| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz. U. poz. 507), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz. U. poz. 368).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz. U. poz. 368), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 23 marca 2017 r. (poz. 802)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu

Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, zwany dalej „wykazem”, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. O wpisaniu obiektu do wykazu rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, na wniosek właściciela obiektu lub organizatora instytucji kultury korzystającej z obiektu albo z własnej inicjatywy.

2. Minister zasięga opinii właściciela obiektu, w przypadku wniosku złożonego przez organizatora instytucji kultury korzystającej z obiektu albo w przypadku podjęcia własnej inicjatywy w zakresie wpisania obiektu do wykazu.

3. Wniosek o wpis obiektu do wykazu zawiera następujące dane:

1) nazwę obiektu, o ile obiekt posiada nazwę, z oznaczeniem rodzaju obiektu zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255);

2) informację o wpisie obiektu do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków;

3) datę powstania obiektu;

4) miejsce położenia obiektu (adres);

5) określenie pierwotnego celu przeznaczenia obiektu oraz aktualnego sposobu jego wykorzystania;

6) nazwę właściciela obiektu;

7) nazwę podmiotu korzystającego z obiektu;

8) nazwę organizatora instytucji kultury.

4. Do wniosku o wpis obiektu do wykazu dołącza się dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 3, w tym odpis księgi wieczystej lub, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający prawa do nieruchomości.

§ 3. 1. Jeżeli wniosek o wpis obiektu do wykazu nie zawiera danych, o których mowa w § 2 ust. 3, lub nie dołączono do niego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4, minister wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, określając termin i zakres tego uzupełnienia.

2. Wniosek o wpis obiektu do wykazu nieuzupełniony we wskazanym terminie i zakresie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 5 kwietnia 2013 r.

WYKAZ OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST, JAKO PODSTAWOWA, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA LUB KTÓRE DLA TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI ZOSTAŁY WYBUDOWANE I NIE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE DO PROWADZENIA WYŁĄCZNIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

 

I. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Składnica muzealna – Bu

ul. Ołbińska 30, 50-233 Wrocław

Współwłasność:

1. Skarb Państwa,

2. Miasto Wrocław

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

2.

Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze – B

ul. Park Zdrojowy 1, 58-560 Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra

Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze

3.

Zamek Bolków – Bu

ul. Zamkowa 1, 59-420 Bolków

Gmina Bolków

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

4.

Wrocławski Teatr Pantomimy

im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu – B

al. Dębowa 16, 53-121 Wrocław

Skarb Państwa

Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu

5.

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej – B

pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska

Gmina Środa Śląska

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej

6.

Muzeum Architektury we Wrocławiu – Bu

ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław

Miasto Wrocław

Muzeum Architektury we Wrocławiu

7.

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie – B

ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie

8.

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze – B

ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze

II. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

1.1.

Europejskie Centrum Pieniądza – B

ul. Mennica 4, 85-112 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

1.2.

Exploseum – zespół budynków wraz z tunelami – B

Obręb 133, działka 2/92 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

2.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku (Pałac Stary i Nowy) – B

ul. Bydgoska 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

Miasto Bydgoszcz

Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy

3.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.1.

Obiekt filii bibliotecznej – B

ul. Czołgistów 5, 85-532 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.2.

Obiekt filii bibliotecznej – B

ul. Nowotoruńska 2, 85-840 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.3.

Obiekt filii bibliotecznej – B

ul. Stanisława Brzęczkowskiego 2, 85-796 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.4.

Gmach główny Wojewódzkiej

i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – B

ul. Stary Rynek 22, 85-105 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.5.

Siedziba Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – B

ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.6.

Gmach główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – B

ul. Stary Rynek 24, 85-105 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.7.

Obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – B

ul. Długa 41, 85-034 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

3.8.

Obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – B

ul. Jana Kazimierza 2, 85-035 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

4.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku – B

ul. Warszawska 11/13, 87-800 Włocławek

Miasto Włocławek

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

5.

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu – B

pl. Teatralny 1, 87-100 Toruń

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

III. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.1.

Budynek Administracyjno-Biurowy – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.2.

Centrum Obsługi Zwiedzających – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.3.

Barak 41 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.4.

Barak 43 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.5.

Barak 44 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.6.

Barak 45 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.7.

Barak 47 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.8.

Barak 52 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.9.

Barak 53 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.10.

Barak 14 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.11.

Barak 15 – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.12.

Krematorium – B

ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.13.

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu – Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku

1.13.1.

Budynek Administracyjno-Ekspozycyjny – B

ul. Ofiar Obozu 4, 22-670 Bełżec

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.13.2.

Upamiętnienie – Bu

ul. Ofiar Obozu 4, 22-670 Bełżec

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.14.

Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze

1.14.1.

Budynek z bali drewnianych – B

Stacja Kolejowa Sobibór 1, 22-200 Sobibór

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

1.14.2.

Pomnik pamięci ofiar obozu – Bu

Stacja Kolejowa Sobibór 1, 22-200 Sobibór

Skarb Państwa

Państwowe Muzeum na Majdanku

2.

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

2.1.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – brama z szyją bramną – B

ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

2.2.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – wieża wjazdowa – B

ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

2.3.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – kaplica – B

ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

3.

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

3.1.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – oficyna północno-wschodnia – B

ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

3.2.

Zespół zamkowy Radziwiłłów -

oficyna zachodnia -

skrzydło zachodnie pałacu z wieżą – B

ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

4.

Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

4.1.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – wieża obok kaplicy – B

ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

4.2.

Zespół zamkowy Radziwiłłów – kordegarda z bramą wjazdową i ogrodzeniem – B

ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska

Miasto Biała Podlaska

Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

5.

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

5.1.

Zagroda Sitarska – zespół budynków – B

ul. Nadstawna 34, 23-400 Biłgoraj

Powiat Biłgorajski

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

5.2.

Spichlerz młyński – Bu

ul. Czerwonego Krzyża 29, 23-400 Biłgoraj

Miasto Biłgoraj

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju

6.

Budynek dawnej cerkwi – B

ul. Świętego Mikołaja 4, 22-100 Chełm

Miasto Chełm

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

7.

Dwór Du Chateau – B

ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów

Powiat Hrubieszowski

1. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,

2. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie

8.

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

8.1.

Wielka synagoga – B

ul. Czerwonego Krzyża 5a, 22-200 Włodawa

Skarb Państwa

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

8.2.

Stary dom studiów i nauki – B

ul. Czerwonego Krzyża 5, 22-200 Włodawa

Skarb Państwa

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

8.3.

Nowy dom studiów i nauki – B

ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa

Skarb Państwa

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie

9.

Budynek teatru i filharmonii – B

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin

Województwo Lubelskie

1. Teatr Muzyczny w Lublinie,

2. Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

10.

Muzeum Lubelskie w Lublinie

10.1.

Budynek dawnej synagogi w Łęcznej – B

ul. Bożnicza 17, 21-010 Łęczna

Skarb Państwa

Muzeum Lubelskie w Lublinie

10.2.

Budynek dawnego dworku w Lubartowie – B

ul. Tadeusza Kościuszki 28, 21-100 Lubartów

Województwo Lubelskie

Muzeum Lubelskie w Lublinie

11.

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.1.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Ormiańska 24, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.2.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Ormiańska 26, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.3.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Ormiańska 28, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.4.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Ormiańska 30, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.5.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Icchaka Lejba Pereca 29, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.6.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Icchaka Lejba Pereca 31, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.7.

Budynek dawnej kamienicy – B

ul. Icchaka Lejba Pereca 33, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

11.8.

Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” -

Oddział Muzeum Zamojskiego w Zamościu – B

ul. Zamkowa 2, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu

12.

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska w Zamościu – B

ul. Stanisława Staszica 27, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska w Zamościu

13.

Orkiestra Symfoniczna

im. Karola Namysłowskiego w Zamościu – Bu

ul. Partyzantów 2, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Orkiestra Symfoniczna

im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

14.

Książnica Zamojska

im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

– B

ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Książnica Zamojska

im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

w Zamościu

15.

Zamojski Dom Kultury w Zamościu – B

ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość

Miasto Zamość

Zamojski Dom Kultury w Zamościu

16.

Muzeum Regionalne w Łukowie – B

ul. Józefa Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków

Powiat Łukowski

Muzeum Regionalne w Łukowie

17.

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – B

Wola Okrzejska 105, 21-480 Okrzeja

Powiat Łukowski

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

18.

Pałac Tarłów – B

ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin

Województwo Lubelskie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

IV. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

1.1.

Budynek Starostwa – O

ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz

Powiat Międzyrzecki

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

1.2.

Oficyna w zespole zamkowym – O

ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz

Powiat Międzyrzecki

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

1.3.

Dawna karczma – O

ul. Zachodnia 2, 66-300 Międzyrzecz

Powiat Międzyrzecki

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

1.4.

Ruiny zamku – O

ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz

Powiat Międzyrzecki

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

1.5.

Brama zamkowa – O

ul. Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz

Powiat Międzyrzecki

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

2.

Pałac renesansowy – B

ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

Powiat Zielonogórski

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy

3.

Dwór – B

Drzonów 54, 66-008 Świdnica

Powiat Zielonogórski

Lubuskie Muzeum Wojskowe

4. (uchylony)4)

 

 

 

 

V. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Zamek królewski – B

pl. Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

2.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

2.1.

Dawna synagoga duża – B

ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika

w Piotrkowie Trybunalskim

2.2.

Dawna synagoga mała – B

ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika

w Piotrkowie Trybunalskim

3.

Dom kultury – B

al. 3-go Maja 12, 97-300 Piotrków Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

4.

Budynek – B

ul. Władysława Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Miasto Skierniewice

Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach

5.

Muzeum Miasta Zgierza – B

ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 21, 95-100 Zgierz

Miasto Zgierz

Muzeum Miasta Zgierza

6.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu – B

ul. Łódzka 5, 95-100 Zgierz

Miasto Zgierz

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu

7.

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu – B

ul. Romualda Mielczarskiego 1, 95-100 Zgierz

Miasto Zgierz

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu

8.

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli – B

ul. Łaska 12, 98-220 Zduńska Wola

Miasto Zduńska Wola

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli

9.

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola – B

ul. Stefana Prawdzic Złotnickiego 7, 98-220 Zduńska Wola

Miasto Zduńska Wola

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

10.

Wieluński Dom Kultury – B

ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń

Gmina Wieluń

Wieluński Dom Kultury

11.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

11.1.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej – B

ul. Gabriela Narutowicza 13, 98-300 Wieluń

Gmina Wieluń

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

11.2.

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie – B

98-345 Mokrsko

Gmina Wieluń

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

12.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu – B

ul. Gabriela Narutowicza 4, 98-300 Wieluń

Gmina Wieluń

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu

13.

Budynek – B

ul. Rynek 8-9, 98-400 Wieruszów

Gmina Wieruszów

Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie

14.

Muzeum Ziemi Rawskiej

14.1.

Zamek książąt mazowieckich – B

ul. Zamkowa 3, 96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka

Muzeum Ziemi Rawskiej

14.2.

Muzeum Ziemi Rawskiej – B

ul. Łowicka 26, 96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka

Muzeum Ziemi Rawskiej

15.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej – B

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej

16.

Miejski Dom Kultury

im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie – B

ul. Edmunda Faustyna Biernackiego 4, 26-300 Opoczno

Gmina Opoczno

Miejski Dom Kultury

im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

17.

Zamek – B

pl. Zamkowy 1, 26-300 Opoczno

Gmina Opoczno

Muzeum Regionalne w Opocznie

18.

Dom „Esterki” – B

pl. Tadeusza Kościuszki 15, 26-300 Opoczno

Gmina Opoczno

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie

19.

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie – B

ul. Gabriela Narutowicza 26a, 98-355 Działoszyn

Miasto Działoszyn

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie

20.

Zespół zamkowy – Bu

ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca

Miasto Łęczyca

Muzeum w Łęczycy

21.

Dom Kultury w Łęczycy – B

al. Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca

Miasto Łęczyca

Dom Kultury w Łęczycy

22.

Budynek domu kultury – B

ul. Kielecka 9, 97-570 Przedbórz

Gmina Przedbórz

Muzeum Ludowe w Przedborzu

23.

Budynek domu kultury – B

ul. Rynek 152, 97-570 Przedbórz

Gmina Przedbórz

Miejski Dom Kultury w Przedborzu

24.

Dwór kapituły krakowskiej (Zamek) – B

ul. Stary Rynek 1, 95-200 Pabianice

Miasto Pabianice

Muzeum Miasta Pabianic

25.

Miejski Ośrodek Kultury

im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach – B

ul. Tadeusza Kościuszki 14, 95-200 Pabianice

Miasto Pabianice

Miejski Ośrodek Kultury

im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

26.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Jana Lorentowicza w Pabianicach – B

ul. Świętego Jana 10, 95-200 Pabianice

Miasto Pabianice

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Jana Lorentowicza w Pabianicach

27.

Pałac w Poddębicach – B

ul. Adama Mickiewicza 9, 99-200 Poddębice

Gmina Poddębice

Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach

28.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach – B

ul. Łódzka 31, 99-200 Poddębice

Gmina Poddębice

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach

29.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach – B

ul. 11 Listopada 33, 95-040 Koluszki

Gmina Koluszki

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach

30.

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach – B

ul. 3-go Maja 2, 95-040 Koluszki

Gmina Koluszki

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

31.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu

31.1.

Budynek Muzeum Okręgowego w Sieradzu – B

ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe w Sieradzu

31.2.

Budynek Muzeum Okręgowego w Sieradzu – B

ul. Rynek 1, 98-200 Sieradz

Powiat Sieradzki

Muzeum Okręgowe w Sieradzu

32.

Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu – B

ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4, 98-200 Sieradz

Powiat Sieradzki

Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu

33.

Łaski Dom Kultury w Łasku – B

ul. Gabriela Narutowicza 11, 98-100 Łask

Gmina Łask

Łaski Dom Kultury w Łasku

34.

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego – B

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 11/15,

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Miasto Tomaszów Mazowiecki

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego

35.

Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim – B

ul. Browarna 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Miasto Tomaszów Mazowiecki

Miejski Ośrodek Kultury

w Tomaszowie Mazowieckim

36.

Zespół pałacowo-parkowy – B

ul. Rodziny Hellwigów 11, 97-400 Bełchatów

Miasto Bełchatów

Muzeum Regionalne w Bełchatowie

37.

Budynek – B

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów

Miasto Bełchatów

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie

38.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

38.1.

Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Stefana Żeromskiego w Kutnie – B

ul. Wojska Polskiego 5, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

38.2.

Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Stefana Żeromskiego w Kutnie – B

ul. Władysława Jagiełły 6, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

38.3.

Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Stefana Żeromskiego w Kutnie – B

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 10, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

38.4.

Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Stefana Żeromskiego w Kutnie – B

ul. Wilcza 2a, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

39.

Muzeum Regionalne w Kutnie

39.1.

Muzeum Regionalne w Kutnie – B

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Muzeum Regionalne w Kutnie

39.2.

Muzeum Bitwy nad Bzurą – B

al. Walentyny i Feliksa Mniewskich, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Muzeum Regionalne w Kutnie

40.

Kutnowski Dom Kultury w Kutnie – B

ul. Stanisława Żółkiewskiego 2, 99-300 Kutno

Miasto Kutno

Kutnowski Dom Kultury w Kutnie

41.

Muzeum – Zamek w Oporowie

41.1.

Gotycki zamek – B

Oporów 34a, 99-322 Oporów

Powiat Kutnowski

Muzeum – Zamek w Oporowie

41.2.

Domek neogotycki – B

Oporów 34c, 99-322 Oporów

Powiat Kutnowski

Muzeum – Zamek w Oporowie

41.3.

Domek szwajcarski – B

Oporów 34b, 99-322 Oporów

Powiat Kutnowski

Muzeum – Zamek w Oporowie

42.

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.1.

Budynek wystawienniczy A – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.2.

Budynek B – B

ul. Gdańska 43, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.3.

Budynek administracyjny C – B

ul. Gdańska 43, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.4.

Budynek administracyjno-magazynowy D – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.5.

Budynek komisji zakupów E – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.6.

Budynek dyrekcji F – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 36, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.7.

Budynek administracyjno-warsztatowy H – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 43, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.8.

Budynek administracyjno-gospodarczy J – B

ul. Gdańska 45, 90-729 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.9.

Budynek magazynowy G – B

ul. Pułkownika Doktora Stanisława Więckowskiego 43, 90-734 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi

42.10.

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.1.

Pałac – muzeum wnętrz – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.2.

Oranżeria – ogród zimowy – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.3.

Budynek ekspozycji muzealnych Wozownia – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.4.

Kordegarda budynek nr 6 – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.5.

Kordegarda budynek nr 6a – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.6.

Sala konferencyjna sala balowa – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.7.

Budynek ekspozycji muzealnych Szwajcarka – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.8.

Budynek gospodarczy nr 4 i 4a – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

42.10.9.

Zadaszenie membranowe – B

ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź

Skarb Państwa

Muzeum Sztuki w Łodzi – Pałac Herbsta

43.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

43.1.

Budynek A – B

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź

Skarb Państwa

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

43.2.

Budynek B – B

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź

Skarb Państwa

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

43.3.

Budynek C – B

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź

Skarb Państwa

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

44.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

44.1.

Budynek A – B

pl. Wolności 14, 91-415 Łódź

Województwo Łódzkie

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

44.2.

Budynek B – B

pl. Wolności 14, 91-415 Łódź

Województwo Łódzkie

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

44.3.

Budynek C – B

pl. Wolności 14, 91-415 Łódź

Województwo Łódzkie

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

45.

Muzeum Regionalne w Brzezinach

45.1.

Budynek pałacowy – B

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny

Miasto Brzeziny

Muzeum Regionalne w Brzezinach

45.2.

Oficyna – B

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny

Miasto Brzeziny

Muzeum Regionalne w Brzezinach

46.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Juliana Tuwima w Brzezinach – B

ul. Świętej Anny 36, 95-060 Brzeziny

Miasto Brzeziny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach

47.

Budynek – B

99-200 Bronów

Województwo Łódzkie

Muzeum Oświatowe

im. Marii Konopnickiej w Bronowie

48.

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie – B

ul. Jana Pawła II 1, 95-082 Ksawerów

Gmina Ksawerów

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

VI. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie – B

ul. Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

Miasto Kraków

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

2.

Dom Władysława Orkana „Orkanówka” – B

Poręba Wielka 109, 34-735 Niedźwiedź

Gmina Niedźwiedź

Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu

3.

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – B

Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice

Gmina Wierzchosławice

Gminna Biblioteka Publiczna

im. Władysława Stanisława Reymonta

w Wierzchosławicach

4.

Budynek Baletu Opery – B

ul. Świętego Tomasza 37, 31-027 Kraków

Województwo Małopolskie

Opera Krakowska w Krakowie

5.

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

5.1.

Duża Scena – B

ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

Województwo Małopolskie

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

5.2.

Kawiarnia Teatru – Scena Atanazego Bazakbala – B

ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

Województwo Małopolskie

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

6.

Galeria Sztuki „Jatki” – B

ul. Tadeusza Kościuszki 4, 34-400 Nowy Targ

Współwłasność:

1. Województwo Małopolskie,

2. Miasto Nowy Targ

Małopolskie Centrum Kultury Sokół

7.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

7.1.

Ratusz – B

ul. Rynek 1, 33-100 Tarnów

Województwo Małopolskie

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

7.2.

Kamienica – B

ul. Rynek 3, 33-100 Tarnów

Województwo Małopolskie

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

8.

Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy – B

ul. Łemkowska 27, 34-460 Szczawnica

Województwo Małopolskie

Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szczawnicy

VII. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Teatr Narodowy w Warszawie

1.1.

Teatr Narodowy w Warszawie – B

pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa

Skarb Państwa

Teatr Narodowy w Warszawie

1.2.

Scena przy Wierzbowej

im. Jerzego Grzegorzewskiego – B

ul. Wierzbowa 3, 00-094 Warszawa

Skarb Państwa

Teatr Narodowy w Warszawie

2.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.1.

Pałac i zamek – Bu

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.2.

Dwór Modrzewiowy – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.3.

Piwnica dworska – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.4.

Kuźnia dworska – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.5.

Willa Szwajcarska – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.6.

Nowy Dom Sztuki – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.7.

Portiernia – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.8.

Budynek gospodarczy – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

2.9.

Oczyszczalnia ścieków – B

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice

Skarb Państwa

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

3.

Kamienice na rynku Starego Miasta 28-42 – B

ul. Rynek Starego Miasta 28/42, 00-272 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

4.

Muzeum Karykatury

im. Eryka Lipińskiego w Warszawie – B

ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Muzeum Karykatury

im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

5.

Teatr Powszechny

im. Zygmunta Hübnera w Warszawie – B

ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Teatr Powszechny

im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

6.

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie – B

ul. Rynek Starego Miasta 28/42, 00-272 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie

7.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Józefa i Andrzeja Załuskich w Radomiu – B

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 26-600 Radom

Miasto Radom

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Józefa i Andrzeja Załuskich w Radomiu

8.

Ośrodek Kultury i Sztuki

„Resursa Obywatelska” w Radomiu – B

ul. Jacka Malczewskiego 16, 26-600 Radom

Miasto Radom

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

9.

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach – B

ul. Józefa Piłsudskiego 5, 08-110 Siedlce

Miasto Siedlce

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

10.

Galeria Ostrołęka – B

pl. Generała Józefa Bema 14, 07-410 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka

Ostrołęckie Centrum Kultury

11.

Budynek – B

ul. I Armii Wojska Polskiego 40, 07-410 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka

Ostrołęckie Centrum Kultury

12.

Ostrołęckie Centrum Kultury – B

ul. Inwalidów Wojennych 23, 07-410 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka

Ostrołęckie Centrum Kultury

13.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce – B

ul. Bartosza Głowackiego 42, 07-410 Ostrołęka

Miasto Ostrołęka

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

14.

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

14.1.

Rogatka warszawska lewa – O

al. Jana Kilińskiego 8a, 09-400 Płock

Skarb Państwa

Książnica Płocka

im. Władysława Broniewskiego

14.2.

Budynek komunalny – B

ul. Tadeusza Kościuszki 3c, 09-400 Płock

Miasto Płock

Książnica Płocka

im. Władysława Broniewskiego

15.

Dawny Szpital św. Ducha – B

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

Województwo Mazowieckie

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

16.

Dom Gąski i Esterki – Muzeum Sztuki

Współczesnej – Oddział Muzeum

im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – B

ul. Rynek 4/5, 26-600 Radom

Województwo Mazowieckie

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

17.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

17.1.

2 kamienice – B

ul. Rynek Starego Miasta 18/20, 00-272 Warszawa

Skarb Państwa

Muzeum Literatury

im. Adama Mickiewicza w Warszawie

17.2.

4 kamienice – B

ul. Brzozowa 17/23, 00-258 Warszawa

Skarb Państwa

Muzeum Literatury

im. Adama Mickiewicza w Warszawie

17.3

Willa z ogrodem -

Muzeum Władysława Broniewskiego – B

ul. Jarosława Dąbrowskiego 51, 00-561 Warszawa

Skarb Państwa

Muzeum Literatury

im. Adama Mickiewicza w Warszawie

17.4.

Muzeum Andrzeja Struga – B

al. Niepodległości 210/10, 00-608 Warszawa

Skarb Państwa

Muzeum Literatury

im. Adama Mickiewicza w Warszawie

18.

Muzeum Regionalne w Siedlcach

18.1.

Budynek muzealny – B

Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki (adres do korespondencji: Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, 08-330 Kosów Lacki)

Województwo Mazowieckie

Muzeum Regionalne w Siedlcach

18.2.

Tereny byłych hitlerowskich obozów w Treblince – Bu

Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki (adres do korespondencji: Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, 08-330 Kosów Lacki)

Województwo Mazowieckie

Muzeum Regionalne w Siedlcach

18.3.

Dwór – B

Zespół Dworkowo-Pałacowy w Dąbrowie, gm. Przesmyki (adres do korespondencji: ul. Józefa Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce)

Województwo Mazowieckie

Muzeum Regionalne w Siedlcach

18.4.

Oficyna – B

Zespół Dworkowo-Pałacowy w Dąbrowie, gm. Przesmyki (adres do korespondencji: ul. Józefa Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce)

Województwo Mazowieckie

Muzeum Regionalne w Siedlcach

19.

Budynek Teatru Dramatycznego – B

ul. Nowy Rynek 11, 18-516 Płock

Województwo Mazowieckie

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

20.

Muzeum Mazowieckie w Płocku

20.1.

Spichlerz – B

ul. Kazimierza Wielkiego 11b, 09-402 Płock

Województwo Mazowieckie

Muzeum Mazowieckie w Płocku

20.2.

Kamienica secesyjna – B

ul. Tumska 8, 09-402 Płock

Współwłasność:

1. Województwo Mazowieckie,

2. Gmina Płock

Muzeum Mazowieckie w Płocku

20.3.

X Wieków Płocka – B

ul. Tumska 8, 09-402 Płock

Współwłasność:

1. Województwo Mazowieckie,

2. Gmina Płock

Muzeum Mazowieckie w Płocku

21.

Zamek – B

ul. Józefa Longina Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

Gmina Szydłowiec

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

22.

Zespół zabytkowy zamku książąt mazowieckich w Liwie – B

ul. Stefana Batorego 2, 07-100 Liw, poczta Węgrów

Województwo Mazowieckie

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

23.

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

23.1.

Pomnik-mauzoleum poległych pod Ostrołęką 26 maja 1831 r. – B

ul. Warszawska 2a, 07-410 Ostrołęka

Województwo Mazowieckie

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

23.2.

Fort ziemny – Bu

ul. Warszawska 2a, 07-410 Ostrołęka

Województwo Mazowieckie

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

24.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce – B

ul. Kazimierza Pułaskiego 24, 05-660 Warka

Powiat Grójecki

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

25.

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku – B

ul. Gołębia 1, 05-807 Podkowa Leśna

Powiat Grodziski

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

26.

Dwór (zespół dworkowo-parkowy) – B

Chlewiska, 08-130 Kotuń

Powiat Siedlecki

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”

27.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

27.1.

Pałac Ostrogskich -

Muzeum Fryderyka Chopina – B

ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa

Skarb Państwa

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

27.2.

Zespół dworsko-parkowy w Brochowie – B

05-089 Brochów, Zespół Dworsko-Parkowy

Skarb Państwa

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

VIII. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – B

ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

Województwo Opolskie

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

2.

Muzeum w Nysie – B

ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa

Powiat Nyski

Muzeum w Nysie

IX. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Zamek kazimierzowski – Bu

al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl

Miasto Przemyśl

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

2.

Budynek – B

ul. Stanisława Konarskiego 5, 37-700 Przemyśl

Miasto Przemyśl

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

3.

Budynek (zespół budynków) – B

ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl

Miasto Przemyśl

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego

4.

Zamek Królewski w Sanoku – B

ul. Zamkowa 2, 38-500 Sanok

Powiat Sanocki

Muzeum Historyczne w Sanoku

5.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

5.1.

Dom kultury – B

ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

5.2.

ArtKino – B

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

6.

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

6.1.

Wydzielony lokal użytkowy – B

ul. Księdza Stanisława Decowskiego 42, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

6.2.

Wydzielony lokal użytkowy – B

ul. Grunwaldzka 2, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

6.3.

Wydzielony lokal użytkowy – B

ul. Mikołaja Kopernika 17, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

6.4.

Wydzielony lokal użytkowy – B

ul. Krakowska 124, 38-400 Krosno

Gmina Krosno

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

7.

Kamienica Orsettich – B

ul. Rynek 4, 37-500 Jarosław

Skarb Państwa

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

8.

Budynek – B

ul. Szeroka 13, 39-400 Tarnobrzeg

Miasto Tarnobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

9.

Dom „Towarzystwa Kasynowego” – B

ul. Juliusza Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg

Miasto Tarnobrzeg

Tarnobrzeski Dom Kultury

10.

Rzeszowski Dom Kultury – B

ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów

Miasto Rzeszów

Rzeszowski Dom Kultury

X. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Budynek Galerii Arsenał w Białymstoku – B

ul. Adama Mickiewicza 2, 15-222 Białystok

Gmina Białystok

Galeria Arsenał w Białymstoku

2.

Budynek Muzeum Wojska w Białymstoku – B

ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok

Miasto Białystok

Muzeum Wojska w Białymstoku

3.

Budynek Białostockiego Ośrodka Kultury – B

ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok

Miasto Białystok

Białostocki Ośrodek Kultury

4.

Budynek biurowo-administracyjny – dawna synagoga Cytronów – B

ul. Ludwika Waryńskiego 24a, 15-461 Białystok

Skarb Państwa

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

5.

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

5.1.

Budynek Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży – B

ul. Dworna 22c, 18-400 Łomża

Miasto Łomża

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

5.2.

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – B

ul. Zamkowa 25, 18-414 Nowogród

Miasto Łomża

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

6.

Remiza strażacka – B

pl. Niepodległości 14, 18-414 Łomża

Miasto Łomża

Teatr Lalki i Aktora w Łomży

7.

Ratusz – Muzeum w Bielsku Podlaskim – Bu

ul. Adama Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski

Miasto Bielsk Podlaski

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

8.

Budynek – B

ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

Województwo Podlaskie

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

9.

Teatr Wierszalin w Supraślu – B

ul. Kościelna 4, 16-030 Supraśl

Gmina Supraśl

Teatr Wierszalin w Supraślu

XI. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

1.1.

Zielona Brama – B

ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk

Województwo Pomorskie

Muzeum Narodowe w Gdańsku

1.2.

Gdańska Galeria Fotografii – B

ul. Grobla I 3/5, 80-384 Gdańsk

Miasto Gdańsk

Muzeum Narodowe w Gdańsku

2.

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

2.1.

Muzeum Wisły w Tczewie – B

ul. 30-go Stycznia 4, 83-110 Tczew

Miasto Tczew

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

2.2.

Muzeum Zalewu Wiślanego – B

ul. Rybacka 64, 82-110 Kąty Rybackie

Gmina Sztutowo

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

3.

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.1.

Budynek administracyjny – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.2.

Wartownia – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.3.

Barak administracyjny – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.4.

Barak kantyna – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.5.

Barak – blok kobiecy – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

3.6.

Barak nr 8 i 8a – B

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo

Skarb Państwa

Muzeum Stutthof w Sztutowie

4.

Ośrodek Teatralny „Rondo” – B

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 5, 76-200 Słupsk

Miasto Słupsk

Słupski Ośrodek Kultury

5.

Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku – B

ul. Ludwika Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk

Miasto Słupsk

Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku

6.

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

6.1.

Zamek Krzyżacki – B

ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów

Gmina Bytów

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

6.2.

Wieża kościoła pw. św. Katarzyny – B

ul. Starokościelna 2, 77-100 Bytów

Gmina Bytów

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

6.3.

Muzeum Szkoły – B

Płotowo 18, 77-131 Rekowo

Gmina Bytów

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

7.

Biblioteka – B

ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork

Miasto Lębork

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku

8.

Muzeum w Lęborku

8.1.

Muzeum – B

ul. Młynarska 14-15, 84-300 Lębork

Miasto Lębork

Muzeum w Lęborku

8.2.

Baszta nr 24 – B

ul. Hieronima Derdowskiego, 84-300 Lębork

Miasto Lębork

Muzeum w Lęborku

8.3.

Baszta nr 27 – B

ul. Basztowa, 84-300 Lębork

Miasto Lębork

Muzeum w Lęborku

9.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku – B

ul. Marynarki Polskiej 7, 76-270 Ustka

Miasto Ustka

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

10.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku – B

ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk

Miasto Słupsk

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

XII. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Teatr Dzieci Zagłębia

im. Jana Dormana w Będzinie – B

ul. Teatralna 4, 42-500 Będzin

Gmina Będzin

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

2.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

2.1.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej – B

ul. Juliusza Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

2.2.

Zbiory specjalne – B

ul. Podcienie 9, 43-300 Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

3.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

3.1.

Dawny pałac Larischa – B

ul. Tadeusza Regera 6, 43-400 Cieszyn

Powiat Cieszyński

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

3.2.

Dawna kamienica miejska – Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie – B

ul. Fabryczna 5, 43-430 Skoczów

Powiat Cieszyński

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

3.3.

Budynek dawnej karczmy – Muzeum im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle – B

ul. Pawła Stellera 1, 43-460 Wisła

Powiat Cieszyński

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

4.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – B

ul. Parkowa 1, 41-503 Chorzów

Województwo Śląskie

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

5.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie – B

ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna

Województwo Śląskie

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

6.

Budynek Malarni – B

ul. Stanisława Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom

Województwo Śląskie

Opera Śląska w Bytomiu

7.

Książnica Cieszyńska – B

ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

Gmina Cieszyn

Książnica Cieszyńska

8.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

8.1.

Filia biblioteczna nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (budynek użytkowy) – B

ul. Piastów 20, 40-868 Katowice

Miasto Katowice

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

8.2.

Filia biblioteczna nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (budynek użytkowy) – B

ul. Wincentego Wajdy 21, 40-175 Katowice

Miasto Katowice

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

8.3.

Filia biblioteczna nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (budynek użytkowy) – B

ul. Jakuba Grzyśki 19a, 40-560 Katowice

Miasto Katowice

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

XIII. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Kieleckie Centrum Kultury – B

pl. Stanisława Moniuszki 2b, 25-334 Kielce

Miasto Kielce

Kieleckie Centrum Kultury

2.

Budynek – B

ul. Leśna 7, 25-509 Kielce

Miasto Kielce

Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach

3.

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie – B

pl. Tadeusza Kościuszki 7-8, 28-300 Jędrzejów

Powiat Jędrzejowski

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

4.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

4.1.

Zamek królewski – Bu

ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

4.2.

Ratusz – Bu

ul. Rynek 1, 27-600 Sandomierz

Miasto Sandomierz

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

5.

Kamienica – B

ul. Rynek 11, 27-600 Sandomierz

Miasto Sandomierz

Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu

XIV. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Amfiteatr im. Czesława Niemena – Bu

ul. Zamkowa, 10-538 Olsztyn

Miasto Olsztyn

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

2.

Kamienica – B

ul. Świętego Ducha 25, 82-300 Elbląg

Miasto Elbląg

1. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

2. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu

3.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

 

 

 

3.1.

Zespół Poszpitalny Świętego Ducha – B

ul. Stara 2, 14-530 Frombork, działka nr 161 obręb 4

Skarb Państwa

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

3.2.

Budynek administracyjny obserwatorium na Górze Żurawiej – B

Ronin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb Krzyżewo

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

3.3.

Wieża obserwacyjna z kopułą – B

Ronin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb Krzyżewo

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

3.4.

Pawilon obserwacyjny mieszczący teleskop Kordylewskiego – O

Ronin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb Krzyżewo

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

3.5.

Pawilon obserwacyjny – O

Ronin gm. Frombork, działka nr 151 i 153/5 obręb Krzyżewo

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

4.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

 

 

 

4.1.

Muzeum w Mrągowie – B

ul. Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo

Miasto Mrągowo

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

4.2.

Galeria „Zamek” w Reszlu – B

ul. Podzamcze 3, 11-400 Reszel

Skarb Państwa

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

XV. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

 

 

 

1.1.

Muzeum Historii Miasta Poznania – Ratusz – B

ul. Stary Rynek 1, 61-772 Poznań

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.2.

Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

 

 

 

1.2.1.

Pałac – B

Śmiełów 1, 63-210 Żerków

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.2.2.

Domek ogrodnika – B

Śmiełów 1, 63-210 Żerków

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.3.

Zamek w Gołuchowie – B

ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.

Pałac w Rogalinie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

 

 

 

1.4.1.

Pałac – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.2.

Budynek socjalno-gospodarczy H – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.3.

Pomieszczenie na skarpie K – Bu

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.4.

Czworak mieszkalny B – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.5.

Stajnia C – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.6.

Galeria obrazów – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.7.

Ujeżdżalnia – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.8.

Powozownia – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.4.9.

Czworak A – B

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Skarb Państwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu

2.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 

 

 

2.1.

Ruiny budowli – palatium i kościół na Ostrowie Lednickim – Bu

Dziekanowice 36, 62-261 Lednogóra, gm. Łubowo

Skarb Państwa

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

2.2.

Stodoła – B

Dziekanowice 36, 62-261 Lednogóra, gm. Łubowo

Skarb Państwa

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

2.3.

Chata w Jerzykowie – B

Okrężna 42a, 62-007 Jerzykowo, gm. Pobiedziska

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

3.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

 

 

 

3.1.

Dawna wozownia – B

ul. Kwiatkowska 6c, 63-410 Lewków

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

3.2.

Oficyna wschodnia – B

ul. Kwiatkowska 6c, 63-410 Lewków

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

3.3.

Budynek w kompleksie administracyjno-biurowym – Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu – B

ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

Współwłasność:

1. Skarb Państwa,

2. Województwo Wielkopolskie,

3. Powiat Kaliski

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

4.

Muzeum Okręgowe w Koninie

 

 

 

4.1.

Zamek – Bu

ul. Muzealna 6, 62-505 Konin

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.2.

Dwór – B

ul. Muzealna 6, 62-505 Konin

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.3.

Obora – B

ul. Muzealna 6, 62-505 Konin

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.4.

Budynki podworskie I i II – B

ul. Muzealna 6, 62-505 Konin

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.5.

Skansen etnograficzny (dwa wiatraki, chałupa, stodoła) – B

ul. Muzealna 6, 62-505 Konin

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.6.

Grodzisko stożkowate Kownaty – Mrówki – Bu

Mrówki, 62-550 Wilczyn

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.7.

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem – Oddział Muzeum Okręgowego w Koninie

 

 

 

4.7.1.

Pawilon muzealny – B

Las Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 Dąbie

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.7.2.

Cmentarz – Bu

Las Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 Dąbie

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.7.3.

Obóz zagłady – Lasy Rzuchowskie – Bu

Las Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 Dąbie

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe w Koninie

4.7.4.

Zespół dworsko-parkowy – obóz zagłady – Lasy Rzuchowskie – B

Las Rzuchowski, 62-660 Dąbie/Chełmno 59A, 62-600 Dąbie

Skarb Państwa

Muzeum Okręgowe w Koninie

5.

Budynek Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie – B

ul. Gabriela Narutowicza 69, 64-100 Leszno

Województwo Wielkopolskie

Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie

6.

Muzeum Stanisława Staszica w Pile – B

ul. Browarna 18, 64-920 Piła

Gmina Piła

Muzeum Stanisława Staszica w Pile

7.

Budynek Muzeum – B

ul. Profesora Józefa Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno

Województwo Wielkopolskie

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

8.

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – B

ul. Adama Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno

Województwo Wielkopolskie

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

XVI. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Lp.

Nazwa obiektu (o ile obiekt posiada nazwę) z oznaczeniem rodzaju obiektu1)

Miejsce położenia obiektu (adres)

Właściciel obiektu

Nazwa podmiotu korzystającego z obiektu

1.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie – B

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Województwo Zachodniopomorskie

1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,

2. Opera na Zamku w Szczecinie

2.

Koszalińska Biblioteka Publiczna – B

ul. Andrzeja Struga 5, 75-704 Koszalin

Miasto Koszalin

Koszalińska Biblioteka Publiczna

 

 

1) Oprócz nazwy własnej obiektu należy określić jego rodzaj, używając następujących oznaczeń:

B – budynek,

Bu – budowla,

O – obiekt małej architektury.


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 kwietnia 2013 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. poz. 185, z 2006 r. poz. 652 oraz z 2010 r. poz. 261 i 1241), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1230).

4) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz. U. poz. 368), które weszło w życie z dniem 2 kwietnia 2016 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »