| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzory deklaracji:

a) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,

b) o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika;

2) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach, o których mowa w pkt 1;

3) szczegółowy sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres udzielania przez płatnika pouczeń podatnikowi oraz treść rejestru podatku;

4) sposób sporządzenia informacji o kwocie podatku pobranego przez płatnika należnego poszczególnym gminom.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;

2) organie podatkowym – rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego;

3) podatku – rozumie się przez to podatek od czynności cywilnoprawnych.

§ 3.
1. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera następujące informacje:

1) miejsce i cel składania deklaracji;

2) dane podatnika dokonującego zapłaty lub zwolnionego z podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy;

3) przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej;

4) obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnej;

5) oświadczenie i podpis podatnika i osób reprezentujących podatnika.

2. Wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną i sposób obliczenia podatku, a gdy czynność cywilnoprawna jest zwolniona z podatku – zamieszczają podstawę prawną zwolnienia.
§ 5.
1. Rejestr podatku powinien zawierać następujące rubryki:

1) liczbę porządkową;

2) datę sporządzenia aktu notarialnego;

3) numer repertorium A;

4) datę wpisania do rejestru aktu notarialnego;

5) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika;

6) numer identyfikacji podatkowej (jeżeli podatnik go posiada);

7) miejsce zamieszkania (siedzibę) podatnika;

8) zwięzłe określenie treści czynności;

9) wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej;

10) miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot tej czynności (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

11) stawkę podatku;

12) kwotę pobranego podatku;

13) uwagi.

2. W rejestrze podatku płatnicy:

1) podsumowują kwoty podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem podatkowym, oraz wyodrębniają kwoty podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany;

2) odnotowują w rubryce „uwagi” kwoty podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy.

3. Rejestr podatku może być zastąpiony przez repertorium A, przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Przepisy dotyczące rejestru podatku stosuje się odpowiednio do repertorium zastępującego ten rejestr.

§ 6.
1. Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika zawiera następujące informacje:

1) miejsce i cel składania deklaracji;

2) dane płatnika;

3) adres siedziby kancelarii notarialnej;

4) dane dotyczące należności: kwotę podatku pobranego przez płatnika w danym miesiącu, kwotę podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany, kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku oraz kwotę podatku wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego;

5) oświadczenie i podpis płatnika.

2. Wzór deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
Płatnicy ustnie pouczają podatników o:

1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 410 i Nr 215, poz. 1355) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;

2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej;

3) ciążącym na nich obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy.

§ 8.
1. Płatnicy sporządzają informację o kwocie pobranego podatku, należnego poszczególnym gminom, z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419).

2. Informacja zawiera:

1) liczbę porządkową;

2) nazwę gminy, na której rachunek podatek ma zostać przekazany;

3) łączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom;

4) numery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności cywilnoprawne, od których dokonania podatek jest należny poszczególnym gminom.

§ 9.
1. W przypadkach określonych w art. 11 ustawy zwrotu podatku dokonuje organ podatkowy właściwy miejscowo w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. Jeżeli zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy obowiązek zapłaty podatku był solidarny, zwrot podatku następuje na rzecz jednego z podatników, z równoczesnym powiadomieniem pozostałych o dokonanym zwrocie.

§ 10.
W przypadku czynności cywilnoprawnych innych niż umowa spółki lub zmiana umowy spółki podatnicy, w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r., mogą składać deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 243, poz. 1764).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 243, poz. 1764).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2008 r. (poz. 1577)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »