| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 23, poz. 121), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271),

2) ustawą z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 112, poz. 768),

3) ustawą z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 147, poz. 1029),

4) ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 września 2017 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 97, art. 100 i art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), które stanowią:

"Art. 97. § 1. Sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, stosuje się dotychczasowe przepisy o wpisie i innych kosztach sądowych."

"Art. 100. Ocena prawna wyrażona w wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wiąże wojewódzkiego sądu administracyjnego rozpoznającego sprawę, o której mowa w art. 97 § 1."

"Art. 106. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem przepisów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 112, poz. 768), które stanowią:

"Art. 2. Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych z części 38 - Szkolnictwo wyższe do części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w celu realizacji zadań państwowych Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, wynikających z niniejszej ustawy, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, określonego w ustawie budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90).

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 147, poz. 1029), który stanowi:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.";

4) art. 134 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260), który stanowi:

"Art. 134. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 14 pkt 19 i pkt 32 w zakresie uchylenia art. 69a ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

2) art. 97-99, art. 100 ust. 2, art. 114 ust. 2 i art. 116, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 19 pkt 32, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

4) art. 95, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.".

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 z dnia 28 września 2017 r. (poz. 1881)

USTAWA

z dnia 5 stycznia 1995 r.

o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich znajdował i znajduje inspirację w oświadczeniu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z dnia 17 lipca 1804 r., zgodnie z którym cały majątek po śmierci Fundatora stał się "publiczną własnością Kraju i Narodu". Uznając, że Zakład - skarbnica polskiego dziedzictwa kulturalnego - kontynuuje działalność w celach wskazanych w Ustanowieniu Narodowym, w tym w aktach, które obejmują Ustanowienie Familijne z dnia 18 października 1816 r., Umowę Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z Henrykiem Lubomirskim z dnia 25 grudnia 1823 r. oraz Akt dodatkowy do Ustawy Fundacyjnej z dnia 15 stycznia 1824 r., stanowi się, co następuje:

Art. 1. 1. Ustanawia się fundację pod nazwą "Zakład Narodowy imienia Ossolińskich" (Ossolineum), zwaną dalej "Zakładem".

2. Zakład działa pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. Zakład nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.

Art. 3. Historycznym znakiem Zakładu jest znak, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.

Art. 4. Siedzibą Zakładu jest miasto Wrocław.

Art. 5. Celami Zakładu zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami założyciela są:

1) utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbiorów, zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej, oraz ich opracowywanie i upowszechnianie,

2)1) utrzymywanie Muzeum Książąt Lubomirskich i pomnażanie jego zbiorów w zakresie sztuki i pamiątek historycznych oraz ich opracowywanie i upowszechnianie,

3) wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych,

4) działalność wydawnicza.

Art. 6.2) 1. Dla realizacji celów określonych w art. 5 wyposaża się nieodpłatnie Zakład w majątek obejmujący w dniu wejścia w życie ustawy Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w przypadku dokonania komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo przekaże nieodpłatnie Zakładowi wszystkie akcje lub udziały jakie Skarb Państwa obejmie w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego przedsiębiorstwa państwowego.

3.3) W spółce, o której mowa w ust. 2, uprawnieni pracownicy w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055) oraz ich spadkobiercy zachowują prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów. Przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, stosuje się odpowiednio, przy czym kompetencje w zakresie zbywania akcji należą do Dyrektora Zakładu.

Art. 7. 1. Zakład staje się z chwilą wpisania do rejestru fundacji, z mocy prawa, użytkownikiem wieczystym gruntów, będących we władaniu Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, w zakresie, w jakim stanowią one własność Skarbu Państwa lub gminy, oraz nieodpłatnie właścicielem znajdujących się na tych gruntach budynków i innych urządzeń.

2. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, stwierdza się decyzją wojewody w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub decyzją zarządu gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy.

3. Zakład jest zwolniony od pierwszej i rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, o których mowa w ust. 1, jeżeli grunty te nie są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Art. 8.4) Zakład jest następcą prawnym fundacji ustanowionej przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.

Art. 9. 1. Organami Zakładu są:

1) Rada Kuratorów,

2) Dyrektor.

2. Statut Zakładu określi w szczególności:

1) zasady powoływania i zakres kompetencji organów,

2) zakres działalności gospodarczej.

Art. 10. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji jego celów, w sposób przewidziany w statucie.

Art. 11. 1. Źródłami finansowania Zakładu są:

1) dochody z majątku Zakładu,

2) dochody z działalności gospodarczej Zakładu,

3) darowizny, spadki i zapisy,

4)5) dywidendy z akcji lub udziałów spółki, o której mowa w art. 6 ust. 2.

2.6) Zakład otrzymuje z budżetu państwa dotacje na realizację zadań państwowych:

1) utrzymywanie zbiorów Narodowej Biblioteki Ossolineum, ich pomnażanie, opracowywanie i upowszechnianie,

2) utrzymywanie i pomnażanie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich,

3) utrzymywanie wydawnictw niekomercyjnych.

3.7) Dywidendy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie mogą być przeznaczane na wykonywanie przez Zakład działalności gospodarczej.

Art. 12. 1.8) Nadzór nad Zakładem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2.9) Do uprawnień nadzorczych ministra należy okresowa kontrola wykorzystywania środków publicznych i realizacji celów statutowych Zakładu.

3.10) Statut Zakładu może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 13.10) Zakład składa corocznie ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie jest udostępniane przez Zakład do publicznej wiadomości.

Art. 14. 1.10) Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może uchylić decyzję Dyrektora Zakładu, pozostającą w rażącej sprzeczności z przepisami prawa lub postanowieniami statutu albo z jego celami.

2.11) Od decyzji ministra, o której mowa w ust. 1, służy Zakładowi skarga do sądu administracyjnego.

Art. 15. 1.10) Jeżeli działanie Dyrektora Zakładu w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia statutu albo jest niezgodne z jego celem, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień.

2.10) Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może zawiesić Dyrektora Zakładu, wyznaczyć zarządcę tymczasowego i zażądać od Rady Kuratorów przedstawienia w wyznaczonym terminie kandydatury nowego Dyrektora Zakładu.

3. Zarządca tymczasowy reprezentuje Zakład w sprawach wynikających z zarządu, w tym również w postępowaniu sądowym; jest on obowiązany wykonywać czynności potrzebne do prawidłowego działania Zakładu.

4.12) Od decyzji ministra, o których mowa w ust. 2, służy Zakładowi skarga do sądu administracyjnego.

Art. 16. 1.13) Prawo używania znaku historycznego, o którym mowa w art. 3, jako znaku instytucji służy Zakładowi oraz jako znaku historycznego i towarowego spółce, o której mowa w art. 6 ust. 2.

2. Prawo to nie może być zbyte lub udostępnione osobom trzecim bez zgody Rady Kuratorów Zakładu.

3. W razie zajęcia znaku, o którym mowa w ust. 1, w trybie postępowania egzekucyjnego, Zakładowi przysługuje prawo pierwokupu, chyba że Rada Kuratorów Zakładu postanowi inaczej.

Art. 17. 1. Minister Edukacji Narodowej:

1) nada Zakładowi statut,

2) w porozumieniu z Prezesem Polskiej Akademii Nauk powoła komisję inwentaryzacyjną celem ustalenia majątku przekazywanego Zakładowi,

3) zgłosi Zakład do rejestru,

4) zwróci się, po zarejestrowaniu Zakładu, do podmiotów określonych w statucie o wskazanie członków Rady Kuratorów.

2. Do czasu powołania Dyrektora Zakładu obowiązki Dyrektora pełni dotychczasowy Dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk.

Art. 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do Zakładu stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40).

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia14).


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. poz. 768), która weszła w życie z dniem 12 lipca 2007 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. poz. 1029), która weszła w życie z dniem 14 września 2007 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1271), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., oraz ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 36 pkt 2 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 11 oraz ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

14) Ustawa została ogłoszona w dniu 9 marca 1995 r.

Załącznik do ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r.

infoRgrafika

Znak historyczny Zakładu

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, a także w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat. Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »