| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Na podstawie art. 3f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648 i 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego ]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2286 oraz z 2016 r. poz. 942) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476, 1948 i 2024), złożonych przez osobę fizyczną będącą podatnikiem lub płatnikiem;”,

b) w pkt 2 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, złożonych przez podmiot będący podatnikiem lub płatnikiem;”,

c) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) składanie zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, z wykorzystaniem profilu użytkownika;

7) składanie wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, z wykorzystaniem profilu użytkownika.”;

2) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potwierdzenie danych identyfikacyjnych użytkownika w postaci pierwszego imienia, nazwiska oraz identyfikatora podatkowego, z wykorzystaniem usługi profilu zaufanego ePUAP lub danych certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w celu uwierzytelnienia na portalu podatkowym;”;

3) użyte w § 2 w ust. 3, w § 4 w pkt 2, w § 6 w ust. 1 w pkt 1, w § 7 w ust. 1 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 oraz w § 8 w pkt 1, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „organ administracji podatkowej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „organ Krajowej Administracji Skarbowej”;

4) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

„§ 5b. Na konto osoby fizycznej, z wykorzystaniem swojego profilu użytkownika, zgłoszenie aktualizacyjne może złożyć:

1) użytkownik będący podatnikiem lub płatnikiem, którego dotyczy konto osoby fizycznej;

2) inny użytkownik, który uzyskał, zgodnie z § 3 ust. 2, dostęp do konta osoby fizycznej użytkownika, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem złożenia przez użytkownika, o którym mowa w pkt 1, do organu Krajowej Administracji Skarbowej pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).”;

5) w § 8 w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) składania zgłoszeń aktualizacyjnych, pod warunkiem złożenia przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu do organu Krajowej Administracji Skarbowej pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).”;

6) w § 8a wyrazy „ministra właściwego do spraw finansów publicznych” zastępuje się wyrazami „Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 3 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 2.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »