| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na rewitalizację obszarów zdegradowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą”.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 8);

2) modernizacji – należy przez to rozumieć trwałe ulepszenie lub unowocześnienie istniejącego budynku lub urządzenia, w wyniku którego zwiększa się jego wartość użytkowa;

3) obszarze zdegradowanym – należy przez to rozumieć objęte programem rewitalizacji:

a) obszary, na których realizowane będą projekty w zakresie mieszkalnictwa określone zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.),

b) miejskie obszary zdegradowane, obszary poprzemysłowe, powojskowe, powstałe po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, spełniające co najmniej jedno kryterium określone w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

4) programie rewitalizacji – należy przez to rozumieć wieloletni program działań o charakterze gospodarczym lub społecznym dotyczący gospodarki przestrzennej i urządzeń technicznych, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju, realizowany przez różne podmioty, zgodnie z określonym harmonogramem czasowym, i finansowany z różnych źródeł, opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę;

5) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);

6) rewitalizacji – należy przez to rozumieć kompleksowy, skoordynowany, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych prowadzony na obszarze zdegradowanym, inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności przez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

§ 3.
1. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom, zwanym dalej „beneficjentami pomocy”.

2. Pomoc nie może być udzielana lub wypłacana beneficjentom pomocy:

1) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;

2) jeżeli są przedsiębiorcami zagrożonymi innymi niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniającymi kryteria określone w pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.);

3) jeżeli są mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniającymi kryteria zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

§ 4.
Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego, w obrębie zdegradowanych obszarów, przez wspieranie ich zrównoważonego rozwoju, polegające w szczególności na nadaniu obszarom zdegradowanym nowych funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
§ 5.
Pomoc może być udzielana jako:

1) regionalna pomoc inwestycyjna na rewitalizację obszarów zdegradowanych;

2) pomoc na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

3) pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego.

§ 6.
1. Pomoc może być udzielana wyłącznie na projekty, których realizacja rozpocznie się po złożeniu przez beneficjenta pomocy wniosku, o którym mowa w § 19 ust. 2.

2. Beneficjent pomocy może otrzymać pomoc pod warunkiem, że zagwarantuje spełnienie kryterium trwałości realizacji projektu.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za spełniony w przypadku, gdy inwestycja zostanie utrzymana w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia, zgodnie z art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006”.

4. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy podmiot udzielający pomocy może skrócić okres, o którym mowa w ust. 3, do 3 lat.

5. Wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w wymaganym okresie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie będzie uznana za zasadniczą modyfikację inwestycji, jeżeli działalność gospodarcza związana z projektem będzie prowadzona przez beneficjentów pomocy przez wymagany okres.

§ 7.
1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do projektów dotyczących budowy ogólnodostępnej infrastruktury publicznej niewykorzystywanej do wykonywania działalności gospodarczej.

2. Przez infrastrukturę publiczną, o której mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności:

1) ogólnodostępne – służące zapewnieniu zbiorowych potrzeb społeczności – obiekty budowlane, drogi, place zabaw, parki i tereny zielone położone na obszarach zdegradowanych;

2) instalacje lub urządzenia, w tym oświetlenie oraz kamery monitorujące, umożliwiające zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

§ 8.
1. Pomoc na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną, pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) oraz pomocą publiczną z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Łączna wartość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych w § 15 i 18.

Rozdział 2

Regionalna pomoc inwestycyjna na rewitalizację obszarów zdegradowanych

§ 9.

1. Regionalna pomoc inwestycyjna na rewitalizację obszarów zdegradowanych może być udzielana beneficjentom pomocy na realizację nowych inwestycji, mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego na obszarach zdegradowanych, w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.

2. Regionalna pomoc inwestycyjna na rewitalizację obszarów zdegradowanych może być udzielana w szczególności na obszarach poprzemysłowych, powojskowych oraz powstałych po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, a także na zdegradowanych obszarach miejskich, w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowych potrzeb produkcyjnych lub związanych ze świadczeniem usług, w tym w zakresie oferowania na rynku powierzchni handlowych.

§ 10.
Do wydatków kwalifikowalnych na nową inwestycję w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na rewitalizację obszarów zdegradowanych zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki poniesione na:

1) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów;

2) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej;

3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym:

a) obiektów budowlanych pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą,

b) maszyn i urządzeń,

c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

d) infrastruktury technicznej związanej wyłącznie z nową inwestycją, w szczególności dróg wewnętrznych, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych oraz instalacji koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obrębie nowej inwestycji;

4) roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie;

5) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:

a) nadzór techniczny,

b) przygotowanie dokumentacji technicznej,

c) przygotowanie ekspertyz, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych.

§ 11.
Do udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na rewitalizację obszarów zdegradowanych stosuje się przepisy dotyczące udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych z wyłączeniem przepisów dotyczących katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz trybu udzielania pomocy.

Rozdział 3

Pomoc na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

§ 12.

1. Pomoc na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych może być udzielana jedynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób fizycznych.

2. Pomoc na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych może być udzielana beneficjentom pomocy będącym w szczególności:

1) spółdzielniami mieszkaniowymi działającymi na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.2));

2) towarzystwami budownictwa społecznego działającymi na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.3));

3) osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą w budynku, na którego modernizację uzyskały pomoc;

4) wspólnotami mieszkaniowymi, które prowadzą działalność gospodarczą w budynku, na którego modernizację uzyskały pomoc.

3. Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe składają oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku, na którego modernizację uzyskały pomoc.

§ 13.
Modernizacja, o której mowa w § 12, dotyczy:

1) elementów konstrukcji budynku, takich jak: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia i elementy ich konstrukcji zewnętrznej oraz windy;

2) infrastruktury technicznej budynków mieszkalnych;

3) realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493).

§ 14.
1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki poniesione na:

1) nabycie długoterminowych dóbr materialnych;

2) nabycie usług;

3) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:

a) nadzór techniczny,

b) przygotowanie dokumentacji technicznej,

c) przygotowanie ekspertyz, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba że beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia.

§ 15.
1. Maksymalna intensywność pomocy liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych wynosi:

1) 50 % – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40 % – na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 30 % – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

3. Maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

Rozdział 4

Pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego

§ 16.

1. Pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego może być udzielana beneficjentom pomocy:

1) na prowadzenie działań niezbędnych dla przywrócenia albo utrzymania takiego stanu budynków lub budowli będących zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków i podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.4)), który odpowiada ich wartości historycznej, artystycznej lub naukowej i pozwala na ich wykorzystywanie zgodnie z programem rewitalizacyjnym;

2) prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.5)) na działania niezbędne dla przywrócenia albo utrzymania takiego stanu budynków lub budowli, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie tych obiektów.

2. Przez działania, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć konieczne i niezwłoczne działania, bez przeprowadzenia których:

1) nie jest możliwe przywrócenie albo utrzymanie wartości historycznej, artystycznej lub naukowej budynkom lub budowlom, lub

2) istnieje poważne zagrożenie, że budynki lub budowle ulegną dalszej degradacji, w tym stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców.

§ 17.
1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki poniesione na:

1) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów;

2) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej;

3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych związanych bezpośrednio z projektem, w tym:

a) budowli i budynków,

b) maszyn i urządzeń,

c) narzędzi, przyrządów i aparatury,

d) infrastruktury technicznej, w szczególności dróg wewnętrznych, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych oraz instalacji koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obrębie inwestycji;

4) roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie;

5) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:

a) nadzór techniczny,

b) przygotowanie dokumentacji technicznej,

c) przygotowanie ekspertyz, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych;

6) pokrycie kosztów ponoszonych w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, w tym nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego oraz nadzoru nad wykonywaniem robót przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba że beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia.

§ 18.
1. Intensywność pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego wynosi do 45 % wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 17.

2. Intensywność pomocy na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego ulega podwyższeniu o 30 punktów procentowych, pod warunkiem że beneficjent pomocy zobowiąże się do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem budynków lub budowli przez 10 lat od dnia zakończenia projektu.

Rozdział 5

Tryb udzielania pomocy

§ 19.

1. Pomoc jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie części lub całości wydatków kwalifikowalnych.

2. Beneficjent pomocy ubiegający się o pomoc składa wniosek o dofinansowanie projektu, zwany dalej „wnioskiem”, w ramach regionalnego programu operacyjnego do podmiotu udzielającego pomocy.

3. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) tytuł i miejsce realizacji projektu;

3) cel realizacji projektu;

4) opis projektu;

5) opis rezultatów realizacji projektu;

6) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;

7) wartość projektu;

8) wydatki kwalifikowalne;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

10) źródła finansowania projektu.

4. We wniosku beneficjent pomocy potwierdza, że projekt, na który ma być udzielone dofinansowanie, jest projektem realizowanym na obszarze zdegradowanym.

5. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku w oparciu o:

1) kryteria odnoszące się do:

a) celu i przedmiotu realizacji projektu,

b) wydatków kwalifikowalnych,

c) intensywności pomocy,

d) trwałości realizacji projektu;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

§ 20.
Podmiot udzielający pomocy informuje beneficjenta pomocy o numerze referencyjnym programu pomocowego, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3, z późn. zm.), w ramach którego pomoc jest udzielana.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 21.

Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2015 r.
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: w z. A. Zdziebło

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988, Nr 202, poz. 1550 i Nr 223, poz. 1779.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »