| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 maja 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001–2002.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 66, poz. 596) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001–2002 (Dz. U. Nr 122, poz. 1326 i z 2001 r. Nr 39, poz. 460) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule rozporządzenia wyrazy „na lata 2001–2002” zastępuje się wyrazami „na lata 2001–2003”;

2) w § 1 wyrazy „na lata 2001–2002” zastępuje się wyrazami „na lata 2001–2003”;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Wstępnym Narodowym Planie Rozwoju 2002–2003 – rozumie się przez to dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej w dniu 10 stycznia 2002 r., określający kierunki wydatkowania środków Wspólnoty Europejskiej w okresie przedakcesyjnym,”

b) w § 7:

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Środki publiczne przewidywane na realizację Programu wsparcia na lata 2001–2003 w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wynoszą maksymalnie łącznie – 7 088 618 tys. zł, z tego:

1) w ramach środków udostępnionych w roku 2001 – 2 658 218 tys. zł,

2) w ramach środków udostępnionych w roku 2002 – 2 265 200 tys. zł,

3) w ramach środków udostępnionych w roku 2003 – 2 165 200 tys. zł.”,

– ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Limit wydatków z budżetu państwa na finansowanie działań objętych Programem wsparcia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wynosi łącznie 3 551 118 tys. zł, z tego:

1) w ramach środków udostępnionych w roku 2001 – 1 451 118 tys. zł,

2) w ramach środków udostępnionych w roku 2002 – 1 100 000 tys. zł,

3) w ramach środków udostępnionych w roku 2003 – 1 000 000 tys. zł.”,

– po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Limit wydatków z budżetu państwa na współfinansowanie innych zadań niebędących inwestycjami, a ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim, może wynosić maksymalnie do 5% środków będących w dyspozycji samorządu terytorialnego określonych w załączniku 3a do Programu wsparcia, kolumna oznaczona cyfrą 2 (tytuł: środki określone w kalkulacji limitów na województwa jako dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty uprawnione na podstawie porozumień z organami administracji rządowej):

1) w 2002 r. – 18 750 tys. zł,

2) w 2003 r. – 18 750 tys. zł.”,

– ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Limit środków na zobowiązania budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie działań objętych Programem wsparcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3–6, wynosi łącznie, z zastrzeżeniem ust. 6–9, 3 537 500 tys. zł, z tego:

1) w ramach środków udostępnionych w roku 2001 – 1 207 100 tys. zł,

2) w ramach środków udostępnionych w roku 2002 – 1 165 200 tys. zł,

3) w ramach środków udostępnionych w roku 2003 – 1 165 200 tys. zł.”,

– ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Środki, o których mowa w ust. 4, są wydatkowane w latach 2001–2003, a środki, o których mowa w ust. 5, mogą być wydatkowane również po upływie roku 2003, do czasu całkowitego zakończenia programu PHARE.”,

c) w § 8:

– w ust. 8 wyrazy „na lata 2001–2002” zastępuje się wyrazami „na lata 2001–2003”,

– w ust. 9 wyrazy „na lata 2001 i 2002” zastępuje się wyrazami „na lata 2001, 2002 i 2003”,

– w ust. 10 wyrazy „na lata 2001–2002” zastępuje się wyrazami „na lata 2001–2003”,

d) w § 15d:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki przewidywane na realizację Programu wsparcia na lata 2001–2003, pozostające w dyspozycji ministrów właściwych, wynoszą maksymalnie łącznie – 1 713 519 tys. zł.”,

– w ust. 2 wyrazy „w latach 2001–2002” zastępuje się wyrazami „w roku 2001”,

e) w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przedstawicielami, o których mowa w ust. 5 pkt 18 i 19, są odpowiednio przewodniczący Konwentu Marszałków Województw oraz Konwentu Wojewodów.”,

f) załączniki 3a, 3b i 3c do Programu wsparcia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia,

g) załącznik 6 do Programu wsparcia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Ilekroć w innych aktach prawnych jest mowa o rozporządzeniu w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001–2002, należy przez to rozumieć rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001–2003.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 666)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »