| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 8 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 i 1076 oraz z 2016 r. poz. 1075) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Badanie techniczne przeprowadza się po pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących badany pojazd, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz po ustaleniu rodzaju badania technicznego pojazdu, z tym że:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, pobranie danych z ewidencji może nastąpić po przeprowadzeniu badania;

2) w przypadku okresowego badania technicznego przeprowadzanego po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobranie danych następuje po przeprowadzeniu badania i jest poprzedzone wprowadzeniem danych badanego pojazdu, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy.”;

2) w § 2 w ust. 1 w pkt 1:

a) w lit. a tiret trzecie i czwarte otrzymują brzmienie:

„– karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego, o ile została wydana, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,

– pokwitowaniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,”,

b) po lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) sprawdzenie zgodności z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 8–10, 12, 13 oraz 15 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, oraz danych osobowych właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu;”;

3) w § 3 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej w rozumieniu art. 2 pkt 10a ustawy, obejmuje sprawdzenie i ocenę stanu technicznego pojazdu oraz spełnienia warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0–6 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 1 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia, odpowiednio do zakresu naprawy;”;

4) w § 4:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, zwanego dalej „rejestrem”, wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, a także dokonuje wpisu terminu następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego pojazdu, o ile jest dostępny, oraz wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, uprawniony diagnosta po odzyskaniu połączenia z centralną ewidencją pojazdów pobiera dane, weryfikuje je i wprowadza nowe dane do centralnej ewidencji pojazdów, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy. Uprawniony diagnosta wprowadza do ewidencji dodatkowe oznaczenie informujące, że badanie wykonane zostało w trybie awaryjnym, oraz wprowadza datę wykonania badania technicznego.”;

5) w § 5:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku stwierdzenia niezgodności numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi zawartymi w dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, uprawniony diagnosta wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym, wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i do rejestru.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku stwierdzenia niezgodności numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi zawartymi w centralnej ewidencji pojazdów, uniemożliwiającej wprowadzenie danych do ewidencji, uprawniony diagnosta wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym, informuje posiadacza pojazdu o rodzaju stwierdzonych usterek drobnych i konieczności ich usunięcia, wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i do rejestru, informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów oraz zamieszcza odpowiedni wpis o terminie następnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.”,

d) uchyla się ust. 7,

e) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. W przypadku stwierdzenia niezgodności innych danych zawartych w dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, z danymi zawartymi w centralnej ewidencji pojazdów, uniemożliwiającej wprowadzenie danych do ewidencji, uprawniony diagnosta wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym i wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i do rejestru, informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów oraz zamieszcza odpowiedni wpis o terminie następnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

9. W przypadku wystąpienia administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów do uprawnionego diagnosty o wyjaśnienie niezgodności danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, uprawniony diagnosta wyjaśnia tę niezgodność, w szczególności w oparciu o dostępne dane, i informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku gdy nie jest on właściwy do wyjaśnienia tej niezgodności lub nie może jej wyjaśnić, informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, podając uzasadnienie.”;

6) w § 6 w:

a) ust. 3 skreśla się zdanie trzecie,

b) ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Po wykonaniu badania polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów uprawniony diagnosta, po stwierdzeniu, że wszystkie usterki istotne oraz usterki stwarzające zagrożenie zostały usunięte, wpisuje do dowodu rejestracyjnego kolejny termin okresowego badania technicznego.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. W przypadku popełnienia oczywistej omyłki w:

1) wydanym zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów, która przeprowadziła badanie techniczne pojazdu, prostuje ją w rejestrze, wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów oraz wydaje nowe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

2) dokonanym wpisie w dowodzie rejestracyjnym uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów, która przeprowadziła badanie techniczne pojazdu, prostuje ją w rejestrze, wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów oraz skreśla omyłkowy wpis i podaje właściwą informację w nowej rubryce w dowodzie rejestracyjnym; nowy wpis powinien być opatrzony datą, podpisem uprawnionego diagnosty oraz pieczątką identyfikacyjną.”;

8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w dziale I w tabeli:

a) pkt 0.2 otrzymuje brzmienie:

0.2. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)/numer nadwozia/podwozia/ramy, identyfikacja pojazdu

1. Kontrola wzrokowa.

2. Porównanie zapisów zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia ze stanem faktycznym lub ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin i badań.

3. Porównanie danych technicznych pojazdu z wymaganiami technicznymi określonymi w rozporządzeniu o warunkach technicznych. Weryfikacja danych technicznych, w tym z uwzględnieniem katalogu, o którym mowa w § 2 działu II załącznika nr 2 do rozporządzenia.

4. Ustalenie nieznanych lub nowych danych pojazdu

(w przypadku, o którym mowa w art. 81 ust. 13 ustawy – opinia rzeczoznawcy samochodowego). Dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy.

Uwaga:

W przypadku braku danych postępuje się w szczegółowy sposób określony w dziale II załącznika nr 2 do rozporządzenia.

a) Brak numeru (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) lub nie można go odszukać.

 

X

 

b) Numer niekompletny, nieczytelny, wyraźnie sfałszowany lub nie zgadza się z dokumentami pojazdu.

 

X

 

c) Brak zgodności numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) ze stanem faktycznym.

 

X

 

d) Brak zgodności numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi w centralnej ewidencji pojazdów.

X

 

 

e) Oczywiste omyłki, niezgodności w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu.

X

 

 

f) Brak tabliczki znamionowej albo jest nieczytelna.

 

X

 

g) Dane zawarte na tabliczce znamionowej są niezgodne ze stanem faktycznym.

 

X

 

h) Brak możliwości ustalenia co najmniej jednego wymaganego dla danego rodzaju pojazdu parametru zawartego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

 

X

 

i) Niezgodność parametrów technicznych pojazdu z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych.

 

X

 

j) Brak dokumentu potwierdzającego, że pojazd był zarejestrowany na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (dotyczy pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu).

 

X

 

 

b) w pkt 4.1.1. w lit. l kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

 

X

 

 

c) w pkt 6.1.10. w lit. e kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

 

X

 

 

d) w pkt 10.5. w lit. d kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

 

X

 

 

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w dziale I w tabeli w pkt 6.1. w kolumnie trzeciej pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Brak dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań dla układu hamowania długotrwałego (zwalniacza), jeżeli jest wymagany.”,

b) w dziale II § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Przy ustalaniu nieznanych danych technicznych pojazdu (§ 1) należy w możliwie największym stopniu wykorzystywać dostępne informacje zawarte w takich źródłach, jak przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta pojazdu, katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 80bh ust. 1 ustawy, a w indywidualnych wypadkach, inne wiarygodne publikacje i dokumenty, dotyczące danego pojazdu lub jego zespołów i elementów.

2. Wszelkie ustalenia powinny być podejmowane:

1) na podstawie przepisów art. 2 pkt 31–58, art. 66 ust. 6 i art. 80bh ustawy;

2) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 2–5 rozporządzenia o warunkach technicznych oraz z ewentualnych warunków dodatkowych dotyczących danego pojazdu.”;

10) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

12) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) odczyt liczników przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary.”.

§ 2. [Przepisy uchylone]

Z dniem 3 czerwca 2018 r. tracą moc przepisy:

1) § 5 ust. 6, 6a, 8 i 9,

2) pkt 0.2 lit. d tabeli w dziale I załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 niniejszego rozporządzenia

– w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: wz. K. Smoliński


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).

Załącznik 1. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 8 listopada 2017 r. (poz. 2089)

Załącznik nr 1

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM DODATKOWYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM DODATKOWYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »