| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 10 grudnia 1998 r. w Pradze został sporządzony przez: Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Rzeczpospolitą Polską, Rumunię, Republikę Słowacką oraz Republikę Słowenii Protokół dodatkowy nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

Protokół ten stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia rządowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 powyższego Protokołu dodatkowego jest on stosowany prowizorycznie od dnia 1 stycznia 1999 r.

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek

Załącznik 1. [PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 7 DO ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ UMOWY O WOLNYM HANDLU]

Załącznik do oświadczenia rządowego
z dnia 16 sierpnia 1999 r. (poz. 892)

Przekład

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 7
DO ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ UMOWY O WOLNYM HANDLU

Przedstawiciele Republiki Czeskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii,

mając na uwadze Deklarację Premierów, sporządzoną 11 września 1998 r. w Pradze,

uznając, że niniejszy Protokół dodatkowy, a w szczególności zmienione reguły pochodzenia towarów pozwolą na szerszą kumulację pochodzenia, jak również przyspieszą intensyfikację wzajemnie korzystnych stosunków między nimi oraz wniosą wkład do procesu integracji europejskiej,

zgodnie z postanowieniami artykułów 34, 35, 37 i 39 Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Postanowienia zawarte w załączniku do niniejszego Protokołu dodatkowego zastąpią odpowiednie postanowienia Protokołu 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Artykuł 2

Niniejszy Protokół dodatkowy stanowi integralną część Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Artykuł 3

1. Niniejszy Protokół dodatkowy wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty otrzymania przez depozytariusza ostatniej notyfikacji Stron Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu o wypełnieniu niezbędnych do tego procedur.

2. Depozytariusz notyfikuje wszystkim Stronom wypełnienie procedur niezbędnych dla wejścia w życie niniejszego Protokołu dodatkowego.

3. Jeżeli niniejszy Protokół dodatkowy nie wejdzie w życie dnia 1 stycznia 1999 r., będzie on od tego dnia stosowany prowizorycznie. Jednakże jeśli Strona nie jest w stanie go stosować od 1 stycznia 1999 r., Strona ta poinformuje inne Strony o tym fakcie jak najszybciej, nie później jednak niż 21 grudnia 1998 r. Wobec tej Strony niniejszy Protokół dodatkowy będzie stosowany dziesiątego dnia od daty otrzymania przez inne Strony notyfikacji o zakończeniu przez tę Stronę procedur wewnętrznych związanych ze stosowaniem niniejszego Protokołu dodatkowego.

Artykuł 4

Strony Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu uwzględniają Deklarację Republiki Bułgarii załączoną do niniejszego Protokołu dodatkowego.

NA DOWÓD CZEGO Pełnomocnicy Umawiających się Stron, będąc do tego należycie upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół dodatkowy.

Sporządzono w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który będzie zdeponowany przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Depozytariusz przekaże poświadczone kopie niniejszego Protokołu dodatkowego wszystkim Stronom Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Z upoważnienia Republiki Czeskiej

Z upoważnienia Republiki Węgierskiej

Z upoważnienia Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rumunii

Z upoważnienia Republiki Słowackiej

Z upoważnienia Republiki Słowenii

Deklaracja Republiki Bułgarii

Republika Bułgarii w związku z postanowieniami artykułu 2 Umowy o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu niniejszym deklaruje, że akceptuje Protokół dodatkowy nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu i będzie stosować niniejszy Protokół dodatkowy od dnia stosowania Umowy o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Sporządzono w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.

Z upoważnienia Republiki Bułgarii

Załącznik do Protokołu dodatkowego nr 7

Protokół 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej ulega następującym zmianom:

1. Artykuł 1 (i) otrzymuje następujące brzmienie:

„(i) ,wartość dodana' oznacza cenę ex works pomniejszoną o wartość celną każdego z użytych materiałów pochodzących z innych krajów, o których mowa w artykule 4, lub jeśli wartość celna nie jest znana lub nie może być ustalona – pierwszą cenę możliwą do ustalenia płaconą za produkty w Państwie Stronie;”.

2. Skreśla się artykuł 3;

3. Artykuł 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 4

Kumulacja pochodzenia

1. Nie naruszając postanowień artykułu 2, produkty będą uważane za pochodzące z Państwa-Strony, jeżeli tam są uzyskane, wyłączając materiały pochodzące ze Wspólnoty Europejskiej, Bułgarii, Polski, Węgier, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (włączając Liechtenstein)1 lub Turcji zgodnie z przepisami Protokołu dotyczącego reguł pochodzenia załączonego do umów zawartych między tym Państwem-Stroną a każdym z tych krajów, pod warunkiem że produkty te zostały w Państwie-Stronie poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającemu poza te, o których mowa w artykule 7 niniejszego protokołu. Nie będzie konieczne poddawanie tych materiałów wystarczającej obróbce lub przetworzeniu.

2. W wypadku gdy obróbka lub przetworzenie, które miały miejsce w Państwie-Stronie, nie wykraczają poza operacje, o których mowa w artykule 7, uzyskany produkt będzie uważany za pochodzący z tego Państwa-Strony tylko wtedy, gdy wartość tam dodana przewyższa wartość użytych materiałów pochodzących z któregokolwiek kraju wymienionego w ustępie 1. Jeżeli tak nie jest, uzyskany produkt będzie uważany za pochodzący z kraju, który ma największy udział materiałów pochodzących użytych w procesie produkcji w tym Państwie-Stronie.

3. Produkty pochodzące z jednego z krajów wymienionych w ustępie 1, które nie podlegają żadnym operacjom na terenie Państwa-Strony, zachowują swoje pochodzenie, jeżeli są eksportowane do jednego z tych krajów.

4. Kumulacja, o której mowa w niniejszym artykule, może być stosowana tylko do materiałów i produktów, które uzyskały status pochodzących przy zastosowaniu reguł pochodzenia identycznych do reguł określonych w niniejszym protokole.”;

4. Artykuł 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 12

Zasada terytorialności

1. Z zastrzeżeniem artykułu 4 oraz ustępu 3 niniejszego artykułu, warunki określone w części II dotyczące uzyskiwania statusu produktów pochodzących muszą być nieprzerwanie spełniane w Państwie-Stronie.

2. Z zastrzeżeniem artykułu 4, jeżeli towary pochodzące wyeksportowane z jednego z Państw-Stron do innego kraju są przywożone ponownie, muszą być uznawane za niepochodzące, chyba że możliwe jest wykazanie władzom celnym, że:

a) towary ponownie przywożone są tymi samymi towarami, które zostały wyeksportowane, oraz

b) nie podlegały one żadnym operacjom wykraczającym poza czynności konieczne dla utrzymania ich w dobrym stanie w tym kraju lub podczas transportu.

3. Na uzyskanie statusu pochodzenia zgodnie z warunkami określonymi w części II nie może mieć wpływu wykonywana poza Państwami-Stronami obróbka lub przetworzenie materiałów wyeksportowanych z jednego z Państw-Stron, a następnie ponownie przywożonych, pod warunkiem że:

a) materiały te uzyskano w całości na terenie jednego z Państw-Stron lub przed eksportem zostały tam poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającym poza operacje niewystarczające, wymienione w artykule 7; oraz

b) możliwe jest wykazanie władzom celnym, że:

i) towary ponownie przywożone uzyskano z obróbki lub przetworzenia materiałów wyeksportowanych,

ii) całkowita wartość dodana uzyskana poza Państwami-Stronami z zastosowaniem postanowień tego artykułu nie przekracza 10% ceny ex works produktu gotowego, przy określaniu statusu pochodzenia.

4. Dla celów ustępu 3 warunki dotyczące statusu pochodzenia, wymienione w części II, nie mają zastosowania do obróbki lub przetwarzania wykonywanych poza Państwami-Stronami. W przypadku jednak gdy, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku II, w celu nadania statusu pochodzenia danemu produktowi gotowemu, zastosowanie ma reguła ustalająca maksymalną wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących, wówczas całkowita wartość materiałów niepochodzących użytych na terytorium danego kraju wraz z całkowitą wartością dodaną uzyskaną poza Państwami-Stronami z zastosowaniem niniejszego artykułu nie powinna przekraczać określonego udziału procentowego.

5. W celu realizacji postanowień ustępów 3 i 4, przez „całkowitą wartość dodaną” rozumie się wszystkie koszty powstałe poza Państwami-Stronami, nie wyłączając wartości materiałów tam włączonych.

6. Postanowienia ustępów 3 i 4 nie mają zastosowania do produktów nie spełniających warunków określonych w załączniku II lub które mogą być uznane za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu tyko wtedy, gdy zastosowanie mają ogólne wartości określone w artykule 6 punkt (2).

7. Ustępy 3 i 4 nie mają zastosowania do produktów z działów 50–63 Zharmonizowanego Systemu.

8. Jakakolwiek obróbka lub przetwarzanie, określone w tym artykule, dokonywane poza Państwami-Stronami, muszą być dokonywane w ramach systemu uszlachetniania biernego lub podobnego systemu.”;

5. W ostatnim akapicie artykułu 15 ustęp 6 datę „31 grudnia 1998” zastępuje się datą „31 grudnia 2000.”;

6. W artykule 26 wyrażenie „C2/CP3” zastępuje się wyrażeniem „CN22/CN23”;

7. W załączniku I, w uwadze 5.2, między wyrażeniami „włókna sztuczne” a „włókna syntetyczne polipropylenowe” wstawia się wyrażenie „włókna przewodzące prąd”;

8. W załączniku I, w uwadze 5.2, usuwa się piąty przykład („Dywan pętelkowy ... dotyczące masy.”);

9. W załączniku II między regułami dla pozycji HS 2202 i 2208 wstawia się następującą regułę:

Kod HS

Wyszczególnienie

Procesy obróbki lub przetworzenia
dokonane na materiałach
niepochodzących nadające im
status pochodzenia

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe napoje alkoholowe o dowolnej mocy, skażone

Wytwarzanie z materiałów nie klasyfikowanych w pozycji 2207 lub 2208

 

”;

10. W załączniku II regułę dla działu 57 zastępuje się następującym tekstem:

Dział 57:

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe

 

 

 

– Z filcu igłowanego

Wytwarzanie z1:

– włókien naturalnych lub

– materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej

Jakkolwiek:

– włókno ciągłe polipropy-lenowe objęte pozycją 5402,

– włókna polipropylenowe objęte pozycjami 5503 i 5506,

– kable z włókna ciągłego polipropylenowego objęte pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej i przędzy we wszystkich przypadkach jest niższa niż 9 decyteksów, mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 40% ceny ex works produktu

– tkanina z juty może być używana jako podkład

 

– Z innego filcu

Wytwarzanie z1:

– włókien naturalnych nie gręplowanych lub czesa-nych, ani nie przetworzo-nych w inny sposób w celu przędzenia, lub

– materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej

 

 

– Pozostałe

Wytwarzanie z1:

– przędzy kokosowej lub jutowej(a),

– przędzy z włókien ciągłych syntetycznych lub sztucznych,

– włókien naturalnych, lub

– ciętych włókien che-micznych, nie gręplowa-nych, nie czesanych ani nie przetworzonych w inny sposób w celu przędzenia

– tkanina z juty może być używana jako podkład

 

 

1) Specjalne wymogi dla produktów z mieszaniny materiałów włókienniczych patrz uwaga 5.

(a) Używanie włókien z juty jest dozwolone od 1.07.2000 r.”;

11. W załączniku II regułę dla pozycji 7006 zastępuje się następującym tekstem:

7006

Szkło z pozycji 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nie obramowane lub nie oprawione w innych materiałach:

 

 

– Substraty płyt szklanych, powlekane warstwą ma-
teriału dielektrycznego, półprzewodzące zgodnie z normami SEMII1

Wytwarzanie z niepowle-
kanych substratów płyt szklanych z pozycji 7006

– Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów z pozycji 7001

”;

 

1) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

12. W załączniku II regułę dla pozycji 7601 zastępuje się następującym tekstem:

7601

Aluminium nie obrobione

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt, oraz

– wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu,

lub

Wytwarzanie metodą obróbki termicznej lub elektrolitycznej z aluminium niestopowego lub z odpadów i złomu aluminium.

 

”;

13. W załączniku IV słoweńska wersja i węgierska wersja deklaracji na fakturze otrzymują następujące brzmienie:

„Wersja słoweńska:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ....1) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno .... poreklo.”

„Wersja węgierska:

A jelen okmányban szereplõ áruk exportõre (vámfelhatalmazási szám .....1) kijelentem, hogy eltérõ jelzés hiányában az áruk kedvezményes ............ származásúak.”

 

1 Księstwo Liechtenstein jest w unii celnej ze Szwajcarią oraz stanowi Umawiającą się Stronę Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »