| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na rewitalizację obszarów zdegradowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą”.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 8);

2) modernizacji – należy przez to rozumieć trwałe ulepszenie lub unowocześnienie istniejącego budynku lub urządzenia, w wyniku którego zwiększa się jego wartość użytkowa;

3) obszarze zdegradowanym – należy przez to rozumieć objęte programem rewitalizacji:

a) obszary, na których realizowane będą projekty w zakresie mieszkalnictwa określone zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.),

b) miejskie obszary zdegradowane, obszary poprzemysłowe, powojskowe, powstałe po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, spełniające co najmniej jedno kryterium określone w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

4) programie rewitalizacji – należy przez to rozumieć wieloletni program działań o charakterze gospodarczym lub społecznym dotyczący gospodarki przestrzennej i urządzeń technicznych, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju, realizowany przez różne podmioty, zgodnie z określonym harmonogramem czasowym, i finansowany z różnych źródeł, opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę;

5) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);

6) rewitalizacji – należy przez to rozumieć kompleksowy, skoordynowany, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych prowadzony na obszarze zdegradowanym, inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności przez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

§ 3.
1. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom, zwanym dalej „beneficjentami pomocy”.

2. Pomoc nie może być udzielana lub wypłacana beneficjentom pomocy:

1) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;

2) jeżeli są przedsiębiorcami zagrożonymi innymi niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniającymi kryteria określone w pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.);

3) jeżeli są mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniającymi kryteria zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

§ 4.
Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego, w obrębie zdegradowanych obszarów, przez wspieranie ich zrównoważonego rozwoju, polegające w szczególności na nadaniu obszarom zdegradowanym nowych funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
§ 5.
Pomoc może być udzielana jako:

1) regionalna pomoc inwestycyjna na rewitalizację obszarów zdegradowanych;

2) pomoc na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

3) pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego.

§ 6.
1. Pomoc może być udzielana wyłącznie na projekty, których realizacja rozpocznie się po złożeniu przez beneficjenta pomocy wniosku, o którym mowa w § 19 ust. 2.

2. Beneficjent pomocy może otrzymać pomoc pod warunkiem, że zagwarantuje spełnienie kryterium trwałości realizacji projektu.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za spełniony w przypadku, gdy inwestycja zostanie utrzymana w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia, zgodnie z art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006”.

4. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy podmiot udzielający pomocy może skrócić okres, o którym mowa w ust. 3, do 3 lat.

5. Wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w wymaganym okresie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie będzie uznana za zasadniczą modyfikację inwestycji, jeżeli działalność gospodarcza związana z projektem będzie prowadzona przez beneficjentów pomocy przez wymagany okres.

§ 7.
1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do projektów dotyczących budowy ogólnodostępnej infrastruktury publicznej niewykorzystywanej do wykonywania działalności gospodarczej.

2. Przez infrastrukturę publiczną, o której mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności:

1) ogólnodostępne – służące zapewnieniu zbiorowych potrzeb społeczności – obiekty budowlane, drogi, place zabaw, parki i tereny zielone położone na obszarach zdegradowanych;

2) instalacje lub urządzenia, w tym oświetlenie oraz kamery monitorujące, umożliwiające zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

§ 8.
1. Pomoc na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną, pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) oraz pomocą publiczną z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Łączna wartość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych w § 15 i 18.

Rozdział 2

Regionalna pomoc inwestycyjna na rewitalizację obszarów zdegradowanych

§ 9.

1. Regionalna pomoc inwestycyjna na rewitalizację obszarów zdegradowanych może być udzielana beneficjentom pomocy na realizację nowych inwestycji, mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego na obszarach zdegradowanych, w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.

2. Regionalna pomoc inwestycyjna na rewitalizację obszarów zdegradowanych może być udzielana w szczególności na obszarach poprzemysłowych, powojskowych oraz powstałych po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, a także na zdegradowanych obszarach miejskich, w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowych potrzeb produkcyjnych lub związanych ze świadczeniem usług, w tym w zakresie oferowania na rynku powierzchni handlowych.

§ 10.
Do wydatków kwalifikowalnych na nową inwestycję w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na rewitalizację obszarów zdegradowanych zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki poniesione na:

1) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów;

2) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej;

3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym:

a) obiektów budowlanych pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą,

b) maszyn i urządzeń,

c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

d) infrastruktury technicznej związanej wyłącznie z nową inwestycją, w szczególności dróg wewnętrznych, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych oraz instalacji koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obrębie nowej inwestycji;

4) roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie;

5) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:

a) nadzór techniczny,

b) przygotowanie dokumentacji technicznej,

c) przygotowanie ekspertyz, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych.

§ 11.
Do udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na rewitalizację obszarów zdegradowanych stosuje się przepisy dotyczące udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych z wyłączeniem przepisów dotyczących katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz trybu udzielania pomocy.

Rozdział 3

Pomoc na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

§ 12.

1. Pomoc na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych może być udzielana jedynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób fizycznych.

2. Pomoc na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych może być udzielana beneficjentom pomocy będącym w szczególności:

1) spółdzielniami mieszkaniowymi działającymi na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.2));

2) towarzystwami budownictwa społecznego działającymi na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.3));

3) osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą w budynku, na którego modernizację uzyskały pomoc;

4) wspólnotami mieszkaniowymi, które prowadzą działalność gospodarczą w budynku, na którego modernizację uzyskały pomoc.

3. Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe składają oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku, na którego modernizację uzyskały pomoc.

§ 13.
Modernizacja, o której mowa w § 12, dotyczy:

1) elementów konstrukcji budynku, takich jak: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia i elementy ich konstrukcji zewnętrznej oraz windy;

2) infrastruktury technicznej budynków mieszkalnych;

3) realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493).

§ 14.
1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki poniesione na:

1) nabycie długoterminowych dóbr materialnych;

2) nabycie usług;

3) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:

a) nadzór techniczny,

b) przygotowanie dokumentacji technicznej,

c) przygotowanie ekspertyz, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba że beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia.

§ 15.
1. Maksymalna intensywność pomocy liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych wynosi:

1) 50 % – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40 % – na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 30 % – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

3. Maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

Rozdział 4

Pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego

§ 16.

1. Pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego może być udzielana beneficjentom pomocy:

1) na prowadzenie działań niezbędnych dla przywrócenia albo utrzymania takiego stanu budynków lub budowli będących zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków i podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.4)), który odpowiada ich wartości historycznej, artystycznej lub naukowej i pozwala na ich wykorzystywanie zgodnie z programem rewitalizacyjnym;

2) prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.5)) na działania niezbędne dla przywrócenia albo utrzymania takiego stanu budynków lub budowli, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie tych obiektów.

2. Przez działania, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć konieczne i niezwłoczne działania, bez przeprowadzenia których:

1) nie jest możliwe przywrócenie albo utrzymanie wartości historycznej, artystycznej lub naukowej budynkom lub budowlom, lub

2) istnieje poważne zagrożenie, że budynki lub budowle ulegną dalszej degradacji, w tym stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców.

§ 17.
1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki poniesione na:

1) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów;

2) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej;

3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych związanych bezpośrednio z projektem, w tym:

a) budowli i budynków,

b) maszyn i urządzeń,

c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

d) infrastruktury technicznej, w szczególności dróg wewnętrznych, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych oraz instalacji koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obrębie inwestycji;

4) roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie;

5) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:

a) nadzór techniczny,

b) przygotowanie dokumentacji technicznej,

c) przygotowanie ekspertyz, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych;

6) pokrycie kosztów ponoszonych w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, w tym nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego oraz nadzoru nad wykonywaniem robót przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba że beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia.

§ 18.
1. Intensywność pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego wynosi do 45 % wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 17.

2. Intensywność pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego ulega podwyższeniu o 30 punktów procentowych, pod warunkiem że beneficjent pomocy zobowiąże się do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem budynków lub budowli przez 10 lat od dnia zakończenia projektu.

Rozdział 5

Tryb udzielania pomocy

§ 19.

1. Pomoc jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie części lub całości wydatków kwalifikowalnych.

2. Beneficjent pomocy ubiegający się o pomoc składa wniosek o dofinansowanie projektu, zwany dalej „wnioskiem”, w ramach regionalnego programu operacyjnego do podmiotu udzielającego pomocy.

3. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) tytuł i miejsce realizacji projektu;

3) cel realizacji projektu;

4) opis projektu;

5) opis rezultatów realizacji projektu;

6) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;

7) wartość projektu;

8) wydatki kwalifikowalne;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

10) źródła finansowania projektu.

4. We wniosku beneficjent pomocy potwierdza, że projekt, na który ma być udzielone dofinansowanie, jest projektem realizowanym na obszarze zdegradowanym.

5. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku w oparciu o:

1) kryteria odnoszące się do:

a) celu i przedmiotu realizacji projektu,

b) wydatków kwalifikowalnych,

c) intensywności pomocy,

d) trwałości realizacji projektu;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

§ 20.
Podmiot udzielający pomocy informuje beneficjenta pomocy o numerze referencyjnym programu pomocowego, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3, z późn. zm.), w ramach którego pomoc jest udzielana.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 21.

Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2015 r.
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: w z. A. Zdziebło

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988, Nr 202, poz. 1550 i Nr 223, poz. 1779.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »