| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych, w tym w zakresie trybu postępowania tych organów w podejmowaniu działań określonych w art. 27–29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 765/2008”.

§ 2. [Zakres współpracy organów]

Współpraca organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w art. 80 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwanej dalej „ustawą”, z organami celnymi obejmuje działania określone w art. 15–21, art. 23 i art. 24 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.2) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”, oraz w art. 27–29 rozporządzenia nr 765/2008.

§ 3. [Kontrola obrotu]

1. Współpraca, o której mowa w § 1, zapewnia prawidłową kontrolę obrotu towarowego żywnością pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zwanymi dalej „towarami”:

1) ujętymi w wykazie towarów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy;

2) ujętymi w przepisach przyjętych na podstawie:

a) art. 53 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.3) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463),

b) art. 15 ust. 5 i art. 48 ust. 1 rozporządzenia nr 882/2004;

3) nieujętymi w wykazie, o którym mowa w pkt 1, jeżeli organ celny w trakcie obejmowania towaru procedurą dopuszczenia do obrotu stwierdzi, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 27 ust. 3 rozporządzenia nr 765/2008.

2. Czynności z zakresu granicznej kontroli sanitarnej mogą zostać wykonane przy objęciu towarów procedurą wywozu, co do których organ celny stwierdzi istnienie okoliczności wskazujących, że wywożony towar nie spełnia wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności, oraz w każdym innym przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa żywności.

§ 4. [Powiadomienie o towarach niepoddanych granicznej kontroli sanitarnej]

1. Jeżeli organ celny, obejmując towary procedurą dopuszczenia do obrotu, stwierdzi, że towary, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 2, nie zostały objęte graniczną kontrolą sanitarną, organ ten jest obowiązany niezwłocznie powiadomić właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o niepoddaniu towaru granicznej kontroli sanitarnej, przekazując kopię powiadomienia osobie odpowiedzialnej za przywóz lub wywóz towarów, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.

2. Powiadomienie o towarach niepoddanych granicznej kontroli sanitarnej jest przekazywane na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazane w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 5. [Powiadomienie o stwierdzonych niezgodnościach towaru podlegającego granicznej kontroli sanitarnej]

1. Jeżeli organ celny w trakcie obejmowania procedurą dopuszczenia do obrotu towarów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, stwierdzi, że zaistniały przypadki, o których mowa w art. 27 ust. 3 rozporządzenia nr 765/2008, organ ten jest obowiązany niezwłocznie powiadomić właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o stwierdzonych niezgodnościach towaru, przekazując kopię powiadomienia osobie odpowiedzialnej za przywóz lub wywóz towarów, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.

2. Powiadomienie o stwierdzonych niezgodnościach towaru podlegającego granicznej kontroli sanitarnej jest przekazywane na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również przypadków objęcia towarów procedurą wywozu zgodnie z § 3 ust. 2.

4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazane w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 6. [Powiadomienie o niepoddaniu towarów przeznaczonych do wolnych obszarów celnych granicznej kontroli sanitarnej]

Organ celny powiadamia właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o niepoddaniu towarów przeznaczonych do wolnych obszarów celnych granicznej kontroli sanitarnej.

§ 7. [Obowiązek podjęcia działania]

Po otrzymaniu powiadomienia o stwierdzonych niezgodnościach towaru podlegającego granicznej kontroli sanitarnej właściwy państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany podjąć działania zgodnie z art. 29 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 765/2008.

§ 8. [Adnotacja towar niezgodny z przepisami – niedopuszczony do swobodnego obrotu]

1. Jeżeli państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trakcie przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej towarów stwierdzi, że towar nie spełnia obowiązujących wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej lub przepisach krajowych, organ ten w świadectwie spełniania wymagań zdrowotnych towaru objętego graniczną kontrolą sanitarną, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy, zwanym dalej „świadectwem”, umieszcza adnotację o treści „towar niezgodny z przepisami – niedopuszczony do swobodnego obrotu – rozporządzenie (WE) nr 765/2008/ product not in conformity – release for free circulation not authorised – Regulation (EC) No 765/2008”.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, stanowi dla organu celnego podstawę do zamieszczenia treści tej adnotacji w dokumentach przewozowych towarzyszących towarom.

§ 9. [Adnotacja towar niebezpieczny – niedopuszczony do swobodnego obrotu]

1. Jeżeli państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trakcie przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej towarów stwierdzi, że towar nie spełnia obowiązujących wymagań zdrowotnych, organ ten w świadectwie umieszcza adnotację o treści „towar niebezpieczny – niedopuszczony do swobodnego obrotu – rozporządzenie (WE) nr 765/2008/ dangerous product – release for free circulation not authorised – Regulation (EC) No 765/2008”.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, stanowi dla organu celnego podstawę do zamieszczenia treści tej adnotacji w dokumentach przewozowych towarzyszących towarom.

§ 10. [Zawiadomienie]

1. Jeżeli państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trakcie przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej towarów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, stwierdzi konieczność przeprowadzenia kontroli bezpośrednich przez państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce złożenia towaru, wyraża zgodę na przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej przez ten organ.

2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny sporządza zawiadomienie, które przesyła do:

1) właściwego organu celnego – w celu wydania przez ten organ zgody na objęcie towaru procedurą tranzytu;

2) właściwego ze względu na miejsce złożenia towaru państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – w celu przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny uzasadnia konieczność przeprowadzenia kontroli bezpośrednich przez państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce złożenia towaru.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywane na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 11. [Przekazanie informacji o kontroli]

1. Państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, po przeprowadzeniu granicznej kontroli sanitarnej przekazuje informację o jej wynikach do:

1) właściwego organu celnego – w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru;

2) państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który wyraził zgodę na przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej przez państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce złożenia towaru.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny załącza kopie świadectw oraz kopie innych dokumentów niezbędnych w danej sprawie.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentacja, o której mowa w ust. 2, może być przekazana w postaci papierowej lub elektronicznej.

4. W przypadku gdy graniczna kontrola sanitarna nie zostanie przeprowadzona z przyczyn leżących po stronie osoby odpowiedzialnej za przywóz lub wywóz towarów, państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny informuje o tym podmioty, o których mowa w ust. 1.

§ 12. [Zakres współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi]

Współpraca organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi obejmuje również:

1) uzgadnianie postępowania dotyczącego podejmowania tymczasowych środków ochronnych w nagłych przypadkach, o których mowa w art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;

2) wzajemne udzielanie pomocy w zakresie prawidłowej identyfikacji towarów, a także informowanie o nieprawidłowościach stwierdzonych w związku z kontrolą celną lub graniczną kontrolą sanitarną przy wprowadzaniu na obszar celny Unii Europejskiej, wyprowadzaniu z obszaru celnego Unii Europejskiej i przemieszczaniu w ramach procedury tranzytu przez obszar celny Unii Europejskiej towarów podlegających granicznej kontroli sanitarnej;

3) wymianę informacji i dokumentów odnoszących się do towarów objętych granicznymi kontrolami sanitarnymi;

4) szkolenia i wymianę doświadczeń z zakresu objętego współpracą obydwu organów.

§ 13. [Przepis przejściowy]

Graniczne kontrole sanitarne towarów wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych (Dz. U. poz. 213 oraz z 2010 r. poz. 1635).

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 83, Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2006, str. 3, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 54 z 29.02.2008, str. 4, Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 85, Dz. Urz. UE L 201 z 30.07.2008, str. 29, Dz. Urz. UE L 278 z 21.10.2008, str. 6, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 10, Dz. Urz. UE L 29 z 03.02.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 58 z 03.03.2011, str. 29, Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2012, str. 24, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 24.07.2013, str. 3, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 282 z 19.10.2016, str. 38.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 245 z 29.09.2003, str. 4, Dz. Urz. UE L 100 z 08.04.2006, str. 3, Dz. Urz. UE L 179 z 07.07.2007, str. 59, Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2008, str. 17, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 12.11.2014, str. 9/1 oraz Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2015, str. 24/3.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych (Dz. U. poz. 213 oraz z 2010 r. poz. 1635), które utraciło moc z dniem 21 lutego 2017 r. zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1228).

Załącznik 1. [WZÓR – POWIADOMIENIE O TOWARACH NIEPODDANYCH GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 marca 2017 r. (poz. 567)

Załącznik nr 1

WZÓR – POWIADOMIENIE O TOWARACH NIEPODDANYCH GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – POWIADOMIENIE O STWIERDZONYCH NIEZGODNOŚCIACH TOWARU PODLEGAJĄCEGO GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – POWIADOMIENIE O STWIERDZONYCH NIEZGODNOŚCIACH TOWARU PODLEGAJĄCEGO GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAWIADOMIENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »