| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. poz. 751), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. poz. 382).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. poz. 382), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.”.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 29 sierpnia 2017 r. (poz. 1723)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

Na podstawie art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88, 379 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia o uzyskanej wygranej oraz sposób wydawania zaświadczeń;

2) sposób ewidencjonowania zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz prowadzenia ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.

§ 2. Wzór zaświadczenia o uzyskanej wygranej, zwanego dalej „zaświadczeniem”, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Zaświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał zaświadczenia otrzymuje uczestnik gry hazardowej, a odpis przechowuje podmiot urządzający grę hazardową wystawiający zaświadczenie, zwany dalej „podmiotem”.

§ 4. 1. Zaświadczenie nie może zawierać skreśleń ani poprawek.

2. Druki zaświadczeń zawierające skreślenia lub poprawki podlegają anulowaniu przez podmiot. Anulowania zaświadczenia dokonuje się przez zamieszczenie na druku zaświadczenia wpisu „anulowano”, daty anulowania oraz podpisu osoby uprawnionej do dokonywania anulowania, z podaniem jej imienia i nazwiska.

3. Anulowane zaświadczenie dołącza się do ewidencji zaświadczeń.

§ 5. 1. W ewidencji zaświadczeń podmiot dokonuje wpisu następujących informacji:

1) liczby porządkowej wpisu do ewidencji zaświadczeń;

2) serii i numeru druku zaświadczenia;

3) daty wystawienia lub anulowania zaświadczenia;

4) imienia i nazwiska uczestnika gry hazardowej;

5) numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adresu zamieszkania i obywatelstwa uczestnika gry hazardowej;

6) rodzaju gry hazardowej;

7) wartości wypłaconej (wydanej) wygranej;

8) imienia i nazwiska osoby upoważnionej do dokonania wpisu do ewidencji.

2. Każdy wpis do ewidencji zaświadczeń powinien zostać opatrzony podpisem osoby upoważnionej do dokonania wpisu do ewidencji.

§ 6. 1. Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona w formie książkowej. Karty ewidencji powinny być kolejno ponumerowane, przeszyte oraz ostemplowane na każdej stronie pieczęcią podmiotu.

2. Naczelnik urzędu skarbowego2) właściwy dla miejsca prowadzenia ewidencji zaświadczeń, zwany dalej „właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego2)”, przed rozpoczęciem jej prowadzenia, dokonuje poświadczenia ewidencji przez opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym.

3. Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona za każdy rok kalendarzowy.

§ 7. 1. Niezwłocznie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego podmiot jest obowiązany przedstawić ewidencję zaświadczeń właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego2), który poświadcza zamknięcie ewidencji.

2. Niezwłocznie po zakończeniu wykonywania działalności podmiot jest obowiązany anulować niewykorzystane druki zaświadczeń oraz przedstawić ewidencję zaświadczeń właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego2), który poświadcza zamknięcie ewidencji. Przepis § 4 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 8. Do prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych przepisy § 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Podmiot prowadzący rejestr zaświadczeń na podstawie przepisów dotychczasowych jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, anulować niewykorzystane druki zaświadczeń oraz przedstawić rejestr zaświadczeń właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, który poświadcza zamknięcie ewidencji. Przepis § 4 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.3)


1) Obecnie działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. poz. 382), które weszło w życie z dniem 1 marca 2017 r.

3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. poz. 946 oraz z 2009 r. poz. 280 i 1416), które zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) w części dotyczącej wzoru zaświadczeń o uzyskanej wygranej, sposobu nabywania druków zaświadczeń oraz ewidencjonowania zaświadczeń, w tym prowadzenia ich rejestru, utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 czerwca 2010 r.

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ WYGRANEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »