| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Na podstawie art. 3f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648 i 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2286 oraz z 2016 r. poz. 942) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476, 1948 i 2024), złożonych przez osobę fizyczną będącą podatnikiem lub płatnikiem;”,

b) w pkt 2 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, złożonych przez podmiot będący podatnikiem lub płatnikiem;”,

c) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) składanie zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, z wykorzystaniem profilu użytkownika;

7) składanie wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, z wykorzystaniem profilu użytkownika.”;

2) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potwierdzenie danych identyfikacyjnych użytkownika w postaci pierwszego imienia, nazwiska oraz identyfikatora podatkowego, z wykorzystaniem usługi profilu zaufanego ePUAP lub danych certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w celu uwierzytelnienia na portalu podatkowym;”;

3) użyte w § 2 w ust. 3, w § 4 w pkt 2, w § 6 w ust. 1 w pkt 1, w § 7 w ust. 1 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 oraz w § 8 w pkt 1, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „organ administracji podatkowej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „organ Krajowej Administracji Skarbowej”;

4) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

„§ 5b. Na konto osoby fizycznej, z wykorzystaniem swojego profilu użytkownika, zgłoszenie aktualizacyjne może złożyć:

1) użytkownik będący podatnikiem lub płatnikiem, którego dotyczy konto osoby fizycznej;

2) inny użytkownik, który uzyskał, zgodnie z § 3 ust. 2, dostęp do konta osoby fizycznej użytkownika, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem złożenia przez użytkownika, o którym mowa w pkt 1, do organu Krajowej Administracji Skarbowej pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).”;

5) w § 8 w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) składania zgłoszeń aktualizacyjnych, pod warunkiem złożenia przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu do organu Krajowej Administracji Skarbowej pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).”;

6) w § 8a wyrazy „ministra właściwego do spraw finansów publicznych” zastępuje się wyrazami „Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 3 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »