| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych,

podpisana w Warszawie dnia 18 października 2016 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami";

- Ożywione wolą umocnienia przyjaznych stosunków i współpracy oraz koniecznością wprowadzenia mechanizmu mającego na celu umocnienie więzi w sferze dyplomacji;

- Uważając, że zniesienie wiz dla obywateli posiadających paszporty dyplomatyczne lub służbowe znacząco ułatwia stosunki międzynarodowe;

- Pragnąc ułatwić przemieszczanie się urzędników między oboma krajami;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i obywatele Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi są zwolnieni z posiadania wizy uprawniającej do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium Drugiej Umawiającej się Strony przez okres nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni od daty pierwszego wjazdu.

Artykuł 2

1. Obywatele jednej Umawiającej się Strony, wyznaczeni do pracy w misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub organizacji międzynarodowej na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, legitymujący się ważnymi paszportami wymienionymi w artykule 1 wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Umawiającej się Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i pozostawania tam przez okres wykonywania obowiązków służbowych bez dopełnienia wymogu wizowego.

2. Osoby, o których mowa w ustępie 1, będą zgłaszane w drodze notyfikacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Państwa wysyłającego misji dyplomatycznej Państwa przyjmującego, przed skierowaniem do pracy.

Artykuł 3

Uprawnienia wynikające z zasad zawartych w niniejszej Umowie przysługują również członkom rodziny pracownika, o którym mowa w artykule 2, pod warunkiem, że legitymują się oni paszportami wymienionymi w artykule 1 i pozostają z nim we wspólnocie domowej.

Artykuł 4

Osoby, o których mowa w artykułach 1-3, są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w państwie przyjmującym dotyczących wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców.

Artykuł 5

Wszelka zmiana przepisów prawnych dotyczących wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców powinna być drogą dyplomatyczną przekazana drugiej Umawiającej się Stronie.

Artykuł 6

Jeżeli obywatel jednej z Umawiających się Stron utraci paszport dyplomatyczny lub służbowy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zobowiązany jest on do bezzwłocznego powiadomienia właściwych władz Państwa przyjmującego w celu podjęcia stosownych działań. Właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny wyda swojemu obywatelowi nowy dokument podróży, uprawniający do przekraczania granicy państwowej i powiadomi o tym właściwe władze Państwa przyjmującego.

Artykuł 7

Każda z Umawiających się Stron będzie mogła zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub części ze względu na bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny lub ochronę zdrowia publicznego. Zawieszenie stosowania Umowy lub uchylenie tego zawieszenia będą notyfikowane drugiej Umawiającej się Stronie drogą dyplomatyczną, najpóźniej 7 (siedem) dni przed terminem wejścia w życie, odpowiednio, zawieszenia stosowania Umowy albo uchylenia zawieszenia.

Artykuł 8

Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo odmowy wjazdu lub do skrócenia pobytu na swoim terytorium obywatelom drugiej Umawiającej się Strony, których uzna za niepożądanych.

Artykuł 9

Każda z Umawiających się Stron może zażądać na piśmie drogą dyplomatyczną zmiany całości lub części Umowy. Wszelkie zmiany uzgodnione przez Umawiające się Strony wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 12.

Artykuł 10

Wszelkie różnice lub spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze konsultacji lub negocjacji między Umawiającymi się Stronami, bez odwoływania się do stron trzecich lub trybunału międzynarodowego.

Artykuł 11

1. Dla celów niniejszej Umowy każda z Umawiających się Stron przekaże drugiej Umawiającej się Stronie drogą dyplomatyczną wzory wydawanych przez siebie paszportów wraz ze szczegółowym opisem tych dokumentów, na 30 (trzydzieści) dni przed wejściem w życie Umowy.

2. Każda z Umawiających się Stron przekaże drugiej Stronie informacje o wszelkich zmianach w paszportach, o których mowa w art. 1 niniejszej Umowy oraz przekaże do wiadomości drugiej Umawiającej się Strony drogą dyplomatyczną wzory nowych dokumentów na 30 (trzydzieści) dni przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania wraz ze szczegółowym opisem tych dokumentów i dokonanych zmian.

Artykuł 12

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej z notyfikacji, którymi Umawiające się Strony poinformują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

2. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji. W takim wypadku Umowa utraci moc po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty otrzymania notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie, dnia 18.10.2016, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i francuskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku francuskim uważany będzie za rozstrzygający.

Wersja w języku arabskim

Wersja w języku francuskim

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »