| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 335 oraz z 2017 r. poz. 983) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie:

a) na wsparcie struktury organizacyjnej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „wsparciem funkcjonowania”, oraz na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działań planu działania, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt (iv) rozporządzenia nr 1305/2013, zwanego dalej „planem działania”, z wyjątkiem działań w ramach tego planu: „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”, działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020, oraz ułatwianie tej współpracy” oraz działania „Plan komunikacyjny PROW 2014–2020” – limit ten wynosi nie więcej niż 75% tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” w ramach planu działania – limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a,

c) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020, oraz ułatwianie tej współpracy” w ramach planu działania – limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a, z czego na realizację operacji:

– zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich – limit ten wynosi co najmniej 40% tych środków,

– własnych beneficjenta – limit ten wynosi nie więcej niż 60% tych środków;”,

b) po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

„1c) w przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego:

a) na wsparcie funkcjonowania – limit ten wynosi nie więcej niż 50% tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” w ramach planu działania – limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020, oraz ułatwianie tej współpracy” w ramach planu działania – limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania, z czego na realizację operacji:

– zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich – limit ten wynosi co najmniej 40% tych środków,

– własnych beneficjenta – limit ten wynosi nie więcej niż 60% tych środków;”;

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJETÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 listopada 2017 r. (poz. 2261)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJETÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów dostępnych środków

(w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

6 261 859

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

6 186 548

3

Samorząd województwa lubelskiego

7 337 765

4

Samorząd województwa lubuskiego

5 690 061

5

Samorząd województwa łódzkiego

6 224 456

6

Samorząd województwa małopolskiego

6 934 979

7

Samorząd województwa mazowieckiego

9 301 442

8

Samorząd województwa opolskiego

5 570 552

9

Samorząd województwa podkarpackiego

7 250 438

10

Samorząd województwa podlaskiego

6 348 735

11

Samorząd województwa pomorskiego

5 949 623

12

Samorząd województwa śląskiego

6 288 439

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

6 050 691

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

6 216 297

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

7 027 921

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

5 955 736

17

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

5 883 508

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

47 733 481

19

Ministerstwo Finansów

2 000 000

20

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

60 764 224

21

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

208 680

22

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

1 870 661

23

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

220 000

Razem

223 276 096

 

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014–2020 W PODZIALE NA BENEFICJETÓW]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014–2020 W PODZIALE NA BENEFICJETÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów dostępnych środków

(w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

1 954 004

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

2 038 846

3

Samorząd województwa lubelskiego

3 296 554

4

Samorząd województwa lubuskiego

1 590 114

5

Samorząd województwa łódzkiego

2 061 382

6

Samorząd województwa małopolskiego

2 627 765

7

Samorząd województwa mazowieckiego

4 949 942

8

Samorząd województwa opolskiego

1 456 887

9

Samorząd województwa podkarpackiego

3 079 479

10

Samorząd województwa podlaskiego

2 447 145

11

Samorząd województwa pomorskiego

1 723 342

12

Samorząd województwa śląskiego

2 049 120

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

1 879 768

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

2 332 145

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

2 710 286

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

1 894 350

17

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

460 116

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

887 207

19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

38 990 000

20

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

422 508

21

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie

7 457 000

22

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

800 000

23

Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie

800 000

24

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli

800 000

25

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku

800 000

26

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

800 000

27

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

800 000

28

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

800 000

29

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie

800 000

30

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale

800 000

31

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie

800 000

32

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu

800 000

33

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie

800 000

34

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach

800 000

35

Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

800 000

36

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu

800 000

37

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach

800 000

38

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

893 792

Razem

100 001 752

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy www.mp-consulting.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »