| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU

z dnia 12 lutego 2002 r.

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół:

1) podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży:

a) szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) szkoły podstawowej specjalnej, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia,

c) gimnazjum, stanowiący załącznik nr 4 [1] do rozporządzenia,

d) gimnazjum specjalnego, stanowiące załączniki nr 5 [2] i 6 do rozporządzenia,

2) podstawowej i gimnazjum dla dorosłych:

a) klasy VI szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

b) gimnazjum, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

3) ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych:

a) trzyletniego liceum ogólnokształcącego, w tym trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego, stanowiący załącznik nr 9 [3] do rozporządzenia,

b) trzyletniego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, stanowiący załącznik nr 10 [4] do rozporządzenia,

c) trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego specjalnego, stanowiący załącznik nr 11 [5] do rozporządzenia,

d) czteroletniego technikum, w tym czteroletniego technikum specjalnego, stanowiący załącznik nr 12 [6] do rozporządzenia,

e) zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, oraz dla oddziałów przysposabiających do pracy, stanowiące załączniki nr 13 [7] i 14 do rozporządzenia,

4) ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych:

a) liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, stanowiący załącznik nr 15 [8] do rozporządzenia,

b) liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi dla młodzieży, stanowiący załącznik nr 16 [9] do rozporządzenia,

c) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, stanowiące załączniki nr 17 i 18 do rozporządzenia,

d) zasadniczych i średnich zawodowych oraz liceum technicznego dla młodzieży i dorosłych, stanowiące załączniki nr 19–26 do rozporządzenia,

e) specjalnych, stanowiące załączniki nr 27–38 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów kształcenia o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej „etapami edukacyjnymi”, w szkole podstawowej, gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum i zasadniczej szkole zawodowej oraz w szkołach ponadpodstawowych:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10, kształcenie zintegrowane lub realizacja ścieżek edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 3, oraz zajęć fakultatywnych i zajęć w profilu,

2) zajęć z religii/etyki,

3) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

4) zajęć o charakterze terapeutyczno-wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających, zwanych dalej „zajęciami rewalidacyjnymi”,

5) zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

2. Ramowy plan nauczania szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej określa obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych w całym etapie edukacyjnym.

3. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę godzin zajęć edukacyjnych, nie więcej jednak niż o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – o 6 do 10 godzin.

4. [10] (skreślony).

5. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, o których mowa w ust. 9, mogą być przeznaczone na:

1) [11] okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej albo dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

3) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10, lub w postaci odrębnych zajęć,

4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

5) nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego grup etnicznych – w szkołach z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych.

6. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 2, dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

7. [12] Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 2, oraz zajęć religii/etyki nie może przekroczyć łącznie:

1) w klasach I–III szkoły podstawowej – 23 godzin,

2) w klasach IV–VI szkoły podstawowej – 28 godzin,

3) w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych – 31 godzin,

4) w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum – 33 godzin,

5) w każdej klasie trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego i zasadniczej szkoły zawodowej – 35 godzin,

6) w każdej klasie czteroletniego technikum – 36 godzin.

8. Zajęcia religia/etyka są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

§ 3.
1. [13] Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) zajęć religii/etyki,

3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.

2. W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące zajęcia rewalidacyjne:

1) korekcyjne wad postawy,

2) korygujące wady mowy,

3) orientacji przestrzennej i poruszania się,

4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,

5) inne, wynikające z programów rewalidacji.

3. Zajęć wymienionych w ust. 2 nie organizuje się w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, a także w szkołach specjalnych dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania.

4. W szkołach podstawowych specjalnych i gimnazjach specjalnych dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem – zajęcia rewalidacyjne nie obejmują nauki alternatywnych metod komunikacji.

5. W szkołach specjalnych dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania w szkolnym planie nauczania należy uwzględnić zajęcia socjoterapeutyczne.

6. Dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, którzy nie byli objęci wychowaniem przedszkolnym, wprowadza się możliwość tworzenia zerowego etapu edukacyjnego.

7. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.

8. W szkołach zasadniczych i szkołach średnich zawodowych szkolny plan nauczania uwzględnia plany nauczania zawarte w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.

9. W trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum i zasadniczej szkole zawodowej szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, odpowiednio zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnozawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych profili, albo zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.

10. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, w ramach którego prowadzone jest zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych, zwany dalej „blokiem przedmiotowym”, pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz zachowania wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania.

11. Dyrektor szkoły ponadpodstawowej może przesunąć nauczanie języków obcych i przedmiotów, dla których jest przewidziany wymiar 1 lub 2 godzin zajęć tygodniowo, w całości lub w części do innej klasy niż określona w ramowym planie nauczania.

12. Jeżeli w szkole jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania, z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania.

§ 4.
1. W szkolnych planach nauczania w szkołach (oddziałach) dla mniejszości narodowych i grup etnicznych, z zastrzeżeniem ust. 2, należy dodatkowo uwzględnić godziny na naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej tygodniowo w wymiarze:

1) w szkole (oddziale) z językiem nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej:

a) w klasach l–III szkoły podstawowej – 14 godzin łącznie,

b) w klasach IV–VI szkoły podstawowej i w gimnazjum –12 godzin łącznie,

c) w liceum ogólnokształcącym – 16 godzin łącznie,

d) w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym i czteroletnim technikum –12 godzin łącznie,

e) w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach zasadniczych i szkołach średnich zawodowych oraz w oddziałach tych szkół – równym wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego w danym roku szkolnym,

2) w szkole dwujęzycznej (oddziale dwujęzycznym) – równym tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego odpowiednio we wszystkich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego i czteroletniego technikum oraz w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach zasadniczych i szkołach średnich zawodowych,

3) w szkole (oddziale) z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej:

a) w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym i czteroletnim technikum – 3 godzin,

b) w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach zasadniczych i szkołach średnich zawodowych, w tym w szkołach specjalnych, z wyjątkiem szkół specjalnych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej – równym tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego w danym roku szkolnym.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w szkołach policealnych i pomaturalnych.

§ 5.
1. W szkołach (oddziałach) dwujęzycznych nauczanie języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, odbywa się w wymiarze od 15 do 18 godzin tygodniowo w całym etapie edukacyjnym. Warunki organizowania oddziałów dwujęzycznych określają odrębne przepisy.

2. Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski oraz drugiego języka obcego. Zakres treści przedmiotów nauczanych dwujęzycznie obejmuje także zagadnienia z zakresu historii i kultury oraz zagadnienia społeczno-ekonomiczne związane z krajami danego obszaru językowego. Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego.

3. W trzyletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi dopuszcza się kształcenie w klasie wstępnej.

§ 6.
1. W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych oraz trzyletnich liceach ogólnokształcących, trzyletnich liceach profilowanych, czteroletnich technikach i zasadniczych szkołach zawodowych podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej – w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

3) na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

4) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W liceach ogólnokształcących i trzyletnich liceach ogólnokształcących, liczących nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w zespołach, w tym w zespołach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.

5. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym że w szkołach ponadpodstawowych, trzyletnich liceach ogólnokształcących, trzyletnich liceach profilowanych, czteroletnich technikach i zasadniczych szkołach zawodowych – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

6. Zajęcia wychowania fizycznego w szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej są prowadzone w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

7. Liczba uczniów w grupie na zajęciach fakultatywnych w liceach ogólnokształcących nie może być niższa niż 15.

§ 7.
W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.
§ 8.
Wymiar godzin zajęć sportowych w szkołach (oddziałach) sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego określają odrębne przepisy.
§ 9.
Wymiar godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego określony w załącznikach nr 1–6, 15, 16, 19–23, 27–29, 32–34 i 37 do rozporządzenia stosuje się od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
§ 9a.
[14] Na rok szkolny 2002/2003 w szkolnym planie nauczania należy określić:

1) dla klasy VI szkoły podstawowej taki tygodniowy wymiar godzin z niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby łącznie z tygodniowym wymiarem godzin tych zajęć zrealizowanym w roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 wyniósł on co najmniej:

a) z języka polskiego, historii i społeczeństwa, muzyki i plastyki – 23 godziny łącznie,

b) z techniki – 1 godzinę,

c) z informatyki – 1 godzinę,

2) dla klasy III gimnazjum taki tygodniowy wymiar godzin z niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby łącznie z tygodniowym wymiarem godzin tych zajęć zrealizowanym w roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 wyniósł on co najmniej:

a) z języka polskiego – 13 godzin,

b) z techniki – 1 godzinę.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz.626).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.
Załącznik 1. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. (poz. 142)

Załącznik nr 1

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I ETAP EDUKACYJNY ( klasy I – III)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1.

Kształcenie zintegrowane

54

Religia / Etyka

6

Godziny do dyspozycji dyrektora

12

Razem godzin zajęć edukacyjnych

72

II ETAP EDUKACYJNYa) (klasy IV – VI)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1.

Język polski

16

2.

Historia i społeczeństwo

4

3.

Język obcy nowożytny

8

4.

Matematyka

12

5.

Przyroda

9

6.

Muzykab)

2

7.

Plastykab)

2

8.

Technika

2

9.

Informatyka

2

10.

Wychowanie fizyczne

9 + 3c)

11.

Godziny z wychowawcą

3

Razem

72

Religia / Etyka

6

Godziny do dyspozycji dyrektorad)

9

Razem godzin zajęć edukacyjnych

87

 

a) dotyczy także szkoły specjalnej dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania,

b) zajęcia te mogą być prowadzone w bloku przedmiotowym sztuka,

c) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2003 r., określają odrębne przepisy,

d) w szkole specjalnej dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania – co najmniej 1 godzinę tygodniowo w okresie nauczania należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne.

Załącznik 2. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ:]

Załącznik nr 2

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ:

1) DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NORMIE INTELEKTUALNEJ,

2) DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM,

3) DLA UCZNIÓW ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, Z AUTYZMEM

 

ZEROWY ETAP EDUKACYJNY (klasa wstępna)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania

dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem

1.

Kształcenie zintegrowane

17

16

17

2.

Alternatywne metody komunikacji

2

Razem

17

16

19

Religia / Etyka

2

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektora

4

3

4

Razem godzin zajęć edukacyjnych

23

21

25

Zajęcia rewalidacyjne

10

10

10

I ETAP EDUKACYJNY (klasy I – III)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1.

Kształcenie zintegrowane

57

53

51

2.

Alternatywne metody komunikacji

9

Razem

57

53

60

Religia / Etyka

6

6

6

Godziny do dyspozycji dyrektora

10

13

10

Razem godzin zajęć edukacyjnych

73

72

76

Zajęcia rewalidacyjne

30

30

30

II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV – VI)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1.

Język polski

18

15

15

2.

Historia i społeczeństwo

4

4

4

3.

Język obcy nowożytny

8

8a)

6a)

4.

Matematyka

12

12

9

5.

Przyroda

9

9

9

6.

Muzykab)

2

2

2

 

7.

Plastykab)

2

2

2

8.

Technika

3

2

4

9.

Informatyka

3

2

4

10.

Wychowanie fizyczne

9 + 3c)

9 + 3c)

9 + 3c)

11.

Godziny z wychowawcą

3

3

3

12.

Alternatywne metody komunikacji

7

Razem

76

71

78

Religia / Etyka

6

6

6

Godziny do dyspozycji dyrektora

12

13

10

Razem godzin zajęć edukacyjnych

94

90

94

Zajęcia rewalidacyjne

30

30

30

 

a) w przypadku braku możliwości realizacji zajęć, godziny te pozostają do dyspozycji dyrektora,

b) zajęcia te mogą być prowadzone w bloku przedmiotowym sztuka,

c) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2003 r., określają odrębne przepisy.

Załącznik 3. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYMa)]

Załącznik nr 3

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ
DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU
UMIARKOWANYM I ZNACZNYMa)

 

I ETAP EDUKACYJNY (klasy I – III)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1.

Kształcenie zintegrowane

50

Religia / Etyka

6

Godziny do dyspozycji dyrektora

10

Razem godzin zajęć edukacyjnych

66

Zajęcia rewalidacyjne

30

II ETAP EDUKACYJNY (klasy IV – VI)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1.

Funkcjonowanie w środowisku

19

2.

Muzyka z rytmiką

12

3.

Plastyka

15

4.

Technika

15

5.

Wychowanie fizyczne

9 + 3b)

Razem

73

Religia / Etyka

6

Razem godzin zajęć edukacyjnych

79

Zajęcia rewalidacyjne

30

 

a) dotyczy również uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, jednocześnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

b) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2003 r., określaj ą odrębne przepisy.

Załącznik 4. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUMa)]

Załącznik nr 4

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUMa)

Klasy I – III

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1

Język polski

14

2

Historia

6

3

Wiedza o społeczeństwie

3

4

Język obcy nowożytny

9 + (od 6 do 9)b)

5

Matematyka

12

6

Fizyka i astronomia

4

7

Chemia

4

8

Biologia

4

9

Geografia

4

10

Plastyka c), d)

 

3

11

Muzyka c), d)

12

Technika c)

2

13

Informatyka c)

2

14

Wychowanie fizyczne

9 + 3e)

15

Godziny z wychowawcą

3

Razem

82 + (od 6 do 9)b)

Religia / Etyka

6

Godziny do dyspozycji dyrektoraf)

6

Razem godzin zajęć edukacyjnych

94 + (od 6 do 9)b)

 

a) Dotyczy także gimnazjum specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania.

b) Dotyczy oddziałów dwujęzycznych.

c) W oddziałach przysposabiających do pracy godziny przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.

d) Zajęcia te mogą być prowadzone w bloku przedmiotowym sztuka.

e) Formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2003 r., określają odrębne przepisy.

f) W gimnazjum specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania co najmniej 1 godzinę tygodniowo w okresie kształcenia należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne.

Załącznik 5. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO:]

Załącznik nr 5

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO:

1) DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NORMIE INTELEKTUALNEJ,

2) DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM,

3) DLA UCZNIÓW ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, Z AUTYZMEM

 

Klasy I – III

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem

1

Język polski

14

17

14

2

Historia

6

3

6

3

Wiedza o społeczeństwie

3

3

3

4

Język obcy nowożytny

9

6a)

9a)

5

Matematyka

14

14

14

6

Fizyka i astronomia

4

4

4

7

Chemia

4

4

4

8

Biologia

4

4

4

9

Geografia

4

4

4

10

Plastyka b) c)

 

4

 

4

 

4

11

Muzyka b), c)

12

Technikac)

2

4

2

13

Informatykac)

2

2

2

14

Wychowanie fizyczne

9 + 3d)

9 + 3d)

9 + 3d)

15

Godziny z wychowawcą

3

3

3

16

Alternatywne metody komunikacji

6

Razem

85

84

91

Religia / Etyka

6

6

6

Godziny do dyspozycji dyrektorac)

8

6

8

Razem godzin zajęć edukacyjnych

99

96

105

Zajęcia rewalidacyjne

30

30

30

 

a) W przypadku braku możliwości realizacji zajęć, godziny te pozostają do dyspozycji dyrektora.

b) Zajęcia te mogą być prowadzone w bloku przedmiotowym sztuka.

c) W oddziałach przysposabiających do pracy godziny przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.

d) Formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2003 r., określają odrębne przepisy.

Załącznik 6. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYMa)]

Załącznik nr 6

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYMa)

Klasy I – III

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1.

Funkcjonowanie w środowisku

15

2.

Plastykab)

25

3.

Technikab)

26

4.

Muzyka z rytmiką

6

5.

Wychowanie fizyczne

9 + 3c)

Razem

84

Religia / Etyka

6

Razem godzin zajęć edukacyjnych

90

Zajęcia rewalidacyjne

30

 

a) dotyczy również uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, jednocześnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

b) w oddziałach przysposabiających do pracy godziny przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie,

c) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia 1 września 2003 r., określają odrębne przepisy.

Załącznik 7. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCHa)]

Załącznik nr 7

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCHa)

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania

Liczba godzin w rocznym okresie nauczania

Semestry I – II

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Język polski

5

90

2.

Historia i społeczeństwo

3.

Język obcy nowożytny

2

36

4.

Matematyka

4

72

5.

Przyroda

2

36

6.

Informatyka

1

18

Razem

14

252

Godziny do dyspozycji dyrektora

3

54

Razem godzin zajęć edukacyjnych

17

306

 

a) w szkole podstawowej dla dorosłych przewiduje się tylko klasę VI.

Załącznik 8. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH]

Załącznik nr 8

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania

Semestry I – VI

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Język polski

12

216

2.

Historia

6

108

3.

Wiedza o społeczeństwie

3

54

4.

Język obcy nowożytny

6

108

5.

Matematyka

9

162

6.

Fizyka i astronomia

2

36

7.

Chemia

2

36

8.

Biologia

2

36

9.

Geografia

2

36

10.

Informatyka

2

36

Razem

46

828

Godziny do dyspozycji dyrektora

5

90

Razem godzin zajęć edukacyjnych

51

918

 

Załącznik 9. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TRZYLETNIEGO LICEUM GÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, W TYM TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHa), NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA]

Załącznik nr 9

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA TRZYLETNIEGO LICEUM GÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, W TYM TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO
DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHa), NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania

Klasy l – III

Semestry I – VI

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1

Język polski

14

11

198

2

Pierwszy język obcyb)

15

6

108

3

Drugi język obcyb) c)

 

4

Historia

5

3

54

5

Wiedza o społeczeństwie

2

1

18

6

Wiedza o kulturze

1

7

Matematyka

9

7

126

8

Fizyka i astronomia

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

9

Chemia

10

Biologia

11

Geografia

3

2

36

12

Podstawy przedsiębiorczości

2

1

18

13

Technologia informacyjna d)

2

2

36

14

Wychowanie fizyczne

9

15

Przysposobienie obronne

2

16

Godziny z wychowawcą

3

17

Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

10

6

104

Razem

88

46

824

Religia / Etyka

6

Godziny do dyspozycji dyrektorae)

4

2

40

Razem godzin zajęć edukacyjnych

98

48

864

Zajęcia rewalidacyjne

30

 

a) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym.

b) Jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum.

c) W przypadku oddziału dla uczniów niesłyszących lub słabo słyszących, zwolnionych z nauki drugiego języka obcego, godziny te pozostają do dyspozycji dyrektora.

d) Dla technologii informacyjnej przedmiotem ujętym w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym jest informatyka.

e) W liceum ogólnokształcącym specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania co najmniej 1 godzinę tygodniowo należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne.

Załącznik 10. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI]

Załącznik nr 10

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa wstępna

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania

1

Język polski

2

14

2

Język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania

18

24

3

Drugi język obcy nowożytny lub język łaciński

4

Historia

1

5

5

Wiedza o społeczeństwie

2

6

Wiedza o kulturze

1

7

Matematyka

2

9

8

Fizyka i astronomia

infoRgrafika

9

Chemia

10

Biologia

11

Geografia

3

12

Podstawy przedsiębiorczości

2

13

Technologia informacyjna a)

1

2

14

Wychowanie fizyczne

3

9

15

Przysposobienie obronne

2

16

Godziny z wychowawcą

1

3

17

Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

10

Razem

28

97

Religia / Etyka

2

6

Godziny do dyspozycji dyrektora

1

4

Razem godzin zajęć edukacyjnych

31

107

Zajęcia rewalidacyjne

30

 

a) Dla technologii informacyjnej przedmiotem ujętym w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym jest informatyka.

Załącznik 11. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TRZYLETNIEGO LICEUM PROFILOWANEGO, W TYM TRZYLETNIEGO LICEUM PROFILOWANEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHa), NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA]

Załącznik nr 11

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA TRZYLETNIEGO LICEUM PROFILOWANEGO, W TYM TRZYLETNIEGO LICEUM PROFILOWANEGO SPECJALNEGO
DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHa), NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania

Klasy I – III

Semestry I – VI

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1

Język polski

14

11

198

2

Pierwszy język obcyb)

15

6

108

3

Drugi język obcyb) c)

 

4

Historia

5

3

54

5

Wiedza o społeczeństwie

2

1

18

6

Wiedza o kulturze

1

7

Matematyka

9

7

126

8

Fizyka i astronomia

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

9

Chemia

10

Biologia

11

Geografia

3

2

36

12

Podstawy przedsiębiorczości

2

1

18

13

Technologia informacyjna d)

2

2

36

14

Wychowanie fizyczne

9

15

Przysposobienie obronne

2

16

Godziny z wychowawcą

3

17

Zajęcia w profilu

13

8

144

Razem

91

48

864

Religia / Etyka

6

Godziny do dyspozycji dyrektorae)

5

3

54

Razem godzin zajęć edukacyjnych

100

51

918

Zajęcia rewalidacyjne

30

 

a) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym.

b) Jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum.

c) W przypadku oddziału dla uczniów niesłyszących lub słabo słyszących, zwolnionych z nauki drugiego języka obcego, godziny te pozostają do dyspozycji dyrektora.

d) Dla technologii informacyjnej przedmiotem ujętym w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym jest informatyka.

e) Część godzin przeznacza się na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym w klasie III wymiar godzin wynosi nie mniej niż 2 godziny tygodniowo; w liceum profilowanym specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania – co najmniej 1 godzinę tygodniowo w okresie nauczania należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne.

Załącznik 12. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM, W TYM CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHa), NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA]

Załącznik nr 12

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM,
W TYM CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHa), NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania

Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania

Klasy I – IV

Semestry I – VIII

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1

Język polski

14

11

198

2

Pierwszy język obcyb)

15

6

108

3

Drugi język obcyb),c)

4

Historia

5

3

54

5

Wiedza o społeczeństwie

2

1

18

6

Wiedza o kulturze

1

7

Matematyka

9

7

126

8

Fizyka i astronomia

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

9

Chemia

10

Biologia

11

Geografia

3

2

36

12

Podstawy przedsiębiorczości d)

2

1

18

13

Technologia informacyjna e)

2

2

36

14

Wychowanie fizyczne

12

15

Przysposobienie obronne

2

16

Godziny z wychowawcą

2

17

Kształcenie zawodowe według programu nauczania dla zawodu

50

35

630

Razem

129

75

1350

Religia / Etyka

8

Godziny do dyspozycji dyrektora f)

5

3

54

Razem godzin zajęć edukacyjnych

142

78

1404

Praktyka zawodowa: ..................

tygodni w klasie / semestrze ............g)

 

Zajęcia rewalidacyjne

30

 

a) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym.

b) Jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum.

c) W przypadku oddziału dla uczniów niesłyszących lub słabo słyszących, zwolnionych z nauki drugiego języka obcego, godziny te pozostają do dyspozycji dyrektora.

d) W grupach zawodów ekonomicznych, handlowych i pokrewnych wymiar godzin może być zmniejszony o 1 godzinę; godzina ta pozostaje do dyspozycji dyrektora.

e) Dla technologii informacyjnej przedmiotem ujętym w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym jest informatyka.

f) Część godzin przeznacza się na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym w klasie IV wymiar godzin wynosi nie mniej niż 2 godziny tygodniowo; w technikum specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania – co najmniej 1 godzinę tygodniowo w okresie nauczania należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne.

g) Dyrektor szkoły ustala klasy/semestry, w których będzie realizowana praktyka zawodowa w wymiarze określonym w programie nauczania.

Załącznik 13. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, W TYM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA]

Załącznik nr 13

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ,
W TYM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania

Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania

Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania

Klasy I – II

Semestry I – IV

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1

Język polski

5

4

72

2

Język obcya)

3

2

36

3

Historia i wiedza o społeczeństwie

2

1

18

4

Matematyka

4

3

54

5

Fizyka i astronomia

2

1

18

6

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

2

1

18

7

Podstawy przedsiębiorczości

1

1

18

8

Wychowanie fizyczne b)

6

9

Przysposobienie obronne

2

10

Godziny z wychowawcą

2

-

11

Kształcenie zawodowe według programu nauczania dla zawoduc)

34

26

468

Razem

63

39

702

Religia / Etyka b)

4

Godziny do dyspozycji dyrektorad)

3

1

18

Razem godzin zajęć edukacyjnyche)

70

40

720

Zajęcia rewalidacyjne

20

Zajęcia socjoterapeutycznef)

4

 

a) W szkole specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem – zajęcia z języka obcego prowadzone są w przypadku kontynuacji nauki języka obcego realizowanego w gimnazjum.

b) W przypadku okresu nauczania dłuższego niż dwuletni, zajęcia edukacyjne realizuje się w każdej klasie, zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) Podziału godzin przedmiotów zawodowych teoretycznych i zajęć praktycznych lub modułów, określonych w programie nauczania dla zawodu, dokonuje dyrektor szkoły; w przypadku uczniów – młodocianych pracowników dyrektor szkoły dokonuje podziału godzin w porozumieniu z pracodawcami, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy; w oddziałach wielozawodowych nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

d) Należy uwzględnić zajęcia edukacyjne z technologii informacyjnej oraz edukacji prozdrowotnej.

e) W przypadku ustalenia dla danego zawodu okresu nauczania dłuższego niż dwuletni, wymiar godzin z zakresu kształcenia zawodowego zwiększa się proporcjonalnie, natomiast w przypadku przedmiotów ogólnokształcących, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne oraz religia / etyka, zachowuje się wymiar godzin ustalony dla dwuletniego okresu nauczania, z tym że dopuszcza się realizowanie przedmiotów ogólnokształcących w całym okresie nauczania.

f) Dotyczy uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania.

Załącznik 14. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY ORGANIZOWANYCH DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJa)]

Załącznik nr 14

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY ORGANIZOWANYCH DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJa)

Klasy I – IIb)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania

1.

Funkcjonowanie w środowisku

6

2.

Plastyka

4

3.

Muzyka

4

4.

Wychowanie fizyczne

6

5.

Przysposobienie do pracy

36

Razem

56

Religia / Etyka

4

Godziny do dyspozycji dyrektora

8

Razem godzin zajęć edukacyjnych

68

Zajęcia rewalidacyjne

20

 

a) dotyczy również uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, jednocześnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

b) w przypadku wydłużenia okresu nauczania liczbę godzin zajęć zwiększa się proporcjonalnie.

Załącznik 15. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA MŁODZIEŻY]

Załącznik nr 15

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA MŁODZIEŻY

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

1.

Język polski

4

4

4

4

2.

Pierwszy język obcy nowożytny

5

5

5

3

3.

Drugi język obcy nowożytny lub język łaciński

4.

Matematyka

3

3

2

2

5.

Historia

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

6.

Wiedza o społeczeństwie

7.

Geografia

8.

Biologia z higieną i ochroną środowiska

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

9.

Fizyka z astronomią

10.

Chemia

11.

Technika / Elementy informatyki

infoRgrafika

2a)

12.

Plastyka / Muzyka

13.

Przysposobienie obronne

1

1b)

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

2

2

15.

Godziny z wychowawcą

1

1

0,5

0,5

16.

Zajęcia fakultatywne – godziny przeznaczone na profile nauczaniac)

2

5

8

Razem

29

29

26,5

23,5

Religia / Etyka

2

2

2

2

Razem godzin zajęć edukacyjnych

31

31

28,5

25,5

Wychowanie do życia w rodzinie

po 10 godzin rocznie

 

a) godziny należy przeznaczyć na jeden z przedmiotów,

b) zajęcia mogą być realizowane w formie tygodniowego obozu wakacyjnego,

c) należy uwzględnić zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości w wymiarze 2 godzin tygodniowo w okresie nauczania; w roku szkolnym 2002/2003 zajęcia te mogą być prowadzone w klasie IV w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Załącznik 16. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI DLA MŁODZIEŻY]

Załącznik nr 16

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI DLA MŁODZIEŻY

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

1.

Język polski

4

4

4

4

2.

Język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczaniaa)

6

6

6

4

3.

Drugi język obcy nowożytny lub język łaciński

4.

Matematyka

3

3

2

2

5.

Historia

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

6.

Wiedza o społeczeństwie

7.

Geografia

8.

Biologia z higieną i ochroną środowiska

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

9.

Fizyka z astronomią

10.

Chemia

11.

Technika / Elementy informatyki

infoRgrafika

2b)

12.

Plastyka / Muzyka

13.

Przysposobienie obronne

1

1c)

14.

Wychowanie fizyczne

3

3

2

2

15.

Godziny z wychowawcą

1

1

0,5

0,5

16.

Zajęcia fakultatywne – godziny przeznaczone na profile nauczaniad)

2

5

8

Razem

30

30

27,5

24,5

Religia / Etyka

2

2

2

2

Razem godzin zajęć edukacyjnych

32

32

29,5

26,5

Wychowanie do życia w rodzinie

po 10 godzin rocznie

 

a) łączny tygodniowy wymiar godzin zajęć z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, powinien wynosić we wszystkich klasach co najmniej 20 godzin przy wykorzystaniu godzin zajęć fakultatywnych,

b) godziny należy przeznaczyć na jeden z przedmiotów,

c) zajęcia mogą być realizowane w formie tygodniowego obozu wakacyjnego,

d) należy uwzględnić zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości w wymiarze 2 godzin tygodniowo w okresie nauczania; w roku szkolnym 2002/2003 zajęcia te mogą być prowadzone w klasie IV w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Załącznik 17. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 17

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania

Semestry
I – II

Semestry III – IV

Semestry
V – VI

Semestry VII – VIII

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Język polski

3

3

3

3

200

2.

Język obcy nowożytny

3

3

2

2

132

3.

Matematyka

3

3

2

2

168

4.

Historia

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

540

5.

Wiedza o społeczeństwie

6.

Geografia

7.

Biologia z higieną i ochroną środowiska

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

8.

Fizyka z astronomią

9.

Chemia

Razem

16

16

15

15

1040

Godziny do dyspozycji dyrektoraa)

2

2

3

3

240

Razem godzin zajęć edukacyjnych

18

18

18

18

1280

 

a) w okresie nauczania należy przeznaczyć 1 godzinę tygodniowo w formie stacjonarnej oraz 18 godzin w formie zaocznej na zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości.

Załącznik 18. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY ZASADNICZEJ]

Załącznik nr 18

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY ZASADNICZEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania

Semestry
I – II

Semestry
III – IV

Semestry
V – VI

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Język polski

3

3

3

150

2.

Język obcy nowożytny

2

2

2

102

3.

Matematyka

3

2

2

124

4.

Historia

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

404

5.

Wiedza o społeczeństwie

6.

Geografia

7.

Biologia z higieną i ochroną środowiska

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

8.

Fizyka z astronomią

9.

Chemia

Razem

15

15

15

780

Godziny do dyspozycji dyrektora

3

3

3

180

Razem godzin zajęć edukacyjnych

18

18

18

960

 

Załącznik 19. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA SZKOŁY ZASADNICZEJ NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 19

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA SZKOŁY ZASADNICZEJ NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Liczba godzin tygodniowo

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Język polski

3

2

2

5

90

2.

Język obcy nowożytny

2

2

2

3

60

3.

Matematyka

2

2

2

4

75

4.

Historia

2

1

15

5.

Wiedza o społeczeństwie

1

1

15

6.

Ochrona i kształtowanie środowiska

1

infoRgrafika

infoRgrafika

7.

Fizyka z astronomią

1

1

8.

Chemia

2

9.

Przysposobienie obronne

1

1

10.

Wychowanie fizyczne

3

3

2

11.

Godziny z wychowawcą

1

0,5

0,5

12.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne

11

15,5

18,5

34

650

13.

Zarys wiedzy o gospodarcea)

1

1

1

20

Razem

29

29

28

53

1000

Religia / Etyka

2

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektora

1

20

Razem godzin zajęć edukacyjnych

31

31

30

54b)

1020b)

Wychowanie do życia w rodzinie

po 10 godzin rocznie

 

 

a) przedmiot obowiązkowy, o ile specyfika zawodu nie wymaga szerszego zakresu wiedzy – umiejętności z tej dziedziny (inną nazwę przedmiotu i liczbę godzin określi program nauczania dla danego zawodu); treści przedmiotu powinny uwzględniać zagadnienia z zakresu podstaw przedsiębiorczości,

b) w przypadku ustalenia w programie nauczania dla danego zawodu krótszego okresu nauczania w szkole dla dorosłych, w planie nauczania zmniejsza się odpowiednio wymiar godzin ustalony dla trzyletniego okresu nauczania; dla przedmiotów ogólnokształcących zachowuje się wymiar godzin ustalony dla trzyletniego okresu nauczania.

Załącznik 20. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA SZKOŁY ZASADNICZEJ KSZTAŁCĄCEJ MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, W TYM DLA ODDZIAŁÓW WIELOZAWODOWYCH, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 20

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA SZKOŁY ZASADNICZEJ KSZTAŁCĄCEJ MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, W TYM DLA ODDZIAŁÓW WIELOZAWODOWYCH, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

Klasa III

1.

Język polski

3

2

2

2.

Język obcy nowożytny

2

2

2

3.

Matematyka

2

2

2

4.

Historia

1

1

5.

Wiedza o społeczeństwie

1

6.

Ochrona i kształtowanie środowiska

1

7.

Fizyka z astronomią

1

1

8.

Chemia

1

1

9.

Przysposobienie obronne

1

1

10.

Wychowanie fizyczne

3

3

2

11.

Godziny z wychowawcą

1

0,5

0,5

12.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktycznea)

13

13,5

18,5

13.

Zarys wiedzy o gospodarceb)

1

1

Razem

28

29

29

Religia / Etyka

2

2

2

Razem godzin zajęć edukacyjnych

30

31

31

Wychowanie do życia w rodzinie

po 10 godzin rocznie

 

a) w oddziałach kształcących w danym zawodzie podziału godzin przedmiotów zawodowych teoretycznych i zajęć praktycznych, określonych programem nauczania, dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z pracodawcami, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy; w oddziałach wielozawodowych nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywa się dla każdego zawodu odrębnie: w klasie II – przez okres 6 tygodni i w klasie III – przez okres 8 tygodni, w wymiarze 36–40 godzin zajęć tygodniowo; wymiar godzin i organizacja zajęć praktycznych dla młodocianych pracowników wynika z Kodeksu pracy,

b) przedmiot obowiązkowy, o ile specyfika zawodu nie wymaga szerszego zakresu wiedzy – umiejętności z tej dziedziny (inną nazwę przedmiotu i liczbę godzin określi program nauczania dla danego zawodu); treści przedmiotu powinny uwzględniać zagadnienia z zakresu podstaw przedsiębiorczości.

Załącznik 21. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA LICEUM ZAWODOWEGO NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 21

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA LICEUM ZAWODOWEGO NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Liczba godzin tygodniowo

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania

Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Język polski

4

4

4

4

10

140

2.

Język obcy nowożytny

3

3

2

2

8

140

3.

Historia

2

2

1

1

3

60

4.

Wiedza o społeczeństwie

1

1

16

5.

Geografia

2

1

1

2

40

6.

Matematyka

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

7.

Fizyka z astronomią

8.

Chemia

9.

Ochrona i kształtowanie środowiska / Biologia z higieną i ochroną środowiskaa)

10.

Elementy informatyki

2

1

2

40

11.

Przysposobienie obronne

1

1

12.

Wychowanie fizyczne

3

3

2

2

13.

Godziny z wychowawcą

0,5

0,5

0,5

0,5

14.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne

3,5

6,5

13,5

15,5

29

620

15.

Zarys wiedzy o gospodarceb)

1

1

1

20

Razem

30

31

30

30

72

1320

Religia / Etyka

2

2

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektora

4

80

Razem godzin zajęć edukacyjnych

32

33

32

32

76

1400

Praktyka zawodowa: ................... tygodni w klasie ........................... i .....................

Wychowanie do życia w rodzinie

po 10 godzin rocznie

 

 

a) wymiar godzin przedmiotu biologia z higieną i ochroną środowiska w szkole dla młodzieży wynosi 4 godziny tygodniowo w okresie nauczania,

b) przedmiot obowiązkowy, o ile specyfika zawodu nie wymaga szerszego zakresu wiedzy – umiejętności z tej dziedziny (inną nazwę przedmiotu i liczbę godzin określi program nauczania dla danego zawodu); treści przedmiotu powinny uwzględniać zagadnienia z zakresu podstaw przedsiębiorczości.

Załącznik 22. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA LICEUM TECHNICZNEGO NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 22

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA LICEUM TECHNICZNEGO NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Liczba godzin tygodniowo

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania

Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Język polski

4

4

4

4

12

140

2.

Pierwszy język obcy nowożytnya)

6

5

4

4

10

100

3.

Drugi język obcy nowożytnyb)

4.

Matematyka

3

4

3

4

10

110

5.

Wiedza o społeczeństwie

1

1

16

6.

Historia

infoRgrafika

1

1

1

infoRgrafika

infoRgrafika

7.

Geografia

1

1

8.

Biologia z higieną i ochroną środowiska

infoRgrafika

infoRgrafika

1

infoRgrafika

infoRgrafika

9.

Fizyka z astronomią

1

10.

Chemia

11.

Elementy informatyki

1

2

2

30

12.

Przysposobienie obronne

1

1c)

13.

Wychowanie fizyczne

3

3

2

2

14.

Godziny z wychowawcą

1

1

0,5

0,5

Profil kształcenia zawodowego

15.

Podstawy przedsiębiorczościd)

2

3

10,5

11,5

4

50

16.

Komputeryzacjae)

1

16

17.

Bloki ogólnozawodowe

10

144

18.

Zajęcia fakultatywne

2

3

3

4

40

Razem

31

31

31

31

66

816

Religia / Etyka

2

2

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektora

4

40

Razem godzin zajęć edukacyjnych

33

33

33

33

70

856

Praktyka

2 tygodnie

2 tygodnie

2 tygodnie

Wychowanie do życia w rodzinie

po 10 godzin rocznie

 

 

a) w okresie nauczania liczba godzin tygodniowo w szkole dla młodzieży wynosi 11 lub 12 godzin,

b) w okresie nauczania liczba godzin tygodniowo w szkole dla młodzieży wynosi 7 lub 8 godzin,

c) zajęcia mogą być realizowane w formie tygodniowego obozu wakacyjnego,

d) w okresie nauczania liczba godzin tygodniowo w szkole dla młodzieży wynosi 8 godzin,

e) w okresie nauczania liczba godzin tygodniowo w szkole dla młodzieży wynosi 2 godziny.

Załącznik 23. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA TECHNIKUM, LICEUM I SZKOŁY RÓWNORZĘDNEJ, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 23

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA TECHNIKUM, LICEUM I SZKOŁY RÓWNORZĘDNEJ, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Liczba godzin tygodniowo

Liczba godzin tygodniowo w pięcioletnim okresie nauczania

Liczba godzin w pięciolet­nim okresie nauczania

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Język polski

4

3

3

3

3

10

140

2.

Język obcy nowożytny

2

2

2

2

2

8

140

3.

Historia

2

1

1

1

1

3

60

4.

Wiedza o społeczeństwie

1

1

16

5.

Geografia

2

1

1

2

40

6.

Matematyka

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

7.

Fizyka z astronomią

8.

Chemia

9.

Ochrona i kształtowanie środowiska / Biologia z higieną i ochroną, środowiskaa)

10.

Elementy informatyki

2

1

2

40

11.

Przysposobienie obronne

1

1

12.

Wychowanie fizyczne

3

3

2

2

2

13.

Godziny z wychowawcą

1

0,5

0,5

0,5

0,5

14.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne

6

11,5

15,5

16,5

17,5

52

1100

15.

Zarys wiedzy o gospodarceb)

l

1

1

20

Razem

31

31

30

30

30

95

1800

Religia / Etyka

2

2

2

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektora

5

100

Razem godzin zajęć edukacyjnych

33

33

32

32

32

100

1900

Praktyka zawodowa: ................... tygodni w klasie ........................... i .....................

Wychowanie do życia w rodzinie

po 10 godzin rocznie

 

 

a) wymiar godzin przedmiotu biologia z higieną i ochroną środowiska w szkole dla młodzieży wynosi 4 godziny tygodniowo w okresie nauczania,

b) przedmiot obowiązkowy, o ile specyfika zawodu nie wymaga szerszego zakresu wiedzy – umiejętności z tej dziedziny (inną nazwę przedmiotu i liczbę godzin określi program nauczania dla danego zawodu); treści przedmiotu powinny uwzględniać zagadnienia z zakresu podstaw przedsiębiorczości.

Załącznik 24. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA TECHNIKUM, LICEUM I SZKOŁY RÓWNORZĘDNEJ. NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY ZASADNICZEJ]

Załącznik nr 24

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA TECHNIKUM, LICEUM I SZKOŁY RÓWNORZĘDNEJ. NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY ZASADNICZEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dla młodzieżya)

Dla dorosłycha)

Liczba godzin tygodniowo

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Język polski

4

3

3

6

100

2.

Język obcy nowożytny

2

2

2

5

78

3.

Historia

2

1

1

2

40

4.

Wiedza o społeczeństwie

1

1

16

5.

Geografia

2

2

2

30

6.

Matematyka

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

7.

Fizyka z astronomią

8.

Chemia

9.

Ochrona i kształtowanie środowiska / Biologia z higieną i ochroną środowiskab)

10.

Elementy informatyki

2

1

2

40

11.

Wychowanie fizyczne

2

2

2

12.

Godziny z wychowawcą

1

0,5

0,5

13.

Przedmioty zawodowe

7

12

17

22

380

Razem

30

30

30

51

840

Religia / Etyka

2

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektora

3

60

Razem godzin zajęć edukacyjnych

32

32

32

54

900

Praktyka zawodowa:................................... tygodni w klasie .........................................

 

a) w przypadku ustalenia w programie nauczania dla danego zawodu 2,5-letniego okresu nauczania, ogólny wymiar godzin w planie nauczania zmniejsza się o 1/6 ogólnego wymiaru godzin ustalonego dla 3-letniego okresu nauczania; dla przedmiotów ogólnokształcących zachowuje się wymiar godzin ustalony dla 3-letniego okresu nauczania, z tym że dla przedmiotu wychowanie fizyczne w szkole dla młodzieży wymiar godzin zmniejsza się o 1/6 ogólnego wymiaru godzin ustalonego dla 3-letniego okresu nauczania,

b) wymiar godzin przedmiotu biologia z higieną i ochroną środowiska w szkole dla młodzieży wynosi 4 godziny tygodniowo w okresie nauczania.

Załącznik 25. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA SZKOŁY POLICEALNEJ I POMATURALNEJa)]

Załącznik nr 25

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA SZKOŁY POLICEALNEJ I POMATURALNEJa)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dla młodzieżyb)

Dla dorosłychb) c)

Liczba godzin tygodniowo

Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania

Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Semestr IV

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne lub moduły

24

24

26

26

37

680

2.

Zarys wiedzy o gospodarced)

2

2

1

20

3.

Wychowanie fizyczne

2

2

2

2

Razem godzin zajęć edukacyjnych

28e)

28e)

28e)

28e)

38e)

700e)

Praktyka zawodowa:....................... tygodni w semestrze .................... i ..................

 

a) kształcenie w zawodach medycznych: technik elektroradiolog, dietetyk, ortoptystka, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik fizjoterapii i terapeuta zajęciowy może odbywać się wyłącznie w szkołach dla młodzieży,

b) ustalając w programie nauczania dla danego zawodu 1,5-roczny lub 2,5-letni okres nauczania, ogólne wymiary godzin dla 2-letniego okresu nauczania odpowiednio zmniejsza się lub zwiększa:

– w szkole dla młodzieży – o 14 godzin tygodniowo w okresie nauczania,

– w szkole dla dorosłych: w formie stacjonarnej – o 10 godzin tygodniowo w okresie nauczania, a w formie zaocznej – o średni wymiar godzin w semestrze,

c) w zawodach medycznych niewymienionych w lit. a) kształcenie w szkole dla dorosłych może odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej,

d) przedmiot lub moduł obowiązkowy, o ile specyfika zawodu nie wymaga szerszego zakresu wiedzy – umiejętności z tej dziedziny (inną nazwę przedmiotu lub modułu i liczbę godzin określi program nauczania dla danego zawodu); treści przedmiotu lub modułu powinny uwzględniać zagadnienia z zapisem podstaw przedsiębiorczości,

e) dopuszcza się zwiększenie liczby godzin w przypadku szkół, które realizują dopuszczone do użytku szkolnego przed dniem 1 stycznia 1999 r. programy nauczania dla:

– zawodów rolniczych i gospodarki żywnościowej:

– w szkole dla młodzieży – do 30 godzin tygodniowo,

– w szkole dla dorosłych – o 2 godziny tygodniowo w ciągu dwóch lat w formie stacjonarnej, a w formie zaocznej – o 40 godzin w ciągu dwóch lat,

– zawodów medycznych:

– w szkole dla młodzieży – do 30 godzin tygodniowo,

– w szkole dla dorosłych – o 2 godziny tygodniowo w ciągu dwóch lat w formie stacjonarnej.

Załącznik 26. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA SZKOŁY POLICEALNEJ NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (KSZTAŁCENIE W ZAWODACH NA POZIOMIE ROBOTNICZYM) ORAZ NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ LICEUM TECHNICZNEGO]

Załącznik nr 26

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA SZKOŁY POLICEALNEJ NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (KSZTAŁCENIE W ZAWODACH NA POZIOMIE ROBOTNICZYM) ORAZ NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ LICEUM TECHNICZNEGO

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dla młodzieżya)

Dla dorosłycha) b)

Liczba godzin tygodniowo

Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania

Liczba godzin w rocznym okresie nauczania

Semestr I

Semestr II

Forma stacjonarna

Forma zaoczna

1.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne lub moduły

24

24

20

410

2.

Zarys wiedzy o gospodarcec)

2

2

1

20

3.

Wychowanie fizyczne

2

2

Razem godzin zajęć edukacyjnych

28

28

21

430

Praktyka zawodowa: ....................... tygodni w semestrze .................... i .....................

 

a) ustalając w programie nauczania dla danego zawodu półroczny lub 1,5-roczny okres nauczania, ogólny wymiar godzin dla rocznego okresu nauczania odpowiednio zmniejsza się lub zwiększa:

– w szkole dla młodzieży – o 14 godzin tygodniowo w okresie nauczania,

– w szkole dla dorosłych: w formie stacjonarnej – o 10 godzin tygodniowo w okresie nauczania, a w formie zaocznej – o średni wymiar godzin w semestrze,

b) w zawodach medycznych kształcenie w szkole dla dorosłych może odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej,

c) przedmiot lub moduł obowiązkowy, o ile specyfika zawodu nie wymaga szerszego zakresu wiedzy i umiejętności z tej dziedziny (inną nazwę przedmiotu lub modułu i liczbę godzin określi program nauczania dla danego zawodu); treści przedmiotu lub modułu powinny uwzględniać zagadnienia z zakresu podstaw przedsiębiorczości.

Załącznik 27. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA SZKOŁY ZASADNICZEJ SPECJALNEJ, W TYM DLA ODDZIAŁÓW WIELOZAWODOWYCH, DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 27

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA SZKOŁY ZASADNICZEJ SPECJALNEJ, W TYM DLA ODDZIAŁÓW WIELOZAWODOWYCH, DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

1.

Język polski

4

4

2.

Język obcy nowożytny

2

2

3.

Matematyka

3

3

4.

Wiedza o społeczeństwie

1

5.

Historia

3a)

2a)

6.

Ochrona i kształtowanie środowiska

7.

Fizyka z astronomią

8.

Wychowanie fizyczne

3

3

9.

Przysposobienie do życia w rodzinie

1

1

10.

Godziny z wychowawcą

1

1

11.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczneb)

18–30

18–30

Razem

35–47

35–47

Religia / Etyka

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektorac)

3

3

Razem godzin zajęć edukacyjnych

40–52

40–52

Zajęcia sportowe

2

2

 

a) szkoła wybiera jeden lub dwa przedmioty w danej klasie,

b) dla młodocianych pracowników wymiar godzin zajęć praktycznych wynika z Kodeksu pracy,

c) należy uwzględnić zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości w wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo w okresie nauczania.

Załącznik 28. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA SZKOŁY ŚREDNIEJ ZAWODOWEJ SPECJALNEJ - LICEUM I TECHNIKUM, DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY ZASADNICZEJ]

Załącznik nr 28

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA SZKOŁY ŚREDNIEJ ZAWODOWEJ SPECJALNEJ – LICEUM I TECHNIKUM, DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY ZASADNICZEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

1.

Język polski

5

5

2.

Język obcy nowożytny

3

3

3.

Matematyka

3

3

4.

Wiedza o społeczeństwie

1

5.

Historia

6a)

6a)

6.

Ochrona i kształtowanie środowiska / Biologia z higieną i ochroną środowiska

7.

Fizyka z astronomią

8.

Geografia

9.

Elementy informatyki

1

1

10.

Wychowanie fizyczne

3

3

11.

Godziny z wychowawcą

1

1

12.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne

18–20

20–21

Razem

40–42

43–44

Religia / Etyka

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektora

1

1

Razem godzin zajęć edukacyjnych

43–45

46–47

Zajęcia sportowe

2

Zajęcia wokalno-muzyczne

2

Praktyka zawodowa w klasie .............. i............... po ............ tygodnie

 

a) szkoła wybiera dwa lub trzy przedmioty w danej klasie.

Załącznik 29. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM ZAWODOWEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 29

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM ZAWODOWEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

Klasa III

1.

Język polski

5

5

5

2.

Język obcy nowożytny

2

2

2

3.

Matematyka

4

4

4

4.

Wiedza o społeczeństwie

1

5.

Historia

6a)

4a)

4a)

6.

Ochrona i kształtowanie środowiska/ Biologia z higieną i ochroną środowiska

7.

Fizyka z astronomią

8.

Geografia

9.

Elementy informatyki

2

10.

Wychowanie fizyczne

3

3

2

11.

Przysposobienie do życia w rodzinie

1

1

1

12.

Godziny z wychowawcą

1

1

1

13.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne

9–16

8–18

9–20

Razem

31–38

30–40

29–40

Religia / Etyka

2

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektorab)

3

3

3

Razem godzin zajęć edukacyjnych

36–43

35–45

34–45

Zajęcia sportowe

2

2

2

Praktyka zawodowa w klasie .............. i............... po ............ tygodnie

 

a) szkoła wybiera dwa lub trzy przedmioty w danej klasie,

b) należy uwzględnić zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości w wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo w okresie nauczania.

Załącznik 30. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY ZAWODOWEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM, NA PODBUDOWIE PR)GRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ]

Załącznik nr 30

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY ZAWODOWEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

1.

Funkcjonowanie w środowisku

7

7

2.

Wychowanie fizyczne

3

3

3.

Przysposobienie do pracy zawodowej

15–18

18–21

Razem

25–28

28–31

Religia / Etyka

2

2

Razem zajęć edukacyjnych

27–30

30–33

Zajęcia rewalidacyjne

10

10

Zajęcia sportowe

2

2

Zajęcia wokalno-muzyczne

2

2

 

Załącznik 31. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY ZAWODOWEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ]

Załącznik nr 31

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY ZAWODOWEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

1.

Funkcjonowanie w środowisku

10

10

2.

Przedmioty ogólnokształcące

3.

Wychowanie fizyczne

4.

Przysposobienie do pracy zawodowej

15–18a)

18–21a)

5.

Godziny z wychowawcą

1

1

Razem

26–29

29–32

Religia / Etyka

2

2

Razem godzin zajęć edukacyjnych

28–31

31–34

Zajęcia rewalidacyjne

10

10

 

a) dla młodocianych pracowników wymiar godzin zajęć praktycznych wynika z Kodeksu pracy.

Załącznik 32. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY ZASADNICZEJ SPECJALNEJ, W TYM DLA ODDZIAŁÓW WIELOZAWODOWYCH, DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ a)]

Załącznik nr 32

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY ZASADNICZEJ SPECJALNEJ, W TYM DLA ODDZIAŁÓW WIELOZAWODOWYCH, DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ a)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

Klasa III

1.

Język polski

3

2

2

2.

Matematyka

3

2

2

3.

Wiedza o społeczeństwie

2

4.

Historia

1b)

1b)

5.

Ochrona i kształtowanie środowiska

6.

Wychowanie fizyczne

3

3

2

7.

Przysposobienie do życia w rodzinie

1

1

1

8.

Godziny z wychowawcą

1

1

1

9.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktycznec)

10–26

12–28

12–30

Razem

22–38

22–38

22–40

Religia / Etyka

2

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektorad)

2–4

2–4

2–4

Razem godzin zajęć edukacyjnych

26–44

26–44

26–46

Zajęcia sportowe

4

Zajęcia wokalno-muzyczne

4

 

a) dotyczy także uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności jednocześnie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

b) szkoła wybiera jeden przedmiot w danej klasie,

c) dla młodocianych pracowników wymiar godzin zajęć praktycznych wynika z Kodeksu pracy,

d) należy uwzględnić zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo w okresie nauczania.

Załącznik 33. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA ODDZIAŁÓW WIELOZAWODOWYCH SZKOŁY ZASADNICZEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH ORAZ DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 33

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA ODDZIAŁÓW WIELOZAWODOWYCH SZKOŁY ZASADNICZEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH ORAZ DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

Klasa III

1.

Język polski

3

2

2

2.

Matematyka

3

2

2

3.

Wiedza o społeczeństwie

1

4.

Historia

2a)

2a)

5.

Ochrona i kształtowanie środowiska

6.

Fizyka z astronomią

7.

Pisanie na maszynieb)

1

1

8.

Wychowanie fizyczne

3

3

2

9.

Przysposobienie do życia w rodzinie

1

1

1

10.

Godziny z wychowawcą

1

1

1

11.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktycznec)

10–26

12–24

18–24

Razem

24–40

24–36

27–33

Religia / Etyka

2

2

2

Godziny do dyspozycji dyrektorad)

4

4

4

Razem godzin zajęć edukacyjnych

30–46

30–42

33–39

Język obcy nowożytnye)

2

2

2

Zajęcia rewalidacyjne

10

10

10

Zajęcia sportowe

4

Zajęcia wokalno-muzyczne

4

 

a) szkoła wybiera jeden lub dwa przedmioty w danej klasie,

b) tylko w szkołach dla uczniów niewidomych,

c) dla młodocianych pracowników wymiar godzin zajęć praktycznych wynika z Kodeksu pracy,

d) należy uwzględnić zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo w okresie nauczania,

e) nie dotyczy uczniów niesłyszących i słabo słyszących, którzy w klasie pierwszej nie uczyli się języka obcego nowożytnego.

Załącznik 34. [RAMOWY PLAN NAUCZANIADLA SZKOŁY ZASADNICZEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH ORAZ DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ]

Załącznik nr 34

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
DLA SZKOŁY ZASADNICZEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH ORAZ DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH, NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo

dla uczniów niesłyszących
 i słabo słyszących

dla uczniów niewidomych
 i słabo widzących

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa III

1.

Język polski

3

3

2

3

2

2

2.

Matematyka

3

3

2

3

2

2

3.

Wiedza o społeczeństwie

1

1

4.

Historia

3a)

2a)

2a)

2a)

2a)

2a)

5.

Ochrona i kształtowanie środowiska

6.

Fizyka z astronomią

7.

Pisanie na maszynie

1

1

8.

Wychowanie fizyczne

3

3

2

3

3

2

9.

Przysposobienie do życia w rodzinie

1

1

1

1

1

1

10.

Godziny z wychowawcą

1

1

1

1

1

1

11.

Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczneb)

14–20

17–21

22–26

14–18

17–21