| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2005–2006,

podpisane we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r.

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Białorusi, zwani dalej „Stronami”,

w dążeniu do poszerzenia i pogłębienia równoprawnej współpracy, umocnienia tradycyjnych przyjaznych stosunków między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białorusi,

w przekonaniu, iż współpraca kulturalna służy rozwojowi przyjaźni i wzajemnemu zrozumieniu między narodami,

mając na uwadze postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r.,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie kultury i sztuki między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białorusi, w tym inicjatywy instytucji kultury i zespołów twórczych mające na celu rozpowszechnianie i promocję kultury, historii i tradycji narodowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi.

Artykuł 2

Strony zorganizują i przeprowadzą Dni Kultury Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi oraz Dni Kultury Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej. Terminy i warunki organizacji tych przedsięwzięć Strony ustalą w odrębnym porozumieniu.

Artykuł 3

1. Strony będą wspierać rozwój kontaktów bezpośrednich między działającymi w swoich krajach związkami teatralnymi oraz teatrami dramatycznymi, lalek i innymi.

2. Każda ze Stron będzie wspierać udział drugiej Strony w festiwalach teatralnych organizowanych w swoim kraju.

Artykuł 4

Strony będą sprzyjać udziałowi zespołów muzycznych oraz wykonawców z Polski i Białorusi w festiwalach i konkursach muzycznych, które odbywają się na terytorium każdego z państw, a także nawiązywaniu i rozwojowi kontaktów w dziedzinie sztuki muzycznej między związkami twórczymi i organizacjami koncertowymi.

Artykuł 5

1. Strony będą wspierać nawiązywanie kontaktów między szkołami i uczelniami artystycznymi obydwu państw oraz sprzyjać wymianie uczniów i studentów tych szkół i uczelni w celach twórczych, edukacyjnych i naukowych.

2. Strony będą stwarzać warunki do podnoszenia kwalifikacji oraz odbywania staży w uczelniach artystycznych oraz znanych instytucjach teatralnych i widowiskowych w swoich krajach przez wykładowców uczelni artystycznych drugiej Strony.

3. Strony będą sprzyjać udziałowi studentów i uczniów uczelni i szkół artystycznych drugiej Strony w organizowanych w ich krajach konkursach i festiwalach dla młodych wykonawców.

Artykuł 6

1. Strony będą współpracować w zakresie muzealnictwa oraz działalności wystawowej.

2. Strony będą sprzyjać nawiązywaniu współpracy bezpośredniej między muzeami Polski i Białorusi, które będą się nawzajem informować o planowanych konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach dotyczących muzealnictwa.

3. Strony w okresie obowiązywania Porozumienia będą sprzyjać wymianie wystaw organizowanych przez muzea.

Artykuł 7

Strony będą sprzyjać współpracy w dziedzinie kinematografii, w tym:

1) organizacji wzajemnych przeglądów filmowych, których terminy, warunki oraz miejsce przeprowadzenia zostaną ustalone odrębnie;

2) udziałowi filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych oraz udziałowi delegatów w krajowych festiwalach filmowych organizowanych w krajach Stron, zgodnie z regulaminami tych festiwali:

a) w Polsce:

– Krakowski Festiwal Filmowy (maj każdego roku),

– Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy (październik każdego roku),

– Międzynarodowy Festiwal Sztuki Operatorów Filmowych CAMERIMAGE (grudzień każdego roku),

– Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Lubuskie Lato Filmowe” w Łagowie (czerwiec każdego roku),

– Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (wrzesień każdego roku, udział przedstawicieli Strony białoruskiej jako obserwatorów),

b) na Białorusi:

– Miński Międzynarodowy Festiwal „Listopad” (Mińsk, każdego roku),

– Festiwal Filmów Animowanych „Animajouka” (Mohylew, każdego roku).

Artykuł 8

1. Strony będą sprzyjały dalszemu rozwojowi kontaktów między Biblioteką Narodową w Warszawie i Biblioteką Narodową Białorusi.

2. Strony będą sprzyjały wymianie wystaw książek, elektronicznych zbiorów danych, metodycznych oraz bibliograficznych materiałów, materiałów przeznaczonych do opublikowania w wydaniach periodycznych, a także uczestniczeniu specjalistów drugiej Strony w seminariach, konferencjach naukowo-praktycznych oraz sympozjach odbywających się w ich krajach.

Artykuł 9

1. Strony będą wspierać współpracę w zakresie przechowywania, ochrony i konserwacji dziedzictwa historycznego i kulturowego, prowadzoną na podstawie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego, sporządzonego w Warszawie dnia 25 marca 1995 r., oraz sprzyjać wymianie specjalistów w celu zapoznania się z doświadczeniami drugiej Strony w tej dziedzinie.

2. Strony, w ramach swych kompetencji, będą współpracować w zakresie projektu badawczego „Ochrona archeologicznego krajobrazu kulturowego na obszarze równiny Podlasko-Białoruskiej”, realizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Białoruską Akademię Nauk.

Artykuł 10

Zgodnie z prawem obowiązującym w każdym z państw oraz w granicach swych kompetencji Strony będą stosować środki zapobiegające nielegalnemu wwozowi na terytorium swych państw oraz nielegalnemu wywozowi z terytorium swych państw dóbr kultury drugiej Strony.

Artykuł 11

Strony będą kontynuować współpracę w dziedzinie twórczości ludowej i sprzyjać nawiązywaniu kontaktów bezpośrednich między zespołami amatorskimi oraz domami twórczości ludowej w obydwu krajach.

Artykuł 12

Strony uważają za ważne zadanie zapewnienie, w ramach swoich kompetencji, warunków rozwoju kulturowego mniejszości narodowych – polskiej w Republice Białorusi i białoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej – oraz wspieranie działalności ich społeczno-kulturalnych stowarzyszeń i związków.

Artykuł 13

W okresie obowiązywania niniejszego porozumienia Strony będą wymieniać delegacje specjalistów, ekspertów oraz działaczy w dziedzinie kultury i sztuki w celu rozwoju i krzewienia współpracy w dziedzinie kultury. Skład delegacji oraz terminy pobytu Strony będą uzgadniać w trybie roboczym.

Artykuł 14

Strony będą współpracować w kwestiach wymiany informacji dotyczącej swojego ustawodawstwa w dziedzinie kultury.

Artykuł 15

Strony uzgodniły, że wymiana kulturalna będzie prowadzona na następujących warunkach:

1) w przypadku wymiany zespołów twórczych, delegacji oraz pojedynczych osób:

– Strona wysyłająca ponosi koszty przejazdu zespołów twórczych, delegacji oraz pojedynczych osób, ubezpieczenia na wypadek choroby lub wypadku, a także ewentualnych honorariów i przewozu sprzętu w obie strony,

– Strona przyjmująca zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie (lub diety), zgodnie z zasadami obowiązującymi w swoim kraju, a także transport na terytorium swojego kraju zgodnie z programem pobytu;

2) w przypadku wymiany wystaw ze zbiorów muzealnych oraz wystaw sztuki współczesnej warunki, terminy, rodzaj i miejsca ekspozycji będą ustalane w trybie roboczym oddzielnie dla każdego przypadku.

Artykuł 16

Niniejsze porozumienie nie wyklucza możliwości zorganizowania i przeprowadzenia innych przedsięwzięć niż te, które zostały w nim przewidziane.

Artykuł 17

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Porozumienie traci moc również w przypadku utraty mocy obowiązującej przez Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r.

SPORZĄDZONO we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i białoruskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

 

Minister Kultury
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Ministerstwa Kultury
Republiki Białorusi

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »