| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2005–2006,

podpisane we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r.

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Białorusi, zwani dalej „Stronami”,

w dążeniu do poszerzenia i pogłębienia równoprawnej współpracy, umocnienia tradycyjnych przyjaznych stosunków między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białorusi,

w przekonaniu, iż współpraca kulturalna służy rozwojowi przyjaźni i wzajemnemu zrozumieniu między narodami,

mając na uwadze postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r.,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie kultury i sztuki między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białorusi, w tym inicjatywy instytucji kultury i zespołów twórczych mające na celu rozpowszechnianie i promocję kultury, historii i tradycji narodowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi.

Artykuł 2

Strony zorganizują i przeprowadzą Dni Kultury Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi oraz Dni Kultury Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej. Terminy i warunki organizacji tych przedsięwzięć Strony ustalą w odrębnym porozumieniu.

Artykuł 3

1. Strony będą wspierać rozwój kontaktów bezpośrednich między działającymi w swoich krajach związkami teatralnymi oraz teatrami dramatycznymi, lalek i innymi.

2. Każda ze Stron będzie wspierać udział drugiej Strony w festiwalach teatralnych organizowanych w swoim kraju.

Artykuł 4

Strony będą sprzyjać udziałowi zespołów muzycznych oraz wykonawców z Polski i Białorusi w festiwalach i konkursach muzycznych, które odbywają się na terytorium każdego z państw, a także nawiązywaniu i rozwojowi kontaktów w dziedzinie sztuki muzycznej między związkami twórczymi i organizacjami koncertowymi.

Artykuł 5

1. Strony będą wspierać nawiązywanie kontaktów między szkołami i uczelniami artystycznymi obydwu państw oraz sprzyjać wymianie uczniów i studentów tych szkół i uczelni w celach twórczych, edukacyjnych i naukowych.

2. Strony będą stwarzać warunki do podnoszenia kwalifikacji oraz odbywania staży w uczelniach artystycznych oraz znanych instytucjach teatralnych i widowiskowych w swoich krajach przez wykładowców uczelni artystycznych drugiej Strony.

3. Strony będą sprzyjać udziałowi studentów i uczniów uczelni i szkół artystycznych drugiej Strony w organizowanych w ich krajach konkursach i festiwalach dla młodych wykonawców.

Artykuł 6

1. Strony będą współpracować w zakresie muzealnictwa oraz działalności wystawowej.

2. Strony będą sprzyjać nawiązywaniu współpracy bezpośredniej między muzeami Polski i Białorusi, które będą się nawzajem informować o planowanych konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach dotyczących muzealnictwa.

3. Strony w okresie obowiązywania Porozumienia będą sprzyjać wymianie wystaw organizowanych przez muzea.

Artykuł 7

Strony będą sprzyjać współpracy w dziedzinie kinematografii, w tym:

1) organizacji wzajemnych przeglądów filmowych, których terminy, warunki oraz miejsce przeprowadzenia zostaną ustalone odrębnie;

2) udziałowi filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych oraz udziałowi delegatów w krajowych festiwalach filmowych organizowanych w krajach Stron, zgodnie z regulaminami tych festiwali:

a) w Polsce:

– Krakowski Festiwal Filmowy (maj każdego roku),

– Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy (październik każdego roku),

– Międzynarodowy Festiwal Sztuki Operatorów Filmowych CAMERIMAGE (grudzień każdego roku),

– Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Lubuskie Lato Filmowe” w Łagowie (czerwiec każdego roku),

– Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (wrzesień każdego roku, udział przedstawicieli Strony białoruskiej jako obserwatorów),

b) na Białorusi:

– Miński Międzynarodowy Festiwal „Listopad” (Mińsk, każdego roku),

– Festiwal Filmów Animowanych „Animajouka” (Mohylew, każdego roku).

Artykuł 8

1. Strony będą sprzyjały dalszemu rozwojowi kontaktów między Biblioteką Narodową w Warszawie i Biblioteką Narodową Białorusi.

2. Strony będą sprzyjały wymianie wystaw książek, elektronicznych zbiorów danych, metodycznych oraz bibliograficznych materiałów, materiałów przeznaczonych do opublikowania w wydaniach periodycznych, a także uczestniczeniu specjalistów drugiej Strony w seminariach, konferencjach naukowo-praktycznych oraz sympozjach odbywających się w ich krajach.

Artykuł 9

1. Strony będą wspierać współpracę w zakresie przechowywania, ochrony i konserwacji dziedzictwa historycznego i kulturowego, prowadzoną na podstawie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego, sporządzonego w Warszawie dnia 25 marca 1995 r., oraz sprzyjać wymianie specjalistów w celu zapoznania się z doświadczeniami drugiej Strony w tej dziedzinie.

2. Strony, w ramach swych kompetencji, będą współpracować w zakresie projektu badawczego „Ochrona archeologicznego krajobrazu kulturowego na obszarze równiny Podlasko-Białoruskiej”, realizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Białoruską Akademię Nauk.

Artykuł 10

Zgodnie z prawem obowiązującym w każdym z państw oraz w granicach swych kompetencji Strony będą stosować środki zapobiegające nielegalnemu wwozowi na terytorium swych państw oraz nielegalnemu wywozowi z terytorium swych państw dóbr kultury drugiej Strony.

Artykuł 11

Strony będą kontynuować współpracę w dziedzinie twórczości ludowej i sprzyjać nawiązywaniu kontaktów bezpośrednich między zespołami amatorskimi oraz domami twórczości ludowej w obydwu krajach.

Artykuł 12

Strony uważają za ważne zadanie zapewnienie, w ramach swoich kompetencji, warunków rozwoju kulturowego mniejszości narodowych – polskiej w Republice Białorusi i białoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej – oraz wspieranie działalności ich społeczno-kulturalnych stowarzyszeń i związków.

Artykuł 13

W okresie obowiązywania niniejszego porozumienia Strony będą wymieniać delegacje specjalistów, ekspertów oraz działaczy w dziedzinie kultury i sztuki w celu rozwoju i krzewienia współpracy w dziedzinie kultury. Skład delegacji oraz terminy pobytu Strony będą uzgadniać w trybie roboczym.

Artykuł 14

Strony będą współpracować w kwestiach wymiany informacji dotyczącej swojego ustawodawstwa w dziedzinie kultury.

Artykuł 15

Strony uzgodniły, że wymiana kulturalna będzie prowadzona na następujących warunkach:

1) w przypadku wymiany zespołów twórczych, delegacji oraz pojedynczych osób:

– Strona wysyłająca ponosi koszty przejazdu zespołów twórczych, delegacji oraz pojedynczych osób, ubezpieczenia na wypadek choroby lub wypadku, a także ewentualnych honorariów i przewozu sprzętu w obie strony,

– Strona przyjmująca zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie (lub diety), zgodnie z zasadami obowiązującymi w swoim kraju, a także transport na terytorium swojego kraju zgodnie z programem pobytu;

2) w przypadku wymiany wystaw ze zbiorów muzealnych oraz wystaw sztuki współczesnej warunki, terminy, rodzaj i miejsca ekspozycji będą ustalane w trybie roboczym oddzielnie dla każdego przypadku.

Artykuł 16

Niniejsze porozumienie nie wyklucza możliwości zorganizowania i przeprowadzenia innych przedsięwzięć niż te, które zostały w nim przewidziane.

Artykuł 17

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Porozumienie traci moc również w przypadku utraty mocy obowiązującej przez Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r.

SPORZĄDZONO we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i białoruskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

 

Minister Kultury
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Ministerstwa Kultury
Republiki Białorusi

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »