| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 23 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 5, poz. 41, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji wszczyna się z urzędu.

2. O wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Krajowej Rady zawiadamia nadawcę.

3. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji oraz o cofnięciu koncesji, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji, prowadzonego w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, Przewodniczący Krajowej Rady wzywa nadawcę do:

1) usunięcia stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie, albo

2) rozpoczęcia rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub do wznowienia rozpowszechniania programu.

5. W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji.

6. W toku postępowania w sprawie cofnięcia koncesji zapewnia się nadawcy czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia się nadawcy wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do postępowań w sprawach o udzielenie koncesji oraz postępowań w sprawach o zmianę koncesji wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 161 i Nr 118, poz. 762 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 204, Nr 66, poz. 561 i Nr 159, poz. 1260.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 23 czerwca 2010 r. (poz. 782)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »