| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 i 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370 i 983 oraz z 2016 r. poz. 343, 610 i 1270) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie ekologiczne, z tym że nie może realizować jednocześnie takich samych zobowiązań ekologicznych, chyba że kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania ekologicznego podjętego przez innego rolnika.”,

b) uchyla się ust. 6 i 7;

2) w § 5:

a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) nie jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.2)).”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne i zobowiązanie, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013 lub art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwane dalej „zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym”:”;

3) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zobowiązanie ekologiczne obejmuje użytki rolne:

1) zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu;

2) spełniające warunki przyznania płatności ekologicznej;

3) objęte obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 640/2014”, również w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomimo że w drugim lub w kolejnym roku realizacji zobowiązania ekologicznego:

1) nie są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznej lub

2) rolnik nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu, lub

3) rolnik nie złożył, na formularzu udostępnionym przez Agencję, informacji o gruntach oraz o pakiecie lub wariancie realizowanym na tych gruntach, wskazując położenie tych gruntów i ich powierzchnię

– uznaje się, że rolnik kontynuuje realizację podjętego zobowiązania ekologicznego, jeżeli grunty objęte tym zobowiązaniem znajdują się w posiadaniu rolnika.”;

4) w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik wytworzył produkty rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 497 oraz z 2016 r. poz. 1001 i 1579), a w przypadku uprawy:

1) roślin dwuletnich wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jeżeli rolnik wytworzył te produkty w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej;

2) drzew lub krzewów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, wytworzenie produktów nie jest wymagane w pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia.”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) utrzymywanych zgodnie z przepisami wymienionymi w ust. 1, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar gruntów ornych i trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, spełniających warunki przyznania płatności ekologicznej i objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014 w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 oraz 6 i 12, z wyłączeniem gruntów, o których mowa w ust. 14 i 14a, lub

2) których liczba, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar wszystkich gruntów ornych i trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, spełniających warunki przyznania płatności ekologicznej i objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014 w ramach wszystkich realizowanych pakietów, z wyłączeniem gruntów:

a) ornych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, spełniających warunki przyznania płatności ekologicznej i objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014 w ramach:

– pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 i 8,

– wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b,

b) o których mowa w ust. 2a, 14 i 14a.”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt i współczynników ich przeliczenia na DJP, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, według średniego stanu z okresu określonego w ust. 8 pkt 3 lub ust. 9, przy czym liczba zwierząt jest:

1) ustalana na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku bydła, kóz, owiec i świń;

2) ustalana na podstawie danych zawartych w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b – w przypadku koni;

3) wskazana w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym – w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1 i 2.”;

5) w § 11 uchyla się ust. 2;

6) w § 17 w ust. 1 w pkt 3 w lit. b w tiret pierwszym:

a) w podwójnym tiret czwartym po przecinku dodaje się wyraz „lub”,

b) dodaje się podwójne tiret w brzmieniu:

„– – uprawy agrestu (porzeczki agrestu), borówki wysokiej i średniej, jeżyny i porzeczki w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b,”;

7) w § 19:

a) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

„5b. Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 9 czerwca roku, w którym złożył wniosek o przyznanie:

1) pierwszej płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 lub

2) kolejnej płatności ekologicznej w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b – w przypadku gdy na gruncie, na którym realizuje te warianty, dokonał zmiany uprawianych roślin w ramach tych wariantów na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach tych wariantów, lub zastąpił dotychczas uprawiane rośliny nowymi roślinami tego samego gatunku

– oświadczenie sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję o rodzaju uprawianej na danym gruncie uprawy w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 10, dacie nasadzenia tej uprawy oraz rodzaju podkładki.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 4a, 4b, 5 lub 5b, w terminie określonym w tych przepisach, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Czynność, o której mowa w:

1) ust. 4a, 4b lub 5, dokonaną do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok,

2) ust. 5b, dokonaną do dnia zawiadomienia o kontroli na miejscu

– uważa się za dokonaną w terminie.”;

8) w § 30:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, rolnik sporządza plan działalności ekologicznej i składa do kierownika biura powiatowego Agencji, najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej, kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.”,

b) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. Jeżeli rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w § 19 ust. 5b, albo czynność ta została dokonana przez rolnika po terminie określonym w tym przepisie, płatność ekologiczna w części dotyczącej obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 w odniesieniu do obszaru upraw, o których mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%.”;

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymogi dodatkowe dla Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:

1) w przypadku uprawy drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu:

a) coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów, zgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego, określonymi w planie działalności ekologicznej,

b) utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin, z tolerancją do 10%,

c) uprawianie gatunków drzew owocowych w okresie owocowania lub krzewów owocujących,

d) jest tyle drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia, a uprawa tych drzew jest prowadzona nie krócej niż rok, przy czym w przypadku sadów mających nie mniej niż 12 lat – minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat; przy ustalaniu przestrzegania niniejszego wymogu uwzględnia się również drzewa, o których mowa w pkt 2, w przypadku uzupełnienia tymi drzewami tej obsady,

e) jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych o średnicy pędu nie mniejszej niż:

– 4 mm, mierząc u nasady pędu – w przypadku krzewów jagodowych, z wyłączeniem borówki i żurawiny wielkoowocowej,

– 3 mm, mierząc pęd na wysokości 5 cm od jego nasady – w przypadku borówki wysokiej i borówki średniej,

– 2 mm – w przypadku borówki niskiej i borówki brusznicy, a w przypadku żurawiny wielkoowocowej – 1 mm, mierząc pęd na wysokości 5 cm od jego nasady,

ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia; przy ustalaniu przestrzegania niniejszego wymogu uwzględnia się również krzewy, o których mowa w pkt 2, w przypadku uzupełnienia tymi krzewami tej obsady,

f) sady nie są prowadzone jako uprawa jednorzędowa,

g) posiadanie dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) – w przypadku drzew i krzewów gatunków wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 tej ustawy, jeżeli nimi uzupełniono minimalną obsadę, o której mowa w lit. d lub e, i są one odpowiednio drzewami niebędącymi w okresie owocowania lub niebędącymi na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu;

2) w przypadku uprawy drzew niebędących w okresie owocowania lub niebędących na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów, które nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu, które zostały nasadzone do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej:

a) utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin, z tolerancją do 10%,

b) w przypadku drzew – do nasadzeń użyto materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, który spełnia następujące minimalne wymagania jakościowe:

– wysokość drzewa powinna wynosić nie mniej niż 80 cm, mierząc od szyjki korzeniowej,

– średnica pnia powinna wynosić nie mniej niż 8 mm, mierząc na wysokości 10 cm powyżej miejsca uszlachetniania,

a uprawianych drzew jest tyle, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

c) w przypadku krzewów gatunków wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie – do nasadzeń użyto materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, który spełnia następujące minimalne wymagania jakościowe:

– krzewy jagodowe, z wyłączeniem borówki i żurawiny wielkoowocowej, powinny mieć minimum jeden pęd o długości co najmniej 20 cm, mierząc od nasady do jego wierzchołka, albo dobrze wykształcone pąki nasadowe, a średnica pędu powinna wynosić nie mniej niż 4 mm, mierząc u nasady pędu,

– borówka wysoka i borówka średnia powinny mieć minimum jeden pęd o długości co najmniej 20 cm, mierząc pęd główny od nasady do jego wierzchołka, a średnica pędu powinna wynosić nie mniej niż 3 mm, mierząc pęd na wysokości 5 cm od jego nasady,

– borówka niska, borówka brusznica i żurawina wielkoowocowa powinny mieć minimum jeden pęd o długości co najmniej 10 cm, mierząc pęd główny od nasady do jego wierzchołka, średnica pędu powinna wynosić nie mniej niż 2 mm, a w przypadku żurawiny wielkoowocowej – nie mniej niż 1 mm, mierząc pęd na wysokości 5 cm od jego nasady,

– truskawka powinna mieć co najmniej dwa w pełni wykształcone liście albo średnicę korony o grubości nie mniejszej niż 4 mm,

– poziomka powinna mieć co najmniej dwa w pełni wykształcone liście albo średnicę korony o grubości nie mniejszej niż 2 mm,

– winorośl powinna mieć minimum jeden pęd o długości co najmniej 20 cm, mierząc od nasady do jego wierzchołka, a średnica pędu powinna wynosić nie mniej niż 4 mm, mierząc u nasady pędu,

a uprawianych krzewów jest tyle, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

d) w przypadku krzewów gatunków niewymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie – do nasadzeń użyto materiału szkółkarskiego, który spełnia minimalne wymagania jakościowe określone w lit. c tiret pierwsze, a uprawianych krzewów jest tyle, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

e) coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów, formowanie korony drzew lub przycięcie krzewów po posadzeniu w celu wzmocnienia pędów,

f) stosowanie nawozów i środków (dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zawierających N, P, K, Mg i Ca) w dawkach określonych w planie działalności ekologicznej z uwzględnieniem bilansu azotu i wyniku chemicznej analizy gleby, która została przeprowadzona nie wcześniej niż rok przed nasadzeniem plantacji sadowniczej,

g) zapobieganie i ochrona przed chorobami i szkodnikami, w przypadku takiej konieczności, przy użyciu środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego określonymi w planie działalności ekologicznej,

h) zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów – utrzymanie gleby w postaci czarnego ugoru lub zadarnienie przez regularne koszenie lub stosowanie innych zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się chwastów,

i) sady nie są prowadzone jako uprawa jednorzędowa,

j) posiadanie dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie – w przypadku drzew i krzewów gatunków wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 tej ustawy.”;

10) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wymogów w ramach realizowanego zobowiązania ekologicznego, a w przypadku uprawy roślin, o których mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, również szczegółowy opis sposobu realizacji wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e–h załącznika nr 2 do rozporządzenia, wraz z uzasadnieniem takiego sposobu.”;

11) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „płatnością ekologiczną”, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2017 r.,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2017 r.

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Stosowanie nowych przepisów]

Do przyznawania i zwrotu płatności ekologicznej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2017 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Nowe zobowiązania ekologiczne - przepis przejściowy]

Rolnik, o którym mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.5)), który w 2015 r. lub 2016 r. nie spełnił warunków przyznania płatności ekologicznej lub pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, może podejmować nowe zobowiązania ekologiczne, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 5. [Grunty objęte zobowiązaniem ekologicznym]

1. Grunty, na których występują następujące uprawy: agrest (porzeczka agrest) lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka, objęte dotychczas zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, stają się gruntami objętymi zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 19 ust. 4b i § 30 ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 6. [Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej za 2017 r.]

Jeżeli we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej za 2017 r. grunty, na których występują następujące uprawy: agrest (porzeczka agrest) lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka, zostały zadeklarowane jako grunty, na których są realizowane warianty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i pkt 10 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się, że na gruntach tych są realizowane warianty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 7. [Zwiększenie wielkości obszaru objętego zobowiązaniem w 2017 r.]

Rolnik, który realizuje zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, podjęte po dniu 14 marca 2016 r., i nie realizuje zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, może w 2017 r. zwiększyć wielkość obszaru objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, o obszar gruntów, na których występują następujące uprawy: agrest (porzeczka agrest) lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka, jeżeli grunty te nie są objęte zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2016, str. 33 i Dz. Urz. UE L 308 z 16.11.2016, str. 5.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 211 z 08.08.2015, str. 7.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 225 z 19.08.2016, str. 41 i Dz. Urz. UE L 227 z 20.08.2016, str. 5.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8 i Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1.

Załącznik 1. [WYKAZ ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 kwietnia 2017 r. (poz. 807)

Załącznik nr 1

WYKAZ ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ

Lp.

Pakiet lub nazwa polska rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunku

Klasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R – uprawy rolnicze

W – uprawy warzywne

Z – uprawy roślin zielarskich

S – podstawowe uprawy sadownicze

Se – ekstensywne uprawy sadownicze

P – uprawy paszowe na gruntach ornych

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości: UR – uprawy roczne

UD – uprawy dwuletnie

UW – uprawy wieloletnie

P – pozostałe

I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

1

bobik

Vicia faba var. minor.

R

UR

2

burak cukrowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima Doll

R

UR

3

chmiel

Humulus lupulus L.

R

UW

4

cykoria siewna

Cichorium intybus L.

R

UR

5

dynia oleista

Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.

R

UR

6

esparceta siewna na materiał siewny

Onobrychis viciifolia Scop.

R

UW

7

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

R

UR

8

gorczyca biała

Sinapis alba L.

R

UR

9

gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch

R

UR

10

gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

R

UR

11

groch siewny (w tym z rośliną podporową) w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)

Pisum sativum L. (partim) Pisum arvense L.

R

UR

12

gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum Moench.

R

UR

13

inne gatunki pszenic

 

R

UR

14

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

R

UR

15

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

R

UR

16

komonica zwyczajna na materiał siewny

Lotus corniculatus L.

R

UW

17

koniczyna biała na materiał siewny

Trifolium repens L.

R

UW

18

koniczyna białoróżowa na materiał siewny

Trifolium hybridum L.

R

UW

19

koniczyna czerwona na materiał siewny

Trifolium pratense L.

R

UW

20

koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny

Trifolium incarnatum L.

R

UR

21

koniczyna perska na materiał siewny

Trifolium resupinatum L.

R

UR

22

kukurydza na ziarno

Zea mays L.

R

UR

23

len oleisty

Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert

R

UR

24

len włóknisty

Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum

R

UR

25

lnianka siewna (lnicznik)

Camelina sativa (L.) Crantz

R

UR

26

lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny

Medicago lupulina L.

R

UW

27

lucerna mieszańcowa na materiał siewny

Medicago x varia T. Martyn

R

UW

28

lucerna siewna na materiał siewny

Medicago sativa (L.) Crantz

R

UW

29

łubin biały na nasiona

Lupinus albus L.

R

UR

30

łubin wąskolistny na nasiona

Lupinus angustifolius L.

R

UR

31

łubin żółty na nasiona

Lupinus luteus L.

R

UR

32

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

R

UR

33

mieszanka zbożowa

 

R

UR

34

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik L.

R

UR

35

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik L.

R

UD

36

owies

Avena sativa L.

R

UR

37

owies szorstki

Avena strigosa Schleb.

R

UR

38

proso

Panicum miliaceum L.

R

UR

39

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

40

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

41

pszenica samopsza jara

Triticum monococcum

R

UR

42

pszenica samopsza ozima

Triticum monococcum

R

UR

43

pszenica płaskurka jara

Triticum dicoccum

R

UR

44

pszenica płaskurka ozima

Triticum dicoccum

R

UR

45

pszenica orkisz jara

Triticum spelta

R

UR

46

pszenica orkisz ozima

Triticum spelta

R

UR

47

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

R

UR

48

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

R

UR

49

rzepak jary

Brassica napus L.

R

UR

50

rzepak ozimy

Brassica napus L.

R

UR

51

rzepik

Brassica rapa var. typica Posp.

R

UR

52

rzodkiew oleista na materiał siewny

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

R

UR

53

seradela uprawna na nasiona

Ornithopus sativus Brot.

R

UR

54

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

R

UR

55

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

R

UR

56

szarłat z wyjątkiem A. retroflexus

Amaranthus spp.

R

UR

57

topinambur

Helianthus tuberosus L.

P

UR

58

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny

 

R

UR

59

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny

 

R

UW

60

wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)

Vicia villosa L.

R

UR

61

wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)

Vicia villosa L.

R

UD

62

wyka siewna na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)

Vicia sativa L.

R

UR

63

żyto jare

Secale cereale L.

R

UR

64

żyto ozime

Secale cereale L.

R

UR

65

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

R

UR

66

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

R

UD

II. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

1

arbuz (kawon)

Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et Nakai

W

UR

2

bób

Vicia faba L.

W

UR

3

brokuł włoski

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

4

brukiew jadalna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

W

UR

5

burak ćwikłowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.

W

UR

6

burak liściowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.

W

UR

7

cebula szalotka

Allium cepa grupa aggregatum

W

UR

8

cebula perłowa

Allium ampeloprasum L.

W

UR

9

cebula siedmiolatka

Allium fistulosum L.

W

UW

10

cebula zwyczajna

Allium cepa L.

W

UR

11

chrzan pospolity

Armoracia rusticana

W

UW

12

cukinia

Cucurbita pepo var. giromontina

W

UR

13

cykoria warzywna

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

W

UR

14

czosnek

Allium sativum L.

W

UR

15

dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

W

UR

16

dynia piżmowa

Cucurbita moschata Duch.

W

UR

17

dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

W

UR

18

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

W

UR

19

fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

W

UR

20

groch cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

W

UR

21

groch łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

W

UR

22

jarmuż

Brassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.

W

UR

23

kalafior

Brassica oleracea var. botrytis L.

W

UR

24

kalarepa

Brassica oleracea var. gongylodes L.

W

UR

25

kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera (DC.) Schwarz

W

UR

26

kapusta chińska

Brassica rapa var. chinensis

W

UR

27

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba (L.) Duchesene

W

UR

28

kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) Duchesene

W

UR

29

kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

W

UR

30

kapusta włoska

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

31

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UR

32

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UW

33

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

W

UR

34

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

W

UR

35

kukurydza cukrowa

Zea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.

W

UR

36

marchew jadalna

Daucus carota L.

W

UR

37

oberżyna (bakłażan)

Solanum melongena L.

W

UR

38

ogórek

Cucumis sativus L.

W

UR

39

papryka

Capsicum annuum L.

W

UR

40

pasternak

Pastinaca sativa L.

W

UR

41

patison

Cucurbita pepo var. patissonina

W

UR

42

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

W

UR

43

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

W

UR

44

pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

W

UR

45

por

Allium porrum L.

W

UR

46

rabarbar ogrodowy

Rheum rhaponticum L.

W

UW

47

roszponka (roszpunka)

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

W

UR

48

rzepa jadalna

Brassica campestris var. rapa

W

UR

49

rzodkiew

Raphanus sativus var. niger Kerner

W

UR

50

rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

W

UR

51

sałata zwyczajna

Lactuca sativa L.

W

UR

52

seler korzeniowy

Apium graveolens var. Rapaceum

W

UR

53

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

W

UR

54

soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)

Lens culinaris Medik.

W

UR

55

skorzonera

Scorzonera hispanica L.

W

UR

56

szczaw

Rumex acetosa L.

W

UW

57

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

W

UW

58

szparag

Asparagus officinalis L.

W

UW

59

szpinak zwyczajny

Spinacia oleracea L.

W

UR

60

ziemniak

Solanum tuberosum L.

W

UR

III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji i Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UD

2

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Z

UW

3

babka płesznik

Plantago psyllium L.

Z

UR

4

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

Z

UR

5

bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

Z

UW

6

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

Z

UR

7

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

Z

UR

8

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

Z

UW

9

drapacz lekarski

Cnicus benedictus L.

Z

UR

10

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Z

UW

11

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

Z

UW

12

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Z

UW

13

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

Z

UD

14

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

Z

UR

15

kozieradka pospolita

Trigonella foenum-graecum L.

Z

UR

16

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UR

17

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UD

18

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Z

UW

19

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

Z

UW

20

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

Z

UW

21

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

Z

UW

22

majeranek ogrodowy

Origanum majorana L.

Z

UR

23

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

Z

UD

24

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

Z

UW

25

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

Z

UW

26

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

Z

UW

27

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

Z

UW

28

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

Z

UR

29

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Z

UD

30

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Z

UW

31

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

Z

UR

32

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

Z

UR

33

prawoślaz lekarski

Althaea officinalis L.

Z

UW

34

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

Z

UW

35

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

Z

UW

36

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

Z

UW

37

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

Z

UR

38

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

Z

UW

39

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

Z

UW

40

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

Z

UW

41

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

Z

UW

42

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

Z

UW

43

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

Z

UW

44

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

Z

UW

45

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Z

UD

46

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A. Mey

Z

UW

IV. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji*) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji*)

1

brzoskwinia i nektaryna

 

S

UW

2

czereśnia

 

S

UW

3

grusza domowa

 

S

UW

4

jabłoń domowa

 

S

UW

5

morela

 

S

UW

6

śliwa domowa

 

S

UW

7

winorośl

 

S

UW

8

wiśnia pospolita

 

S

UW

V. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji – wybrane rośliny) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji – wybrane rośliny)

1

agrest (porzeczka agrest)

 

S

UW

2

borówka wysoka i średnia

 

S

UW

3

jeżyna

 

S

UW

4

malina

 

S

UW

5

porzeczka

 

S

UW

6

poziomka

 

S

UW

7

truskawka

 

S

UW

VI. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji*) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji*)

1

aronia czarnoowocowa

 

Se

UW

2

bez czarny

 

Se

UW

3

borówka brusznica

 

Se

UW

4

borówka niska

 

Se

UW

5

dereń jadalny

 

Se

UW

6

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

 

Se

UW

7

pigwa pospolita

 

Se

UW

8

pigwowiec japoński

 

Se

UW

9

rokitnik zwyczajny

 

Se

UW

10

róża dzika

 

Se

UW

11

róża jabłkowata

 

Se

UW

12

róża pomarszczona

 

Se

UW

13

śliwa japońska

 

Se

UW

14

świdośliwa

 

Se

UW

15

żurawina wielkoowocowa

 

Se

UW

VII. Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

1

brukiew pastewna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

P

UR

2

burak pastewny

Beta vulgaris ssp. vulgarisconvar. crassa var. crassa Alef.

P

UR

3

dynia pastewna

Cucurbita pepo convar. Pepo

P

UR

4

esparceta siewna

Onobrychis vicifolia Scop.

P

UW

5

groch siewny (w tym z rośliną podporową) w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)

Pisum sativum L. (partim) (Pisum arvense L.)

P

UR

6

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

P

UR

7

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

P

UR

8

kapusta pastewna

Brassica oleracea convar. acephala (DC.) Alef.

P

UR

9

komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

P

UW

10

koniczyna biała

Trifolium repens L.

P

UW

11

koniczyna białoróżowa

Trifolium hybridum L.

P

UW

12

koniczyna czerwona

Trifolium pratense L.

P

UW

13

koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum L.

P

UR

14

koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

P

UR

15

kukurydza na kiszonkę

Zea mays L.

P

UR

16

lędźwian

Lathyrus L.

P

UR

17

lucerna chmielowa (nerkowata)

Medicago lupulina L.

P

UW

18

lucerna mieszańcowa

Medicago x varia T. Martyn

P

UW

19

lucerna sierpowata

Medicago falcata L.

P

UW

20

lucerna siewna

Medicago sativa (L.) Crantz

P

UW

21

łąka przemienna**

 

P

UW

22

marchew pastewna

Daucus carota L.

P

UR

23

mieszanka jednoroczna traw

 

P

UR

24

mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

P

UR

25

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

P

UR

26

mieszanka strączkowo-gorczycowa

 

P

UR

27

mieszanka strączkowa

 

P

UR

28

mieszanka strączkowo-słonecznikowa

 

P

UR

29

mieszanka zbożowa

 

P

UR

30

mieszanka wieloletnia traw

 

P

UW

31

mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

P

UW

32

owies

Avena sativa L.

P

UR

33

owies nagi

Avena nuda L.

P

UR

34

pastwisko przemienne**

 

P

UW

35

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

P

UR

36

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

P

UR

37

pszenica samopsza jara

Triticum monococcum

P

UR

38

pszenica samopsza ozima

Triticum monococcum

P

UR

39

pszenica płaskurka jara

Triticum dicoccum

P

UR

40

pszenica płaskurka ozima

Triticum dicoccum

P

UR

41

pszenica orkisz jary

Triticum spelta

P

UR

42

pszenica orkisz ozimy

Triticum spelta

P

UR

43

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

P

UR

44

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

P

UR

45

rzepa pastewna

Brassica rapa subsp. rapa

P

UR

46

rzodkiew oleista

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

P

UR

47

rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.

P

UW

48

seradela uprawna

Ornithopus sativus Brot.

P

UR

49

słonecznik pastewny

Helianthus annuus L.

P

UR

50

sorgo

Sorghum spp.

P

UR

51

topinambur

Helianthus tuberosus L.

P

UR

52

wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)

Vicia villosa L.

P

UR

53

wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)

Vicia villosa L.

P

UD

54

wyka siewna (w tym z rośliną podporową)

Vicia sativa L.

P

UR

55

żyto jare

Secale cereale L.

P

UR

56

żyto ozime

Secale cereale L.

P

UR

57

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

P

UR

58

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

P

UD

 

* Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian roślin uprawnych.

** Łąka przemienna i pastwisko przemienne – uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

Załącznik 2. [MINIMALNA OBSADA DRZEW, KRZEWÓW I NIEKTÓRYCH UPRAW JAGODOWYCH W RAMACH PAKIETU 4. UPRAWY SADOWNICZE W OKRESIE KONWERSJI I PAKIETU 10. UPRAWY SADOWNICZE PO OKRESIE KONWERSJI]

Załącznik nr 2

MINIMALNA OBSADA DRZEW, KRZEWÓW I NIEKTÓRYCH UPRAW JAGODOWYCH W RAMACH PAKIETU 4. UPRAWY SADOWNICZE W OKRESIE KONWERSJI I PAKIETU 10. UPRAWY SADOWNICZE PO OKRESIE KONWERSJI

Lp.

 

Minimalna obsada szt./ha

I. Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji i

Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji

1

brzoskwinia i nektaryna

600

2

czereśnia

500

3

grusza domowa

600

4

jabłoń domowa

800

5

morela

500

6

śliwa domowa

600

7

winorośl

1 500

8

wiśnia pospolita

800

II. Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji i

Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji

1

agrest (porzeczka agrest)

2 000

2

borówka wysoka i średnia

2 500

3

jeżyna

2 500

4

malina

4 000

5

porzeczka

2 000

6

poziomka

30 000

7

truskawka

30 000

III. Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji i

Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji

1

aronia czarnoowocowa

1 500

2

bez czarny

600

3

borówka brusznica

20 000

4

borówka niska

4 000

5

dereń jadalny

600

6

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

3 000

7

pigwa pospolita

800

8

pigwowiec japoński

2500

9

rokitnik zwyczajny

700

10

róża dzika

1 000

11

róża jabłkowata

1 000

12

róża pomarszczona (wielkoowocowa)

2 000

13

śliwa japońska

600

14

świdośliwa

2 900

15

żurawina wielkoowocowa

100 000

 

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW DOTKLIWOŚCI UCHYBIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW TRWAŁOŚCI UCHYBIENIA STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI EKOLOGICZNYCH]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW DOTKLIWOŚCI UCHYBIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW TRWAŁOŚCI UCHYBIENIA STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI EKOLOGICZNYCH

Rodzaj uchybienia

Współczynnik dotkliwości uchybienia

Współczynnik trwałości uchybienia

Iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości

odwracalna krótkotrwała

odwracalna długotrwała

nieodwracalna

I. Wszystkie pakiety

Nieodpowiednie przeznaczenie zbioru.

17%

1,75

30%

II. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji i Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku więcej niż 25% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, lecz mniej niż 35% wielkości tego obszaru.

20%

1,25

25%

Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku co najmniej 35% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, lecz mniej niż 45% wielkości tego obszaru.

30%

1,25

38%

Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku co najmniej 45% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, lecz mniej niż 55% wielkości tego obszaru.

40%

1,25

50%

Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku co najmniej 55% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

80%

1,25

100%

III. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji – w przypadku uprawy drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu

Niewykonanie któregokolwiek z zabiegów uprawowych lub pielęgnacyjnych, w szczególności

10%

1,25

13%

nieusunięcie odrostów i samosiewów, lub wykonanie ich niezgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego określonymi w planie działalności ekologicznej.

 

 

 

 

 

Drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 10%, lecz nie więcej niż o 20%.

67%

1,5

100%

Drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 20%.

67%

1,5

100%

Krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 10%, lecz nie więcej niż o 20%.

20%

1,5

30%

Krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 20%.

67%

1,5

100%

Sady są prowadzone jako uprawa jednorzędowa.

57%

1,75

100%

IV. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji – w przypadku uprawy drzew niebędących w okresie owocowania lub niebędących na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów, które nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu

Drzew, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 10%, lecz nie więcej niż o 20%.

20%

1,5

30%

Drzew, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 20%.

67%

1,5

100%

Krzewów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 10%, lecz nie więcej niż o 20%.

20%

1,5

30%

Krzewów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 20%.

67%

1,5

100%

Niewykonanie któregokolwiek z zabiegów pielęgnacyjnych, w szczególności nieusunięcie odrostów i samosiewów, nieuformowanie korony drzew lub nieprzycięcie krzewów po posadzeniu w celu wzmocnienia pędów.

10%

1,25

13%

Niestosowanie nawozów i środków (dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zawierających N, P, K, Mg i Ca) w dawkach określonych w planie działalności ekologicznej z uwzględnieniem bilansu azotu i wyniku chemicznej analizy gleby, która została przeprowadzona nie wcześniej niż rok przed nasadzeniem plantacji sadowniczej.

10%

1,25

13%

Niewykonanie działań zapobiegających i chroniących przed chorobami i szkodnikami, mimo że była taka konieczność, przy użyciu środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, lub wykonanie tych działań niezgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego określonymi w planie działalności ekologicznej.

10%

1,25

13%

Niezapobieganie zachwaszczeniu lub nieusuwanie chwastów – gleba nie jest utrzymywana w postaci czarnego ugoru lub nie występuje zadarnienie przez regularne koszenie lub nie są stosowane inne zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się chwastów.

10%

1,25

13%

Sady są prowadzone jako uprawa jednorzędowa.

57%

1,75

100%

V. Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie.

10%

1,25

13%

Niezłożenie skoszonej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy.

10%

1,25

13%

VI. Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

Niewykoszenie lub niewypasanie trwałych użytków zielonych lub wykoszenie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie.

10%

1,25

13%

Niezłożenie skoszonej biomasy na łące w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy.

10%

1,25

13%

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »