| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 grudnia 1995 r.

o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

Art. 1. [Monitor Sądowy i Gospodarczy]
1. Tworzy się Monitor Sądowy i Gospodarczy, który jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.

2. Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości.

2a. Minister Sprawiedliwości może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności związane z wydawaniem Monitora Sądowego i Gospodarczego.

2b. Monitor Sądowy i Gospodarczy wydawany jest w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2c. Monitor Sądowy i Gospodarczy wydaje się w postaci elektronicznej.

2d. Monitor Sądowy i Gospodarczy rozpowszechnia się:

1) nieodpłatnie poprzez udostępnienie na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości;

2) odpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

3. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:

1) wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych;

2a) ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy;

3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

3a. Zamieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podlega opłacie, z wyjątkiem ogłoszeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywanych przez sąd rejestrowy z urzędu oraz gdy ustawa stanowi inaczej.

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. Wpływy pochodzące z wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego stanowią dochód budżetu państwa.

7. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb przyjmowania ogłoszeń i obwieszczeń do zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

2) sposób ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego rozpowszechnianych w sposób, o którym mowa w ust. 2d pkt 2,

3) wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia oraz sposób ich pobierania,

4) wymagania techniczne wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

– mając na względzie pokrycie rzeczowych i osobowych kosztów zamieszczenia ogłoszeń i obwieszczeń oraz wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz potrzebę szybkiej publikacji i zapewnienie powszechnego dostępu do informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 1a.
(uchylony).
Art. 2. [Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców]
1. [1] Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego zawierają, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, numer KRS.

2. Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i obwieszczeń.

Art. 3. [Dzień wydania]
Na każdym numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego oznacza się dzień jego wydania, który jest dniem ogłoszenia, oraz kolejny numer Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Art. 4. [Nieodpłatne udostępnianie przeglądania Monitora Sądowego i Gospodarczego]
1. (uchylony).

2. Sądy rejonowe są zobowiązane udostępniać nieodpłatnie przeglądanie Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Art. 5. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

[1] Art. 2 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398). Zmiana weszła w życie 15 marca 2018 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »