| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 13 maja 2008 r.

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wymagania kwalifikacyjne uprawniające pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Wymagania kwalifikacyjne oraz staż pracy stwierdza, z zastrzeżeniem § 4, pracodawca na podstawie dyplomów, świadectw, zaświadczeń, certyfikatów językowych oraz świadectw pracy dokumentujących:

1) ukończenie szkół wyższych, szkół oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia;

2) uprawnienia nabyte do wykonywania określonych zawodów;

3) okresy zatrudnienia.

§ 3.
1. Do stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk określonych w załączniku do rozporządzenia zalicza się okresy zatrudnienia w:

1) muzeach;

2) bibliotekach naukowych, archiwach, instytucjach ochrony zabytków, urzędach organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z działalnością kulturalną, pod warunkiem posiadania co najmniej 3-letniego stażu pracy w muzealnictwie.

2. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może zaliczyć pracownikowi do stażu pracy okresy zatrudnienia na innych stanowiskach niż wymienione w ust. 1, na których nabył kwalifikacje przydatne do pracy na określonym stanowisku w muzeum.

§ 4.
1. Stwierdzenia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska kustosza dyplomowanego oraz opiniowania dorobku zawodowego na stanowisko kustosza dokonuje komisja kwalifikacyjna na wniosek osoby zainteresowanej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oprócz dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne dołącza się opinię pracodawcy.

3. Członków komisji kwalifikacyjnej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Rady do Spraw Muzeów, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Liczba członków komisji nie może przekroczyć 5 osób.

5. Członkowie komisji kwalifikacyjnej wybierają przewodniczącego komisji.

6. Komisja kwalifikacyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Komisja kwalifikacyjna:

1) stwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska kustosza dyplomowanego na podstawie złożonych dokumentów i materiałów;

2) opiniuje dorobek zawodowy wymagany na stanowisku kustosza na podstawie złożonych dokumentów i materiałów.

8. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że zainteresowany nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska kustosza dyplomowanego albo wydania negatywnej opinii o dorobku zawodowym wymaganym na stanowisku kustosza, zainteresowany może zwrócić się w terminie 14 dni do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku.

§ 5.
1. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku starszego asystenta lub starszego kustosza pozostaje zatrudniona na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach.

2. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku kustosza dyplomowanego, kustosza, adiunkta lub asystenta, niespełniająca wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania tych stanowisk określonych w załączniku do rozporządzenia, pozostaje zatrudniona na zajmowanym stanowisku.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania (Dz. U. Nr 26, poz. 233 oraz z 2004 r. Nr 272, poz. 2695), które utraciło moc z dniem 1 marca 2008 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach (Dz. U. Nr 136, poz. 956).

Załącznik 1. [WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE PRACOWNIKÓW TWORZĄCYCH ZAWODOWĄ GRUPĘ MUZEALNIKÓW DO ZAJMOWANIA STANOWISK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ MUZEÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 13 maja 2008 r. (poz. 568)

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE PRACOWNIKÓW TWORZĄCYCH ZAWODOWĄ GRUPĘ MUZEALNIKÓW DO ZAJMOWANIA STANOWISK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ MUZEÓW

 

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

1

Kustosz dyplomowany

– stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki w dziedzinie związanej z działalnością podstawową muzeum

– dorobek zawodowy w zakresie wskazanym w art. 2 ustawy o muzeach – staż pracy – 10 lat

2

Kustosz

– wykształcenie wyższe specjalistyczne oraz podyplomowe studium muzealnicze lub dorobek zawodowy w zakresie wskazanym w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

– znajomość języka obcego

– staż pracy – 7 lat

3

Adiunkt

– wykształcenie wyższe specjalistyczne

– staż pracy – 4 lata

4

Asystent

– wykształcenie wyższe zawodowe

 

Uwagi: 1. Za wykształcenie wyższe zawodowe uznaje się posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (studiów zawodowych) na kierunku związanym z działalnością podstawową muzeów.

2. Za wykształcenie wyższe specjalistyczne uznaje się posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia (uzupełniających studiów magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku związanym z działalnością podstawową muzeów.

3. Znajomość języka obcego powinna być potwierdzona certyfikatem językowym, dyplomem ukończenia studiów na kierunku filologii, dyplomem potwierdzającym uzyskanie stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »