| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz. U. poz. 507), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz. U. poz. 368).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz. U. poz. 368), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 23 marca 2017 r. (poz. 802)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, zwany dalej „wykazem”, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. O wpisaniu obiektu do wykazu rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, na wniosek właściciela obiektu lub organizatora instytucji kultury korzystającej z obiektu albo z własnej inicjatywy.

2. Minister zasięga opinii właściciela obiektu, w przypadku wniosku złożonego przez organizatora instytucji kultury korzystającej z obiektu albo w przypadku podjęcia własnej inicjatywy w zakresie wpisania obiektu do wykazu.

3. Wniosek o wpis obiektu do wykazu zawiera następujące dane:

1) nazwę obiektu, o ile obiekt posiada nazwę, z oznaczeniem rodzaju obiektu zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255);

2) informację o wpisie obiektu do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków;

3) datę powstania obiektu;

4) miejsce położenia obiektu (adres);

5) określenie pierwotnego celu przeznaczenia obiektu oraz aktualnego sposobu jego wykorzystania;

6) nazwę właściciela obiektu;

7) nazwę podmiotu korzystającego z obiektu;

8) nazwę organizatora instytucji kultury.

4. Do wniosku o wpis obiektu do wykazu dołącza się dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 3, w tym odpis księgi wieczystej lub, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający prawa do nieruchomości.

§ 3. 1. Jeżeli wniosek o wpis obiektu do wykazu nie zawiera danych, o których mowa w § 2 ust. 3, lub nie dołączono do niego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4, minister wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, określając termin i zakres tego uzupełnienia.

2. Wniosek o wpis obiektu do wykazu nieuzupełniony we wskazanym terminie i zakresie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 5 kwietnia 2013 r.

WYKAZ OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST, JAKO PODSTAWOWA, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA LUB KTÓRE DLA TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI ZOSTAŁY WYBUDOWANE I NIE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE DO PROWADZENIA WYŁĄCZNIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

 

I. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Składnica muzealna – Bu

ul. Ołbińska 30, 50-233 Wrocław

Współwłasność:

1. Skarb Państwa,

2. Miasto Wrocław

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

2.

Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze – B

ul. Park Zdrojowy 1, 58-560 Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra

Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze

3.

Zamek Bolków – Bu

ul. Zamkowa 1, 59-420 Bolków

Gmina Bolków

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

4.

Wrocławski Teatr Pantomimy

im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu – B

al. Dębowa 16, 53-121 Wrocław

Skarb Państwa

Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu

5.

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej – B

pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska

Gmina Środa Śląska

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej

6.

Muzeum Architektury we Wrocławiu – Bu

ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław

Miasto Wrocław

Muzeum Architektury we Wrocławiu

7.

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie – B

ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie

8.

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze – B

ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze

II. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

1.1.

Europejskie Centrum Pieniądza – B

ul. Mennica 4, 85-112 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

1.2.

Exploseum – zespół budynków wraz z tunelami – B

Obręb 133, działka 2/92 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

2.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku (Pałac Stary i Nowy) – B

ul. Bydgoska 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

Miasto Bydgoszcz

Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy

3.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.1.

Obiekt filii bibliotecznej – B

ul. Czołgistów 5, 85-532 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.2.

Obiekt filii bibliotecznej – B

ul. Nowotoruńska 2, 85-840 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.3.

Obiekt filii bibliotecznej – B

ul. Stanisława Brzęczkowskiego 2, 85-796 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.4.

Gmach główny Wojewódzkiej

i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – B

ul. Stary Rynek 22, 85-105 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.5.

Siedziba Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – B

ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.6.

Gmach główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – B

ul. Stary Rynek 24, 85-105 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.7.

Obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – B

ul. Długa 41, 85-034 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.8.

Obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – B

ul. Jana Kazimierza 2, 85-035 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

4.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku – B

ul. Warszawska 11/13, 87-800 Włocławek

Miasto Włocławek

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

5.

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu – B

pl. Teatralny 1, 87-100 Toruń

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

III. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.1.

Budynek Administracyjno-Biurowy – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.2.

Centrum Obsługi Zwiedzających – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.3.

Barak 41 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.4.

Barak 43 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.5.

Barak 44 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.6.

Barak 45 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.7.

Barak 47 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.8.

Barak 52 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.9.

Barak 53 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.10.

Barak 14 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.11.

Barak 15 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.12.

Krematorium – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.13.

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu – Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku

1.13.1.

Budynek Administracyjno-Ekspozycyjny – B

ul. Ofiar Obozu 4, 22-670 Bełżec

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.13.2.

Upamiętnienie – Bu

ul. Ofiar Obozu 4, 22-670 Bełżec

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.14.

Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze

1.14.1.

Budynek z bali drewnianych – B

Stacja Kolejowa Sobibór 1, 22-200 Sobibór

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.14.2.

Pomnik pamięci ofiar obozu – Bu

Stacja Kolejowa Sobibór 1, 22-200 Sobibór

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

2.

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

2.1.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – brama z szyją bramną – B

ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

2.2.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – wieża wjazdowa – B

ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

2.3.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – kaplica – B

ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

3.

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

3.1.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – oficyna północno-wschodnia – B

ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

3.2.

Zespół zamkowy Radziwiłłów -

oficyna zachodnia -

skrzydło zachodnie pałacu z wieżą – B

ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

4.

Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

4.1.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – wieża obok kaplicy – B

ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

4.2.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – kordegarda z bramą wjazdową i ogrodzeniem – B

ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

5.

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

5.1.

Zagroda Sitarska – zespół budynków – B

ul. Nadstawna 34, 23-400 Biłgoraj

Powiat Biłgorajski

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

5.2.

Spichlerz młyński – Bu

ul. Czerwonego Krzyża 29, 23-400 Biłgoraj

Miasto Biłgoraj

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

6.

Budynek dawnej cerkwi – B

ul. Świętego Mikołaja 4, 22-100 Chełm

Miasto Chełm

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

7.

Dwór Du Chateau – B

ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów

Powiat Hrubieszowski

1. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,

2. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie

8.

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

8.1.

Wielka synagoga – B

ul. Czerwonego Krzyża 5a, 22-200 Włodawa

Skarb Państwa

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

8.2.

Stary dom studiów i nauki – B

ul. Czerwonego Krzyża 5, 22-200 Włodawa

Skarb Państwa

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

8.3.

Nowy dom studiów i nauki – B

ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa

Skarb Państwa

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

9.

Budynek teatru i filharmonii – B

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin

Województwo Lubelskie

1. Teatr Muzyczny w Lublinie,

2. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

10.

Muzeum Lubelskie w Lublinie

10.1.

Budynek dawnej synagogi w Łęcznej – B

ul. Bożnicza 17, 21-010 Łęczna

Skarb Państwa

Muzeum Lubelskie w Lublinie

10.2.

Budynek dawnego dworku w Lubartowie – B

ul. Tadeusza Kościuszki 28, 21-100 Lubartów

Województwo Lubelskie

Muzeum Lubelskie w Lublinie

11.

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.1.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Ormiańska 24, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.2.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Ormiańska 26, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.3.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Ormiańska 28, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.4.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Ormiańska 30, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.5.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Icchaka Lejba Pereca 29, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.6.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Icchaka Lejba Pereca 31, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.7.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Icchaka Lejba Pereca 33, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.8.

Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” -

Oddział Muzeum Zamojskiego w Zamościu – B

ul. Zamkowa 2, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

12.

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska w Zamościu – B

ul. Stanisława Staszica 27, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska w Zamościu

13.

Orkiestra Symfoniczna

im. Karola Namysłowskiego w Zamościu – Bu

ul. Partyzantów 2, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Orkiestra Symfoniczna

im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

14.

Książnica Zamojska

im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

– B

ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Książnica Zamojska

im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

w Zamościu

15.

Zamojski Dom Kultury w Zamościu – B

ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Zamojski Dom Kultury w Zamościu

16.

Muzeum Regionalne w Łukowie – B

ul. Józefa Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków

Powiat Łukowski

Muzeum Regionalne w Łukowie

17.

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – B

Wola Okrzejska 105, 21-480 Okrzeja

Powiat Łukowski

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

18.

Pałac Tarłów – B

ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin

Województwo Lubelskie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

IV. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

1.1.

Budynek Starostwa – O

ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz

Powiat Międzyrzecki

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

1.2.

Oficyna w zespole zamkowym – O

ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz

Powiat Międzyrzecki

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

1.3.

Dawna karczma – O

ul. Zachodnia 2, 66-300 Międzyrzecz

Powiat Międzyrzecki

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

1.4.

Ruiny zamku – O

ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz

Powiat Międzyrzecki

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

1.5.

Brama zamkowa – O

ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz

Powiat Międzyrzecki

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

2.

Pałac renesansowy – B

ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

Powiat Zielonogórski

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy

3.

Dwór – B

Drzonów 54, 66-008 Świdnica

Powiat Zielonogórski

Lubuskie Muzeum Wojskowe

4. (uchylony)4)

 

 

 

 

V. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Zamek królewski – B

pl. Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

2.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

2.1.

Dawna synagoga duża – B

ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika

w Piotrkowie Trybunalskim

2.2.

Dawna synagoga mała – B

ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika

w Piotrkowie Trybunalskim

3.

Dom kultury – B

al. 3-go Maja 12, 97-300 Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

4.

Budynek – B

ul. Władysława Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Miasto Skierniewice

Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach

5.

Muzeum Miasta Zgierza – B

ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 21, 95-100 Zgierz

Miasto Zgierz

Muzeum Miasta Zgierza

6.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu – B

ul. Łódzka 5, 95-100 Zgierz

Miasto Zgierz

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu

7.

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu – B

ul. Romualda Mielczarskiego 1, 95-100 Zgierz

Miasto Zgierz

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu

8.

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli – B

ul. Łaska 12, 98-220 Zduńska Wola

Miasto Zduńska Wola

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli

9.

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola – B

ul. Stefana Prawdzic Złotnickiego 7, 98-220 Zduńska Wola

Miasto Zduńska Wola

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

10.

Wieluński Dom Kultury – B

ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń

Gmina Wieluń

Wieluński Dom Kultury

11.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

11.1.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej – B

ul. Gabriela Narutowicza 13, 98-300 Wieluń

Gmina Wieluń

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

11.2.

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie – B

98-345 Mokrsko

Gmina Wieluń

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

12.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu – B

ul. Gabriela Narutowicza 4, 98-300 Wieluń

Gmina Wieluń

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu

13.

Budynek – B

ul. Rynek 8-9, 98-400 Wieruszów

Gmina Wieruszów

Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie

14.

Muzeum Ziemi Rawskiej

14.1.

Zamek książąt mazowieckich – B

ul. Zamkowa 3, 96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka

Muzeum Ziemi Rawskiej

14.2.

Muzeum Ziemi Rawskiej – B

ul. Łowicka 26, 96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka

Muzeum Ziemi Rawskiej

15.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej – B

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej

16.

Miejski Dom Kultury

im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie – B

ul. Edmunda Faustyna Biernackiego 4, 26-300 Opoczno

Gmina Opoczno

Miejski Dom Kultury

im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

17.

Zamek – B

pl. Zamkowy 1, 26-300 Opoczno

Gmina Opoczno

Muzeum Regionalne w Opocznie

18.

Dom „Esterki” – B

pl. Tadeusza Kościuszki 15, 26-300 Opoczno

Gmina Opoczno

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie

19.

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie – B

ul. Gabriela Narutowicza 26a, 98-355 Działoszyn

Miasto Działoszyn

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie

20.

Zespół zamkowy – Bu

ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca

Miasto Łęczyca

Muzeum w Łęczycy

21.

Dom Kultury w Łęczycy – B

al. Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca

Miasto Łęczyca

Dom Kultury w Łęczycy

22.

Budynek domu kultury – B

ul. Kielecka 9, 97-570 Przedbórz

Gmina Przedbórz

Muzeum Ludowe w Przedborzu

23.

Budynek domu kultury – B

ul. Rynek 152, 97-570 Przedbórz

Gmina Przedbórz

Miejski Dom Kultury w Przedborzu

24.

Dwór kapituły krakowskiej (Zamek) – B

ul. Stary Rynek 1, 95-200 Pabianice

Miasto Pabianice

Muzeum Miasta Pabianic

25.

Miejski Ośrodek Kultury

im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach – B

ul. Tadeusza Kościuszki 14, 95-200 Pabianice

Miasto Pabianice

Miejski Ośrodek Kultury

im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

26.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Jana Lorentowicza w Pabianicach – B

ul. Świętego Jana 10, 95-200 Pabianice

Miasto Pabianice

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Jana Lorentowicza w Pabianicach

27.

Pałac w Poddębicach – B

ul. Adama Mickiewicza 9, 99-200 Poddębice

Gmina Poddębice

Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach

28.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach – B

ul. Łódzka 31, 99-200 Poddębice

Gmina Poddębice

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach

29.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach – B

ul. 11 Listopada 33, 95-040 Koluszki

Gmina Koluszki

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach

30.

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach – B

ul. 3-go Maja 2, 95-040 Koluszki

Gmina Koluszki

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

31.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu

31.1.

Budynek Muzeum Okręgowego w Sieradzu – B

ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe w Sieradzu

31.2.

Budynek Muzeum Okręgowego w Sieradzu – B

ul. Rynek 1, 98-200 Sieradz

Powiat Sieradzki

Muzeum Okręgowe w Sieradzu

32.

Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu – B

ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4, 98-200 Sieradz

Powiat Sieradzki

Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu

33.

Łaski Dom Kultury w Łasku – B

ul. Gabriela Narutowicza 11, 98-100 Łask

Gmina Łask

Łaski Dom Kultury w Łasku

34.

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego – B

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 11/15,

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Miasto Tomaszów Mazowiecki

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego

35.

Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim – B

ul. Browarna 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Miasto Tomaszów Mazowiecki

Miejski Ośrodek Kultury

w Tomaszowie Mazowieckim

36.

Zespół pałacowo-parkowy – B

ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów

Miasto Bełchatów

Muzeum Regionalne w Bełchatowie

37.

Budynek – B

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów

Miasto Bełchatów

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie

38.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

38.1.

Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Stefana Żeromskiego w Kutnie – B

ul. Wojska Polskiego 5, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

38.2.

Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Stefana Żeromskiego w Kutnie – B

ul. Władysława Jagiełły 6, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

38.3.

Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Stefana Żeromskiego w Kutnie – B

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 10, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

38.4.

Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Stefana Żeromskiego w Kutnie – B

ul. Wilcza 2a, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

39.

Muzeum Regionalne w Kutnie

39.1.

Muzeum Regionalne w Kutnie – B

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Muzeum Regionalne w Kutnie

39.2.

Muzeum Bitwy nad Bzurą – B

al. Walentyny i Feliksa Mniewskich, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Muzeum Regionalne w Kutnie

40.

Kutnowski Dom Kultury w Kutnie – B

ul. Stanisława Żółkiewskiego 2, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Kutnowski Dom Kultury w Kutnie

41.

Muzeum – Zamek w Oporowie

41.1.

Gotycki zamek – B

Oporów 34a, 99-322 Oporów

Powiat Kutnowski

Muzeum – Zamek w Oporowie

41.2.

Domek neogotycki – B

Oporów 34c, 99-322 Oporów

Powiat Kutnowski

Muzeum – Zamek w Oporowie

41.3.

Domek szwajcarski – B

Oporów 34b, 99-322 Oporów

Powiat Kutnowski

Muzeum – Zamek w Oporowie

42.

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.1.

Budynek wystawienniczy A – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.2.

Budynek B – B

ul. Gdańska 43, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.3.

Budynek administracyjny C – B

ul. Gdańska 43, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.4.

Budynek administracyjno-magazynowy D – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.5.

Budynek komisji zakupów E – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.6.

Budynek dyrekcji F – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.7.

Budynek administracyjno-warsztatowy H – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 43, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.8.

Budynek administracyjno-gospodarczy J – B

ul. Gdańska 45, 90-729 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.9.

Budynek magazynowy G – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 43, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.10.

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.1.

Pałac – muzeum wnętrz – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.2.

Oranżeria – ogród zimowy – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.3.

Budynek ekspozycji muzealnych Wozownia – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.4.

Kordegarda budynek nr 6 – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.5.

Kordegarda budynek nr 6a – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.6.

Sala konferencyjna sala balowa – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.7.

Budynek ekspozycji muzealnych Szwajcarka – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.8.

Budynek gospodarczy nr 4 i 4a – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.9.

Zadaszenie membranowe – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

43.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

43.1.

Budynek A – B

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź

Skarb Państwa

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

43.2.

Budynek B – B

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź

Skarb Państwa

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

43.3.

Budynek C – B

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź

Skarb Państwa

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

44.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

44.1.

Budynek A – B

pl. Wolności 14, 91-415 Łódź

Województwo Łódzkie

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

44.2.

Budynek B – B

pl. Wolności 14, 91-415 Łódź

Województwo Łódzkie

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

44.3.

Budynek C – B

pl. Wolności 14, 91-415 Łódź

Województwo Łódzkie

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

45.

Muzeum Regionalne w Brzezinach

45.1.

Budynek pałacowy – B

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny

Miasto Brzeziny

Muzeum Regionalne w Brzezinach

45.2.

Oficyna – B

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny

Miasto Brzeziny

Muzeum Regionalne w Brzezinach

46.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Juliana Tuwima w Brzezinach – B

ul. Świętej Anny 36, 95-060 Brzeziny

Miasto Brzeziny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach

47.

Budynek – B

99-200 Bronów

Województwo Łódzkie

Muzeum Oświatowe

im. Marii Konopnickiej w Bronowie

48.

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie – B

ul. Jana Pawła II 1, 95-082 Ksawerów

Gmina Ksawerów

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

VI. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie – B

ul. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

Miasto Kraków

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

2.

Dom Władysława Orkana „Orkanówka” – B

Poręba Wielka 109, 34-735 Niedźwiedź

Gmina Niedźwiedź

Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu

3.

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – B

Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice

Gmina Wierzchosławice

Gminna Biblioteka Publiczna

im. Władysława Stanisława Reymonta

w Wierzchosławicach

4.

Budynek Baletu Opery – B

ul. Świętego Tomasza 37, 31-027 Kraków

Województwo Małopolskie

Opera Krakowska w Krakowie

5.

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

5.1.

Duża Scena – B

ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

Województwo Małopolskie

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

5.2.

Kawiarnia Teatru – Scena Atanazego Bazakbala – B

ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

Województwo Małopolskie

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

6.

Galeria Sztuki „Jatki” – B

ul. Tadeusza Kościuszki 4, 34-400 Nowy Targ

Współwłasność:

1. Województwo Małopolskie,

2. Miasto Nowy Targ

Małopolskie Centrum Kultury Sokół

7.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

7.1.

Ratusz – B

ul. Rynek 1, 33-100 Tarnów

Województwo Małopolskie

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

7.2.

Kamienica – B

ul. Rynek 3, 33-100 Tarnów

Województwo Małopolskie

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

8.

Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy – B

ul. Łemkowska 27, 34-460 Szczawnica

Województwo Małopolskie

Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy

VII. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Teatr Narodowy w Warszawie

1.1.

Teatr Narodowy w Warszawie – B

pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa

Skarb Państwa

Teatr Narodowy w Warszawie

1.2.

Scena przy Wierzbowej

im. Jerzego Grzegorzewskiego – B

ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa

Skarb Państwa

Teatr Narodowy w Warszawie

2.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.1.

Pałac i zamek – Bu

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.2.

Dwór Modrzewiowy – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.3.

Piwnica dworska – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.4.

Kuźnia dworska – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.5.

Willa Szwajcarska – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.6.

Nowy Dom Sztuki – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.7.

Portiernia – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.8.

Budynek gospodarczy – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.9.

Oczyszczalnia ścieków – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

3.

Kamienice na rynku Starego Miasta 28-42 – B

ul. Rynek Starego Miasta 28/42, 00-272 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

4.

Muzeum Karykatury

im. Eryka Lipińskiego w Warszawie – B

ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Muzeum Karykatury

im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

5.

Teatr Powszechny

im. Zygmunta Hübnera w Warszawie – B

ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Teatr Powszechny

im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

6.

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie – B

ul. Rynek Starego Miasta 28/42, 00-272 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie

7.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Józefa i Andrzeja Załuskich w Radomiu – B

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 26-600 Radom

Miasto Radom

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Józefa i Andrzeja Załuskich w Radomiu

8.

Ośrodek Kultury i Sztuki

„Resursa Obywatelska” w Radomiu – B

ul. Jacka Malczewskiego 16, 26-600 Radom

Miasto Radom

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

9.

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach – B

ul. Józefa Piłsudskiego 5, 08-110 Siedlce

Miasto Siedlce

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

10.

Galeria Ostrołęka – B

pl. Generała Józefa Bema 14, 07-410 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka

Ostrołęckie Centrum Kultury

11.

Budynek – B

ul. I Armii Wojska Polskiego 40, 07-410 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka

Ostrołęckie Centrum Kultury

12.

Ostrołęckie Centrum Kultury – B

ul. Inwalidów Wojennych 23, 07-410 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka

Ostrołęckie Centrum Kultury

13.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce – B

ul. Bartosza Głowackiego 42, 07-410 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

14.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

14.1.

Rogatka warszawska lewa – O

al. Jana Kilińskiego 8a, 09-400 Płock

Skarb Państwa

Książnica Płocka

im. Władysława Broniewskiego

14.2.

Budynek komunalny – B

ul. Tadeusza Kościuszki 3c, 09-400 Płock

Miasto Płock

Książnica Płocka

im. Władysława Broniewskiego

15.

Dawny Szpital św. Ducha – B

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

Województwo Mazowieckie

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

16.

Dom Gąski i Esterki – Muzeum Sztuki

Współczesnej – Oddział Muzeum

im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – B

ul. Rynek 4/5, 26-600 Radom

Województwo Mazowieckie

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

17.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

17.1.

2 kamienice – B

ul. Rynek Starego Miasta 18/20, 00-272 Warszawa

Skarb Państwa

Muzeum Literatury

im. Adama Mickiewicza w Warszawie

17.2.

4 kamienice – B

ul. Brzozowa 17/23, 00-258 Warszawa

Skarb Państwa

Muzeum Literatury

im. Adama Mickiewicza w Warszawie

17.3

Willa z ogrodem -

Muzeum Władysława Broniewskiego – B

ul. Jarosława Dąbrowskiego 51, 00-561 Warszawa

Skarb Państwa

Muzeum Literatury

im. Adama Mickiewicza w Warszawie

17.4.

Muzeum Andrzeja Struga – B

al. Niepodległości 210/10, 00-608 Warszawa

Skarb Państwa

Muzeum Literatury

im. Adama Mickiewicza w Warszawie

18.

Muzeum Regionalne w Siedlcach

18.1.

Budynek muzealny – B

Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki (adres do korespondencji: Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, 08-330 Kosów Lacki)

Województwo Mazowieckie

Muzeum Regionalne w Siedlcach

18.2.

Tereny byłych hitlerowskich obozów w Treblince – Bu

Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki (adres do korespondencji: Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, 08-330 Kosów Lacki)

Województwo Mazowieckie

Muzeum Regionalne w Siedlcach

18.3.

Dwór – B

Zespół Dworkowo-Pałacowy w Dąbrowie, gm. Przesmyki (adres do korespondencji: ul. Józefa Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce)

Województwo Mazowieckie

Muzeum Regionalne w Siedlcach

18.4.

Oficyna – B

Zespół Dworkowo-Pałacowy w Dąbrowie, gm. Przesmyki (adres do korespondencji: ul. Józefa Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce)

Województwo Mazowieckie

Muzeum Regionalne w Siedlcach

19.

Budynek Teatru Dramatycznego – B

ul. Nowy Rynek 11, 18-516 Płock

Województwo Mazowieckie

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

20.

Muzeum Mazowieckie w Płocku

20.1.

Spichlerz – B

ul. Kazimierza Wielkiego 11b, 09-402 Płock

Województwo Mazowieckie

Muzeum Mazowieckie w Płocku

20.2.

Kamienica secesyjna – B

ul. Tumska 8, 09-402 Płock

Współwłasność:

1. Województwo Mazowieckie,

2. Gmina Płock

Muzeum Mazowieckie w Płocku

20.3.

X Wieków Płocka – B

ul. Tumska 8, 09-402 Płock

Współwłasność:

1. Województwo Mazowieckie,

2. Gmina Płock

Muzeum Mazowieckie w Płocku

21.

Zamek – B

ul. Józefa Longina Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

Gmina Szydłowiec

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

22.

Zespół zabytkowy zamku książąt mazowieckich w Liwie – B

ul. Stefana Batorego 2, 07-100 Liw, poczta Węgrów

Województwo Mazowieckie

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

23.

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

23.1.

Pomnik-mauzoleum poległych pod Ostrołęką 26 maja 1831 r. – B

ul. Warszawska 2a, 07-410 Ostrołęka

Województwo Mazowieckie

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

23.2.

Fort ziemny – Bu

ul. Warszawska 2a, 07-410 Ostrołęka

Województwo Mazowieckie

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

24.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce – B

ul. Kazimierza Pułaskiego 24, 05-660 Warka

Powiat Grójecki

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

25.

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku – B

ul. Gołębia 1, 05-807 Podkowa Leśna

Powiat Grodziski

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

26.

Dwór (zespół dworkowo-parkowy) – B

Chlewiska, 08-130 Kotuń

Powiat Siedlecki

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”

27.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

27.1.

Pałac Ostrogskich -

Muzeum Fryderyka Chopina – B

ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa

Skarb Państwa

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

27.2.

Zespół dworsko-parkowy w Brochowie – B

05-089 Brochów, Zespół Dworsko-Parkowy

Skarb Państwa

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

VIII. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – B

ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Województwo Opolskie

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

2.

Muzeum w Nysie – B

ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa

Powiat Nyski

Muzeum w Nysie

IX. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Zamek kazimierzowski – Bu

al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl

Miasto Przemyśl

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

2.

Budynek – B

ul. Stanisława Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl

Miasto Przemyśl

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

3.

Budynek (zespół budynków) – B

ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl

Miasto Przemyśl

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego

4.

Zamek Królewski w Sanoku – B

ul. Zamkowa 2, 38-500 Sanok

Powiat Sanocki

Muzeum Historyczne w Sanoku

5.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

5.1.

Dom kultury – B

ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

5.2.

ArtKino – B

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

6.

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

6.1.

Wydzielony lokal użytkowy – B

ul. Księdza Stanisława Decowskiego 42, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

6.2.

Wydzielony lokal użytkowy – B

ul. Grunwaldzka 2, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

6.3.

Wydzielony lokal użytkowy – B

ul. Mikołaja Kopernika 17, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

6.4.

Wydzielony lokal użytkowy – B

ul. Krakowska 124, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

7.

Kamienica Orsettich – B

ul. Rynek 4, 37-500 Jarosław

Skarb Państwa

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

8.

Budynek – B

ul. Szeroka 13, 39-400 Tarnobrzeg

Miasto Tarnobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

9.

Dom „Towarzystwa Kasynowego” – B

ul. Juliusza Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg

Miasto Tarnobrzeg

Tarnobrzeski Dom Kultury

10.

Rzeszowski Dom Kultury – B

ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów

Miasto Rzeszów

Rzeszowski Dom Kultury

X. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Budynek Galerii Arsenał w Białymstoku – B

ul. Adama Mickiewicza 2, 15-222 Białystok

Gmina Białystok

Galeria Arsenał w Białymstoku

2.

Budynek Muzeum Wojska w Białymstoku – B

ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok

Miasto Białystok

Muzeum Wojska w Białymstoku

3.

Budynek Białostockiego Ośrodka Kultury – B

ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok

Miasto Białystok

Białostocki Ośrodek Kultury

4.

Budynek biurowo-administracyjny – dawna synagoga Cytronów – B

ul. Ludwika Waryńskiego 24a, 15-461 Białystok

Skarb Państwa

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

5.

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

5.1.

Budynek Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży – B

ul. Dworna 22c, 18-400 Łomża

Miasto Łomża

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

5.2.

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – B

ul. Zamkowa 25, 18-414 Nowogród

Miasto Łomża

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

6.

Remiza strażacka – B

pl. Niepodległości 14, 18-414 Łomża

Miasto Łomża

Teatr Lalki i Aktora w Łomży

7.

Ratusz – Muzeum w Bielsku Podlaskim – Bu

ul. Adama Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski

Miasto Bielsk Podlaski

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

8.

Budynek – B

ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

Województwo Podlaskie

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

9.

Teatr Wierszalin w Supraślu – B

ul. Kościelna 4, 16-030 Supraśl

Gmina Supraśl

Teatr Wierszalin w Supraślu

XI. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

1.1.

Zielona Brama – B

ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk

Województwo Pomorskie

Muzeum Narodowe w Gdańsku

1.2.

Gdańska Galeria Fotografii – B

ul. Grobla I 3/5, 80-384 Gdańsk

Miasto Gdańsk

Muzeum Narodowe w Gdańsku

2.

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

2.1.

Muzeum Wisły w Tczewie – B

ul. 30-go Stycznia 4, 83-110 Tczew

Miasto Tczew

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

2.2.

Muzeum Zalewu Wiślanego – B

ul. Rybacka 64, 82-110 Kąty Rybackie

Gmina Sztutowo

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

3.

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.1.

Budynek administracyjny – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.2.

Wartownia – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.3.

Barak administracyjny – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.4.

Barak kantyna – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.5.

Barak – blok kobiecy – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.6.

Barak nr 8 i 8a – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

4.

Ośrodek Teatralny „Rondo” – B

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 5, 76-200 Słupsk

Miasto Słupsk

Słupski Ośrodek Kultury

5.

Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku – B

ul. Ludwika Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk

Miasto Słupsk

Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku

6.

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

6.1.

Zamek Krzyżacki – B

ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów

Gmina Bytów

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

6.2.

Wieża kościoła pw. św. Katarzyny – B

ul. Starokościelna 2, 77-100 Bytów

Gmina Bytów

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

6.3.

Muzeum Szkoły – B

Płotowo 18, 77-131 Rekowo

Gmina Bytów

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

7.

Biblioteka – B

ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork

Miasto Lębork

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku

8.

Muzeum w Lęborku

8.1.

Muzeum – B

ul. Młynarska 14-15, 84-300 Lębork

Miasto Lębork

Muzeum w Lęborku

8.2.

Baszta nr 24 – B

ul. Hieronima Derdowskiego, 84-300 Lębork

Miasto Lębork

Muzeum w Lęborku

8.3.

Baszta nr 27 – B

ul. Basztowa, 84-300 Lębork

Miasto Lębork

Muzeum w Lęborku

9.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku – B

ul. Marynarki Polskiej 7, 76-270 Ustka

Miasto Ustka

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

10.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku – B

ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk

Miasto Słupsk

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

XII. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Teatr Dzieci Zagłębia

im. Jana Dormana w Będzinie – B

ul. Teatralna 4, 42-500 Będzin

Gmina Będzin

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

2.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

2.1.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej – B

ul. Juliusza Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

2.2.

Zbiory specjalne – B

ul. Podcienie 9, 43-300 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

3.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

3.1.

Dawny pałac Larischa – B

ul. Tadeusza Regera 6, 43-400 Cieszyn

Powiat Cieszyński

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

3.2.

Dawna kamienica miejska – Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie – B

ul. Fabryczna 5, 43-430 Skoczów

Powiat Cieszyński

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

3.3.

Budynek dawnej karczmy – Muzeum im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle – B

ul. Pawła Stellera 1, 43-460 Wisła

Powiat Cieszyński

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

4.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – B

ul. Parkowa 1, 41-503 Chorzów

Województwo Śląskie

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

5.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie – B

ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna

Województwo Śląskie

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

6.

Budynek Malarni – B

ul. Stanisława Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom

Województwo Śląskie

Opera Śląska w Bytomiu

7.

Książnica Cieszyńska – B

ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

Gmina Cieszyn

Książnica Cieszyńska

8.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

8.1.

Filia biblioteczna nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (budynek użytkowy) – B

ul. Piastów 20, 40-868 Katowice

Miasto Katowice

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

8.2.

Filia biblioteczna nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (budynek użytkowy) – B

ul. Wincentego Wajdy 21, 40-175 Katowice

Miasto Katowice

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

8.3.

Filia biblioteczna nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (budynek użytkowy) – B

ul. Jakuba Grzyśki 19a, 40-560 Katowice

Miasto Katowice

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

XIII. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Kieleckie Centrum Kultury – B

pl. Stanisława Moniuszki 2b, 25-334 Kielce

Miasto Kielce

Kieleckie Centrum Kultury

2.

Budynek – B

ul. Leśna 7, 25-509 Kielce

Miasto Kielce

Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach

3.

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie – B

pl. Tadeusza Kościuszki 7-8, 28-300 Jędrzejów

Powiat Jędrzejowski

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

4.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

4.1.

Zamek królewski – Bu

ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

4.2.

Ratusz – Bu

ul. Rynek 1, 27-600 Sandomierz

Miasto Sandomierz

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

5.

Kamienica – B

ul. Rynek 11, 27-600 Sandomierz

Miasto Sandomierz

Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu

XIV. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Amfiteatr im. Czesława Niemena – Bu

ul. Zamkowa, 10-538 Olsztyn

Miasto Olsztyn

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

2.

Kamienica – B

ul. Świętego Ducha 25, 82-300 Elbląg

Miasto Elbląg

1. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

2. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu

3.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

 

 

 

3.1.

Zespół Poszpitalny Świętego Ducha – B

ul. Stara 2, 14-530 Frombork, działka nr 161 obręb 4

Skarb Państwa

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

3.2.

Budynek administracyjny obserwatorium na Górze Żurawiej – B

Ronin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb Krzyżewo

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

3.3.

Wieża obserwacyjna z kopułą – B

Ronin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb Krzyżewo

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

3.4.

Pawilon obserwacyjny mieszczący teleskop Kordylewskiego – O

Ronin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb Krzyżewo

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

3.5.

Pawilon obserwacyjny – O

Ronin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb Krzyżewo

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

4.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

 

 

 

4.1.

Muzeum w Mrągowie – B

ul. Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo

Miasto Mrągowo

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

4.2.

Galeria „Zamek” w Reszlu – B

ul. Podzamcze 3, 11-400 Reszel

Skarb Państwa

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

XV. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

 

 

 

1.1.

Muzeum Historii Miasta Poznania – Ratusz – B

ul. Stary Rynek 1, 61-772 Poznań

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.2.

Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

 

 

 

1.2.1.

Pałac – B

Śmiełów 1, 63-210 Żerków

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.2.2.

Domek ogrodnika – B

Śmiełów 1, 63-210 Żerków

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.3.

Zamek w Gołuchowie – B

ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.

Pałac w Rogalinie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

 

 

 

1.4.1.

Pałac – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.2.

Budynek socjalno-gospodarczy H – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.3.

Pomieszczenie na skarpie K – Bu

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.4.

Czworak mieszkalny B – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.5.

Stajnia C – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.6.

Galeria obrazów – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.7.

Ujeżdżalnia – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.8.

Powozownia – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.9.

Czworak A – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

2.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 

 

 

2.1.

Ruiny budowli – palatium i kościół na Ostrowie Lednickim – Bu

Dziekanowice 36, 62-261 Lednogóra, gm. Łubowo

Skarb Państwa

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

2.2.

Stodoła – B

Dziekanowice 36, 62-261 Lednogóra, gm. Łubowo

Skarb Państwa

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

2.3.

Chata w Jerzykowie – B

Okrężna 42a, 62-007 Jerzykowo, gm. Pobiedziska

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

3.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

 

 

 

3.1.

Dawna wozownia – B

ul. Kwiatkowska 6c, 63-410 Lewków

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

3.2.

Oficyna wschodnia – B

ul. Kwiatkowska 6c, 63-410 Lewków

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

3.3.

Budynek w kompleksie administracyjno-biurowym – Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu – B

ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

Współwłasność:

1. Skarb Państwa,

2. Województwo Wielkopolskie,

3. Powiat Kaliski

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

4.

Muzeum Okręgowe w Koninie

 

 

 

4.1.

Zamek – Bu

ul. Muzealna 6, 62-505 Konin

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.2.

Dwór – B

ul. Muzealna 6, 62-505 Konin

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.3.

Obora – B

ul. Muzealna 6, 62-505 Konin

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.4.

Budynki podworskie I i II – B

ul. Muzealna 6, 62-505 Konin

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.5.

Skansen etnograficzny (dwa wiatraki, chałupa, stodoła) – B

ul. Muzealna 6, 62-505 Konin

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.6.

Grodzisko stożkowate Kownaty – Mrówki – Bu

Mrówki, 62-550 Wilczyn

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.7.

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem – Oddział Muzeum Okręgowego w Koninie

 

 

 

4.7.1.

Pawilon muzealny – B

Las Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 Dąbie

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.7.2.

Cmentarz – Bu

Las Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 Dąbie

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.7.3.

Obóz zagłady – Lasy Rzuchowskie – Bu

Las Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 Dąbie

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.7.4.

Zespół dworsko-parkowy – obóz zagłady – Lasy Rzuchowskie – B

Las Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 Dąbie

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe w Koninie

5.

Budynek Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie – B

ul. Gabriela Narutowicza 69, 64-100 Leszno

Województwo Wielkopolskie

Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie

6.

Muzeum Stanisława Staszica w Pile – B

ul. Browarna 18, 64-920 Piła

Gmina Piła

Muzeum Stanisława Staszica w Pile

7.

Budynek Muzeum – B

ul. Profesora Józefa Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

8.

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – B

ul. Adama Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

Województwo Wielkopolskie

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

XVI. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie – B

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Województwo Zachodniopomorskie

1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,

2. Opera na Zamku w Szczecinie

2.

Koszalińska Biblioteka Publiczna – B

ul. Andrzeja Struga 5, 75-704 Koszalin

Miasto Koszalin

Koszalińska Biblioteka Publiczna

 

 

1) Oprócz nazwy własnej obiektu należy określić jego rodzaj, używając następujących oznaczeń:

B – budynek,

Bu – budowla,

O – obiekt małej architektury.


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 kwietnia 2013 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. poz. 185, z 2006 r. poz. 652 oraz z 2010 r. poz. 261 i 1241), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1230).

4) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz. U. poz. 368), które weszło w życie z dniem 2 kwietnia 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »