| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 17 listopada 2000 r.

w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej.

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa dla pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej:

1) warunki i tryb rejestracji,

2) wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych,

3) jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.

§ 2.
1. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy, z wyjątkiem przyczep motocyklowych i specjalnych przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągniki rolnicze lub pojazdy wolnobieżne, zwane dalej „pojazdami”, używane przez jednostki wojskowe podporządkowane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, zwane dalej „służbami”.

2. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają również pojazdy nie zarejestrowane przyjęte do badań albo testowania.

§ 3.
Rejestracji pojazdów dokonują:

1) Komendant Główny Policji – w odniesieniu do pojazdów Komendy Głównej Policji,

2) właściwy komendant wojewódzki Policji – w odniesieniu do pojazdów komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze województwa,

3) komendant Wyższej Szkoły Policji i komendant szkoły policyjnej – w odniesieniu do pojazdów szkoły,

4) Komendant Główny Straży Granicznej – w odniesieniu do pojazdów Straży Granicznej,

5) dowódca (szef) jednostki wojskowej podporządkowanej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

6) Szef Urzędu Ochrony Państwa – w odniesieniu do pojazdów Urzędu Ochrony Państwa.

§ 4.
1. Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności pojazdu lub dowodu przyjęcia pojazdu przez organ, o którym mowa w § 3, do użytkowania albo

2) wniosku kierownika jednostki organizacyjnej bezpośrednio użytkującej pojazd, do którego dołącza się dowód własności pojazdu lub dowód przyjęcia pojazdu do użytkowania.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołącza się dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany poza służbami, oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

§ 5.
1. Organ dokonujący rejestracji, po wpisaniu do ewidencji, wydaje:

1) dowód rejestracyjny,

2) tablice (tablicę) rejestracyjne wraz ze znakiem legalizacyjnym,

3) nalepkę kontrolną.

2. W przypadku rejestracji pojazdu wyposażonego w tablice (tablicę) rejestracyjne zawierające:

1) wyróżnik służby, o którym mowa w § 6 ust. 2 – wydaje się dowód rejestracyjny, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia,

2) wyróżnik województwa i powiatu – wydaje się dowód rejestracyjny, którego wzór określają przepisy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dotyczące rejestracji i oznaczania pojazdów.

§ 6.
1. Numer na tablicach rejestracyjnych pojazdu składa się z:

1) wyróżnika służby i jednej litery ze zbioru następujących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, l. J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z oraz wyróżnika pojazdu albo

2) wyróżnika województwa i wyróżnika powiatu oraz wyróżnika pojazdu, które określają przepisy, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

2. Wyróżniki służb stanowią litery:

1) HP – dla Policji,

2) HW – dla Straży Granicznej,

3) HB – dla jednostek wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

4) HK – dla Urzędu Ochrony Państwa.

3. Wyróżnik pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią:

1) jedna litera ze zbioru liter, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 albo

2) dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery ze zbioru liter, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 7.
Tablic rejestracyjnych zawierających wyróżniki województwa i powiatu nie stosuje się do oznakowanych pojazdów służb.
§ 8.
Wzory tablic rejestracyjnych zawierających wyróżniki służb, wzory umieszczanych na nich znaków i symboli oraz wzór nalepki kontrolnej odpowiadają wzorom określonym w przepisach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów.
§ 9.
1. Organy, o których mowa w § 3:

1) zamawiają u producentów tablice rejestracyjne zawierające wyróżniki, o których mowa w § 6 ust. 1, blankiety dowodów rejestracyjnych, o których mowa w § 5 ust. 2, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne,

2) zgłaszają zapotrzebowanie na numery rejestracyjne zawierające wyróżniki, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, do właściwego starosty.

2. Starosta przyznaje organom, o których mowa w § 3, numery rejestracyjne zawierające wyróżniki określone w § 6 ust. 1 pkt 2, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.

§ 10.
W przypadku zbycia pojazdu lub zwrotu po badaniach albo testowaniu pojazdu zarejestrowanego w trybie rozporządzenia przekazuje się kartę pojazdu, jeżeli była wydana. Tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny nie podlegają przekazaniu.
§ 11.
1. Dowody rejestracyjne, które utraciły przydatność do celów służbowych albo zostały zniszczone lub zużyte, unieważnia się przez odcięcie prawego dolnego rogu dokumentu w taki sposób, aby można było odczytać zapisy wcześniej naniesione na dokument, oraz przekreślenie stron. Unieważnione dowody rejestracyjne przechowuje się w aktach pojazdu.

2. Zniszczone lub zużyte tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne podlegają komisyjnemu skasowaniu. Numery rejestracyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik służby wykorzystuje się ponownie. Numery rejestracyjne skasowanych tablic rejestracyjnych zawierających wyróżnik województwa i powiatu mogą być wykorzystane ponownie.

3. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablicy rejestracyjnej numer rejestracyjny pojazdu, dowód rejestracyjny i tablicę rejestracyjną unieważnia się.

4. O unieważnieniu numeru rejestracyjnego zawierającego wyróżnik województwa i powiatu służby powiadamiają właściwego starostę.

§ 12.
1. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne zachowują ważność.

2. Dowody rejestracyjne, których wzór określają dotychczasowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów służb, mogą być wydawane nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Tablice rejestracyjne według dotychczasowego wzoru, zawierające dotychczasowe wyróżniki służb, mogą być wydawane nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 2000 r. (poz. 1143)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »