| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 w pkt 4 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) rośliny uprawianej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub truskawki, lub poziomki, lub maliny, lub agrestu (porzeczki agrestu), lub borówki wysokiej i średniej, lub jeżyny, lub porzeczki uprawianych w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, lub truskawkę, lub poziomkę, lub malinę, które mogą być uprawiane w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, bez względu na zmianę realizowanego wariantu na inny z wymienionych wariantów, z tym że taka zmiana w przypadku rośliny dwuletniej określonej w ust. 1a załącznika nr 4 do rozporządzenia jest dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny, lub

c) wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub truskawka, lub poziomka, lub malina, lub agrest (porzeczka agrest), lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka w ramach wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2”;

2) w § 12:

a) uchyla się ust. 1a,

b) uchyla się ust. 2a;

3) w § 25 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „trwałe użytki zielone oraz”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przyznawanie pomocy finansowej na podstawie przepisów dotychczasowych]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanej dalej „płatnością rolnośrodowiskową”, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2017 r.,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2017 r.

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Przyznawanie pomocy finansowej na podstawie przepisów rozporządzenia]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2017 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Przyznawanie płatności rolnośrodowiskowej]

1. W przypadku zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.3)), podjętego przed dniem 15 marca 2014 r. w zakresie:

1) pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których są uprawiane truskawki, poziomki, tytoń lub występują inne uprawy wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1;

2) wariantów pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których występują uprawy wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, do nowego zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.4)), podjętego po dniu 14 marca 2014 r., które powstało na skutek połączenia zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed dniem 15 marca 2014 r.

3. W zakresie określonym w ust. 1 i 2 nie stosuje się przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 324).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1312, z 2014 r. poz. 324 i 1487, z 2015 r. poz. 350 i 908 oraz z 2016 r. poz. 344, 609 i 1932.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 277 z 09.10.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 22.12.2006, str. 23, Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 8, Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 67 z 11.03.2008, str. 22, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 100, Dz. Urz. UE L 144 z 09.06.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 339 z 21.12.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 206 z 02.08.2012, str. 23 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 104 z 21.04.2007, str. 8, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 318 z 28.11.2008, str. 6, Dz. Urz. UE L 111 z 05.05.2009, str. 5, Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 17, Dz. Urz. UE L 171 z 01.07.2009, str. 49, Dz. Urz. UE L 36 z 09.02.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 185 z 15.07.2011, str. 57, Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 215 z 10.08.2013, str. 16.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 kwietnia 2017 r. (poz. 812)

Załącznik nr 1

1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone obejmuje następujące uprawy:

Lp.

Nazwa polska rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunku

Klasyfikacja roślin

dla potrzeb

sprawozdawczości:

UR – uprawy

roczne,

UD – uprawy

dwuletnie,

UW – uprawy

wieloletnie,

P – pozostałe

1

bobik

Vicia faba L.

UR

2

bodziszek iberyjski

Geranium ibericum Fisch. et Mey

UW

3

bodziszek leśny

Geranium sylvaticum L.

UW

4

brukiew pastewna

Brassica napus var. napobrassica

UR

5

burak cukrowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima

UR

6

burak pastewny

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa

UR

7

chaber bławatek

Centaurea cyanus L.

UR

8

chaber driakiewnik

Centaurea scabiosa L.

UW

9

chaber górski

Centaurea montana L.

UW

10

chaber nadreński

Centaurea rhenana Bor.

UD

11

chaber wielkogłówkowy

Centaurea macrocephala L.

UW

12

chmiel

Humulus lupulus L.

UW

13

czosnek cuchnący

Allium odorum L.

UW

14

dynia oleista

Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.

UR

15

dynia pastewna

Cucurbita pepo convar. Pepo

UR

16

dzięgiel leśny

Angelica silvestris L.

UW

17

esparceta siewna

Onobrychis vicifolia Scop.

UW

18

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

UR

19

gorczyca biała

Sinapis alba L.

UR

20

gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch.

UR

21

gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

UR

22

groch siewny w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)

Pisum sativum L. Pisum arvense L.

UR

23

groszek leśny

Lathyrus silvester L.

UW

24

gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum Moench

UR

25

inne gatunki pszenic

 

UR

26

jasnota biała

Lamium album L.

UW

27

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

UR

28

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

UR

29

kapusta pastewna

Brassica oleracea convar. acephala

UR

30

komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

UW

31

komonica błotna

Lotus uliginosus Schkuhr.

UW

32

koniczyna biała

Trifolium repens L.

UW

33

koniczyna białoróżowa

Trifolium hybridum L.

UW

34

koniczyna czerwona

Trifolium pratense L.

UW

35

koniczyna egipska (aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

UW

36

koniczyna egipska (aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

UR

37

koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum L.

UR

38

koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

UR

39

krwawnica pospolita

Lythrum salicaria L.

UW

40

krwiściąg mniejszy

Sanguisorba minor Scop.

UW

41

kuklik zwisły

Geum rivale L.

UW

42

kukurydza

Zea mays L.

UR

43

len oleisty

Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert

UR

44

len włóknisty

Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum

UR

45

lędźwian

Lathyrus L.

UR

46

lnianka siewna (lnicznik)

Camelina sativa (L.) Crantz

UR

47

lucerna chmielowa (nerkowata)

Medicago lupulina L.

UW

48

lucerna mieszańcowa

Medicago x varia Martyn

UW

49

lucerna sierpowata

Medicago spp.

UW

50

lucerna siewna

Medicago sativa (L.) Crantz

UW

51

łąka przemienna*

 

UW

52

łubin biały

Lupinus albus L.

UR

53

łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

UR

54

łubin żółty

Lupinus luteus L.

UR

55

mak lekarski

Papaver somniferum L.

UR

56

mak wschodni

Papaver orientale L.

UW

57

marchew pastewna

Daucus carota L.

UR

58

mieszanka jednoroczna traw

 

UR

59

mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

UR

60

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

UR

61

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

UW

62

mieszanka strączkowo-gorczycowa

 

UR

63

mieszanka strączkowa

 

UR

64

mieszanka strączkowo-słonecznikowa

 

UR

65

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

UR

66

mieszanka wieloletnia traw

 

UW

67

mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

UW

68

mieszanka zbożowa

 

UR

69

mięta długolistna

Mentha longifolia (L.) Huds.

UW

70

mięta okrągłolistna

Mentha verticillata L.

UW

71

mikołajek płaskolistny

Eryngium planum L.

UW

72

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

UR

73

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

UD

74

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

UD

75

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

UW

76

ostrzeń pospolity

Cynoglossum officinale L.

UD

77

owies

Avena sativa L.

UR

78

owies szorstki

Avena strigosa Schleb.

UR

79

pastwisko przemienne*

 

UW

80

perko

Brassica rapa x Brassica rapa subsp. chinensis

UR

81

proso

Panicum miliaceum L.

UR

82

przelot pospolity

Anthylis vulneraria L.

UW

83

pszczelnik mołdawski

Dracocephalum moldavicum L.

UR

84

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

UR

85

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

UR

86

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

UR

87

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

UR

88

rdest wężownik

Polygonum bistorta L.

UW

89

rożnik przerośnięty

Silphium perfoliatum L.

UW

90

rukiew siewna

Eruca sativa DC.

UR

91

rutewka orlikolistna

Thalictrum aquilegifolium L.

UW

92

rzepa pastewna

Brassica rapa subsp. rapa

UR

93

rzepak jary

Brassica napus L.

UR

94

rzepak ozimy

Brassica napus L.

UR

95

rzepik

Brassica rapa var. typica Posp.

UR

96

rzodkiew oleista

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

UR

97

seradela uprawna

Ornithopus sativus Brot.

UR

98

siekiernica górska

Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.

UW

99

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

UR

100

słonecznik pastewny

Helianthus annuus L.

UR

101

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

UR

102

sorgo

Sorghum spp.

UR

103

sparceta piaskowa

Onobrychis arenaria (Kit.) Ser

UW

104

szałwia okręgowa

Salvia verticillata L.

UW

105

szarłat z wyjątkiem A. retroflexus

Amaranthus spp.

UR

106

szczeć leśna

Dipsacus silvester Huds.

UD

107

szczeć sukiennicza

Dipsacus fullonum L.

UD

108

ślaz maurytański

Malva mauritiana L.

UD

109

ślazówka ogrodowa

Lavathera trimestris L.

UR

110

ślazówka turyngska

Lavathera thuringiaca L.

UW

111

topinambur

Helianthus tuberosus L.

UR

112

topinambur

Helianthus tuberosus L.

UW

113

trędownik bulwiasty

Scrophularia nodosa L.

UW

114

trojeść krwista

Asclepias incarnata L.

UD

115

wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)

Vicia villosa L.

UD

116

wyka siewna (w tym z rośliną podporową)

Vicia sativa L.

UR

117

żyto jare

Secale cereale L.

UR

118

żyto ozime

Secale cereale L.

UR

119

krzyca

Secale cereale var multicale

UD

120

arbuz (kawon)

Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et Nakai

UR

121

bób

Vicia faba L.

UR

122

brokuł włoski

Brassica oleracea var. botrytis italica

UR

123

brukiew jadalna

Brassica napus var. napobrassica

UR

124

burak ćwikłowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. conditiva

UR

125

burak liściowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. Vulgaris var. cicla L.

UR

126

cebula kartoflanka

Allium cepa var. aggregatum

UR

127

cebula perłowa

Allium ampeloprasum

UR

128

cebula wielopiętrowa

Allium cepa var. proliferum

UW

129

cebula zwyczajna

Allium cepa

UR

130

chrzan pospolity

Cochlearia armoracia L.

UR

131

cukinia

Cucurbita pepo var. giromontina

UR

132

cykoria siewna

Cichorium intybus var. sativum Lam. et DC.

UR

133

cykoria warzywna

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

UR

134

czosnek

Allium sativum L.

UR

135

dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

UR

136

dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

UR

137

endywia

Cichorium endivia L.

UR

138

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

UR

139

fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

UR

140

groch cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

UR

141

groch łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

UR

142

jarmuż

Brassica oleracea var. acephala subvar. sabellica

UR

143

kabaczek

Cucurbita pepo

UR

144

kalafior

Brasica oleracea var. botrytis

UR

145

kalarepa

Brassica oleracea var. gongylodes

UR

146

kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera

UR

147

kapusta chińska

Brassica rapa var. chinensis

UR

148

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba

UR

149

kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

UR

150

kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

UR

151

kapusta włoska

Brassica oleracea var. italica

UR

152

karczoch

Cynara scolymus L.

UR

153

kard

Cynara cardunculus L.

UR

154

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

UD

155

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

UR

156

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

UR

157

kukurydza cukrowa

Zea mays var. saccharata

UR

158

marchew jadalna

Daucus carota L.

UR

159

melon

Cucumis melo L.

UR

160

oberżyna (bakłażan)

Solanum melongena L.

UR

161

ogórek

Cucumis sativus L.

UR

162

papryka

Capsicum annuum L.

UR

163

pasternak

Pastinaca sativa L.

UR

164

patison

Cucurbita pepo var. patissonina

UR

165

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

UR

166

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

UR

167

pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

UR

168

pomidor skórzasty

Physalis ixocarpa

UR

169

por

Allium porrum L.

UR

170

rabarbar

Rheum rhaponticum

UW

171

rodzynek brazylijski

Physalis peruviana

UR

172

czosnek serpentynowy (rokambuł)

Allium sativum var. ophioscorodon (Link) Holub

UR

173

roszponka

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

UR

174

rzepa jadalna

Brassica rapa subsp. rapa

UR

175

rzeżucha ogrodowa

Lepidium sativum L.

UR

176

rzodkiew

Raphanus sativus var. niger Kerner

UR

177

rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

UR

178

salsefia

Tragopogon porrifolius L.

UR

179

sałata głowiasta

Lactuca sativa var. capitata

UR

180

sałata listkowa

Lactuca sativa var. foliosa

UR

181

sałata łodygowa

Lactuca sativa var. angustana

UR

182

sałata rzymska

Lactuca sativa var. romana

UR

183

seler korzeniowy

Apium graveolens var. rapaceum

UR

184

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

UR

185

siedmiolatka

Allium fistulosum L.

UW

186

skorzonera

Scorzonera hispanica L.

UR

187

soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)

Lens culinaris Medik.

UR

188

szalotka

Allium ascalonicum

UR

189

szczaw

Rumex acetosa L.

UW

190

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

UW

191

szparag

Asparagus officinalis L.

UW

192

szpinak nowozelandzki

Tetragonia expansa Murr.

UR

193

szpinak zwyczajny

Spinacia oleracea L.

UR

194

ziemniak

Solanum tuberosum L.

UR

195

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

UR

196

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

UW

197

babka płesznik

Plantago psyllium L.

UR

198

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

UR

199

bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

UW

200

bylica piołun

Artemisia absinthium L.

UW

201

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

UR

202

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

UR

203

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

UR

204

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

UW

205

fiołek trójbarwny

Viola tricolor L.

UR

206

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

UW

207

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

UW

208

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium Moench.

UW

209

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

UR

210

kozieradka pospolita

Trigonella foenum-graecum L.

UR

211

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

UR

212

krokosz barwierski

Carthamus tinctorius L.

UR

213

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

UW

214

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

UW

215

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

UW

216

lnianka (lnica) pospolita

Linaria vulgaris (L.) Mill.

UR

217

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

UW

218

majeranek ogrodowy

Origanum maiorana L.

UR

219

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

UD

220

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

UW

221

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

UW

222

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

UW

223

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

UW

224

mydlnica lekarska

Saponaria officinalis L.

UW

225

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

UR

226

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

UR

227

orlik pospolity

Aquilegia vulgaris L.

UW

228

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

UR

229

poziomka

Fragaria vesca L.

UW

230

prawoślaz lekarski

Althea officinalis L.

UW

231

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

UW

232

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

UW

233

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

UR

234

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

UR

235

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

UW

236

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

UW

237

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

UW

238

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

UW

239

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

UW

240

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

UW

241

truskawka

Fragaria x ananassa Duchesne

UW

242

turówka leśna

Hierochloë australis (Shrad)Roem et Shult.

UW

243

turówka wonna

Hierochloë odorata (L.)Wahlbg.

UW

244

tymianek pospolity

Thymus

UW

245

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

UW

246

tytoń

Nicotiana L.

UR

247

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

UD

248

złocień dalmatyński

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.

UW

249

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A.Mey

UW

 


* Łąka przemienna i pastwisko przemienne – uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

1a. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne obejmuje następujące uprawy:

Lp.

Wariant lub nazwa polska rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunku

Klasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R – uprawy rolnicze,

T – trwałe użytki zielone,

W – uprawy warzywne,

Z – uprawy roślin zielarskich,

S – uprawy sadownicze i jagodowe,

Sp – pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:

UR – uprawy roczne,

UD – uprawy dwuletnie,

UW – uprawy wieloletnie,

P – pozostałe

 

Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

bobik

Vicia faba var. minor.

R

UR

2

brukiew pastewna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

R

UR

3

burak cukrowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Altissima Doll

R

UR

4

burak pastewny

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa Alef.

R

UR

5

chmiel

Humulus lupulus L.

R

UW

6

cykoria siewna

Cichorium intybus L.

R

UR

7

czosnek cuchnący

Allium odorum L.

R*

UW

8

dynia oleista

Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.

R

UR

9

dynia pastewna

Cucurbita pepo convar. Pepo

R

UR

10

esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

R

UW

11

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

R

UR

12

gorczyca biała

Sinapis alba L.

R

UR

13

gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch.

R

UR

14

gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

R

UR

15

groch siewny, w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)

Pisum sativum L. Pisum arvense L.

R

UR

16

gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum Moench.

R

UR

17

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

R

UR

18

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

R

UR

19

kapusta pastewna

Brassica oleracea convar. acephala (DC.) Alef.

R

UR

20

komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

R

UW

21

koniczyna biała

Trifolium repens L.

R

UW

22

koniczyna białoróżowa

Trifolium hybridum L.

R

UW

23

koniczyna czerwona

Trifolium pratense L.

R

UW

24

koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum L.

R

UR

25

koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

R

UR

26

kukurydza

Zea mays L.

R

UR

27

len oleisty

Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert

R

UR

28

len włóknisty

Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum

R

UR

29

lędźwian

Lathyrus L.

R

UR

30

lnianka siewna (lnicznik)

Camelina sativa (L.) Crantz

R

UR

31

lucerna

chmielowa

(nerkowata)

Medicago lupulina L.

R

UW

32

lucerna mieszańcowa

Medicago x varia Martyn

R

UW

33

lucerna sierpowata

Medicago falcata L.

R

UW

34

lucerna siewna

Medicago sativa L.

R

UW

35

łąka przemienna**

 

R

UW

36

łubin biały

Lupinus albus L.

R

UR

37

łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

R

UR

38

łubin żółty

Lupinus luteus L.

R

UR

39

marchew pastewna

Daucus carota L.

R

UR

40

mieszanka

jednoroczna

traw

 

R

UR

41

mieszanka jednoroczna traw

z bobowatymi drobnonasiennymi

 

R

UR

42

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

R

UR

43

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

R

UW

44

mieszanka strączkowo-gorczycowa

 

R

UR

45

mieszanka strączkowa

 

R

UR

46

mieszanka strączkowo-słonecznikowa

 

R

UR

47

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

R

UR

48

mieszanka wieloletnia traw

 

R

UW

49

mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

R

UW

50

mieszanka zbożowa

 

R

UR

51

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

R

UR

52

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

R

UD

53

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.)Pall.

R

UD

54

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.)Pall.

R

UW

55

owies

Avena sativa L.

R

UR

56

owies nagi

Avena nuda L.

R

UR

57

owies szorstki

Avena strigosa Schreb.

R

UR

58

pastwisko przemienne**

 

R

UW

59

proso

Panicum miliaceum L.

R

UR

60

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

61

pszenica

zwyczajna

ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

62

inne gatunki pszenic

 

R

UR

63

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

R

UR

64

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

R

UR

65

rzepa pastewna

Brassica rapa subsp. rapa

R

UR

66

rzepak jary

Brassica napus L.

R

UR

67

rzepak ozimy

Brassica napus L.

R

UR

68

rzepik

Brassica rapa var. typica Posp.

R

UR

69

rzodkiew oleista

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

R

UR

70

seradela uprawna

Ornithopus sativus Brot.

R

UR

71

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

R

UR

72

słonecznik pastewny

Helianthus annuus L.

R

UR

73

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

R

UR

74

sorgo

Sorghum spp.

R

UR

75

szarłat

z wyjątkiem

A. retroflexus

Amaranthus spp.

R

UR

76

topinambur

Helianthus tuberosus L.

R

UR

77

topinambur

Helianthus tuberosus L.

R

UW

78

wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)

Vicia villosa L.

R*

UD

79

wyka siewna (w tym z rośliną podporową)

Vicia sativa L.

R

UR

80

żyto jare

Secale cereale L.

R

UR

81

żyto ozime

Secale cereale L.

R

UR

82

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

R

UD

 

Wariant 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

arbuz (kawon)

Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et Nakai

W

UR

2

bób

Vicia faba L.

W

UR

3

brokuł włoski

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

4

brukiew jadalna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

W

UR

5

burak ćwikłowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.

W

UR

6

burak liściowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.

W

UR

7

cebula kartoflanka

Allium cepa var. aggregatum

W

UR

8

cebula perłowa

Allium ampeloprasum L.

W

UR

9

cebula siedmiolatka

Allium fistulosum L.

W

UW

10

cebula zwyczajna

Allium cepa L.

W

UR

11

chrzan pospolity

Armoracia rusticana

W

UW

12

cukinia

Cucurbita pepo var. giromontina

W

UR

13

cykoria warzywna

Cichorium intybus L.

W

UR

14

czosnek

Allium sativum L.

W

UR

15

dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

W

UR

16

dynia piżmowa

Cucurbita moschata Duch.

W

UR

17

dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

W

UR

18

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

W

UR

19

fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

W

UR

20

groch cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

W

UR

21

groch łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

W

UR

22

jarmuż

Brassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.

W

UR

23

kalafior

Brassica oleracea var. botrytis L.

W

UR

24

kalarepa

Brassica oleracea var. gongylodes L.

W

UR

25

kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera (DC.) Schwarz

W

UR

26

kapusta chińska

Brassica rapa var. chinensis

W

UR

27

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba (L.) Duchesene

W

UR

28

kapusta

głowiasta

czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) Duchesene

W

UR

29

kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

W

UR

30

kapusta włoska

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

31

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UR

32

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

W

UD

33

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

W

UR

34

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

W

UR

35

kukurydza cukrowa

Zea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.

W

UR

36

marchew jadalna

Daucus carota L.

W

UR

37

oberżyna (bakłażan)

Solanum melongena L.

W

UR

38

ogórek

Cucumis sativus L.

W

UR

39

papryka

Capsicum annuum L.

W

UR

40

pasternak

Pastinaca sativa L.

W

UR

41

patison

Cucurbita pepo var. patissonina

W

UR

42

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

W

UR

43

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

W

UR

44

pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

W

UR

45

por

Allium porrum L.

W

UR

46

rabarbar

Rheum rhaponticum L.

W

UW

47

roszponka

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

W

UR

48

rzepa jadalna

Brassica rapa subsp. rapa

W

UR

49

rzodkiew

Raphanus sativus var. niger Kerner

W

UR

50

rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

W

UR

51

sałata głowiasta

Lactuca sativa var. capitata L.

W

UR

52

sałata listkowa

Lactuca sativa var. foliosa Brehmer

W

UR

53

sałata kędzierzawa

Lactuca sativa var. crispa L.

W

UR

54

sałata łodygowa

Lactuca sativa var. angustana Hort.

W

UR

55

sałata rzymska (długolistna)

Lactuca sativa var. longifolia Lam. Helm

W

UR

56

seler korzeniowy

Apium graveolens var. rapaceum

W

UR

57

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

W

UR

58

skorzonera

Scorzonera hispanica L.

W

UR

59

soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)

Lens culinaris Medik.

W

UR

60

szczaw

Rumex acetosa L

W

UW

61

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

W

UW

62

szparag

Asparagus officinalis L.

W

UW

63

szpinak zwyczajny

Spinacia oleracea L.

W

UR

64

ziemniak

Solanum tuberosum L.

W

UR

 

Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UR

2

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Z

UW

3

babka płesznik

Plantago psyllium L.

Z

UR

4

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

Z

UR

5

bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

Z

UW

6

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

Z

UR

7

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

Z

UR

8

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

Z

UW

9

drapacz lekarski

Cnicus benedictus L.

Z

UR

10

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Z

UW

11

fiołek trójbarwny

Viola tricolor L.

Z

UR

12

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

Z

UW

13

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Z

UW

14

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium Moench.

Z

UW

15

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

Z

UR

16

kozieradka pospolita

Trigonella foenum-graecum L.

Z

UR

17

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UR

18

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UD

19

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Z

UW

20

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

Z

UW

21

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

Z

UW

22

lnianka (lnica) pospolita

Linaria vulgaris (L.) Mill.

Z

UR

23

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

Z

UW

24

majeranek ogrodowy

Origanum majorana L.

Z

UR

25

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

Z

UD

26

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

Z

UW

27

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

Z

UW

28

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

Z

UW

29

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

Z

UW

30

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

Z

UR

31

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

Z

UR

32

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

Z

UR

33

prawoślaz lekarski

Althaea officinalis L.

Z

UW

34

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

Z

UW

35

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

Z

UW

36

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

Z

UR

37

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

Z

UW

38

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

Z

UW

39

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

Z

UW

40

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

Z

UW

41

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

Z

UW

42

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

Z

UW

43

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

Z

UW

44

tymianek pospolity

Thymus

Z

UW

45

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

Z

UW

46

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Z

UD

47

złocień dalmatyński

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.

Z

UW

48

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A.Mey

Z

UW

 

Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)***

 

 

 

1

agrest (porzeczka agrest)

 

S

UW

2

borówka wysoka i średnia

 

S

UW

3

brzoskwinia

 

S

UW

4

czereśnia

 

S

UW

5

grusza domowa

 

S

UW

6

jabłoń domowa

 

S

UW

7

jeżyna

 

S

UW

8

malina

 

S

UW

9

morela

 

S

UW

10

porzeczka

 

S

UW

11

poziomka

 

S

UW

12

śliwa domowa

 

S

UW

13

truskawka

 

S

UW

14

winorośl

 

S

UW

15

wiśnia pospolita

 

S

UW

 

Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)***

 

 

 

1

aronia czarnoowocowa

 

Sp

UW

2

bez czarny

 

Sp

UW

3

borówka brusznica

 

Sp

UW

4

borówka niska

 

Sp

UW

5

dereń jadalny

 

Sp

UW

6

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

 

Sp

UW

7

pigwa pospolita

 

Sp

UW

8

róża dzika

 

Sp

UW

9

róża pomarszczona

 

Sp

UW

10

śliwa japońska

 

Sp

UW

 

* Roślina miododajna sklasyfikowana jako uprawa rolnicza.

** Łąka przemienna i pastwisko przemienne – uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

*** Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian uprawnych.

Załącznik 2. [WYKAZ UPRAW W RAMACH ZOBOWIĄZAŃ ROLNOŚRODOWISKOWYCH PODJĘTYCH PRZED DNIEM 15 MARCA 2014 R. W ZAKRESIE PAKIETU 1. ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE I PAKIETU 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE]

Załącznik nr 2

WYKAZ UPRAW W RAMACH ZOBOWIĄZAŃ ROLNOŚRODOWISKOWYCH PODJĘTYCH PRZED DNIEM 15 MARCA 2014 R. W ZAKRESIE PAKIETU 1. ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE I PAKIETU 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Lp.

Wariant lub nazwa polska rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunku

Klasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R – uprawy rolnicze,

W – uprawy warzywne,

Z – uprawy roślin zielarskich

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:

UR – uprawy roczne,

UD – uprawy dwuletnie,

UW – uprawy wieloletnie,

P – pozostałe

 

Wariant 2.1. uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.2. uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

barbula szara

Caryopteris incana

R*

UW

2

bobik

Vicia faba var. minor.

R

UR

3

bodziszek iberyjski

Geranium ibericum Fisch. et Mey

R*

UW

4

bodziszek leśny

Geranium sylvaticum L.

R*

UW

5

brukiew pastewna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

R

UR

6

burak cukrowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Altissima Doll

R

UR

7

burak pastewny

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa Alef.

R

UR

8

chaber bławatek

Centaurea cyanus L.

R*

UR

9

chaber driakiewnik

Centaurea scabiosa L.

R*

UW

10

chaber górski

Centaurea montana L.

R*

UW

11

chaber nadreński

Centaurea rhenana Bor.

R*

UD

12

chaber wielkogłówkowy

Centaurea macrocephala L.

R*

UW

13

chmiel

Humulus lupulus L.

R

UW

14

czosnek cuchnący

Allium odorum L.

R*

UW

15

dalia zmienna

Dahlia hybrida Hort.

R*

UR

16

dynia oleista

Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.

R

UR

17

dynia pastewna

Cucurbita pepo convar. Pepo

R

UR

18

dzielżan jesienny

Helenium autumnale L.

R*

UW

19

dzięgiel leśny

Angelica silvestris L.

R*

UW

20

dzwonek ogrodowy

Campanula medium L.

R*

UD

21

esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

R

UW

22

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

R

UR

23

gorczyca biała

Sinapis alba L.

R

UR

24

gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch.

R

UR

25

gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

R

UR

26

groch siewny, w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)

Pisum sativum L. Pisum arvense L.

R

UR

27

groszek leśny

Lathyrus silvester L.

R*

UW

28

gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum Moench.

R

UR

29

inne gatunki pszenic

 

R

UR

30

jasnota biała

Lamium album L.

R*

UW

31

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

R

UR

32

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

R

UR

33

języczka pomarańczowa

Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara

R*

UW

34

kapusta pastewna

Brassica oleracea convar. Acephala (DC.) Alef.

R

UR

35

komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

R

UW

36

komonica błotna

Lotus uliginosus Schkuhr.

R

UW

37

koniczyna biała

Trifolium repens L.

R

UW

38

koniczyna białoróżowa

Trifolium hybridum L.

R

UW

39

koniczyna czerwona

Trifolium pratense L.

R

UW

40

koniczyna egipska (aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

R

UW

41

koniczyna egipska (aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

R

UR

42

koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum L.

R

UR

43

koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

R

UR

44

krwawnica pospolita

Lythrum salicaria L.

R*

UW

45

krwiściąg mniejszy

Sanguisorba minor Scop.

R*

UW

46

kuklik zwisły

Geum rivale L.

R*

UW

47

kukurydza

Zea mays L.

R

UR

48

len oleisty

Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert

R

UR

49

len włóknisty

Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum

R

UR

50

lędźwian

Lathyrus L.

R

UR

51

lnianka siewna (lnicznik)

Camelina sativa (L.) Crantz

R

UR

52

lucerna chmielowa (nerkowata)

Medicago lupulina L.

R

UW

53

lucerna mieszańcowa

Medicago x varia Martyn

R

UW

54

lucerna sierpowata

Medicago falcata L.

R

UW

55

lucerna siewna

Medicago sativa (L.) Crantz

R

UW

56

łąka przemienna**

 

R

UW

57

łubin biały

Lupinus albus L.

R

UR

58

łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

R

UR

59

łubin żółty

Lupinus luteus L.

R

UR

60

maczek kalifornijski (pozłotka)

Eschscholtzia californica Cham.

R*

UR

61

mak lekarski

Papaver somniferum L.

R

UR

62

mak wschodni

Papaver orientale L.

R*

UW

63

marchew pastewna

Daucus carota L.

R

UR

64

mieszanka jednoroczna traw

 

R

UR

65

mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

R

UR

66

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

R

UR

67

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

R

UW

68

mieszanka strączkowo-gorczycowa

 

R

UR

69

mieszanka strączkowa

 

R

UR

70

mieszanka strączkowo-słonecznikowa

 

R

UR

71

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

R

UR

72

mieszanka wieloletnia traw

 

R

UW

73

mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

R

UW

74

mieszanka zbożowa

 

R

UR

75

mięta długolistna

Mentha longifolia (L.) Huds.

R*

UW

76

mięta okrągłolistna

Mentha verticillata L.

R*

UW

77

mikołajek płaskolistny

Eryngium planum L.

R*

UW

78

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

R

UR

79

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

R

UD

80

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.)Pall.

R

UD

81

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.)Pall.

R

UW

82

ostrzeń pospolity

Cynoglossum officinale L.

R*

UD

83

owies

Avena sativa L.

R

UR

84

owies nagi

Avena nuda L.

R

UR

85

owies szorstki

Avena strigosa Schreb.

R

UR

86

pastwisko przemienne**

 

R

UW

87

perko

Brassica rapa x Brassica rapa subsp. chinensis

R

UR

88

proso

Panicum miliaceum L.

R

UR

89

przelot pospolity

Anthylis vulneraria L.

R

UW

90

pszczelnik mołdawski

Dracocephalum moldavicum L.

R*

UR

91

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

92

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

93

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

R

UR

94

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

R

UR

95

rdest wężownik

Polygonum bistorta L.

R*

UW

96

rezeda wonna

Reseda odorata L.

R*

UR

97

rezeda żółta

Reseda lutea L.

R*

UW

98

rozchodnik amurski

Sedum midderdorfianum Maxim.

R*

UW

99

rozchodnik okazały

Sedun spectabile Boreau

R*

UW

100

rożnik przerośnięty

Silphium perfoliatum L.

R*

UW

101

rukiew siewna

Eruca sativa DC.

R*

UR

102

rutewka orlikolistna

Thalictrum aquilegifolium L.

R*

UW

103

rzepa pastewna

Brassica rapa subsp. rapa

R

UR

104

rzepak jary

Brassica napus L.

R

UR

105

rzepak ozimy

Brassica napus L.

R

UR

106

rzepik

Brassica rapa var. typica Posp.

R

UR

107

rzodkiew oleista

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

R

UR

108

seradela uprawna

Ornithopus sativus Brot.

R

UR

109

siekiernica górska

Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.

R*

UW

110

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

R

UR

111

słonecznik pastewny

Helianthus annuus L.

R

UR

112

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

R

UR

113

sorgo

Sorghum spp.

R

UR

114

sparceta piaskowa

Onobrychis arenaria (Kit.) Ser

R*

UW

115

stulisz miotłowy

Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth

R*

UW

116

szałwia okręgowa

Salvia verticillata L.

R*

UW

117

szarłat z wyjątkiem A. retroflexus

Amaranthus spp.

R

UR

118

szczeć leśna

Dipsacus silvester Huds.

R*

UD

119

szczeć sukiennicza

Dipsacus fullonum L.

R*

UD

120

ślaz maurytański

Malva mauritiana L.

R*

UD

121

ślazówka ogrodowa

Lavathera trimestris L.

R*

UR

122

ślazówka turyngska

Lavathera thuringiaca L.

R*

UW

123

topinambur

Helianthus tuberosus L.

R

UR

124

topinambur

Helianthus tuberosus L.

R

UW

125

trędownik bulwiasty

Scrophularia nodosa L.

R*

UW

126

trojeść krwista

Asclepias incarnata L.

R*

UD

127

wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)

Vicia villosa L.

R*

UD

128

wyka siewna (w tym z rośliną podporową)

Vicia sativa L.

R

UR

129

żyto jare

Secale cereale L.

R

UR

130

żyto ozime

Secale cereale L.

R

UR

131

żyto krzyca

Secale cereale var multicaule Metzg. ex Alef.

R

UD

 

Wariant 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

arbuz (kawon)

Citrullus vulgaris (Thunb.)Matsum et Nakai

W

UR

2

bób

Vicia faba L.

W

UR

3

brokuł włoski

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

4

brukiew jadalna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

W

UR

5

burak ćwikłowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.

W

UR

6

burak liściowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.

W

UR

7

cebula kartoflanka

Allium cepa var. aggregatum

W

UR

8

cebula perłowa

Allium ampeloprasum L.

W

UR

9

cebula siedmiolatka

Allium fistulosum L.

W

UW

10

cebula wielopiętrowa

Allium cepa var. proliferum

W

UW

11

cebula zwyczajna

Allium cepa L.

W

UR

12

chrzan pospolity

Armoracia rusticana

W

UW

13

cukinia

Cucurbita pepo var. giromontina

W

UR

14

cykoria siewna

Cichorium intybus var. sativum Lam. et DC.

W

UR

15

cykoria warzywna

Cichorium intybus L.

W

UR

16

czosnek

Allium sativum L.

W

UR

17

dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

W

UR

18

dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

W

UR

19

endywia

Cichorium endivia L.

W

UR

20

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

W

UR

21

fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

W

UR

22

groch cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

W

UR

23

groch łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

W

UR

24

jarmuż

Brassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.

W

UR

25

kabaczek

Cucurbita pepo

W

UR

26

kalafior

Brasica oleracea var. botrytis L.

W

UR

27

kalarepa

Brassica oleracea var. Gongylodes L.

W

UR

28

kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera (DC.) Schwarz

W

UR

29

kapusta chińska

Brassica rapa var. chinensis

W

UR

30

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba (L.) Duchesene

W

UR

31

kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) Duchesene

W

UR

32

kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

W

UR

33

kapusta włoska

Brassica oleracea var. Italica Plenck

W

UR

34

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UR

35

kard

Cynara cardunculus L.

W

UR

36

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

W

UD

37

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

W

UR

38

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

W

UR

39

kukurydza cukrowa

Zea mays var. Saccharata (Sturtev.) Zhuk.

W

UR

40

marchew jadalna

Daucus carota L.

W

UR

41

melon

Cucumis melo L.

W

UR

42

oberżyna (bakłażan)

Solanum melongena L.

W

UR

43

ogórek

Cucumis sativus L.

W

UR

44

papryka

Capsicum annuum L.

W

UR

45

pasternak

Pastinaca sativa L.

W

UR

46

patison

Cucurbita pepo var. patissonina

W

UR

47

pieczarka

Agaricus

W

P

48

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

W

UR

49

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

W

UR

50

pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

W

UR

51

pomidor skórzasty

Physalis ixocarpa

W

UR

52

por

Allium porrum L.

W

UR

53

rabarbar

Rheum rhaponticum L.

W

UW

54

rodzynek brazylijski

Physalis peruviana

W

UR

55

czosnek serpentynowy (rokambuł)

Allium sativum var. ophioscorodon (Link) Holub

W

UR

56

roszponka

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

W

UR

57

rzepa jadalna

Brassica rapa subsp. rapa

W

UR

58

rzeżucha ogrodowa

Lepidium sativum L.

W

UR

59

rzodkiew

Raphanus sativus var. niger Kerner

W

UR

60

rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

W

UR

61

salsefia

Tragopogon porrifolius L.

W

UR

62

sałata głowiasta

Lactuca sativa var. capitata

W

UR

63

sałata listkowa

Lactuca sativa var. Foliosa Brehmer

W

UR

64

sałata kędzierzawa

Lactuca sativa var. crispa L.

W

UR

65

sałata łodygowa

Lactuca sativa var. angustana Hort.

W

UR

66

sałata rzymska

Lactuca sativa var. longifolia Lam. Helm

W

UR

67

seler korzeniowy

Apium graveolens var. rapaceum

W

UR

68

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

W

UR

69

siedmiolatka

Allium fistulosum L.

W

UW

70

skorzonera

Scorzonera hispanica L.

W

UR

71

soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)

Lens culinaris Medik.

W

UR

72

szalotka

Allium ascalonicum

W

UR

73

szczaw

Rumex acetosa L.

W

UW

74

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

W

UW

75

szparag

Asparagus officinalis L.

W

UW

76

szpinak nowozelandzki

Tetragonia expansa Murr.

W

UR

77

szpinak zwyczajny

Spinacia oleracea L.

W

UR

78

ziemniak

Solanum tuberosum L.

W

UR

 

Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UR

2

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Z

UW

3

babka płesznik

Plantago psyllium L.

Z

UR

4

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

Z

UR

5

bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

Z

UW

6

bylica piołun

Artemisia absinthium L.

Z

UW

7

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

Z

UR

8

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

Z

UR

9

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

Z

UW

10

drapacz lekarski

Cnicus benedictus L.

Z

UR

11

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Z

UW

12

fiołek trójbarwny

Viola tricolor L.

Z

UR

13

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

Z

UW

14

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Z

UW

15

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium Moench.

Z

UW

16

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

Z

UR

17

kozieradka pospolita

Trigonella foenum-graecum L.

Z

UR

18

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UR

19

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UD

20

krokosz barwierski

Carthamus tinctorius L.

Z

UR

21

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Z

UW

22

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

Z

UW

23

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

Z

UW

24

lnianka (lnica) pospolita

Linaria vulgaris (L.) Mill.

Z

UR

25

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

Z

UW

26

lulek czarny

Hyoscyamus niger L.

Z

UR

27

łopian większy

Arctium lappa L.

Z

UR

28

majeranek ogrodowy

Origanum maiorana L.

Z

UR

29

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

Z

UD

30

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

Z

UW

31

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

Z

UW

32

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

Z

UW

33

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

Z

UW

34

mydlnica lekarska

Saponaria officinalis L.

Z

UW

35

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

Z

UR

36

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

Z

UR

37

orlik pospolity

Aquilegia vulgaris L.

Z

UW

38

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

Z

UR

39

pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica L.

Z

UW

40

prawoślaz lekarski

Althea officinalis L.

Z

UW

41

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

Z

UW

42

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

Z

UW

43

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

Z

UR

44

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

Z

UW

45

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

Z

UW

46

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

Z

UW

47

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

Z

UW

48

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

Z

UW

49

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

Z

UW

50

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

Z

UW

51

turówka leśna

Hierochloë australis (Shrad)Roem et Shult.

Z

UW

52

turówka wonna

Hierochloë odorata (L.)Wahlbg.

Z

UW

53

tymianek pospolity

Thymus

Z

UW

54

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

Z

UW

55

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Z

UD

56

złocień dalmatyński

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.

Z

UW

57

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A.Mey

Z

UW

 

* Roślina miododajna sklasyfikowana jako uprawa rolnicza.

** Łąka przemienna i pastwisko przemienne – uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

*** Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian uprawnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »