| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 177 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres, warunki i tryb przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

2) terminy przeprowadzania badań i testów, w przypadku gdy badania lub testy mają charakter okresowy;

3) jednostki właściwe do przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego.

§ 2. [Wniosek o zarządzenie badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego]

1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w rozumieniu art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”, na wniosek:

1) kierownika komórki, w której pełni służbę funkcjonariusz wykonujący czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133 ustawy, zwane dalej „czynnościami specjalnymi”, lub funkcjonariusz przewidziany do wykonywania tych czynności – w odniesieniu do tych funkcjonariuszy,

2) kierownika komórki właściwej w sprawach kadr – w odniesieniu do kierownika komórki, o której mowa w pkt 1

– może zarządzić przeprowadzenie badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego.

2. Wniosek o zarządzenie badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego zawiera:

1) imię, nazwisko i datę urodzenia funkcjonariusza oraz imię jego ojca;

2) stanowisko służbowe i stopień służbowy funkcjonariusza;

3) nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni albo ma pełnić służbę;

4) wskazanie testu sprawności fizycznej lub wnioskowanego badania;

5) uzasadnienie;

6) imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis wnioskodawcy;

7) miejsce na:

a) dokonanie wpisu przez kierownika jednostki organizacyjnej potwierdzającego zarządzenie albo odmowę zarządzenia testu sprawności fizycznej lub wnioskowanego badania,

b) imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 3. [Czas odbywania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego]

Badanie psychofizjologiczne, test sprawności fizycznej lub badanie psychologiczne odbywa się w czasie służby funkcjonariusza.

§ 4. [Termin przeprowadzenia badania psychofizjologicznego, badania psychologicznego lub testu sprawności fizycznej]

1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w terminie uzgodnionym z jednostką właściwą do przeprowadzenia badania psychofizjologicznego, badania psychologicznego lub testu sprawności fizycznej, kieruje funkcjonariusza na badanie psychofizjologiczne, badanie psychologiczne lub na test sprawności fizycznej.

2. Funkcjonariuszowi, który nie przystąpił w ustalonym terminie do badania psychofizjologicznego, badania psychologicznego lub testu sprawności fizycznej:

1) z ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych,

2) z powodu niedyspozycji wynikającej z przebytej choroby

– kierownik jednostki organizacyjnej ustala nowy termin testu lub badania i informuje o nim funkcjonariusza.

Rozdział 2

Badania psychofizjologiczne

§ 5. [Zakres badania psychofizjologicznego]

1. Badanie psychofizjologiczne obejmuje rejestrowanie specyficznych zmian reakcji psychofizjologicznych występujących u funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu, w szczególności z wykorzystaniem poligrafu.

2. Badanie psychofizjologiczne obejmuje dokonanie ustaleń, w przypadku funkcjonariusza:

1) wykonującego czynności specjalne, w zakresie:

a) lojalności funkcjonariusza wobec Służby Celno-Skarbowej,

b) czerpania nieuprawnionych korzyści w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej,

c) występowania zachowań niepożądanych w Służbie Celno-Skarbowej;

2) przewidzianego do wykonywania czynności specjalnych, w zakresie:

a) weryfikacji danych uzyskanych od funkcjonariusza w trakcie ubiegania się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej,

b) ustalenia wiarygodności funkcjonariusza do służby w Służbie Celno-Skarbowej,

c) pozyskania informacji o zachowaniach mogących mieć znaczenie dla oceny, czy osoba przewidziana do służby w Służbie Celno-Skarbowej spełnia wymóg nieposzlakowanej opinii.

§ 6. [Wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania badania psychofizjologicznego]

Badanie psychofizjologiczne przeprowadza się indywidualnie w pomieszczeniach zapewniających prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg badania, w szczególności pozwalających na zminimalizowanie możliwości wystąpienia zakłóceń przebiegu badania bodźcami zewnętrznymi wpływającymi na reakcje psychofizjologiczne funkcjonariusza poddanego badaniu.

§ 7. [Badanie psychofizjologiczne z wykorzystaniem poligrafu]

Badanie psychofizjologiczne z wykorzystaniem poligrafu przeprowadza osoba, która:

1) posiada tytuł magistra;

2) ukończyła kurs specjalistyczny i uzyskała stosowny certyfikat autoryzowany lub uznany przez American Polygraph Association (APA) lub kurs z zakresu badań poligraficznych na poziomie co najmniej podstawowym, lub posiada odpowiednie, nabyte w innej drodze umiejętności prawidłowego przeprowadzania badania poligraficznego i interpretacji jego wyników poświadczone przez polskie organizacje z zakresu badań poligraficznych, w tym Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych.

§ 8. [Warunek przeprowadzenia badania psychofizjologicznego]

Warunkiem przeprowadzenia badania psychofizjologicznego jest odbycie rozmowy wstępnej dotyczącej okoliczności mogących mieć znaczenie dla przebiegu i wyników tego badania, w trakcie której osoba przeprowadzająca badanie psychofizjologiczne:

1) informuje funkcjonariusza o zakresie i celu badania, sposobie jego przeprowadzenia, a także skutkach niewyrażenia zgody na badanie;

2) odbiera od funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu pisemne oświadczenie o zgodzie albo niewyrażeniu zgody na badanie psychofizjologiczne;

3) omawia z osobą badaną okoliczności mogące mieć znaczenie dla przebiegu i wyników badania, w szczególności dotyczące stanu zdrowia i samopoczucia osoby badanej w dniu przeprowadzania badania.

§ 9. [Etapy badania psychofizjologicznego]

1. Badanie psychofizjologiczne przebiega w kolejno następujących po sobie etapach polegających na:

1) wypełnieniu przez funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu:

a) kwestionariusza ogólnego dotyczącego danych osobowych funkcjonariusza, a także jego stanu zdrowia i samopoczucia przed badaniem,

b) kwestionariusza szczegółowego przygotowującego do badania;

2) przeprowadzeniu testów;

3) analizie wyników uzyskanych w toku badania;

4) sporządzeniu opinii z badania;

5) zabezpieczeniu dokumentacji z badania.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:

1) datę i miejsce przeprowadzenia badania psychofizjologicznego;

2) określenie celu i podstawy prawnej badania psychofizjologicznego;

3) imię, nazwisko i datę urodzenia funkcjonariusza oraz imię jego ojca;

4) stanowisko służbowe i stopień służbowy funkcjonariusza;

5) omówienie informacji przekazanych przez funkcjonariusza w trakcie badania psychofizjologicznego w kwestionariuszach, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

6) analizę zarejestrowanych zmian reakcji psychofizjologicznych funkcjonariusza poddanego badaniu psychofizjologicznemu;

7) wnioski dotyczące ustaleń, o których mowa w § 5 ust. 2, w zależności od zakresu badania;

8) nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni albo ma pełnić służbę;

9) imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis przeprowadzającego badanie psychofizjologiczne.

§ 10. [Pytania niedozwolone]

W testach nie zadaje się pytań dotyczących wyznania, preferencji seksualnych i przekonań politycznych.

§ 11. [Oświadczenie o rezygnacji z badania psychofizjologicznego]

1. W trakcie badania psychofizjologicznego funkcjonariusz może w formie pisemnej złożyć oświadczenie o rezygnacji z tego badania.

2. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z badania psychofizjologicznego powoduje uzyskanie przez funkcjonariusza negatywnej opinii z badania.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy rezygnacja z badania psychofizjologicznego jest spowodowana nagłym pogorszeniem samopoczucia funkcjonariusza. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Przesłanki powtórzenia badania psychofizjologicznego]

Jeżeli wynik przeprowadzonego badania psychofizjologicznego jest niejednoznaczny i nie ma możliwości sporządzenia na jego podstawie opinii, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4, badanie można powtórzyć jeden raz, na podstawie tego samego wniosku, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia uzyskania tego wyniku.

Rozdział 3

Test sprawności fizycznej

§ 13. [Celowość testu sprawności fizycznej]

1. Test sprawności fizycznej przeprowadza się w celu ustalenia predyspozycji fizycznych funkcjonariusza do wykonywania określonych czynności i zgodnie z opisem przebiegu testu sprawności fizycznej dla funkcjonariusza.

2. Opis przebiegu testu sprawności fizycznej dla funkcjonariusza wykonującego czynności specjalne oraz funkcjonariusza przewidzianego do wykonywania tych czynności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 14. [Termin przeprowadzania testu sprawności fizycznej]

Test sprawności fizycznej przeprowadza się raz w roku w terminach:

1) od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca;

2) od dnia 1 września do dnia 15 października – w przypadku funkcjonariuszy, którzy uzyskali negatywną ocenę końcową w terminie określonym w pkt 1.

§ 15. [Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście sprawności fizycznej]

Nieusprawiedliwiona nieobecność funkcjonariusza na teście sprawności fizycznej, w ustalonym terminie, powoduje uzyskanie negatywnej oceny końcowej.

§ 16. [Grupy wiekowe, w których przeprowadza się test sprawności fizycznej]

1. Test sprawności fizycznej przeprowadza się bez względu na płeć i stanowisko służbowe, w następujących grupach wiekowych:

1) do 30 lat – I grupa;

2) 31–40 lat – II grupa;

3) 41–50 lat – III grupa;

4) od 51 lat – IV grupa.

2. O kwalifikacji do jednej z grup wiekowych, o których mowa w ust. 1, decyduje rok urodzenia, bez uwzględnienia dni i miesięcy.

§ 17. [Wytyczne odnośnie obiektów, na których przeprowadza się test sprawności fizycznej]

Test sprawności fizycznej przeprowadzany jest na obiektach sportowych wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłowy, bezpieczny i zgodny z metodyką przebieg testu.

§ 18. [Komisja]

1. Test sprawności fizycznej przeprowadza trzyosobowa komisja, wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:

1) przedstawiciel komórki realizującej czynności specjalne;

2) przedstawiciel komórki właściwej w sprawach kadr;

3) instruktor posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu ogólnej sprawności fizycznej.

§ 19. [Dokumentacja wyniku testu sprawności fizycznej]

Wynik testu sprawności fizycznej dokumentuje się w indywidualnej karcie oceny sprawności fizycznej funkcjonariusza, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Badania psychologiczne

§ 20. [Zakres i cel przeprowadzania badania psychologicznego]

Badanie psychologiczne przeprowadza się w zakresie i w celu oceny sprawności intelektualnej i psychomotorycznej, dojrzałości emocjonalnej i społecznej, funkcjonowania, w tym sposobu działania i podejmowania decyzji, w sytuacjach stresowych, w związku z wykonywaniem zadań związanych z:

1) użyciem lub wykorzystaniem broni palnej;

2) prowadzeniem czynności analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej;

3) obserwowaniem i rejestrowaniem, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom.

§ 21. [Kwalifikacje osoby przeprowadzającej badanie psychologiczne]

1. Badanie psychologiczne przeprowadza osoba posiadająca tytuł magistra psychologii, przeszkolenie w zakresie metod stosowanych w tym badaniu oraz posiadająca co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie psychologa.

2. Badanie psychologiczne jest przeprowadzane w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg.

§ 22. [Warunek przeprowadzenia badania psychologicznego]

Warunkiem przeprowadzenia badania psychologicznego jest odbycie rozmowy wstępnej. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 23. [Etapy badania psychologicznego]

1. Badanie psychologiczne przebiega w kolejno następujących po sobie etapach polegających na:

1) przeprowadzeniu testów psychologicznych wraz z wywiadem i obserwacją psychologiczną;

2) analizie i interpretacji wyników testów psychologicznych;

3) sporządzeniu opinii z badania psychologicznego.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera:

1) datę i miejsce przeprowadzenia badania psychologicznego;

2) określenie celu i podstawy prawnej badania psychologicznego;

3) imię, nazwisko i datę urodzenia funkcjonariusza oraz imię jego ojca;

4) stanowisko służbowe i stopień służbowy funkcjonariusza;

5) nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni albo ma pełnić służbę;

6) wynik badania psychologicznego;

7) imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis przeprowadzającego badanie psychologiczne.

Rozdział 5

Jednostki właściwe do przeprowadzania badań psychofizjologicznych, testu sprawności fizycznej oraz badań psychologicznych

§ 24. [Podmioty uprawnione do przeprowadzenia badania psychofizjologicznego i badania psychologicznego]

1. Badanie psychofizjologiczne i badanie psychologiczne przeprowadzają:

1) właściwe w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjne w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) izby administracji skarbowej;

3) zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, mogą przeprowadzać:

1) jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, po uzgodnieniu trybu oraz zasad finansowania kosztów;

2) jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, na zasadach odpłatności.

§ 25. [Podmioty uprawnione do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej]

Test sprawności fizycznej przeprowadzają:

1) właściwe w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjne w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) izby administracji skarbowej.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych (Dz. U. poz. 451), które utraciło moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Załącznik 1. [OPIS PRZEBIEGU TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA FUNKCJONARIUSZA WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI SPECJALNE ORAZ FUNKCJONARIUSZA PRZEWIDZIANEGO DO WYKONYWANIA TYCH CZYNNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 10 kwietnia 2017 r. (poz. 805)

Załącznik nr 1

OPIS PRZEBIEGU TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA FUNKCJONARIUSZA WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI SPECJALNE ORAZ FUNKCJONARIUSZA PRZEWIDZIANEGO DO WYKONYWANIA TYCH CZYNNOŚCI

Test sprawności fizycznej polega na przeprowadzeniu badania zdolności motorycznych poprzez wykonanie niżej wymienionych prób sprawnościowych:

1) siła mięśni ramion: uginanie ramion w podporze z leżenia przodem;

2) siła mięśni brzucha: skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund;

3) bieg na dystansie: 600 m – kobiety, 1000 m – mężczyźni;

4) marszobieg na dystansie: 1200 m – kobiety, 2000 m – mężczyźni.

1. Uginanie ramion w podporze z leżenia przodem.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Sala gimnastyczna lub boisko.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Z podporu, leżąc przodem (kobiety z oparciem kolan o podłoże), dłonie na szerokości stawów barkowych, ćwiczący (na sygnał instruktora) ugina ręce w stawach łokciowych i barkowych tak, aby barki znalazły się co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany z linią bioder i kolan), po czym dokonuje wyprostu aż do uzyskania pozycji wyjściowej (pełny wyprost w stawach łokciowych). W trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń.

2. Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Sala gimnastyczna lub boisko.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Próba wykonywana przy pomocy partnera. W leżeniu na materacu na plecach, nogi ugięte w kolanach pod kątem około 90°, stopy równolegle do siebie w odległości około 30 cm, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na głowie. Partner klęka przy stopach leżącego i przyciska je tak, aby całą podeszwą dotykały do materaca. Leżący na sygnał instruktora wykonuje skłon tułowia w przód, dotyka łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia tak, aby umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem, i znowu wykonuje skłon. Podczas wykonywania ćwiczenia nie wolno unosić bioder. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Sprzęt i pomoce:

Materac i stoper.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Liczba poprawnych skłonów wykonanych w czasie 30 sekund.

3. Bieg na dystansie: 600 m – kobiety, 1000 m – mężczyźni.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Próbę najlepiej przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma możliwości korzystania z bieżni, bieg można wykonać na równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości około 1 m od linii startu. Na komendę „na miejsca” przyjmuje pozycję przed linią startową – start wysoki. Na komendę „start” lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna bieg po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans w jak najkrótszym czasie. Próbę wykonuje się jeden raz. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Sprzęt i pomoce:

Stoper i taśma miernicza do wytyczenia trasy.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas z dokładnością do 1 sekundy.

4. Marszobieg na dystansie: 1200 m – kobiety i 2000 m – mężczyźni.

Miejsce wykonania próby sprawnościowej:

Próbę najlepiej przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma możliwości korzystania z bieżni, marszobieg można wykonać na równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości około 1 m od linii startu. Na komendę „na miejsca” przyjmuje pozycję przed linią startową – start wysoki. Na komendę „start” lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna marszobieg po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Sprzęt i pomoce:

Taśma miernicza do wytyczenia trasy.

Kryteria oceny próby sprawnościowej:

Pokonanie dystansu z elementami marszu i biegu.

Tabela norm dla funkcjonariuszy-kobiet:

Lp.

Badana
zdolność
motoryczna

Nazwa próby sprawnościowej

J.m.

Grupa wiekowa

Oceny próby sprawnościowej

5

4

3

2

1

Siła mięśni ramion

Uginanie ramion w
podporze z leżenia
przodem (kolana oparte o
podłoże)

liczba

I [do 30 lat] 19 i więcej

16

13

*

II [31–40 lat]

16 i więcej

13

10

*

III [41–50 lat]

13 i więcej

10

7

*

2

Siła mięśni brzucha

Skłony tułowia w przód z
leżenia tyłem w ciągu
30 sekund

liczba

I [do 30 lat]

23 i więcej

21

19

*

II [31–40 lat]

21 i więcej

18

15

*

III [41–50 lat]

17 i więcej

15

10

*

3

Wytrzymałość

Bieg na dystansie 600 m

min

I [do 30 lat]

2:50 i mniej

3:00

3:10

*

II [31–40 lat]

3:00 i mniej

3:10

3:20

*

III [41–50 lat]

3:10 i mniej

3:20

3:30

*

4

Wytrzymałość

Marszobieg na dystansie 1200 m

min

IV [od 51 lat]

Zaliczenie – czas wykonania
– 15

 

Tabela norm dla funkcjonariuszy-mężczyzn:

Lp.

Badana
zdolność
motoryczna

Nazwa próby sprawnościowej

J.m.

Grupa wiekowa

Oceny próby sprawnościowej

5

4

3

2

1

Siła mięśni ramion

Uginanie ramion w
podporze z leżenia
przodem

liczba

I [do 30 lat]

35 i więcej

30

25

*

II [31–40 lat]

30 i więcej

25

20

*

III [41–50 lat]

25 i więcej

20

15

*

2

Siła mięśni brzucha

Skłony tułowia w przód z
leżenia tyłem w ciągu
30 sekund

liczba

I [do 30 lat]

35 i więcej

30

25

*

II [31–40 lat]

30 i więcej

25

20

*

III [41–50 lat]

25 i więcej

20

15

*

3

Wytrzymałość

Bieg na dystansie 1000 m

min

I [do 30 lat]

3:50 i mniej

4:05

4:20

*

II [31–40 lat]

4:05 i mniej

4:20

4:35

*

III [41–50 lat]

4:25 i mniej

4:40

4:55

*

4

Wytrzymałość

Marszobieg na dystansie 2000 m

min

IV [od 51 lat]

Zaliczenie – czas wykonania
– 20

 

Uwaga:

* Funkcjonariusz musi zaliczyć pozytywnie wszystkie próby sprawnościowe zawarte w teście sprawności fizycznej (uzyskanie wyniku słabszego niż określony w rubryce z oceną „3” oznacza brak zaliczenia próby).

Załącznik 2. [WZÓR – INDYWIDUALNA KARTA OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ FUNKCJONARIUSZA]

Załącznik nr 2

WZÓR – INDYWIDUALNA KARTA OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ FUNKCJONARIUSZA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »