| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej, zwanej dalej „pomocą”, dotyczącej organizacji przez przedsiębiorców przedsięwzięć promocyjnych służących podniesieniu stopnia konkurencyjności i umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców, zwanych dalej „przedsięwzięciami promocyjnymi”.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

3. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcom w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 2.
1. [1] (uchylony).

2. [2] Termin złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego, zwanego dalej „wnioskiem”, upływa z dniem 31 października 2013 r.

§ 3.
Pomoc może być udzielana jako dotacja dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie części kosztów przedsięwzięć promocyjnych.
§ 4.
Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli przedsiębiorca:

1) najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji przedsięwzięcia promocyjnego, nie później niż do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie promocyjne, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami;

2) nie ma zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro;

4) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim, zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

§ 5.
1. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3) informację dotyczącą przedsiębiorcy, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Przedsiębiorca składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w jednym egzemplarzu.

2. (uchylony).

3. W przypadku gdy wniosek nie jest kompletny, minister właściwy do spraw gospodarki pisemnie wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

3a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, złożony po pisemnym wezwaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki nadal nie jest kompletny, minister właściwy do spraw gospodarki powtórnie wzywa pisemnie przedsiębiorcę do jego ostatecznego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

4. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 5 lub nie został uzupełniony zgodnie z ust. 3 lub 3a, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

§ 7.
Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia projektowane przedsięwzięcie promocyjne, biorąc pod uwagę:

1) proeksportowy i zbiorowy charakter przedsięwzięcia promocyjnego;

2) rodzaj przedsięwzięcia promocyjnego z uwzględnieniem programu, uczestników lub współorganizatorów;

3) zamierzone efekty realizacji przedsięwzięcia promocyjnego;

4) zasięg przedsięwzięcia promocyjnego (krajowy, międzynarodowy);

5) źródła finansowania przedsięwzięcia promocyjnego;

6) niezbędność uzyskania pomocy dla realizacji przedsięwzięcia promocyjnego;

7) doświadczenie organizatorów.

§ 8.
1. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a przedsiębiorcą.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy na realizację przedsięwzięć promocyjnych do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

3. O wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki informuje pisemnie przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 9.
1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty wynajęcia sali wraz z wyposażeniem, nagłośnienia, obsługi technicznej, dodatkowego oświetlenia, druku materiałów informacyjnych i konferencyjnych, tłumaczenia oraz inne koszty wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia promocyjnego.

2. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

3. Pomoc może być udzielona, jeżeli liczona łącznie z pomocą publiczną na to samo przedsięwzięcie promocyjne nie przekroczy dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż pomoc de minimis i nie będzie większa niż 50 % kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 10.
Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).
§ 11.
1. Wymogu zachowania terminów złożenia wniosku, o których mowa w § 4 pkt 1, nie stosuje się do wniosków składanych w 2007 r.

2. W 2007 r. wnioski składa się w terminie do dnia 16 listopada.

§ 12.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu (Dz. U. Nr 236, poz. 2358).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

1) W rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.1994).

Załącznik 1. [Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 31 października 2007 r. (poz. 1544)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Informacja dotycząca przedsiębiorcy]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDSIĘBIORCY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] § 2 ust. 1 uchylony przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. poz. 526). Zmiana weszła w życie 25 kwietnia 2014 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. poz. 526), udzielenie pomocy finansowej dotyczącej przedsięwzięcia promocyjnego może nastąpić do 30 czerwca 2014 r.

[2] Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. poz. 526), wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia promocyjnego, może zostać złożony zgodnie z § 4 pkt 1 nie później niż do 30 maja 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »