| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 października 1997 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 października 1997 r. (poz. 848)

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

§ 1. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową jednostką organizacyjną działającą na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777), zwanej dalej „ustawą”, i na podstawie niniejszego statutu.

§ 2. Do zakresu działania Instytutu należy prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie spraw międzynarodowych, w tym integracji europejskiej, a w szczególności:

1) prowadzenie badań naukowych i studyjnych oraz przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych,

2) organizowanie seminariów, konwersatoriów oraz odczytów i wykładów ekspertów i polityków, krajowych i zagranicznych,

3) upowszechnianie wiedzy z zakresu spraw międzynarodowych, w tym integracji europejskiej,

4) prowadzenie biblioteki naukowej w zakresie objętym działalnością Instytutu,

5) prowadzenie i udostępnianie dokumentacji informacji o sprawach międzynarodowych, w tym integracji europejskiej,

6) prowadzenie działalności wydawniczej,

7) prowadzenie szkolenia na potrzeby resortu spraw zagranicznych i urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz innych instytucji zajmujących się problematyką międzynarodową, w tym integracji europejskiej,

8) współpraca ze szkołami wyższymi, ośrodkami naukowymi i innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Instytutu.

§ 3. 1. Dyrektor Instytutu, zwany dalej „Dyrektorem”, kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) ustalanie rocznych programów badawczych i szkoleniowych Instytutu,

2) zarządzanie mieniem Instytutu,

3) prowadzenie polityki kadrowej,

4) przedstawianie Ministrowi Spraw Zagranicznych i Sekretarzowi Komitetu Integracji Europejskiej rocznych sprawozdań z działalności Instytutu,

5) powoływanie i odwoływanie kierowników oddziałów zamiejscowych Instytutu, w razie ich utworzenia w odrębnym trybie.

3. Kandydatów na stanowisko Dyrektora wyłania się w drodze konkursu, przeprowadzanego na zasadach i w trybie określonym dla jednostek badawczo-rozwojowych.

4. Kadencja Dyrektora Instytutu trwa 5 lat.

5. Dyrektor kieruje Instytutem przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców. Zastępców powołuje i odwołuje Dyrektor w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej oraz po zaopiniowaniu przez Radę instytutu.

§ 4. 1. Rada Instytutu, zwana dalej „Radą”, jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii o przedstawianych przez Dyrektora kandydatach na jego zastępców,

2) inicjowanie nowych przedsięwzięć Instytutu,

3) opiniowanie rocznych programów działań Instytutu,

4) ocena rocznych sprawozdań z pracy Instytutu,

5) określanie założeń programowych szkoleń prowadzonych przez Instytut oraz zasad rekrutacji ich uczestników.

3. Rada jest uprawniona do przedstawiania opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

4. W skład Rady wchodzą wybitni znawcy stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej w liczbie 12 członków, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz po jednym przedstawicielu klubów parlamentarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, powołani przez Ministra Spraw Zagranicznych.

5. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

6. Kadencja Rady trwa 4 lata.

7. Rada działa w trybie i na zasadach określonych w uchwalonym przez nią regulaminie.

§ 5. W skład Instytutu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Strategii Politycznej,

2) Dział integracji Europejskiej,

3) Sekcja Szkolenia,

4) Biblioteka i Dział Dokumentacji,

5) Sekcja Wydawnictw,

6) Sekcja Finansów, Księgowości i Administracji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »