| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 195), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 216);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1285);

3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2176);

4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1051).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2–4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 216), które stanowią:

„§ 2. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na terytorium kraju przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO na jego użytek służbowy lub przez jego osoby upoważnione na ich cele prywatne w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, w okresie od dnia 11 grudnia 2013 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy jest przekazywany przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO do Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych importowanych albo nabytych wewnątrzwspólnotowo przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO na jego użytek służbowy lub przez jego osoby upoważnione na ich cele prywatne w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, w okresie od dnia 11 grudnia 2013 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych.

2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego.

3. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, jest dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

4. Zwrot akcyzy następuje na wniosek Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, złożony do Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) określenie kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oraz jego osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobu akcyzowego na cele Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz na cele prywatne jego osób upoważnionych;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na użytek służbowy przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO;

2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów i samochodów osobowych oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

3) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

7. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6.

8. W razie wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 4, Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy przekazuje go wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej; organ ten przekazuje opinię Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 7, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1285), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2176), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.”;

4) § 2–9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1051), które stanowią:

„§ 2. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, przysługujące, na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:

1) podmiotowi, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r., zwanemu dalej „3NSB” – stosuje się również do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na terytorium kraju przez 3NSB w okresie od dnia 19 kwietnia 2010 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) osobom należącym do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b Umowy, o której mowa w pkt 1, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „personelem 3NSB” – stosuje się również do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na terytorium kraju przez personel 3NSB w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

– jeżeli spełnione zostały warunki tego zwolnienia, określone w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy jest przekazywany przez 3NSB do Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez 3NSB w okresie od dnia 19 kwietnia 2010 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz w przypadku samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez personel 3NSB w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych. Przepisy § 37 ust. 1 pkt 4 oraz § 38 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się odpowiednio.

2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego.

3. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, jest dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

4. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje na wniosek 3NSB, złożony do Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się 3NSB oraz personel 3NSB, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele 3NSB oraz na cele prywatne personelu 3NSB;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na użytek służbowy przez 3NSB oraz wyrobów akcyzowych przeznaczonych na zaopatrzenie kasyn, klubów, restauracji i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;

2) listę personelu 3NSB, któremu przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia samochodów osobowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych samochodów osobowych oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

3) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

7. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6.

8. W razie wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 4, Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy przekazuje go wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej przekazuje opinię Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 7, według kwot faktycznie uznanych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, przysługujące, na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dowództwu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r., zwanemu dalej „Dowództwem Brygady”, stosuje się również do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na terytorium kraju przez Dowództwo Brygady w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli spełnione zostały warunki tego zwolnienia, określone w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy jest przekazywany przez Dowództwo Brygady do Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez Dowództwo Brygady w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych. Przepis § 37 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się odpowiednio.

2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego.

3. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi, o którym mowa w ust. 1, jest dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

4. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje na wniosek Dowództwa Brygady, złożony do Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się Dowództwo Brygady;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na użytek służbowy przez Dowództwo Brygady;

2) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

7. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6.

8. W razie wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 4, Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie przekazuje go wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej przekazuje opinię Naczelnikowi Urzędu Celnego w Lublinie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 7, według kwot faktycznie uznanych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Obrony Narodowej.

§ 6. Postępowania w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, wszczęte na podstawie wniosków złożonych we właściwym urzędzie celnym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prowadzi się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 7. W przypadku zwrotu przez upoważnione podmioty, o których mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, nabytych przez nie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się § 35 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 8. Do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 36 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 25 stycznia 2017 r. (poz. 273)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego2)

Na podstawie art. 31 ust. 63), art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zwolnienia wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych oraz zasady wzajemności, a także szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania tych zwolnień;

2) szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) siły zbrojne – siły zbrojne zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 i 258 oraz z 2008 r. poz. 1052);

2) personel cywilny – personel cywilny zgodnie z art. I ust. 1 lit. b Umowy, o której mowa w pkt 1;

3) siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki – siły zbrojne, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 422 i 423);

4) personel cywilny sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki – osoby, o których mowa w art. 2 lit. c Umowy, o której mowa w pkt 3;

5) członkowie rodzin sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki – osoby, o których mowa w art. 2 lit. d Umowy, o której mowa w pkt 3;

6)4) wykonawca kontraktowy Stanów Zjednoczonych – osoba, o której mowa w art. 2 lit. f Umowy, o której mowa w pkt 3;

7) uzgodnione obiekty i tereny – miejsca, o których mowa w art. 2 lit. i Umowy, o której mowa w pkt 3;

8) wojskowa usługowa działalność wspierająca – działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 Umowy, o której mowa w pkt 3;

9) państwo wysyłające – państwo wysyłające zgodnie z art. I ust. 1 lit. d Umowy, o której mowa w pkt 1;

10) dowództwo sojusznicze – dowództwo sojusznicze zgodnie z art. 1 lit. c Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 746 i 747);

11) organ wojskowy – Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich kierownika państwowej jednostki budżetowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

12) Kwatera – Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 259 i 260 oraz z 2015 r. poz. 2112);

13) personel zagraniczny Kwatery – osoby oddelegowane do Kwatery lub w niej zatrudnione przez każdą ze stron Konwencji, o której mowa w pkt 12, niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) członkowie rodzin personelu zagranicznego Kwatery – współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu personelu zagranicznego Kwatery;

15)5) instytucje Unii Europejskiej – instytucje Unii Europejskiej, do których ma zastosowanie Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 266), mające siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju;

16) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy – Centrum Szkolenia Sił Połączonych uważane za dowództwo sojusznicze, o którym mowa w art. II ust. 2.4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz. U. poz. 1945 i 1946);

16a)6) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO – Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO uważane za organizację międzynarodową, o której mowa w art. 15.1 Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisanym w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 850);

17)7) osoby upoważnione – osoby należące do personelu, o którym mowa w art. II ust. 2.6 i 2.7 Umowy, o której mowa w pkt 16, oraz osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 7.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 16a, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

18)8) 3NSB – podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826);

19)8) personel 3NSB – osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b Umowy, o której mowa w pkt 18, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

20)8) Dowództwo Brygady – dowództwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1279 i 1280).

Rozdział 2

Zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej

§ 3. Zwalnia się od akcyzy naftę oznaczoną kodem CN 2710 19 25 przeznaczoną do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5–13 ustawy.

§ 4. Zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 i 60) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

§ 5.9) 1. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

2. W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzących z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260) zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

§ 6. Zwalnia się od akcyzy:

1) olej opałowy inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystywany:

a) do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

b) w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,

2)10) oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71–83 i 2710 19 87–99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1–3 i 6–9 ustawy,

3) (uchylony)11)

– jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5–13 ustawy.

§ 7. 1. Zwalnia się od akcyzy biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, w rozumieniu odrębnych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku:

1) dostarczenia biokomponentów ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe poza składem podatkowym, z zastosowaniem przedpłaty akcyzy;

2) nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego odbiorcę w celu ich zużycia do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych poza składem podatkowym, z zastosowaniem przedpłaty akcyzy;

3) nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów przez zarejestrowanego odbiorcę w celu ich dostarczenia do podmiotu produkującego paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe w składzie podatkowym albo poza składem podatkowym, z zastosowaniem przedpłaty akcyzy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych. Podmiotem uprawnionym do zwolnienia jest podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 32 ust. 5–11 ustawy.

§ 8. Zwalnia się od akcyzy piwo, wino i napoje fermentowane, wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży.

§ 9. 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe używane:

1) jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych;

2) do badań naukowych;

3) do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5–11 ustawy.

§ 10. 1. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy używany do celów medycznych przez podmioty lecznicze, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), zwane dalej „podmiotami leczniczymi”, i apteki, pod warunkiem że będzie stosowany wyłącznie:12)

1) przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem;

2) do wytwarzania leków recepturowych w aptekach.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5–11 ustawy.

§ 11. Zwalnia się od akcyzy:

1) napoje alkoholowe pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu w składzie podatkowym na alkohol etylowy,

2)13) alkohol etylowy pochodzący z przepadku, z chwilą jego sprzedaży przez uprawnione organy podmiotom leczniczym i aptekom, z przeznaczeniem do celów, o których mowa w § 10 ust. 1,

3) wyroby tytoniowe oznaczone odpowiednio kodami CN 2402 i 2403 10, pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym,

4) wyroby energetyczne pochodzące z przepadku, z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym,

5) wyroby energetyczne z chwilą ich sprzedaży przez uprawniony organ w trybie art. 232 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, 1948, 2138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244) prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym

– pod warunkiem złożenia przez nabywcę tych wyrobów oświadczenia, że zostaną przeznaczone do celów, o których mowa odpowiednio w pkt 1–5.

§ 12. 1.14) Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku gdy alkohol etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym składzie, jeżeli do alkoholu etylowego przemieszczanego do składu podatkowego zostanie dołączony dokument dostawy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy, wystawiony przez podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego wyroby te są przemieszczane.

2. Alkohol etylowy uznaje się za odpad pozostający w procesie produkcyjnym, jeżeli przychód osiągnięty z jego sprzedaży stanowi nie więcej niż 0,1% całości przychodu, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) lub ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60), uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok obrotowy lub deklarowanego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. (uchylony).15)

§ 13. 1. Zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali:

1) do 20 000 hl piwa – w wysokości 30,00 zł/hl,

2) do 70 000 hl piwa – w wysokości 15,00 zł/hl,

3) do 150 000 hl piwa – w wysokości 12,00 zł/hl,

4) do 200 000 hl piwa – w wysokości 9,00 zł/hl

– nie więcej jednak niż 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

3. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników:

1) prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;

2) posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;

3) niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

4. Podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że:

1) w dniu złożenia pierwszej deklaracji podatkowej złożą właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie o zadeklarowanej w tym roku podatkowym sprzedaży piwa w podziale na kolejne miesiące, która w skali roku podatkowego nie przekroczy jednego z limitów ilościowych określonych w ust. 1;

2) spełniają warunki określone w ust. 3.

5. W przypadku gdy w roku podatkowym będącym równocześnie rokiem rozpoczęcia działalności podatnik przekroczy zadeklarowane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, limity ilościowe sprzedaży piwa, do całości sprzedaży piwa w danym roku stosuje się stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.

6. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje podmiotom dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa lub importu piwa, w przypadku przedstawienia przez te podmioty zaświadczenia władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa o pochodzeniu piwa od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3.

7. Podmiotom, o których mowa w ust. 6, przysługuje zwolnienie od akcyzy w wysokości stanowiącej iloczyn ilości nabytego lub importowanego piwa oraz:

1) kwoty 30,00 zł/hl – w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 20 000 hl,

2) kwoty 15,00 zł/hl – w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 70 000 hl,

3) kwoty 12,00 zł/hl – w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 150 000 hl,

4) kwoty 9,00 zł/hl – w przypadku gdy nabywane lub importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 200 000 hl

– nie więcej jednak niż 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy.

8. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku, o którym mowa w ust. 6, następuje na pisemny wniosek podatnika, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 30 dni od dnia dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu piwa.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się:

1) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju;

2) wydruk poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC) – w przypadku importu;

3) wydruk e-AD lub dokument zastępujący e-AD, lub uproszczony dokument towarzyszący – w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.

10.16) Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 9.

§ 14.17) Zwalnia się od akcyzy wyroby tytoniowe, z chwilą ich przeznaczenia do badań naukowych oraz badań związanych z jakością produktu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 8 ustawy.

§ 15. 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe z chwilą ich sprzedaży, podróżnym podróżującym poza terytorium Unii Europejskiej, w sklepach usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów celnych18) w portach lotniczych lub portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy oraz ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1) wyroby, o których mowa w ust. 1, zostaną sprzedane podróżnym, w odniesieniu do których dokonano sprawdzenia, że ich portem przeznaczenia jest port poza terytorium Unii Europejskiej;

2) sprzedawca prowadzi dokumentację handlową pozwalającą na określenie wyrobów akcyzowych sprzedawanych podróżnym podróżującym poza terytorium Unii Europejskiej;

3) sprzedawca wyodrębni na terenie sklepu wyroby akcyzowe przeznaczone do sprzedaży podróżnym udającym się poza terytorium Unii Europejskiej od innych wyrobów akcyzowych.

3. Dokumentacja handlowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna zawierać:

1) numer biletu lub numer karty pokładowej nabywcy, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych członkom załóg – numer dokumentu identyfikującego nabywcę jako członka załogi;

2) numer lotu lub rejsu nabywcy;

3) informację o porcie przeznaczenia nabywcy;

4) nazwę, ilość i cenę wyrobu akcyzowego.

4. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, następuje na pisemny wniosek sprzedawcy, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego. Wniosek składany jest za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano wyroby, o których mowa w ust. 1.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju od sprzedanych podróżnym, o których mowa w ust. 1, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

6.19) Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5.

§ 16. 1. Zwalnia się od akcyzy z chwilą sprzedaży:

1) alkohol etylowy i produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności nie większej niż 50 ml,

2) wina i napoje fermentowane w opakowaniach nie większych niż 1 l,

3) piwo w opakowaniach nie większych niż 0,5 l i papierosy w opakowaniach zawierających nie więcej niż 30 sztuk,

4) tytoń do palenia w opakowaniach nie większych niż 40 g

– dostarczane na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich, pod warunkiem że są rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych.20)

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również w przypadku:

1) alkoholu etylowego i produktów pośrednich w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml,

2) win i napojów fermentowanych w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l,

3) piwa w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l

– pod warunkiem że te wyroby, przed rozdaniem lub sprzedażą do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, są rozlewane do naczyń stosowanych zwyczajowo w gastronomii do spożywania takich wyrobów.

2a.21) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie pod warunkiem, że:

1) (uchylony);22)

2) sprzedaż lub rozdanie wyrobów akcyzowych podróżnym lub załodze nastąpi podczas trwania podróży, opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, sprzedawanych lub rozdawanych podróżnym lub załodze zostaną otwarte przed rozdaniem lub sprzedażą, a alkohol etylowy lub produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml, wino i napoje fermentowane w opakowaniach o pojemności większej niż 1 l i piwo w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 l zostaną rozlane i podane w stosowanych zwyczajowo w gastronomii naczyniach;

3) w przypadku podróży statkiem lub promem morskim podróż ta odbywa się z bezpośrednim wpłynięciem do zagranicznego portu, który oddalony jest od polskich wód terytorialnych co najmniej o 40 mil morskich;

4)23) zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy.

§ 17. 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe, które znajdując się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego zostały zniszczone:

1) w składzie podatkowym albo

2) w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela organu podatkowego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5–11 ustawy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem sporządzenia z czynności zniszczenia wyrobów akcyzowych, w dwóch egzemplarzach, protokołu zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół zniszczenia wyrobów akcyzowych podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel organu podatkowego.

§ 17a.24) 1. Podmiot korzystający ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 3, § 6, § 7 ust. 1, § 9 ust. 1, § 10 ust. 1, § 12 ust. 1, § 14, § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1, prowadzący działalność gospodarczą, prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

2. Szczegółowy zakres danych, który powinien znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób prowadzenia ewidencji, określają przepisy wydane na podstawie art. 138s ustawy.

Rozdział 3

Szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, oraz pozostałe zwolnienia od akcyzy

§ 18. 1. Zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:25)

1) obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, organizacjom międzynarodowym uznawanym przez właściwe organy na terytorium kraju, członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, konwencji międzynarodowych ustanawiających organizacje lub umów w sprawie ich siedzib – w ilości (wartości) wynikającej z porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności;

2) instytucjom Unii Europejskiej – dla ich celów służbowych, gdy wartość wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 zł łącznie z podatkiem od towarów i usług.

2. W przypadku nabycia na terytorium kraju samochodu osobowego przez podmioty, o których mowa w ust. 1, na cele wskazane w tym przepisie, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje pod warunkiem, że samochód ten nie zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze, podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie, przez okres 3 lat, licząc od daty nabycia w kraju.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie oraz podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o ilości (wartości) wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, których nabycie uprawnia do zwolnienia od akcyzy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

§ 19. 1. Podstawą do obliczenia zapłaconej kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18, jest faktura wystawiona w trzech egzemplarzach przy zakupie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, której dwa egzemplarze otrzymują te podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Kwotę akcyzy, o której mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.

3. W przypadku gdy podstawa do obliczenia zapłaconej akcyzy podlegającej zwrotowi, o której mowa w ust. 1, wynika z faktury w formie elektronicznej, podmioty, o których mowa w § 18, udostępniają ją, także przez jej przesłanie, Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie.

§ 20. 1.26) Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 18, orzeka na wniosek tych podmiotów Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) zapłaconą kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty, o których mowa w § 18, z wyszczególnieniem:

a) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe lub prywatne – w przypadku podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, lub

b) kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele służbowe – w przypadku podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych odpowiednio na cele służbowe lub prywatne przez podmioty, o których mowa w § 18;

2) listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, które nabyły wyroby akcyzowe lub samochody osobowe na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z podaniem zapłaconych kwot akcyzy przypadających do zwrotu z tytułu dokonanego nabycia;

3) faktury, a w przypadku gdy wniosek składają instytucje Unii Europejskiej lub gdy faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług – uwierzytelnione kserokopie takich faktur, lub faktury w formie elektronicznej.

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz listę, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy składany jest za każdy kwartał do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, i powinien obejmować kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale, z wyjątkiem wniosku instytucji Unii Europejskiej składanego za okresy roczne uwzględniającego zapłacone kwoty akcyzy z faktur otrzymanych w danym roku.

6. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie wzywa podmiot składający wniosek do złożenia niezbędnych wyjaśnień; w przypadku podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie informuje jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

§ 21.27) 1. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 20 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2, wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy jest dokonywana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

3. W przypadku określonym w § 20 ust. 6, wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, według kwot faktycznie uznanych.

§ 22. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca fakturę lub uwierzytelnioną kserokopię takiej faktury wnioskodawcy.

§ 23. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 18, żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od tych podmiotów faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie, udostępniając równocześnie otrzymaną fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.

2. W przypadku gdy zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 20–22, zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy wynikającej z faktury lub uwierzytelnionej kserokopii takiej faktury, lub z faktury w formie elektronicznej, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury lub uwierzytelnionej kserokopii tej faktury, lub z faktury w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwej izby celnej, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy nie później niż w terminie:28)

1) 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy – w przypadku podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1;

2) jednego roku od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy – w przypadku podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2.

§ 24. 1. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez podmioty, o których mowa w § 18, z wyłączeniem paliw silnikowych do napędu pojazdów samochodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 8 z 11.01.1996, str. 11, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297, z późn. zm.).

2. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez podmioty, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, który wypełnia pola 2 i 6 tego dokumentu.

§ 25. 1. Na zasadzie wzajemności zwalnia się od akcyzy import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych przez podmioty, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem organizacji międzynarodowych uznanych przez właściwe organy na terytorium kraju, w stosunku do których znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia zawarte w odrębnych umowach międzynarodowych.

2. Zwolnienie od akcyzy przysługuje również podmiotom, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2, z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przeznaczonych do użytku służbowego tych podmiotów.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje pod warunkiem, że samochody te nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze przez okres 3 lat, licząc od daty ich wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dopuszczenia do obrotu – w przypadku importu.

4. Niezachowanie wymaganego okresu, o którym mowa w ust. 3, powoduje powstanie obowiązku podatkowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzedaż, najem lub oddanie do korzystania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze nastąpi odpowiednio na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 albo 2.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

§ 26. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje organowi wojskowemu z tytułu nabycia na terytorium kraju i udostępnienia odpłatnie siłom zbrojnym, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy, podczas ich przebywania na terytorium kraju, następujących wyrobów akcyzowych:

1) wyrobów energetycznych przeznaczonych na cele napędowe oraz smarów, zwanych dalej „paliwami”, używanych wyłącznie w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, oraz

2) energii elektrycznej używanej wyłącznie w uzgodnionych obiektach i terenach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte paliwa lub energię elektryczną.

3. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje na wniosek organu wojskowego złożony w terminie 90 dni od dnia zakończenia pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się:

1) Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie – w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Lądowych lub Siłach Powietrznych;

2) Naczelnikowi Urzędu Celnego w Gdyni – w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Marynarce Wojennej;

3) Naczelnikowi Urzędu Celnego w Krakowie – w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Specjalnych.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) wskazanie okresu przebywania sił zbrojnych na terytorium kraju;

2) określenie kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się organ wojskowy;

3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) w przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – wykaz paliw udostępnionych odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu zawierający:

a) oznaczenie państwa wysyłającego,

b) określenie rodzaju i ilości paliw,

c) poświadczenie odbioru paliw,

d) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;

2) w przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – wykaz zużytej energii elektrycznej zawierający:

a) oznaczenie państwa wysyłającego,

b) określenie ilości energii elektrycznej,

c) wyliczenie kwoty akcyzy na podstawie faktur nabycia;

3) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe;

4) faktury lub faktury w formie elektronicznej, na podstawie których organ wojskowy nabył paliwa lub energię elektryczną;

5) faktury lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy;

6) uwierzytelnione kserokopie faktur lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają obciążenia sił zbrojnych za udostępnione paliwa i energię elektryczną.

7. Wykaz, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, oraz faktury, o których mowa w ust. 6 pkt 4–6, stanowią podstawę do obliczenia kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz organu wojskowego.

8.29) Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 90 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 11.

9. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących wniosku, o którym mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, przekazuje go wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6 do zaopiniowania organowi sprawującemu na podstawie odrębnych przepisów nadzór nad organem wojskowym, a w przypadku wniosku złożonego przez Ministra Obrony Narodowej – temu organowi.

10. Organ nadzorujący, o którym mowa w ust. 9, przekazuje opinię właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 8, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu sprawującego nadzór nad organem wojskowym.

12. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, zwraca fakturę lub uwierzytelnioną kserokopię takiej faktury wnioskodawcy.

§ 27. 1. Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw przez siły zbrojne państwa wysyłającego, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy, przeznaczonych wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub służbowych pojazdach towarzyszącego im personelu cywilnego, podczas ich przebywania na terytorium kraju.

2. Warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w ust. 1, jest przedstawienie naczelnikowi urzędu celnego dokumentów, z których wynika, że paliwa są sprowadzane przez uprawnione podmioty i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tym przepisie oraz nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy.

3. Nabycie wewnątrzwspólnotowe, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane wyłącznie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego.

4. Świadectwo zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, weryfikuje Minister Obrony Narodowej, który wypełnia pola 2 i 6 tego świadectwa.

§ 28. 1.30) Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

1) Kwaterze – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu utrzymania i działalności Kwatery oraz wyrobów akcyzowych przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery, i tam sprzedawanych;

2) personelowi zagranicznemu Kwatery – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe oraz samochodów osobowych;

3) członkom rodzin personelu zagranicznego Kwatery – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;

4) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy – z tytułu nabycia na terytorium kraju:

a) wyrobów akcyzowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 26 ust. 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie,

b) samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;

5) Centrum Eksperckiemu Policji Wojskowych NATO – z tytułu nabycia na terytorium kraju:

a) wyrobów akcyzowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 26 ust. 1,

b) samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;

6) osobom upoważnionym – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe oraz samochodów osobowych;

7)31) 3NSB – z tytułu nabycia na terytorium kraju:

a) wyrobów akcyzowych, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy 3NSB – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 26 ust. 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie kasyn, klubów, restauracji i kantyn zlokalizowanych na jego terenie,

b) samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;

8)31) personelowi 3NSB – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe oraz samochodów osobowych;

9)31) Dowództwu Brygady – z tytułu nabycia na terytorium kraju:

a) wyrobów akcyzowych, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy Dowództwa Brygady, pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 26 ust. 1,

b) samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy.

2.32) W przypadku nabycia samochodu osobowego przez osoby upoważnione, personel zagraniczny Kwatery lub personel 3NSB, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy przysługuje wyłącznie tym podmiotom w odniesieniu do jednej sztuki samochodu osobowego, raz na trzy lata.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

§ 29. 1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 28 ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 28 ust. 1, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której dwa egzemplarze otrzymują te podmioty, lub faktura w formie elektronicznej.

3.33) Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1–3, jest przekazywany przez Kwaterę Naczelnikowi Urzędu Celnego w Szczecinie.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o zwrot której ubiega się Kwatera oraz personel zagraniczny Kwatery i członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego na cele Kwatery oraz na cele prywatne personelu zagranicznego i członków jego rodzin;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery;

2) listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

3) faktury lub uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.

6. (uchylony).34)

7.35) Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 4–8, jest przekazywany odpowiednio przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO albo 3NSB Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

1)36) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiegają się:

a) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy,

b) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO,

c) 3NSB,

d) osoby upoważnione,

e) personel 3NSB

– z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele podmiotów, o których mowa w lit. a–c, lub na cele prywatne osób, o których mowa w lit. d albo lit. e;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, dołącza się:

1)37) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez:

a) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie,

b) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO na jego użytek służbowy,

c) 3NSB, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie kasyn, klubów, restauracji i kantyn zlokalizowanych na jego terenie;

2)38) listę osób upoważnionych albo listę personelu 3NSB, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele prywatne, zawierającą imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

3) faktury lub uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.

10. (uchylony).39)

11.40) Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku Dowództwa Brygady, jest przekazywany Naczelnikowi Urzędu Celnego w Lublinie.

12.40) Wniosek, o którym mowa w ust. 11, zawiera:

1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się Dowództwo Brygady;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

13.40) Do wniosku, o którym mowa w ust. 11, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych na użytek służbowy przez Dowództwo Brygady;

2) faktury lub uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.

14.40) Wnioski, o których mowa w ust. 3, 7 i 11, są składane za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wniosek.

§ 30.41) 1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka:

1) Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie – w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin;

2) Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy – w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, 3NSB, osób upoważnionych oraz personelu 3NSB;

3) Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie – w przypadku Dowództwa Brygady.

2. Przepisy § 26 ust. 8–12 stosuje się odpowiednio, z tym że wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy jest dokonywana w terminie 30 dni.

§ 31. 1.42) W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych sprzedawca informuje, w przypadku zwrotu dokonanego przez:

1) Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin – Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie,

2) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, 3NSB, osoby upoważnione oraz personel 3NSB – Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy,

3) Dowództwo Brygady – Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie

– jednocześnie udostępniając otrzymaną od nabywcy fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 30 zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy wynikającej z faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o nienależnie zwróconą kwotę akcyzy.

3.43) W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwej izby celnej, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy.

§ 32. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, z zastrzeżeniem § 36, przysługuje:

1) siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych Ameryki – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;

2) wykonawcom kontraktowym Stanów Zjednoczonych44) – z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych na potrzeby sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej te siły zbrojne.

2. W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

§ 33. 1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 32, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu zakupu.

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 32, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której dwa egzemplarze otrzymują te podmioty, lub faktura w formie elektronicznej.

2a.45) W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego, o którym mowa w ust. 3, zwrot kwoty akcyzy zapłaconej przez podmioty, o których mowa w § 32, może być dokonany na podstawie dokumentów innych niż faktury, pod warunkiem że z dokumentów tych bezspornie wynika, że kwota akcyzy, o której zwrot ubiegają się te podmioty, została zapłacona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych w związku z nabyciem towarów na potrzeby tych sił zbrojnych lub na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej.

3.46) Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy jest przekazywany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Łodzi.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiegają się siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub wykonawca kontraktowy Stanów Zjednoczonych44);

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych nabytych do celów służbowych, na potrzeby sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej, wraz z wykazem kwot akcyzy przypadających do zwrotu, z wyszczególnieniem wyrobów oraz kwot akcyzy przeznaczonych na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej;

2)47) kopię dokumentu, o którym mowa w art. 18 ust. 3 Umowy, o której mowa w § 2 pkt 3;

3)47) faktury lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, lub dokumenty, o których mowa w ust. 2a.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek.

7.48) W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego, o którym mowa w ust. 3, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może być dokonany na podstawie wniosku złożonego w terminie późniejszym niż określony w ust. 6.

§ 34. 1.49) Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, o którym mowa w § 33 ust. 1, orzeka Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 33 ust. 3, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 33 ust. 5. Przepis § 26 ust. 12 stosuje się odpowiednio.

2.50) W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących wniosku, o którym mowa w § 33 ust. 3, Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi wzywa podmiot składający wniosek do złożenia stosownych wyjaśnień.

3.50) W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, według kwot faktycznie uznanych.

§ 35. 1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych44) sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Łodzi; informując o powyższym, sprzedawca udostępnia jednocześnie otrzymaną od nabywcy fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 34 zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy wynikającej z faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o nienależnie zwróconą kwotę akcyzy.

3.51) W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwej izby celnej, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dokonano zwrotu wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego.

§ 36.52) 1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe nabywane bezpośrednio ze składów podatkowych zlokalizowanych w kraju przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na ich rzecz przez wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych.

2. Do przemieszczanych wyrobów, o których mowa w ust. 1, dołącza się świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego, zwane dalej „świadectwem”, którego wzór określa załącznik do Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. poz. 817 i 818).

3. Świadectwo wystawia w dwóch egzemplarzach przedstawiciel sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, który potwierdza swoim podpisem prawidłowość zawartych w nim danych.

4. Minister Obrony Narodowej lub jego upoważniony przedstawiciel weryfikuje świadectwo, wypełniając pole 4 tego świadectwa, albo wydaje pojedyncze poświadczenie, zwane dalej „poświadczeniem”.

5. Poświadczenie stosuje się w przypadku nabywania przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, w ramach umowy długoterminowej (kontraktu) zawartej w formie pisemnej.

6. Poświadczenie zawiera odniesienie do umowy długoterminowej, w tym wskazanie stron umowy, okresu jej realizacji, wyrobów akcyzowych, według kodów CN, które będą nabywane w ramach umowy, oraz podpis z pieczęcią Ministra Obrony Narodowej lub innej osoby wydającej poświadczenie z jego upoważnienia.

7. Poświadczenie jest dołączane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki do świadectwa, o którym mowa w ust. 2. Przedstawiciel sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki wpisuje w polu 5 świadectwa numer oraz datę wystawienia poświadczenia.

§ 37.53) 1. Zwalnia się od akcyzy:

1) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Kwaterę:

a) wyrobów akcyzowych, których rodzaje i ilość określa załącznik do rozporządzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie i sprzedawanych wyłącznie w barach, mesach i kantynach Kwatery,

b) samochodów osobowych niezbędnych do jej działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;

2) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy:

a) wyrobów akcyzowych, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 27 ust. 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie; w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów określa załącznik do rozporządzenia,

b) samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;

3)54) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO albo Dowództwo Brygady:

a) wyrobów akcyzowych, niezbędnych do ich działalności, przeznaczonych na ich użytek służbowy – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 27 ust. 1,

b) samochodów osobowych niezbędnych do ich działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;

4)55) import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez 3NSB:

a) wyrobów akcyzowych, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na jego użytek służbowy – pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 27 ust. 1, oraz przeznaczonych na zaopatrzenie kasyn, klubów, restauracji i kantyn zlokalizowanych na jego terenie,

b) samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie organowi celnemu dokumentów, z których wynika, że wyroby akcyzowe i samochody osobowe są sprowadzane przez uprawnione podmioty i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w tym przepisie oraz nie będą podlegały czynnościom określonym w art. 8 ustawy. Przepisy § 27 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 37a.56) Ze zwolnionych wyrobów akcyzowych, sprzedawanych w kantynach 3NSB, mogą korzystać także osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b Umowy, o której mowa w § 2 pkt 18, posiadające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile miesięczne nabycie wyrobów akcyzowych przez te osoby, limitowane przy wykorzystaniu kart żywnościowych wydanych przez 3NSB, nie przekroczy następujących ilości:

1) papierosy – 600 sztuk;

2) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) – 300 sztuk;

3) cygara – 150 sztuk;

4) tytoń do palenia – 500 gramów;

5) alkohol etylowy – 3 litry;

6) wino i napoje fermentowane – 9 litrów, w tym wino musujące – 6 litrów;

7) piwo – 30 litrów;

8) produkty pośrednie – 6 litrów.

§ 38. 1.57) Zwalnia się od akcyzy import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, stanowiących własność osób upoważnionych, personelu zagranicznego Kwatery i członków ich rodzin oraz personelu 3NSB w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem normy ilościowej – dwie sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat. Przepis § 27 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że samochody nie zostaną sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze, podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat, licząc od dnia ich dopuszczenia do obrotu – w przypadku importu lub od dnia ich wewnątrzwspólnotowego nabycia.

3.58) W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy dla osób upoważnionych oraz personelu 3NSB, a Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy dla personelu zagranicznego Kwatery i członków ich rodzin.

§ 39. 1. Zwalnia się od akcyzy import i nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, innych niż określone w § 27 ust. 1, oraz samochodów osobowych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych44) do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej usługowej działalności wspierającej.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia w imporcie, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie organowi celnemu zaświadczenia, o którym mowa w art. XI ust. 4 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., z którego wynika, że wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe są sprowadzane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przez wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych44) do celów służbowych, na potrzeby tych sił zbrojnych oraz na potrzeby prowadzenia wojskowej działalności wspierającej.

3. W przypadku gdy importowane wyroby akcyzowe lub samochody osobowe stanowią mienie członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz personelu cywilnego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, członków ich rodzin lub pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, o których mowa w art. 2 lit. g Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r., wwożone przez nich po raz pierwszy na terytorium kraju, zwolnienie od akcyzy stosuje się pod warunkiem, że:

1) wwożone wyroby nie wskazują na ich przeznaczenie do celów handlowych;

1a)59) w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ich ilość nie przekroczy następujących norm:

a) napoje alkoholowe:

– alkohol etylowy – 10 litrów,

– wino – 90 litrów (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego),

– piwo – 110 litrów,

– produkty pośrednie – 20 litrów,

b) wyroby tytoniowe:

– papierosy – 800 sztuk,

– cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) – 400 sztuk,

– cygara – 200 sztuk,

– tytoń do palenia – 1 kilogram;

2) w przypadku samochodów osobowych ich liczba nie przekroczy jednego samochodu na osobę, która ukończyła 18 lat;

3)60) wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe zostaną wwiezione na terytorium kraju przed upływem 12 miesięcy, licząc od pierwszego przyjazdu do kraju osoby, której przysługuje zwolnienie;

3a)61) samochód osobowy zostanie wwieziony na terytorium kraju przez osobę, której przysługuje zwolnienie, kończącą 18 lat w okresie 12 miesięcy od dnia jej pierwszego przyjazdu na terytorium kraju, w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia przez nią 18 lat;

4) zwolnione wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe nie zostaną przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu sprzedane, wynajęte lub oddane do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie.

4. Kradzież zwolnionego samochodu osobowego lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego na podstawie odrębnych przepisów jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie stanowi naruszenia warunków zwolnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, pod warunkiem że podmioty, którym przyznano zwolnienie, przedstawią Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Łodzi zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub całkowitego zniszczenia tego samochodu.

5. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 27 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.62)


1) Obecnie działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:

– dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. UE L 316 z 31.10.1992, str. 21, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206, z późn. zm.),

– dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L 176 z 05.07.2011, str. 24),

– dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 405, z późn. zm.),

– dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie utraci moc z dniem 1 marca 2017 r. na podstawie art. 114 pkt 30 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1051), które weszło w życie z dniem 3 sierpnia 2016 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2176), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 216), które weszło w życie z dniem 3 marca 2015 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

8) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

11) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) Przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1285), które weszło w życie z dniem 16 września 2015 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

18) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

20) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

22) Przez § 1 pkt 8 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

23) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

24) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

25) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

28) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

31) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

34) Przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

35) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

38) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

39) Przez § 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

40) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

41) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

42) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

43) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

44) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

45) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

48) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

49) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16; oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

50) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

51) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

53) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

54) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

55) Dodany przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

56) Dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

57) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

58) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

59) Dodany przez § 1 pkt 15 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

60) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

61) Dodany przez § 1 pkt 15 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

62) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1070 oraz z 2011 r. poz. 507 i 1249), które zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) utraciło moc z dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 8 lutego 2013 r.

WYROBY AKCYZOWE POCHODZĄCE Z IMPORTU I WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA, PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW, MES I KANTYN KWATERY ORAZ CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH W BYDGOSZCZY

Lp.

Rodzaj

Kod CN

Ilość

1

Alkohol etylowy:

 

10 000 litrów miesięcznie

1) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub więcej

2207 10 00

2) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje spirytusowe

2208

2

Wina i napoje fermentowane:

 

25 000 litrów miesięcznie

1) wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi

ex 2204

2) wermut i inne wina ze świeżych winogron, aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

2205

3) pozostałe napoje fermentowane (np. cydr (cidr), perry i miód pitny)

ex 2206 00

3

Piwo otrzymywane ze słodu

2203 00

35 000 litrów miesięcznie

4

Wyroby tytoniowe:

 

 

1) cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

2402

600 000 szt. miesięcznie

2) tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji

2403 10

200 kg miesięcznie

 

Objaśnienie:

ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »