodatku funkcyjnego

Stawka dodatku funkcyjnego w złotych

minimalna

maksymalna

1

1

85,00

220,00

2

2

90,00

230,00

3

3

115,00

350,00

4

4

135,00

490,00

5

5

200,00

570,00

6

6

260,00

820,00

7

7

460,00

1910,00

8

8

900,00

2620,00

 

[1] § 19 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. poz. 1452). Zmiana weszła w życie 1 października 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »