| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, zwanej dalej „pomocą”, a także podmiot udzielający tej pomocy.

§ 2. [Pomoc zgodna z rynkiem wewnętrznym]

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 41 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c i ust. 5 oraz w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 2–4 i ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

2) odnawialne źródło energii – odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925 i 1579);

3) przedsiębiorca – przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. [Przepisy stosowane do udzielenia pomocy]

Do udzielania pomocy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. [Wyłączenia dotyczące udzielania pomocy]

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. [Pomoc dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny ]

1. Pomoc dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, o którym mowa w § 1, zwany dalej „projektem inwestycyjnym”, nie może przekroczyć równowartości kwoty 15 mln euro.

2. W przypadku gdy łączna kwota pomocy przekracza równowartość kwoty 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

3. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy.

§ 8. [Podmiot udzielający pomocy]

Podmiotem udzielającym pomocy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 9. [Sposoby udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana w trybie konkursowym albo pozakonkursowym, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

§ 10. [Formy udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana w formach wskazanych w art. 5 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Koszty kwalifikowalne]

1. Kosztami kwalifikowalnymi są wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego.

2. Koszty kwalifikowalne ustala się w sposób określony w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione na:

1) przygotowanie projektu inwestycyjnego;

2) zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym na nadzór nad robotami budowlanymi;

3) nabycie praw związanych z nieruchomościami;

4) roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem urządzeń lub obiektów;

5) sprzęt i wyposażenie;

6) wartości niematerialne i prawne;

7) podatek od towarów i usług, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.3));

8) inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego, z wyłączeniem kosztów poniesionych na działania informacyjne i promocyjne.

4. Do obliczania kosztów kwalifikowalnych oraz intensywności pomocy stosuje się art. 7 ust. 1–3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Intensywność pomocy]

1. Intensywność pomocy nie może przekroczyć intensywności określonej w art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy ulega zwiększeniu o:

1) 20 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy.

3. Do dnia 31 grudnia 2020 r. intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie;

2) 5 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.

§ 13. [Wniosek o dofinansowanie]

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa do podmiotu udzielającego pomocy wniosek o dofinansowanie, zwany dalej „wnioskiem”.

2. W celu spełnienia efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 651/2014, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

4. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808).

5. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

§ 14. [Termin udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 15.

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228 i 1579.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »