| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2015 r.

o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

Rozdział l

Przepisy ogólne

Art. 1. [Osobowość prawna Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego]

1. Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą „Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego” z siedzibą w Poznaniu.

2. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, zwany dalej „Instytutem”, ma osobowość prawną.

3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Instytutowi statut, który określa organizację wewnętrzną i tryb pracy organów Instytutu, mając na względzie sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań przez Instytut.

Art. 2. [Zadania Instytutu]

1. Do zadań Instytutu należy:

1) gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w zakresie:

a) stosunków polsko-niemieckich,

b) przemian politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w Niemczech,

c) roli Niemiec w Europie i świecie,

d) roli Europy w stosunkach międzynarodowych, w tym w zakresie ładu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego,

e) procesów związanych z kształtowaniem się pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz prowadzeniem polityki polonijnej;

2) przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

3) organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

2. Do zadań Instytutu należy także:

1) prowadzenie baz danych i archiwów związanych z zakresem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej;

3) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

4) doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

5) organizowanie różnych form kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

6) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

7) upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z zakresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 3. [Nadzór nad Instytutem]

1. Nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Czynności wynikające z nadzoru nad Instytutem wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 4. [Stosowanie przepisów dotyczących instytutów badawczych]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące instytutów badawczych. Ministrem właściwym w rozumieniu przepisów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest Prezes Rady Ministrów.

Rozdział 2

Organy i organizacja Instytutu

Art. 5. [Organy Instytutu]

Organami Instytutu są:

1) Dyrektor Instytutu;

2) Rada Instytutu.

Art. 6. [Zadania Dyrektora Instytutu]

1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3. Kandydata lub kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu przedstawia Rada Instytutu w terminie 3 miesięcy od dnia powstania wakatu na tym stanowisku.

4. Kadencja Dyrektora Instytutu trwa 5 lat.

5. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)).

Art. 7. [Skład Rady Instytutu]

1. Zadania i kompetencje Rady Instytutu, czas trwania jej kadencji oraz kwalifikacje osób będących członkami Rady Instytutu, a także tryb powoływania Rady Instytutu określa statut Instytutu.

2. W skład Rady Instytutu wchodzi dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

3. W skład Rady Instytutu wchodzą:

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) sześć osób powoływanych na okres kadencji.

Art. 8. [Oddział zamiejscowy]

1. W skład Instytutu mogą wchodzić oddziały zamiejscowe jako wyodrębnione jednostki organizacyjne.

2. Oddział zamiejscowy tworzy, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu, z uwzględnieniem możliwości zatrudnienia na terenie działania oddziału zamiejscowego pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

3. Organizację oddziału zamiejscowego i zakres jego zadań określa regulamin oddziału nadany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Dyrektora Instytutu.

Art. 9. [Delegacja]

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Instytutu i przyznawania im innych świadczeń, kierując się charakterem zadań Instytutu.

Rozdział 3

Gospodarka Instytutu

Art. 10. [Przychody Instytutu]

1. Przychodem Instytutu jest coroczna dotacja podmiotowa z budżetu państwa, przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów realizacji zadań Instytutu, o których mowa w art. 2.

2. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie realizacji swoich zadań, w szczególności poprzez komercjalizację wyników prowadzonych badań oraz działalność wydawniczą, szkoleniową i wynajem pomieszczeń.

3. Przychodami Instytutu mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł niż dotacja podmiotowa z budżetu państwa, w szczególności z:

1) funduszy Unii Europejskiej;

2) krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych;

3) działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2;

4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Instytutu, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;

5) zapisów, spadków i darowizn.

4. Przychody Instytutu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, nie mogą przekroczyć 20% sumy przychodów z pozostałych źródeł.

Art. 11. [Projekt planu finansowego Instytutu]

1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego, ustalanego w układzie zadaniowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)).

2. Projekt planu finansowego Instytutu na następny rok budżetowy opracowuje Dyrektor Instytutu, z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla materiałów do projektu ustawy budżetowej.

3. Podstawę gospodarki finansowej Instytutu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia zatwierdzenia planu finansowego Instytutu przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowi projekt tego planu, zaopiniowany przez Radę Instytutu.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 12. [Likwidacja „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego”]

1. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się „Instytut Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego”.

2. Czynności związane z likwidacją „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego”, w szczególności inwentaryzację składników majątkowych i niemajątkowych, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań, wykonuje Dyrektor Instytutu, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Bilans zamknięcia „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” staje się bilansem otwarcia Instytutu.

Art. 13. [Przekształcenia dotyczące składników majątkowych i niemajątkowych Instytutu]

Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) składniki majątkowe i niemajątkowe „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” stają się składnikami majątkowymi i niemajątkowymi Instytutu;

2) należności i zobowiązania „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” stają się należnościami i zobowiązaniami Instytutu.

Art. 14. [Przekształcenia dotyczące dyrektora, Rady Naukowej i pracowników Instytutu]

Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) dyrektor „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” staje się Dyrektorem Instytutu;

2) Rada Naukowa „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” staje się Radą Instytutu do czasu powołania Rady Instytutu na mocy przepisów niniejszej ustawy;

3) pracownicy „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” stają się pracownikami Instytutu; przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.

Art. 15. [Działalność na podstawie projektu planu finansowego]

Do czasu zakończenia likwidacji „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego”, Instytut działa na podstawie projektu planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Instytutu.

Art. 16. [Finansowanie działalności Instytutu]

W 2016 r. do czasu otrzymania dotacji, o której mowa w art. 10 ust. 1, działalność Instytutu jest finansowana z rezerwy ogólnej Rady Ministrów.

Art. 17. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »