| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 listopada 2002 r.

w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych;

2) skład komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowadzania egzaminów;

3) tryb, formę i terminy powoływania komisji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów.

§ 2.
Ustala się zakres tematów egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o licencję detektywa, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, zwanego dalej „Przewodniczącym", wyznacza komendant wojewódzki Policji, spośród podległych mu policjantów.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą, wyznaczeni na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) Komendanta Głównego Policji;

4) komendanta szkoły Policji;

5) prezesa sądu okręgowego;

6) prokuratora okręgowego;

7) środowisk naukowych, reprezentujący dziedziny wiedzy, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, wskazani przez władze szkół wyższych lub innych ośrodków naukowych.

§ 4.
1. Komendant wojewódzki Policji występuje z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie później niż 30 dni przed datą egzaminu. We wniosku wskazuje się termin i miejsce egzaminu.

2. Komisję egzaminacyjną powołuje się na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

§ 5.
1. Centrum Szkolenia Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, opracowuje tematy egzaminu pisemnego.

2. Centrum Szkolenia Policji dostarcza komisji egzaminacyjnej tematy egzaminu w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, określając jednocześnie czas trwania egzaminu pisemnego.

§ 6.
1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Przewodniczący otwiera koperty, o których mowa w § 5 ust. 2, na sali egzaminacyjnej i ogłasza tematy uczestnikom egzaminu.

3. Egzamin rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia tematów.

4. Tematy egzaminu są, do chwili ich ogłoszenia, dokumentem poufnym w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

5. Przewodniczący może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a rozpoczęty przerwać, jeżeli tematy egzaminacyjne ujawniono przed jego rozpoczęciem.

§ 7.
1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Osobie posiadającej dyplom szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych lub tytuł magistra prawa zalicza się, bez egzaminu, tematy egzaminacyjne objęte programem szkoły wyższej.

3. Zaliczenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje komisja egzaminacyjna na podstawie okazanego dyplomu.

4. Osobie będącej: policjantem, funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub posiadającej świadectwo służby wydane przez jeden z wymienionych organów zalicza się bez egzaminu tematy dotyczące odpowiednio znajomości ustaw o: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej.

5. Zaliczenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje komisja egzaminacyjna na podstawie legitymacji służbowej lub świadectwa służby.

6. Przy ocenie stosuje się dwustopniową skalę ocen: pozytywna lub negatywna.

7. Komisja egzaminacyjna decyduje większością głosów o ocenie egzaminowanego.

8. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

9. Wynikiem egzaminu jest ocena końcowa – pozytywna lub negatywna.

§ 8.
1. Z egzaminu jest sporządzany protokół, który podpisuje Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej.

2. Przewodniczący przekazuje protokół, o którym mowa w ust. 1, komendantowi wojewódzkiemu Policji.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się w komendzie wojewódzkiej Policji, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Załącznik 1. [ZAKRES TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 listopada 2002 r. (poz. 1559)

ZAKRES TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

Blok ogólnoprawny

Temat l

Przepisy regulujące zasady wykonywania usług detektywistycznych

1. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

2. Zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

3. Wymagania kwalifikacyjne detektywów.

4. Prawa i obowiązki detektywów.

5. Ochrona danych osobowych uzyskanych przez detektywa w toku wykonywanych przez niego czynności detektywa.

6. Ochrona źródeł informacji.

7. Ustawowe ograniczenia uzyskiwania informacji przez detektywa.

8. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywów.

Temat II

Wybrane elementy prawa karnego

1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.

2. Podział formalny na przestępstwa i wykroczenia, konsekwencje prawnomaterialne i procesowe.

3. Podział przestępstw na zbrodnie i występki.

4. Pojęcie winy umyślnej i nieumyślnej.

5. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

6. Instytucja obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności.

7. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.

8. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu.

9. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

10. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów.

11. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i obrotowi pieniędzmi.

Temat III

Wybrane elementy prawa karnego procesowego

1. Uprawnienia pokrzywdzonego.

2. Prawa i obowiązki świadka.

3. Prawa i obowiązki oskarżonego.

4. Dowody w procesie karnym.

5. Ujęcie osoby.

6. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

Temat IV

Wybrane elementy prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego

1. Zobowiązania – pojęcie ogólne.

2. Czyny niedozwolone i odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez czyny niedozwolone.

3. Prawa i obowiązki wierzyciela i dłużnika.

4. Ochrona dóbr osobistych.

5. Małżeństwo – zawarcie i ustanie związku małżeńskiego.

6. Stosunki majątkowe między małżonkami.

7. Obowiązek alimentacyjny.

Temat V

Wybrane elementy prawa cywilnego procesowego

1. Uprawnienia powoda.

2. Prawa i obowiązki pozwanego.

3. Dowody w postępowaniu cywilnym.

4. Postępowanie w sprawach małżeńskich.

5. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Temat VI

Wybrane elementy kryminalistyki

1. Pojęcie i zakres kryminalistyki.

2. Problematyka metod przestępczych – zagadnienia wybrane:

1) przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu;

2) przestępczość związana z narkotykami;

3) podpalenia;

4) oszustwo, fałszerstwo;

5) pranie pieniędzy;

6) przestępczość komputerowa;

7) wypadki i przestępstwa drogowe;

8) przemyt.

3. Problematyka metod śledczych –zagadnienia wybrane:

1) czynniki sprzyjające efektywności śledztwa;

2) oględziny śledcze.

4. Identyfikacja kryminalistyczna — zagadnienia wybrane:

1) ślady i dowody;

2) identyfikacja osób, samochodów i narkotyków.

Temat VII

Wybrane elementy kryminologii

1. Pojęcie kryminologii.

2. Metody badań kryminologicznych – zagadnienia wybrane:

1) obserwacja;

2) wywiady i kwestionariusze;

3) wykorzystanie dokumentów.

Temat VIII

Wybrane elementy wiktymologii

1. Pojęcie wiktymologii.

2. Rola ofiary w genezie przestępstwa.

Temat IX

Wybrane elementy psychologii sądowej

1. Psychologia sądowa – pojęcie.

2. Psychologia zeznań.

3. Diagnoza psychologiczna – pojęcie.

Blok: przepisy dotyczące działalności niektórych organów Państwa

Temat l

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela – zasady ogólne.

2. Wolności i prawa osobiste.

3. Środki ochrony wolności i praw.

Temat II

Przepisy dotyczące działalności Policji – zagadnienia wybrane

1. Ustawowe zadania Policji.

2. Prawa policjantów wykonujących czynności służbowe.

3. Ustawowe środku przymusu.

4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze – pojęcie ogólne.

Temat III

Przepisy dotyczące działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

1. Zakres uprawnień Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

2. Prawa funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Temat IV

Przepisy dotyczące działalności Straży Granicznej – zagadnienia wybrane

1. Zakres uprawnień Straży Granicznej.

2. Prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących czynności służbowe.

Blok: przepisy dotyczące ochrony informacji

Temat l

Ochrona danych osobowych

1. Pojęcie danych osobowych.

2. Organy ochrony danych osobowych.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.

5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Temat II

Ochrona informacji niejawnych

1. Pojęcie informacji niejawnych.

2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.

3. Klasyfikacja informacji niejawnych.

4. Zasady ochrony informacji niejawnych.

5. Dostęp do informacji niejawnych.

6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.

7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »