| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tytuły zawodowe nadawane absolwentom:

a) studiów pierwszego stopnia,

b) studiów drugiego stopnia,

c) jednolitych studiów magisterskich;

2) warunki wydawania i niezbędne elementy:

a) dyplomów ukończenia studiów, w tym dyplomów wydawanych absolwentom studiów prowadzonych na podstawie art. 10a, art. 31a lub art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „dyplomami wspólnymi”,

b) świadectw ukończenia studiów podyplomowych;

3) umieszczanie na dyplomach znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60);

4) wzór suplementu do dyplomu.

§ 2. [Tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów pierwszego stopnia]

Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:

1) inżynier architekt – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura;

2) inżynier architekt krajobrazu – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

3) inżynier pożarnictwa – strażakom Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na studiach prowadzonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

4) inżynier – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia oraz efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich;

5) licencjat pielęgniarstwa – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

6) licencjat położnictwa – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku położnictwo;

7) licencjat – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia w przypadkach innych niż określone w pkt 1–6.

§ 3. [Tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów drugiego stopnia]

Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:

1) magister inżynier architekt – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura;

2) magister inżynier architekt krajobrazu – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

3) magister inżynier pożarnictwa – inżynierom pożarnictwa po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

4) magister inżynier – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia oraz efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich;

5) magister pielęgniarstwa – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

6) magister położnictwa – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku położnictwo;

7) magister sztuki – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach w ramach obszaru sztuki;

8) magister – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia w przypadkach innych niż określone w pkt 1–7.

§ 4. [Tytuły zawodowe nadawane absolwentom jednolitych studiów magisterskich]

Absolwentom jednolitych studiów magisterskich nadaje się tytuły zawodowe:

1) lekarz – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim;

2) lekarz dentysta – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym;

3) lekarz weterynarii – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria;

4) magister farmacji – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja;

5) magister sztuki – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach w ramach obszaru sztuki;

6) magister – po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach innych niż kierunki wymienione w pkt 1–5.

§ 5. [Warunek wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych]

Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, nie niższej niż określona w art. 164a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk, złożenie pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.

§ 6. [Warunek wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych]

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, nie niższej niż określona w art. 8a ust. 1 ustawy, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program kształcenia.

§ 7. [Dyplom ukończenia studiów oraz jego odpis]

1. Dyplom ukończenia studiów zawiera następujące niezbędne elementy:

1) nazwę dokumentu: „dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia” albo „dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia”, albo „dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich”;

2) informację o treści: „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”;

3) nazwę uczelni oraz nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub nazwy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni;

4) godło uczelni umieszczone w widocznym miejscu;

5) fotografię posiadacza dyplomu opatrzoną w prawym dolnym rogu pieczęcią urzędową uczelni do tłoczenia w papierze;

6) informacje dotyczące posiadacza dyplomu:

a) imiona i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia;

7) miejsce na podpis posiadacza dyplomu;

8) numer dyplomu;

9) informacje dotyczące studiów, w tym:

a) formę studiów,

b) określenie kierunku studiów lub kierunku studiów i specjalności oraz obszaru lub obszarów kształcenia i profilu kształcenia,

c) wynik ukończenia studiów;

10) nazwę tytułu zawodowego i datę jego uzyskania;

11) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:

a) dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku kwalifikacji potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia,

b) dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku kwalifikacji potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich;

12) pieczątki imienne i podpisy rektora uczelni oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych;

13) miejscowość i datę wydania dyplomu;

14) pieczęć urzędową uczelni.

2. W odpisie dyplomu oraz w odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dokumentu umieszcza się odpowiednio napis: „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”.

3. W przypadku sporządzania odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy nazwę uczelni, tytuł zawodowy oraz wynik ukończenia studiów pozostawia się w oryginalnym brzmieniu. Obok nazwy uczelni w oryginalnym brzmieniu można podać nazwę w tłumaczeniu na język obcy.

4. W uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, w dyplomie pomija się dane dotyczące tych jednostek.

§ 8. [Dyplom wspólny]

1. W przypadku studiów prowadzonych na podstawie art. 10a i art. 168 ustawy dyplom wspólny wydaje uczelnia wskazana w umowie zawartej na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy lub w porozumieniu zawartym na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy.

2. Dyplom wspólny, o którym mowa w ust. 1, zawiera elementy określone w § 7 ust. 1, z tym że:

1) nazwę dokumentu uzupełnia się o wyrazy „prowadzonych wspólnie”;

2) wymienia się nazwy wszystkich podmiotów będących stronami umowy zawartej na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy lub porozumienia zawartego na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy, a w przypadku uczelni – także nazwy podstawowych jednostek organizacyjnych;

3) wymienia się nazwy podmiotów będących stronami porozumienia zawartego na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy, w których posiadacz dyplomu odbył kształcenie – jeżeli zgodnie z porozumieniem kształcenie mogło być odbyte w niektórych podmiotach;

4) zamieszcza się godło, pieczątkę imienną i podpis rektora, pieczątkę imienną i podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz pieczęć urzędową uczelni, o której mowa w ust. 1.

3. W dyplomie wspólnym, o którym mowa w ust. 1, można zamieścić odrębnie dla każdego podmiotu będącego stroną umowy zawartej na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy lub porozumienia zawartego na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy:

1) godło lub logo;

2) pieczątkę imienną i podpis rektora uczelni lub kierownika innego podmiotu, a w przypadku uczelni – także pieczątkę imienną i podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej;

3) pieczęć urzędową.

4. Do dyplomu wspólnego, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 7 ust. 2–4 stosuje się.

§ 9. [Dyplom wspólny]

1. W przypadku studiów prowadzonych na podstawie art. 31a ustawy dyplom wspólny wydaje uczelnia wskazana w porozumieniu zawartym na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy.

2. Dyplom wspólny, o którym mowa w ust. 1, zawiera elementy określone w § 7 ust. 1, z tym że:

1) zamiast nazw podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wskazuje się nazwę jednostki międzyuczelnianej albo jednostki wspólnej;

2) zamiast pieczątek imiennych i podpisów kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni zamieszcza się pieczątkę imienną i podpis kierownika jednostki międzyuczelnianej albo jednostki wspólnej.

3. Do dyplomu wspólnego, o którym mowa w ust. 1:

1) przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się;

2) przepisy § 8 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 10. [Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych]

1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawiera następujące niezbędne elementy:

1) nazwę dokumentu: „świadectwo ukończenia studiów podyplomowych”;

2) informację o treści: „wydane w Rzeczypospolitej Polskiej”;

3) nazwę uczelni albo innego podmiotu prowadzącego studia podyplomowe;

4) godło uczelni albo godło lub logo innego podmiotu prowadzącego studia podyplomowe umieszczone w widocznym miejscu;

5) informacje dotyczące posiadacza świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

a) imiona i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia;

6) informacje dotyczące studiów podyplomowych, w tym nazwę studiów podyplomowych, liczbę semestrów, wynik ukończenia studiów podyplomowych;

7) pieczątkę imienną i podpis rektora albo kierownika innego podmiotu prowadzącego studia podyplomowe;

8) pieczęć urzędową uczelni albo innego podmiotu prowadzącego studia podyplomowe;

9) miejscowość i datę wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

10) wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych oraz liczbą punktów ECTS;

11) w przypadku świadectw ukończenia studiów podyplomowych potwierdzających uzyskanie kwalifikacji podyplomowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

a) nazwę kwalifikacji,

b) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym zgodnie z:

– art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy albo

– art. 55 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260), albo

– art. 29 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202).

2. Podmiot prowadzący studia podyplomowe wydaje absolwentowi tych studiów świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w terminie 30 dni od dnia ich ukończenia.

§ 11. [Wzór suplementu do dyplomu ukończenia studiów]

Określa się wzór suplementu do dyplomu ukończenia studiów, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 12. [Przepisy dotychczasowe]

Uczelnie mogą wydawać dyplomy ukończenia studiów i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, a instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z wzorami określonymi przez nie na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2017 r.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. poz. 1167), które utraciło moc z dniem 16 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 1. [WZÓR – SUPLEMENT DO DYPLOMU WAŻNY Z DYPLOMEM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 10 lutego 2017 r. (poz. 279)

WZÓR – SUPLEMENT DO DYPLOMU WAŻNY Z DYPLOMEM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »