| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu,

podpisana w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.

Minister Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, zwane dalej „Stronami”,

BIORĄC POD UWAGĘ dotychczasową tradycję przyjacielskich stosunków między Stronami oraz dążąc do ich dalszego rozwoju i promowania,

PRAGNĄC rozwijać wzajemnie korzystną współpracę Stron w dziedzinie sportu,

DOCENIAJĄC rolę, jaką sport odgrywa w procesie rozwoju i umacniania przyjaznych relacji między obu państwami,

PRAGNĄC współpracować w ramach organizacji międzynarodowych, których są członkami, w dziedzinach objętych niniejszą umową,

MAJĄC NA UWADZE postanowienia umowy o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, zawartej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r.,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

CELE OGÓLNE

1. Strony na zasadzie wzajemności będą wspierały i umacniały współpracę oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie sportu.

2. Strony będą tworzyły warunki do bezpośredniej współpracy instytucji rządowych i pozarządowych oraz osób prawnych i fizycznych w celu realizacji niniejszej umowy.

3. Strony będą wspierały podejmowanie dwustronnych inicjatyw polsko-meksykańskich w dziedzinie sportu, służących osiąganiu celów niniejszej umowy.

4. Współpraca w ramach niniejszej umowy będzie prowadzona zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanach Zjednoczonych.

Artykuł 2

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Strony dla osiągnięcia celów niniejszej umowy będą realizowały współpracę w następujących obszarach:

1) kształcenia i doskonalenia zawodowego w sporcie;

2) sportu wyczynowego i młodzieżowego;

3) sportu dla wszystkich;

4) infrastruktury sportowej;

5) informacji i dokumentacji sportowej;

6) medycyny sportowej i walki z dopingiem;

7) zarządzania w sporcie;

8) sportu osób niepełnosprawnych i polityki równych szans przez sport;

9) promowania Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych poprzez sport;

10) organizacji dużych imprez sportowych;

11) rozwoju nauk o kulturze fizycznej i sporcie; oraz

12) w każdym innym obszarze uzupełniającym cele niniejszej umowy, w którym Strony uznają współpracę za obopólnie korzystną.

Artykuł 3

FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca w obszarach, o których mowa w artykule 2, będzie realizowana w szczególności poprzez:

1) wspieranie udziału sportowców, trenerów sportowych oraz personelu technicznego w zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych;

2) koordynowanie programów wymiany sportowej, o których mowa w artykule 4;

3) wymianę między Stronami informacji, o których mowa w artykule 6, a także wspieranie takiej wymiany między działającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;

4) zachęcanie krajowych związków sportowych, ośrodków przygotowań olimpijskich, ośrodków naukowo-badawczych oraz publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych działających w dziedzinie sportu do rozwijania bezpośrednich kontaktów i umacniania współpracy;

5) sprzyjanie organizacji wspólnych spotkań, konferencji, sympozjów, a także szkoleń i staży oraz wizyt studyjnych, objętych programami wymiany sportowej;

6) zachęcanie działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych instytucji pozarządowych do współdziałania w kształtowaniu międzynarodowej polityki w dziedzinie sportu, przede wszystkim w drodze konsultacji i spotkań dwustronnych;

7) wspieranie wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania obiektami sportowymi oraz marketingu i zarządzania w sporcie;

8) współdziałanie w zwalczaniu dopingu w sporcie poprzez promowanie działań edukacyjnych przy wsparciu krajowych i międzynarodowych instytucji działających w tym obszarze;

9) wspieranie wymiany doświadczeń w dziedzinie organizacji dużych imprez sportowych;

10) wspieranie kampanii i przedsięwzięć towarzyszących imprezom sportowym, ukierunkowanych na promowanie Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych jako celów wyjazdów turystycznych; oraz

11) każdą inną formę współpracy uzupełniającą cele niniejszej umowy i uznaną przez Strony za korzystną.

Artykuł 4

PROGRAMY WYMIANY SPORTOWEJ

1. Mając na celu owocną współpracę Strony będą koordynować i ułatwiać realizację programów wymiany sportowej między zainteresowanymi podmiotami ze strony Rzeczypospolitej Polskiej i ze strony Meksykańskich Stanów Zjednoczonych.

2. Programy wymiany sportowej będą obejmować w szczególności:

a) trenerów sportowych,

b) sportowców,

c) kierownictwo krajowych związków sportowych oraz innych instytucji pozarządowych działających w dziedzinie sportu,

d) pracowników urzędu powołanego do obsługi Ministra Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, pracowników Narodowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych oraz odpowiednich instytucji rządowych działających w dziedzinie sportu.

e) dyrektorów szkół o profilu sportowym,

f) osoby zawodowo zajmujące się nauką o kulturze fizycznej, oraz

g) innych specjalistów w dziedzinie sportu.

Artykuł 5

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Strony będą wspierać współpracę naukową między polskimi a meksykańskimi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz publicznymi i niepublicznymi szkołami wyższymi działającymi w obszarze sportu, a także specjalistami i innymi osobami zajmującymi się kulturą fizyczną i sportem.

Artykuł 6

WYMIANA INFORMACJI

W celu ułatwienia współpracy w obszarach objętych niniejszą umową Strony, działając zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Meksykańskich Stanach Zjednoczonych będą prowadzić wymianę informacji w zakresie:

1) organizacji sportu;

2) finansowania sportu;

3) stanu infrastruktury, jej finansowania i zarządzania nią;

4) systemu kształcenia i szkolenia w sporcie;

5) przygotowania i przeprowadzania dużych imprez sportowych;

6) uregulowań prawnych mających zastosowanie do poszczególnych sportów; oraz

7) innych spraw będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania Stron.

Artykuł 7

FINANSOWANIE

Strony będą finansowały współpracę prowadzoną w ramach niniejszej umowy z przyznanych im środków budżetowych w zależności od ich dostępności, oceny budżetu oraz przepisów właściwego prawa krajowego.

Programy wymiany sportowej, o których mowa w niniejszej umowie będą finansowane w następujący sposób:

– po stronie polskiej w całości przez podmioty w nich uczestniczące;

– po stronie meksykańskiej ze środków, które będą przeznaczone na ten cel w budżecie Strony meksykańskiej, w zależności od ich dostępności oraz zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa meksykańskiego.

Artykuł 8

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

Strony za obopólną zgodą mogą dokonywać zmian i uzupełnień niniejszej umowy w formie odrębnych protokołów, które będą stanowić integralną część niniejszej umowy.

Artykuł 9

INNE UMOWY

Niniejsza umowa nie ma wpływu na prawa i obowiązki Stron wynikające z innych umów międzynarodowych, których stronami są Rzeczpospolita Polska lub Meksykańskie Stany Zjednoczone, ani z ich członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

Artykuł 10

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji i bezpośrednich konsultacji między Stronami.

Artykuł 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie po upływie trzydziestu (30) dni od dnia jej podpisania.

2. Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez okres trzech (3) lat. Okres obowiązywania niniejszej umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o dalsze okresy trzyletnie, o ile żadna ze Stron jej nie wypowie przekazując pisemne powiadomienie drugiej Stronie, nie później jednak niż sześć (6) miesięcy przed upływem danego okresu.

3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy programy i działania rozpoczęte w okresie jej obowiązywania będą kontynuowane do czasu ich zakończenia.

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc Porozumienie o współpracy w dziedzinie sportu między Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Narodową do Spraw Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, podpisane w Warszawie dnia 4 listopada 1996 r.

Sporządzono w Mieście Meksyk dnia 24 kwietnia 2017 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny. W przypadku różnic w ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

Wersja w języku hiszpańskim

Wersja w języku angielskim

ZA MINISTRA SPORTU
I TURYSTYKI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZA NARODOWĄ KOMISJĘ
KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU MEKSYKAŃSKICH
STANÓW ZJEDNOCZONYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Jarosław Stawiarski
Sekretarz Stanu

Alfredo Castillo Cervantes
Dyrektor Generalny

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kudlicki

Adwokat - specjalista z zakresu prawa karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »