| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa formę, treść, termin i sposób wydawania zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna jest:

1) pomocą de minimis, zwanego dalej „zaświadczeniem o pomocy de minimis”, albo

2) pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwanego dalej „zaświadczeniem o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”.

§ 2.
1. Zaświadczenie o pomocy de minimis sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. [1] Wzory, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania w przypadku udzielania pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie decyzji, jeżeli w jej treści zostaną zawarte wszystkie elementy wymienione odpowiednio w § 3 oraz § 3a.

§ 3.
[2] Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera:

1) datę wydania;

2) pieczęć podmiotu udzielającego pomocy;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę oraz adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby beneficjenta pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

5) dzień udzielenia pomocy;

6) wartość udzielonej pomocy brutto w złotych i w euro;

7) wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy;

8) stwierdzenie, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

9) informację dotyczącą właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej regulującego warunki dopuszczalności udzielania pomocy o charakterze pomocy de minimis, które miały zastosowanie do udzielonej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

10) dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

§ 3a.

[3] Zaświadczenie o pomocy de minimis, oprócz informacji określonych w § 3, zawiera:

1) w przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskował wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce – numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby tego wspólnika albo komplementariusza;

2) informację, czy pomoc de minimis została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego towarów;

3) w przypadku pomocy de minimis udzielanej w związku z wykonywaniem usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym – opis tej usługi.

§ 4.
1. Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy:

1) udzielanej na podstawie decyzji – wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;

2) w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji – w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

2. Beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz. U. Nr 187, poz. 1930).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 marca 2007 r. (poz. 354)

Załącznik nr 1

WZÓR– ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS [4]

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

infoRgrafika

[1] § 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 1550). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

[2] § 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 1550). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

[3] § 3a w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 1550). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

[4] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 1550). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »