| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) tryb sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej „projektem planu”;

2) zakres opracowania projektu planu;

3) sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000.

Rozdział 2

Tryb sporządzania projektu planu

§ 2.

Tryb sporządzania projektu planu obejmuje:

1) przystąpienie do sporządzania projektu planu;

2) wykonanie opracowań na potrzeby sporządzenia projektu planu;

3) sporządzenie projektu planu;

4) dokonanie uzgodnień projektu planu z właściwymi miejscowo radami gmin.

§ 3.
1. Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 przystąpienie do sporządzenia projektu planu poprzedza informacją ogłoszoną w prasie lokalnej, umieszczoną na tablicy ogłoszeń w siedzibie sporządzającego projekt planu i na jego stronie internetowej, oraz przesyła tę informację do lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek zarządzających obszarami leśnymi na gruntach Skarbu Państwa, jednostek odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w zlewni i jednostek zarządzających obszarami morskimi oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych ochroną przyrody, których obszary działania obejmują obszar objęty projektem planu.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podejmujący decyzję o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu informuje o możliwości zapoznawania się przez zainteresowane osoby i podmioty z trybem sporządzania projektu planu.

Rozdział 3

Zakres opracowania projektu planu

§ 4.

W zakres opracowania projektu planu wchodzi:

1) zebranie materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektu planu;

2) analiza istniejących opracowań planistycznych pod kątem ich zgodności z ochroną obszaru Natura 2000;

3) inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura 2000;

4) zestawienie rodzajów użytków gruntowych położonych na obszarze Natura 2000 w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, dla ochrony których obszar ten został utworzony, z podaniem informacji o stosunkach własnościowych w odniesieniu do tych gruntów;

5) identyfikacja istniejących lub potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz podanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków;

6) wyszczególnienie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt do objęcia monitoringiem przyrodniczym ze wskazaniem sposobu, lokalizacji i częstotliwości obserwacji;

7) opracowanie map tematycznych sporządzonych w oparciu o mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub z dowiązaniem do punktów państwowej sieci geodezyjnej, w celu graficznego przedstawienia:

a) siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i stanowisk gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000,

b) istniejących i projektowanych form ochrony przyrody,

c) zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,

d) projektowanych działań ochronnych oraz miejsc przeznaczonych do renaturyzacji i odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,

e) pozostałych informacji, które są niezbędne do zobrazowania ustaleń planu ochrony.

Rozdział 4

Sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt

§ 5.

Sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000, polegają na zachowaniu tych siedlisk i gatunków, a w szczególności na:

1) przeciwdziałaniu zagrożeniom biotycznym i abiotycznym;

2) zachowaniu odpowiednich i poprawieniu niewłaściwych stosunków wodnych dla siedlisk przyrodniczych;

3) eliminowaniu obcych gatunków roślin i zwierząt zagrażających rodzimym gatunkom;

4) tworzeniu dogodnych warunków występowania i rozwoju gatunków roślin i zwierząt;

5) uwzględnieniu w gospodarce, w szczególności leśnej, rolnej, wodnej i rybackiej, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt;

6) inicjowaniu procesów regeneracyjnych zniszczonej roślinności;

7) utrzymywaniu właściwego składu gatunkowego w ekosystemach łąkowych przez wykaszanie roślinności, wypas zwierząt oraz usuwanie drzew i krzewów;

8) renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt;

9) reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt;

10) tworzeniu i utrzymaniu korytarzy umożliwiających migracje zwierząt;

11) regulacji liczebności populacji roślin i zwierząt w celu zachowania równowagi wśród gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000;

12) umożliwianiu przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych dla utrzymania siedlisk przyrodniczych lub siedlisk roślin i zwierząt we właściwym stanie ochrony siedliska lub gatunku lub dla przywracania ich właściwego stanu;

13) wykonywaniu zabiegów ochronnych dla przywrócenia i zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz właściwego stanu ochrony gatunków roślin i zwierząt;

14) przywróceniu i utrzymaniu właściwego składu gatunkowego drzewostanów zgodnego z rodzajem siedliska;

15) prowadzeniu gospodarki rolnej metodami sprzyjającymi ochronie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Swatoń

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »