| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, zwanej dalej „pomocą”, a także podmiot udzielający tej pomocy.

§ 2. [Pomoc zgodna z rynkiem wewnętrznym]

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 41 ust. 5 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c i ust. 5 oraz w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 2–4 i ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

2) odnawialne źródło energii – odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925 i 1579);

3) przedsiębiorca – przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. [Przepisy stosowane do udzielenia pomocy]

Do udzielania pomocy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. [Wyłączenia dotyczące udzielania pomocy]

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. [Pomoc dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny]

1. Pomoc dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, o którym mowa w § 1, zwany dalej „projektem inwestycyjnym”, nie może przekroczyć równowartości kwoty 15 mln euro.

2. W przypadku gdy łączna kwota pomocy przekracza równowartość kwoty 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

3. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy.

§ 8. [Podmiot udzielający pomocy]

Podmiotem udzielającym pomocy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 9. [Sposoby udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana w trybie konkursowym albo pozakonkursowym, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

§ 10. [Formy udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana w formach wskazanych w art. 5 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Koszty kwalifikowalne]

1. Kosztami kwalifikowalnymi są wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego.

2. Koszty kwalifikowalne ustala się w sposób określony w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione na:

1) przygotowanie projektu inwestycyjnego;

2) zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym na nadzór nad robotami budowlanymi;

3) nabycie praw związanych z nieruchomościami;

4) roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem urządzeń lub obiektów;

5) sprzęt i wyposażenie;

6) wartości niematerialne i prawne;

7) podatek od towarów i usług, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.3));

8) inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego, z wyłączeniem kosztów poniesionych na działania informacyjne i promocyjne.

4. Do obliczania kosztów kwalifikowalnych oraz intensywności pomocy stosuje się art. 7 ust. 1–3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Intensywność pomocy]

1. Intensywność pomocy nie może przekroczyć intensywności określonej w art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy ulega zwiększeniu o:

1) 20 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy.

3. Do dnia 31 grudnia 2020 r. intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie;

2) 5 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.

§ 13. [Wniosek o dofinansowanie]

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa do podmiotu udzielającego pomocy wniosek o dofinansowanie, zwany dalej „wnioskiem”.

2. W celu spełnienia efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 651/2014, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

4. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808).

5. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

§ 14. [Termin udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228 i 1579.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »