| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w zakresie projektów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanych dalej „projektami międzynarodowymi współfinansowanymi”.

§ 2. [Pomoc publiczna na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą]

1. Do pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w zakresie projektów międzynarodowych współfinansowanych, zwanej dalej „pomocą”, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”.

2. Pomoc jest przyznawana jako pomoc na projekty badawczo-rozwojowe zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Projekty międzynarodowe współfinansowane mogą obejmować:

1) badania podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 84 rozporządzenia nr 651/2014;

2) badania przemysłowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014;

3) eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. [Przedsiębiorca]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. [Przedsiębiorca, który może ubiegać się o przyznanie pomocy]

O przyznanie pomocy może ubiegać się przedsiębiorca będący:

1) jednostką naukową:

a) działającą we własnym imieniu,

b) wchodzącą w skład podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 12 albo 14–16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”;

2) jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, niebędącą jednostką naukową.

§ 5. [Przypadki, w których pomoc nie może zostać przyznana]

Pomoc nie może zostać:

1) przyznana w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014;

2) przyznana ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji zgodnie z art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. [Przekroczenie progów]

W przypadku przekroczenia progów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. i ppkt i–iii rozporządzenia nr 651/2014, pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być przyznana po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

§ 8. [Wniosek o przyznanie pomocy]

1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, przyznaje pomoc na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, zwanego dalej „wnioskiem”, złożonego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP kierownika oraz głównego księgowego przedsiębiorcy, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.

2. Wniosek składa się przed rozpoczęciem prac w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego.

3. Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Do wniosku przedsiębiorca dołącza:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię albo projekt umowy albo innego dokumentu potwierdzającego współfinansowanie kosztów udziału tego przedsiębiorcy w projekcie międzynarodowym współfinansowanym z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, zawierających informacje dotyczące:

a) okresu realizacji projektu,

b) kosztów projektu ogółem,

c) wysokości finansowania z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi,

d) uczestników projektu oraz podziału między nimi zadań i zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi;

2) informacje dotyczące przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948);

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgody właściwej komisji etycznej – w przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na ludziach;

4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgody właściwej komisji etycznej wymaganej na podstawie przepisów o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych – w przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach;

5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgody albo zezwolenia wymaganego na podstawie przepisów o ochronie przyrody – w przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych dotyczących badań nad gatunkami roślin, zwierząt lub grzybów, objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;

6) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych – w przypadku projektów międzynarodowych współfinansowanych dotyczących badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów.

5. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 9. [Ocena wniosków i przedstawienie ministrowi propozycji przyznania lub odmowy przyznania pomocy]

1. Zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, dokonuje oceny wniosków i przedstawia ministrowi propozycję przyznania albo odmowy przyznania pomocy.

2. W przypadku propozycji dotyczącej:

1) przyznania pomocy w kwocie niższej niż wnioskowana albo

2) odmowy przyznania pomocy

– zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedstawia ministrowi szczegółowe uzasadnienie.

§ 10. [Koszty kwalifikowalne]

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą, zwanymi dalej „kosztami kwalifikowalnymi”, są:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,

2) koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt nie są wykorzystywane do realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości,

3) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów – koszty przekazania na zasadach handlowych albo faktycznie poniesione koszty kapitałowe,

4) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu międzynarodowego współfinansowanego,

5) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego

– chyba że z umowy albo innego dokumentu, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 1, wynika, że dany koszt nie może zostać objęty pomocą.

§ 11. [Maksymalna intensywność pomocy]

1. Maksymalną intensywność pomocy ustala się zgodnie z art. 25 ust. 5 lit. a–c rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. b, maksymalną intensywność pomocy ustala się odrębnie dla każdego przedsiębiorcy wchodzącego w skład podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 12 i 14–16 ustawy.

3. Maksymalną intensywność pomocy można zwiększyć zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Termin wydania decyzji o przyznaniu pomocy]

1. Minister wydaje decyzję o przyznaniu pomocy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia:

1) wniosku spełniającego wymagania formalne, do którego dołączono kopię umowy albo innego dokumentu, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 1;

2) kopii umowy albo innego dokumentu, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 1, jeżeli do wniosku spełniającego wymagania formalne dołączono projekt tych dokumentów.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorca składa kopię umowy albo innego dokumentu, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 1, w terminie miesiąca od dnia ich podpisania przez gremium międzynarodowe.

3. W przypadku niezłożenia kopii umowy albo innego dokumentu, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, minister wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania pomocy.

§ 13. [Okres, na jaki przyznawana jest pomoc]

Pomoc jest przyznawana na cały okres realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego, jednak nie dłużej niż na 6 lat.

§ 14. [Umowa o finansowanie projektu]

1. W terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, przedsiębiorca składa w urzędzie obsługującym ministra projekt umowy o realizację i finansowanie projektu międzynarodowego współfinansowanego, zwanej dalej „umową o finansowanie projektu”, podpisany przez uprawnione osoby. Niezłożenie projektu umowy o finansowanie projektu w wymaganym terminie uznaje się za rezygnację z przyznanej pomocy.

2. Przedsiębiorca, który wnioskował o zwiększenie intensywności pomocy zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, wraz z projektem umowy o finansowanie projektu składa oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy określonej zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 651/2014, według stanu na dzień złożenia projektu umowy.

§ 15. [Środki finansowe na naukę stanowiące pomoc]

1. Środki finansowe na naukę stanowiące pomoc, zwane dalej „środkami stanowiącymi pomoc”, mogą być przekazywane jednorazowo albo w ratach.

2. Sposób przekazywania środków stanowiących pomoc określa umowa o finansowanie projektu.

§ 16. [Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę warunków realizacji projektu]

1. Przedsiębiorca może złożyć, nie później niż 60 dni przed dniem zakończenia realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego, uzasadniony wniosek o wyrażenie zgody na zmianę warunków realizacji projektu, w tym przedłużenie okresu, na który została przyznana pomoc, jednak nie dłużej niż o 2 lata.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza projekt aneksu do umowy o finansowanie projektu podpisany przez uprawnione osoby.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest opiniowany przez zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy.

4. Jeżeli przedłużenie okresu realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego wynika z decyzji gremium międzynarodowego, wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu, na który została przyznana pomoc:

1) może być złożony bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1;

2) nie podlega opiniowaniu przez zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 17. [Raport roczny i raport końcowy]

1. Przedsiębiorca, któremu została przyznana pomoc, składa:

1) raport roczny z realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego, zwany dalej „raportem rocznym”;

2) raport końcowy z realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego, zwany dalej „raportem końcowym”.

2. Raport roczny i raport końcowy składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP kierownika oraz głównego księgowego przedsiębiorcy, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.

3. Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i w raporcie końcowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 18. [Termin składania raportu]

1. Raport roczny składa się w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym przedsiębiorcy zostały przekazane środki stanowiące pomoc.

2. W przypadku gdy środki stanowiące pomoc zostały przyznane na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, którego realizacja trwa nie dłużej niż rok, przedsiębiorca nie składa raportu rocznego.

3. Raport końcowy składa się wraz z kopią dokumentu potwierdzającego rozliczenie przez gremium międzynarodowe projektu międzynarodowego współfinansowanego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę tego rozliczenia.

§ 19. [Skutki niezłożenia raportu]

1. Niezłożenie raportu rocznego stanowi podstawę do odstąpienia przez ministra od umowy o finansowanie projektu, z wezwaniem do zwrotu przekazanych środków stanowiących pomoc.

2. Niezłożenie raportu końcowego stanowi podstawę do odstąpienia przez ministra od umowy o finansowanie projektu, z wezwaniem do zwrotu przekazanych środków stanowiących pomoc w całości albo w części.

§ 20. [Wymagania formalne dla raportu]

1. Do rozpatrzenia kieruje się wyłącznie raporty roczne i raporty końcowe, które są kompletne i spełniają wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia raportu rocznego albo raportu końcowego niespełniającego tych wymagań, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje nieprzyjęcie raportu przez ministra.

2. W przypadku nieprzyjęcia przez ministra raportu rocznego albo raportu końcowego § 19 ust. 1 albo 2 stosuje się odpowiednio.

§ 21. [Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia raportu]

1. W przypadku stwierdzenia, że przekazany raport roczny albo raport końcowy został sporządzony nieprawidłowo lub jest nierzetelny, minister wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia lub poprawienia raportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niezłożenia uzupełnionego lub poprawionego raportu rocznego albo raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez ministra, § 19 ust. 1 albo 2 stosuje się odpowiednio.

§ 22. [Ocena raportu]

1. Na podstawie oceny raportu rocznego minister może wezwać przedsiębiorcę do zwrotu przekazanych środków stanowiących pomoc w całości albo w części.

2. Oceny raportu końcowego dokonuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego rozliczenie przez gremium międzynarodowe projektu międzynarodowego współfinansowanego.

3. Na podstawie oceny raportu końcowego minister uznaje projekt międzynarodowy współfinansowany za:

1) zrealizowany;

2) zrealizowany nienależycie albo niezrealizowany, z wezwaniem do zwrotu przekazanych środków stanowiących pomoc.

4. Zwrotu przekazanych środków stanowiących pomoc, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2, dokonuje się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 3 pkt 2, do dnia ich zwrotu.

§ 23. [Zwrot niewykorzystanych środków]

1. W terminie 30 dni od dnia:

1) ustalonego w umowie o finansowanie projektu jako dzień zakończenia jego realizacji albo

2) zakończenia realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego, jeżeli nastąpiło ono przed dniem ustalonym w umowie o finansowanie projektu

– niewykorzystane środki stanowiące pomoc podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

2. W przypadku przekazania środków stanowiących pomoc po zakończeniu przez przedsiębiorcę realizacji zadań ustalonych w umowie o finansowanie projektu, niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra w terminie 30 dni od dnia ich przekazania.

3. Niezwrócenie niewykorzystanych środków stanowiących pomoc w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, powoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia następującego po dniu, w którym terminy te upłynęły, do dnia zwrotu tych środków.

§ 24. [Termin składania wniosków i wydawania decyzji o przyznaniu pomocy]

1. Wnioski mogą być składane do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Minister wydaje decyzje o przyznaniu pomocy do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 25. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. A. Bobko


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859, 1475, 1530 i 1556.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. poz. 92 i 1287 oraz z 2014 r. poz. 98), które utraciło moc z dniem 25 maja 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 249).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 30 sierpnia 2017 r. (poz. 1735)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU

A. DANE PRZEDSIĘBIORCY:

1) nazwa;

2) siedziba i adres, numer telefonu;

3) adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej (jeżeli przedsiębiorca posiada);

4) imię i nazwisko kierownika przedsiębiorcy;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6) REGON (jeżeli przedsiębiorca posiada);

7) informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców (jeżeli przedsiębiorca jest wpisany);

8) wielkość określona zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 651/2014.

B. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO:

1) tytuł projektu:

a) w języku polskim,

b) w języku angielskim;

2) nazwa międzynarodowego programu, międzynarodowej inicjatywy albo międzynarodowego przedsięwzięcia badawczego, w ramach których projekt jest realizowany, akronim projektu (jeżeli istnieje), numer umowy albo innego dokumentu będącego podstawą udziału przedsiębiorcy w projekcie oraz planowany okres:

a) realizacji projektu, określony w umowie albo w innym dokumencie będącym podstawą udziału przedsiębiorcy w projekcie,

b) realizacji projektu przez przedsiębiorcę,

c) finansowania projektu ze środków stanowiących pomoc;

3) całkowita wartość projektu międzynarodowego współfinansowanego wyrażona w walucie obcej;

4) planowany koszt udziału przedsiębiorcy w projekcie międzynarodowym współfinansowanym wyrażony w walucie obcej oraz w złotych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu złożenia wniosku;

5) rodzaj pomocy oraz wnioskowana wysokość środków stanowiących pomoc ogółem i w podziale na lata, wyrażona w złotych.

C. OPIS PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO:

1) informacje o projekcie, w tym:

a) opis merytoryczny,

b) wskazanie – w sposób pozwalający na ocenę projektu z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w art. 13b ust. 1 ustawy – jego celów i zakładanych efektów, w szczególności polegających na:

– rozwiązaniu problemu naukowego,

– zaprojektowaniu i skonstruowaniu urządzenia albo jego części,

– stworzeniu narzędzi informatycznych lub zasobu,

– opracowaniu ekspertyzy,

c) opis zadań planowanych do realizacji przez przedsiębiorcę w ramach projektu, które mają być objęte pomocą, wraz z harmonogramem ich realizacji;

2) lokalizacja projektu;

3) nazwa sprzętu lub aparatury naukowo-badawczej planowanych do wykorzystania do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 lit. c, wraz z merytorycznym uzasadnieniem ich wykorzystania w projekcie oraz planowanymi kosztami ich nabycia, wytworzenia albo amortyzacji do pokrycia:

a) ze środków stanowiących pomoc,

b) ze środków własnych przedsiębiorcy,

c) z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi.

D. INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

1) wnioskowana intensywność pomocy na:

a) badania podstawowe,

b) badania przemysłowe,

c) prace rozwojowe

– realizowane przez przedsiębiorcę w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego;

2) wnioskowane zwiększenie intensywności pomocy wraz z podstawą zwiększenia określoną zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014;

3) łączna wnioskowana intensywność pomocy ustalona jako suma intensywności określonej w pkt 1 oraz jej zwiększenia określonego w pkt 2.

E. KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO WYRAŻONE W ZŁ:

Zestawienie planowanych kosztów kwalifikowalnych projektu z przypisaniem do poszczególnych kategorii działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 25 ust. 2 lit. a–c rozporządzenia nr 651/2014, i wskazaniem wysokości finansowania każdego rodzaju kosztów:

1) ze środków własnych przedsiębiorcy;

2) ze środków stanowiących pomoc;

3) z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi;

4) z innych środków publicznych.

F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU:

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko;

3) służbowy numer telefonu;

4) służbowy adres poczty elektronicznej.

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ROCZNYM/KOŃCOWYM]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ROCZNYM/KOŃCOWYM

A. DANE PRZEDSIĘBIORCY:

1) nazwa;

2) siedziba i adres;

3) numer telefonu.

B. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO:

1) tytuł projektu w języku polskim i angielskim, akronim projektu (jeżeli istnieje), numer umowy albo innego dokumentu będącego podstawą udziału przedsiębiorcy w projekcie oraz nazwa międzynarodowego programu, międzynarodowej inicjatywy albo międzynarodowego przedsięwzięcia, w ramach których projekt jest albo był realizowany;

2) numer i data decyzji o przyznaniu pomocy;

3) numer i data zawarcia umowy o realizację projektu.

C. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO:

1) opis zadań zrealizowanych przez przedsiębiorcę w ramach projektu, które były objęte pomocą;

2) wykaz osiągniętych celów i uzyskanych efektów realizacji projektu, w szczególności polegających na:

a) rozwiązaniu problemu naukowego,

b) zaprojektowaniu i skonstruowaniu urządzenia albo jego części,

c) stworzeniu narzędzi informatycznych lub zasobu,

d) opracowaniu ekspertyzy;

3) wykaz:

a) publikacji dotyczących projektu opracowanych przez pracowników przedsiębiorcy zatrudnionych przy realizacji projektu,

b) konferencji naukowych poświęconych problemom związanym z realizacją projektu, w których wzięli udział pracownicy przedsiębiorcy zatrudnieni przy realizacji projektu;

4) ocena możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych przez przedsiębiorcę w ramach projektu oraz znaczenia uzyskanych efektów realizacji projektu dla rozwoju innowacyjności i gospodarki, a także międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki;

5) wykaz sprzętu lub aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanych do realizacji projektu;

6) opis i wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności między zakresem przedmiotowym i sposobem realizacji zadań przedsiębiorcy w ramach projektu określonymi w umowie o jego realizację a zakresem przedmiotowym i sposobem realizacji zadań faktycznie zrealizowanych przez przedsiębiorcę w ramach projektu.

D. WYKONANIE HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO OBJĘTYCH POMOCĄ:

1) wykaz zadań;

2) opis stanu realizacji zadań wskazanych w umowie o finansowanie projektu oraz wyjaśnienie przyczyn ewentualnych rozbieżności między zadaniami zaplanowanymi a zrealizowanymi;

3) dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia realizacji zadań:

a) ustalone w umowie o realizację projektu,

b) rzeczywiste;

4) opis i wyjaśnienie ewentualnych przyczyn rozpoczęcia lub zakończenia realizacji zadań w innym dniu niż ustalony w umowie o realizację projektu.

E. ROZLICZENIE ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH POMOC WYRAŻONE W ZŁ:

1) łączny poniesiony koszt udziału przedsiębiorcy w projekcie międzynarodowym współfinansowanym;

2) przyznane środki stanowiące pomoc;

3) środki stanowiące pomoc wykorzystane do realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego.

F. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU ROCZNEGO ALBO RAPORTU KOŃCOWEGO:

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko;

3) służbowy numer telefonu;

4) służbowy adres poczty elektronicznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »