| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

z dnia 21 września 2001 r.

w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 35 ust. 5a ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego, zwanej dalej „oceną”, dokonuje się w stosunku do dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych, zwanych dalej „pracownikami”, zatrudnionych na stanowiskach:

1) asystentów, adiunktów, bibliotekarzy dyplomowanych, dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej – po upływie kolejnych 3 lat zatrudnienia,

2) docentów i profesorów – po upływie kolejnych 5 lat zatrudnienia.

2. Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej zawiesza bieg terminów określonych w ust. 1 na czas trwania:

1) urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,

2) czynnej służby wojskowej,

3) urlopu dla poratowania zdrowia,

4) urlopu udzielonego na podstawie art. 74 i 1741 Kodeksu pracy,

5) wyjazdu służbowego za granicę w celach naukowych lub zawodowych na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

§ 2.
1. Rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej wyznacza zespół oceniający, zwany dalej „zespołem”.

2. W skład zespołu wchodzi co najmniej 3 członków rady naukowej wyłonionych w głosowaniu tajnym oraz bezpośredni zwierzchnik służbowy pracownika.

3. Zespół obraduje na posiedzeniach.

4. Pracami zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez przewodniczącego rady naukowej.

5. Z posiedzenia zespołu jest sporządzany protokół, który podpisują członkowie zespołu obecni na posiedzeniu.

6. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

§ 3.
1. Zespół dokonuje oceny pracownika, uwzględniając w szczególności następujące kryteria:

1) szczególnie wartościowe elementy w dorobku naukowym i technicznym,

2) jakość i efektywność prowadzonej działalności naukowej i rozwojowej zmierzającej do realizacji celów i zadań jednostki badawczo-rozwojowej,

3) umiejętność pracy w zespole naukowo-badawczym lub umiejętność kierowania takim zespołem,

4) zdolność analityczną i kreatywność.

2. Rada naukowa może ustalić dodatkowe kryteria oceny pracowników, przedstawiając te kryteria w sposób zwyczajowo przyjęty w jednostce badawczo-rozwojowej, w terminie 30 dni przed przystąpieniem zespołu do oceny pracowników, biorąc pod uwagę:

1) zaangażowanie zawodowe pracownika, uczestnictwo w działaniach mających na celu rozwój jednostki badawczo-rozwojowej oraz udział w inicjowaniu tych działań,

2) aktywność pracownika w jego doskonaleniu zawodowym, w tym w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

§ 4.
1. Zespół sporządza „Kartę oceny pracownika”, zawierającą w szczególności:

1) imię, nazwisko i rok urodzenia pracownika,

2) tytuł naukowy i stopień naukowy pracownika,

3) komórkę organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, stanowisko i wykonywaną specjalność,

4) rok podjęcia zatrudnienia w jednostce badawczo-rozwojowej,

5) okres objęty oceną,

6) skład zespołu,

7) ocenę, o której mowa w § 3,

8) uwagi ocenianego pracownika,

9) stanowisko rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej.

2. Wzór karty, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
1. Zespół przedstawia ocenę pracownikowi, który przyjęcie jej do wiadomości potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. Pracownikowi, który nie zgadza się z oceną, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku do przewodniczącego rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej o ponowne ustalenie oceny i wyznaczenie recenzentów jego dorobku naukowego i technicznego, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu oceny.

3. Przewodniczący rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez zespół w terminie 14 dni od dnia złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Ponowną ocenę, uwzględniającą opinię recenzentów, o których mowa w ust. 2, zespół przedstawia pracownikowi w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania zespołowi sprawy do ponownego rozpatrzenia.

§ 6.
1. Zespół przedstawia ocenę radzie naukowej jednostki badawczo-rozwojowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli w terminie przewidzianym w § 5 ust. 2 pracownik złoży wniosek o ponowne ustalenie oceny i wyznaczenie recenzentów jego dorobku naukowego i technicznego, zespół przedstawia radzie naukowej jednostki badawczo-rozwojowej ponowną ocenę.

3. Rada naukowa zajmuje stanowisko w sprawie oceny, o której mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od jej przedstawienia.

§ 7.
Kartę oceny pracownika włącza się do jego akt osobowych.
§ 8.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do okresowych ocen dorobku badawczego i technicznego pracowników badawczo-technicznych, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, z tym że oceny ich dorobku badawczego i technicznego dokonuje się po upływie kolejnych 3 lat zatrudnienia.
§ 9.
Traci moc zarządzenie Ministra–Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego, badawczego i technicznego pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych jednostek badawczo-rozwojowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 252).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Nauki: A. Wiszniewski

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki
z dnia 21 września 2001 r. (poz. 1212)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »