| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 3 oraz art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. Nr 16, poz. 205) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący powiatowej komisji poborowej może, w uzasadnionym wypadku, zarządzić działanie komisji po upływie terminu określonego w § 2, w celu rozpatrzenia wniosków poborowych o odroczenie służby wojskowej, złożonych po zakończeniu poboru."

2) użyty w § 8 w ust. 1, w § 19 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 2 w pkt 3 oraz w § 20 w ust. 2 w pkt 1 i 2 wyraz „obywatelskich" zastępuje się wyrazem „poboru"

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Powołując komisję lekarską w składzie określonym w § 7 i 8, uwzględnia się jednocześnie osoby, które, w razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, członków lub sekretarza komisji, pełnią te funkcje zastępczo.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do średniego personelu medycznego."

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Poborowi, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą wnieść do komisji podanie o zwolnienie z obowiązku osobistego stawienia się przed nią, załączając wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność.

2. W podaniu, o którym mowa w ust. 1, do celów ewidencji wojskowej należy podać:

1) nazwisko,

2) imię (imiona),

3) imię ojca,

4) miejsce urodzenia,

5) adres zamieszkania,

6) wykształcenie,

7) zawód,

8) serię i numer dowodu osobistego,

9) nazwę organu, który wydał dowód osobisty,

10) numer ewidencyjny PESEL poborowego."

5) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkowie komisji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b), biorą udział w posiedzeniach powiatowej komisji poborowej w dniach rozpatrywania podań poborowych z danej gminy o odroczenie służby wojskowej."

6) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja poborowa rozpatruje sprawy poborowych, ubiegających się o odroczenie służby wojskowej, na posiedzeniach."

7) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Orzeczenie wojewódzkiej komisji poborowej doręcza się poborowemu i wojskowemu komendantowi uzupełnień."

8) w § 24:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) analizowanie dokumentacji związanej z wnioskami o odroczenie służby wojskowej,",

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przekazywanie poborowym oraz właściwym wojskowym komendantom uzupełnień orzeczeń komisji.",

c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przyjmowanie od poborowych, w czasie poboru, wniosków o odroczenie zasadniczej służby wojskowej."

9) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn:

1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej – kwoty 70 zł i liczby posiedzeń, którym przewodniczył w miesiącu,

2) dla lekarza – członka komisji lekarskiej oraz sekretarza tej komisji – kwoty 60 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczyli w miesiącu,

3) dla średniego personelu medycznego – kwoty 50 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczył w miesiącu,

4) dla przewodniczącego komisji poborowej – kwoty 60 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczył w miesiącu,

5) dla członka komisji poborowej oraz sekretarza tej komisji – kwoty 50 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczyli w miesiącu.

2. Wysokość wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, za każdy dzień pracy nie może przekraczać 10 % przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) za kwartał poprzedzający wypłatę wynagrodzenia."

10) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2005 r. (poz. 178)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »