| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.3)

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, po. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz.1378.

3) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 4, poz. 21 i Nr 7, poz. 35), zmienionym zarządzeniem Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2011 r., które utraciło moc w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. Nr 250, poz. 1500).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH]

Załącznik do zarządzenia Nr....
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia ............................. 2011 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

§ 1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2. 1. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowią: Minister, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu.

2. Najwyższe kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w rozumieniu normy ISO 9000 stanowi Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 3. 1. Komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministerstwem”, kierują dyrektorzy samodzielnie, bądź przy pomocy zastępców dyrektorów oraz naczelników wydziałów.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa ustalają, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją stanowisk, zakres obowiązków pracowników i organizują pracę w kierowanych komórkach organizacyjnych, zapewniając sprawne, terminowe i właściwe wykonywanie zadań wyznaczonych tym komórkom.

3. Do zadań dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa należy w szczególności:

1) występowanie na zewnątrz w imieniu kierowanej komórki organizacyjnej w sprawach należących do zakresu jej działania;

2) podejmowanie decyzji lub innych rozstrzygnięć w imieniu Ministra albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w ramach udzielonych upoważnień;

3) działanie w ramach indywidualnych upoważnień udzielonych przez Ministra albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

4) zapewnienie wykonywania zadań ustalonych zakresem działania w Regulaminie oraz w innych przepisach prawa;

5) przedstawianie wniosków w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania, wyróżniania i karania pracowników;

6) zapewnianie przestrzegania przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej dyscypliny i czasu pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, a także corocznego wykorzystywania urlopu wypoczynkowego;

7) zapewnianie gospodarnego, celowego i prawidłowego wydatkowania środków budżetowych przy realizacji zadań komórki organizacyjnej;

8) opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa rocznego sprawozdania z działalności komórki organizacyjnej – w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

4. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora. Jeżeli w komórce organizacyjnej utworzono dwa lub więcej stanowiska zastępcy dyrektora, dyrektor jednemu z zastępców powierza swoje obowiązki na czas nieobecności. W komórkach organizacyjnych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora, dyrektor powierza zastępstwo wyznaczonemu naczelnikowi wydziału, a w komórkach bezwydziałowych wyznaczonemu pracownikowi, zawiadamiając o tym nadzorującego albo wykonującego wobec komórki organizacyjnej czynności kierownictwa, odpowiednio Ministra, Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

5. Zastępca dyrektora kieruje realizacją zadań komórki organizacyjnej w zakresie ustalonym przez dyrektora.

6. Naczelnik wydziału kieruje bezpośrednio wydziałem, zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym danej komórki organizacyjnej.

7. W komórkach organizacyjnych o strukturze bezwydziałowej, w wypadkach wyodrębnienia zespołowych stanowisk do określonych spraw, Dyrektor Generalny Ministerstwa wyznacza pracownika kierującego takim zespołem, określając jego uprawnienia i zakres odpowiedzialności.

8. Pracownicy zatrudnieni na jednoosobowych, wyodrębnionych stanowiskach do określonych spraw podlegają bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora.

§ 4. 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa każda w zakresie swojego działania:

1) realizują zadania Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

2) prowadzą sprawy związane z przyjmowaniem, rozpatrywaniem oraz ewidencją skarg i wniosków;

3) uczestniczą w opracowywaniu i wykonywaniu planu finansowego;

4) realizują zadania z zakresu kontroli zarządczej;

5) udostępniają informację publiczną;

6) uczestniczą w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa uczestniczą w opracowywaniu, uzgadnianiu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych w zakresie określonym w przepisach dotyczących opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych w resorcie spraw wewnętrznych.

3. Komórki organizacyjne Ministerstwa mogą wykonywać inne zadania niż określone w Regulaminie, na podstawie decyzji Ministra.

§ 5. 1. W skład komórek organizacyjnych Ministerstwa mogą wchodzić wydziały, zespoły, referaty oraz samodzielne stanowiska pracy określone w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa w toku swojej działalności opracowują projekty dokumentów pozostających w zakresie właściwości Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w tym aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, aktów administracyjnych oraz umów.

§ 6. 1. Dokumenty sporządzane w komórkach organizacyjnych Ministerstwa przedkładane do podpisu:

1) Ministrowi – parafują Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu lub Dyrektor Generalny Ministerstwa, sprawujący nadzór nad komórką organizacyjną, która sporządziła dokument oraz dyrektor lub zastępca dyrektora tej komórki organizacyjnej;

2) Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzowi Stanu lub Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa – parafuje dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej, która sporządziła dokument.

2. W przypadku dokumentów przedkładanych do podpisu Ministrowi, które zostały sporządzone w komórce organizacyjnej Ministerstwa bezpośrednio podległej Ministrowi, dokumenty parafują dyrektor lub zastępca dyrektora tej komórki oraz Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu lub Dyrektor Generalny Ministerstwa, o ile dokument ten dotyczy spraw będących we właściwości tych osób.

3. Tryb przedkładania Ministrowi do podpisu projektów aktów normatywnych oraz projektów stanowisk dotyczących projektów aktów normatywnych przekazanych Ministrowi do zaopiniowania lub uzgadniania, określają przepisy, o którym mowa w § 4 ust. 2.

4. Dyrektorzy oraz zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa podpisują decyzje administracyjne przygotowywane w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych w zakresie udzielonych im pełnomocnictw.

5. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1 i 2, podpisują dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, lub w zakresie przez nich określonym – ich zastępcy.

§ 7. 1. Pracownicy Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych mogą dokonywać określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych na podstawie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielonego przez Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa – odpowiednio w zakresie ich właściwości, z zastrzeżeniem ust. 2–8.

2. W zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania powierzonych zadań upoważnia się Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa, osobę zastępującą Dyrektora Generalnego Ministerstwa, a także dyrektorów departamentów i biur oraz ich zastępców do zaciągania zobowiązań w imieniu Skarbu Państwa – Ministerstwa w sprawach określonych w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych komórek, wobec których wykonują czynności kierownictwa lub którymi kierują.

3. Upoważnienie określone w ust. 2 obejmuje upoważnienie do zaciągania:

1) zobowiązań, które mają zostać sfinansowane w danym roku budżetowym – do wysokości kwot ujętych jako przeznaczone na dany cel lub zadanie w planie finansowym Ministerstwa albo w projekcie planu finansowego Ministerstwa, w przypadku gdy zobowiązanie jest zaciągane w okresie, w którym projekt ten stanowi podstawę gospodarki finansowej Ministerstwa;

2) zobowiązań, których termin zapłaty upływa w roku następnym – wyłącznie w przypadku gdy dane zobowiązanie jest zobowiązaniem z tytułu umowy, której realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ministerstwa i kwota co najmniej równa wartości zobowiązania została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa na następny rok budżetowy jako przeznaczona na dany cel lub zadanie.

4. Zobowiązanie może zostać zaciągnięte po potwierdzeniu przez głównego księgowego Ministerstwa, że:

1) wartość zobowiązania nie przekracza wysokości kwot ujętych jako przeznaczone na dany cel lub zadania w planie finansowym Ministerstwa albo w projekcie planu finansowego Ministerstwa – w przypadku zobowiązań, które mają zostać sfinansowane w danym roku budżetowym;

2) kwota co najmniej równa wartości zobowiązania została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa na następny rok budżetowy jako przeznaczona na dany cel lub zadanie – w przypadku zobowiązań, których termin zapłaty upływa w roku następnym.

5. Zastępcy dyrektorów departamentów i biur są upoważnieni do zaciągania zobowiązań wyłącznie w przypadku zastępowania dyrektora departamentu lub biura w czasie jego nieobecności.

6. Przepis ust. 5 nie stosuje się do Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego i jego zastępców.

7. Zaciąganie przez dyrektorów departamentów i biur oraz ich zastępców zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 30.000 zł wymaga uprzedniego uzyskania akceptacji członka Kierownictwa Ministerstwa lub Dyrektora Generalnego nadzorującego komórkę organizacyjną, której zadań dotyczy zobowiązanie.

8. Akceptacji, o których mowa w ust. 7, w przypadku zobowiązań dotyczących zadań komórek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra udziela Dyrektor Generalny Ministerstwa.

§ 8. 1. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa rozstrzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa.

2. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa a jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, a także pomiędzy tymi jednostkami rozstrzyga Minister.

§ 9. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych, wynikających z ich funkcji politycznej;

3) realizacja zadań z zakresu polityki informacyjnej Rządu dotyczących działań należących do właściwości Ministra;

4) realizacja zadań w zakresie:

a) doradztwa oraz ekspertyz,

b) dokumentowania, analizowania i opiniowania istotnych procesów i wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych,

c) konsultacji dotyczących realizacji polityki

określonych przez lub pozostających w kompetencji Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu.

§ 10. Do zakresu działania Biura Ministra należy:

1) obsługa parlamentarna, rządowa i protokolarna Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) obsługa informacyjna i prasowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem § 4 ust.1 pkt 5, a także spraw w zakresie komunikacji społecznej;

3) prowadzenie ewidencji rad, komisji, zespołów, do których składów osobowych zostali powołani pracownicy Ministerstwa;

4) prowadzenie spraw wynikających z :

a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji w zakresie:

prowadzenia ewidencji sztandarów nadawanych jednostkom organizacyjnym Policji,

prowadzenia ewidencji protokołów przekazania sztandarów do Komendy Głównej Policji,

sporządzania aktów wręczenia sztandarów nadawanych jednostkom organizacyjnym Policji,

b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion w zakresie sporządzania aktów nadania sztandarów jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej,

c) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie sporządzania aktów nadania sztandarów jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej,

d) zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie nadania oraz określenia wzoru sztandaru Biura Ochrony Rządu, w zakresie sporządzania aktu nadania sztandaru Biuru Ochrony Rządu;

5) koordynacja działań z zakresu kontroli zarządczej w Ministerstwie, w urzędach obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

6) obsługa organizacyjna i biurowa resortowej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

7) obsługa biurowa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego Zastępców;

8) prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

9) zapewnienie obsługi sekretarskiej Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

10) prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez audytora wewnętrznego podległego bezpośrednio Ministrowi;

11) zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu;

12) przygotowywanie planu działalności Ministra oraz sprawozdania z wykonania tego planu.

§ 11. Do zakresu działania Departamentu Analiz i Nadzoru należy:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:

a) wykonywaniem zadań z zakresu:

ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz dokonywanie w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów działania Policji,

ochrony osób, obiektów i urządzeń, realizowanych przez Biuro Ochrony Rządu, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz dokonywanie w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów jego działania,

planowania i wdrażania zmian systemowych, funkcjonalnych i organizacyjnych w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu,

działalności Lotnictwa Policji i lotnictwa Straży Granicznej oraz lotniska Warszawa-Babice w zakresie dotyczącym lotnictwa służb porządku publicznego,

przygotowywania i wdrażania programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa obywateli,

b) Państwową Strażą Pożarną i nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

c) Strażą Graniczną, z zastrzeżeniem § 16 pkt 6 i § 19 pkt 2 , w tym dokonywanie sprawdzenia i oceny efektów działania Straży Granicznej,

d) funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego w zakresie koncepcji systemowych i strategii finansowania tego systemu, z zastrzeżeniem § 13 pkt 17 lit. e,

e) ratownictwem górskim i wodnym,

f) realizacją zadań z zakresu rozwoju sportu w służbach podległych i nadzorowanych przez Ministra, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

g) policyjnymi izbami dziecka,

h) działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczącą prowadzenia Krajowego Biura Informacji, przewidzianego w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących:

a) zarządzania kryzysowego, z wyjątkiem zadań realizowanych w tym zakresie przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,

b) obrony cywilnej,

c) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, z zastrzeżeniem § 24,

d) koordynacji zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych, ratyfikowanych umów i konwencji międzynarodowych w zakresie obrony cywilnej oraz ratownictwa,

e) koordynacji planowania, przeprowadzania i udziału w ćwiczeniach w zakresie obrony cywilnej i ratownictwa oraz udziału i nadzoru nad ćwiczeniami w zakresie zarządzania kryzysowego w odniesieniu do Ministerstwa oraz służb podległych i nadzorowanych przez Ministra;

3) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wynikających z zadań, o których mowa w art. 18 – 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, z zastrzeżeniem § 13 pkt 13;

4) przygotowywanie analiz, opinii, wniosków oraz propozycji rozwiązań systemowych w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, w szczególności:

a) gromadzenie informacji, analizowanie i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zagrożenia przestępczością zorganizowaną,

b) gromadzenie informacji, analizowanie i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego, opracowywanie koncepcji przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz udział w przygotowywaniu programów w tym zakresie,

c) opracowywanie koncepcji przeciwdziałania zagrożeniom związanym z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną oraz udział w przygotowywaniu programów w tym zakresie,

d) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie koncepcji ogólnokrajowych działań profilaktycznych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) przygotowywanie programów, inicjatyw i rozwiązań z zakresu przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym generującym przestępczość,

f) koordynacja prac w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa państwa;

5) przygotowywanie analiz, opinii, wniosków, propozycji rozwiązań systemowych oraz innych niezbędnych dokumentów oraz obsługa organizacyjna:

a) Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa,

b) Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych;

6) inicjowanie i organizowanie szkoleń i konferencji oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych poświęconych problematyce bezpieczeństwa obywateli, dbania o porządek publiczny;

7) udział w organizowaniu współpracy z organami innych państw w zakresie bezpieczeństwa obywateli oraz dbania o porządek publiczny;

8) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem – jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, a także zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z wyłączeniem zadania określonego w § 16 pkt 8;

9) prowadzenie spraw związanych:

a) z koordynacją problematyki Programu Rezerw Strategicznych i Programu Mobilizacji Gospodarki w Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) z przeprowadzeniem rejestracji oraz ze zwierzchnim nadzorem Ministra nad przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, w tym także kontroli tego przedsięwzięcia,

c) z wykonywaniem świadczeń na rzecz obrony państwa i akcji kurierskiej, w zakresie właściwości Ministra,

d) z wykonywaniem zadań określonych dla Ministra w przepisach dotyczących terenów zamkniętych niezbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, a także obiektów szczególnie ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ich szczególnej ochrony,

e) z reklamowaniem pracowników Ministerstwa od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

f) ze służbą w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

10) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych związanych z:

a) osiąganiem gotowości obronnej państwa,

b) planowaniem obronnym, szkoleniem obronnym, przygotowaniami obronnymi w zakresie spraw organizacyjno-mobilizacyjnych, militaryzacji, przygotowania zasobów rezerw osobowych i zabezpieczenia logistycznego, a także sprawozdawczości o gotowości do wykonywania zadań czasu „W”,

c) przygotowywaniem i zabezpieczaniem funkcjonowania stanowisk kierowania dla kierowniczych organów państwa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

d) realizacją zadań Ministra wynikających z zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kontroli uzbrojenia, rozbrojenia i broni chemicznej, udziału resortu spraw wewnętrznych w realizacji wsparcia państwa gospodarza (HNS), Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych oraz pobytu wojsk obcych na terytorium kraju;

11) prowadzenie postępowań administracyjnych pozostających we właściwości Ministra dotyczących:

a) odwołań od decyzji i postanowień wojewodów wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

b) realizacji zadań wynikających z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,

c) realizacji zadań wynikających z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe,

d) udzielania zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej albo odmowy jej udzielenia na podstawie art. 199 d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

e) ustalania terenów zamkniętych na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

f) odwołań od orzeczeń wojewódzkich komisji lekarskich oraz od decyzji i postanowień wojewodów w sprawach orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i uznawania tych osób za sprawujących bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

g) odwołań od decyzji i postanowień wojewodów w sprawach uznawania osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierzy samotnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej,

h) odwołań od decyzji wojewodów w sprawach umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

12) koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012;

13) koordynowanie i monitorowanie działań antykorupcyjnych podejmowanych przez administrację rządową;

14) prowadzenie spraw związanych z legalizacją dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów;

15) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących programów operacyjnych: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, Europejska Współpraca Terytorialna, z zastrzeżeniem § 12 pkt 1;

16) prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań finansowanych ze środków na działalność upowszechniającą naukę, a także związanych z realizacją projektów celowych oraz badawczych ze środków finansowanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

17) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

b) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego,

c) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi,

d) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

18) prowadzenie spraw wynikających z:

a) ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

b) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,

c) ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2011”;

19) współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawach zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego, ochrony ludności i ochrony infrastruktury krytycznej;

20) współpraca z samorządem terytorialnym, strażami gminnymi (miejskimi), organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

21) koordynowanie działań związanych z udziałem w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN);

22) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami w sprawach z zakresu działania Departamentu.

§ 12. Do zakresu działania Departamentu Budżetu należy:

1) wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetowej pozostającej we właściwości Ministra, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów drugiego i trzeciego stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi głównemu;

2) opracowywanie:

a) projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oraz przedkładanie propozycji przeniesień wydatków w zakresie części budżetowej,

b) projektów aktów normatywnych i wystąpień do Rady Ministrów i Ministra Finansów o przyznanie dodatkowych środków budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych;

3) sporządzanie w zakresie właściwości Ministra:

a) materiałów i informacji o projekcie i wykonaniu budżetu,

b) projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz informacji o jego realizacji,

c) jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) resortu spraw wewnętrznych,

d) jednostkowych i łącznych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i wydatków budżetu środków europejskich,

e) łącznych i zbiorczych sprawozdań o stanie zobowiązań i stanie należności jednostek budżetowych, funduszy celowych, instytucji gospodarki budżetowej oraz jednostek posiadających osobowość prawną nadzorowanych przez Ministra;

4) inicjowanie i proponowanie rozwiązań systemowych i normatywnych z zakresu gospodarki finansowej, rachunkowości, zatrudnienia oraz wynagrodzeń i uposażeń;

5) rozpatrywanie spraw dotyczących przyznawania odszkodowań na podstawie przepisów o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu oraz wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) prowadzenie postępowań odwoławczych w sprawach dotyczących należności pieniężnych wynikających ze stosunku służby funkcjonariuszy służb podległych i nadzorowanych przez Ministra;

7) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji udzielonych jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz dokonywanie finansowej oceny realizacji zadań przez te jednostki;

8) wykonywanie funkcji dysponenta Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego;

9) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym;

10) prowadzenie spraw dotyczących udzielania ulg w spłacie należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym;

11) wykonywanie zastępstwa procesowego Ministra przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, na podstawie upoważnień i pełnomocnictw, w sprawach pozostających we właściwości Departamentu w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych komórek organizacyjnych.

§ 13. Do zakresu działania Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki należy:

1) prowadzenie:

a) centralnej ewidencji pojazdów (CEP),

b) centralnej ewidencji kierowców (CEK),

c) zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – jako zbioru referencyjnego,

d) ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO),

e) centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (CEWiUP);

2) nadzór nad utrzymaniem systemów i sieci teleinformatycznych:

a) Siecią Łączności Rządowej, TESTA, s-TESTA do przesyłania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżonej, GovNET, PESEL-NET, WAN-CEPiK,

b) Systemem Informacyjnym Schengen (SIS) i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS);

3) zarządzanie portfelem programów i projektów związanych z nadzorem nad budową, rozwojem i eksploatacją systemów teleinformatycznych;

4) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem koncepcji integracji rejestrów państwowych pozostających w kompetencji Ministra;

5) zarządzanie architekturą systemów teleinformatycznych prowadzonych na potrzeby ewidencji, o których mowa w pkt 1;

6) prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych związanych z:

a) nadawaniem i zmianą numerów PESEL,

b) udostępnianiem danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, z wyłączeniem czynności materialno-technicznych realizowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki;

7) wykonywanie zadań dysponenta Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz jego obsługa w zakresie realizacji zadań związanych z budową, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym współpraca z użytkownikami obu ewidencji, oraz współpraca z Biurem Administracyjno-Finansowym w zakresie sprawozdawczości realizowanej przez organy i podmioty zobowiązane do przekazywania opłaty ewidencyjnej, z zastrzeżeniem § 22 pkt 8;

8) opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz w drodze weryfikacji ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 44h ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

9) przekazywanie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:

a) za pomocą urządzeń teletransmisji danych zgodnie z art. 44h ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

b) w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 1 lit. d;

10) udział w kontroli podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

11) przetwarzanie zbiorów danych powierzonych Ministrowi przez innych administratorów;

12) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rejestrów publicznych, prowadzonych z zastosowaniem systemów teleinformatycznych na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i dokumentów paszportowych;

13) udział w prowadzeniu spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego w zakresie:

a) sprawdzania, czy Krajowy System Informatyczny (KSI) spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym,

b) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do Krajowego Systemu Informatycznego w ramach danego organu,

c) przygotowywania – na wniosek centralnego organu technicznego Krajowego Sytemu Informatycznego (KSI) – opinii w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

14) prowadzenie spraw wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, pozostających we właściwości Ministra;

15) prowadzenie spraw pozostających w kompetencji Ministra związanych z organizacją i koordynacją zadań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych przekazywanych i przetwarzanych w sieciach i systemach teleinformatycznych Ministerstwa, w tym:

a) opracowywanie i opiniowanie standardów i polityk bezpieczeństwa oraz innych dokumentów związanych z bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie,

b) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji danych osobowych,

c) opracowywanie i nadzorowanie planów ciągłości działania dla krytycznej infrastruktury teleinformatycznej;

16) prowadzenie spraw związanych z:

a) nadzorem nad utrzymaniem trwałości infrastruktury teleinformatycznej systemów informatycznych i ewidencji eksploatowanych w Departamencie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania i udostępniania danych,

b) koordynowaniem działań w zakresie budowy i utrzymania sieci oraz urządzeń podstawowego i zapasowego centrum komputerowego dla ewidencji, rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych Ministerstwa obsługiwanych przez Departament,

c) nadzorem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych Ministerstwa obsługiwanych przez Departament,

d) planowaniem, rozwojem, koordynacją oraz wykorzystaniem sieci i systemów radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej,

e) wykonywaniem zadań operatora i administratora Sieci Łączności Rządowej,

f) sprawowaniem nadzoru i utrzymaniem infrastruktury klucza publicznego PKI Ministerstwa oraz rozwojem i koordynacją realizacji zadań związanych z podpisem elektronicznym w Ministerstwie oraz organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

17) prowadzenie prac związanych z:

a) nadzorem nad budową oraz wdrożeniem infrastruktury systemu łączności specjalnej dla potrzeb służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służb ratownictwa,

b) koordynacją w zakresie zapewnienia łączności dla całodobowej służby dyżurnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla wymiany informacji z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej oraz organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, w tym ustalaniem standardów technicznych,

c) organizacją i koordynacją w zakresie bezpieczeństwa państwa, w tym obronności, w odniesieniu do sieci i systemów teleinformatycznych budowanych i eksploatowanych dla potrzeb Ministra oraz nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją łączności na potrzeby stanowisk kierowania dla kierowniczych organów państwa,

d) koordynacją zadań związanych z implementacją Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników w zakresie europejskiego numeru alarmowego 112,

e) nadzorem nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego w zakresie administrowania, zarządzania i finansowania systemów teleinformatycznych,

f) planowaniem wykorzystania systemów nawigacji satelitarnej dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej;

18) określanie warunków i zasad organizacji łączności radiokomunikacyjnej dla potrzeb współdziałania Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz innych organów administracji rządowej,

19) gospodarowanie zasobami numeracji telekomunikacyjnej i częstotliwości radiowych przydzielonymi dla potrzeb Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz innych organów administracji rządowej, z uwzględnieniem zakresu zarządzania kryzysowego i koordynacji zadań ratowniczych;

20) prowadzenie uzgodnień i określanie potrzeb niezbędnych dla sporządzania planów działań, o których mowa w art. 176a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

21) prowadzenie spraw związanych z:

a) opracowywaniem wzorów dokumentów, rozwojem i zastosowaniem technologii biometrycznych w dokumentach oraz rejestrach i systemach informatycznych,

b) koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji, bezpieczeństwa i kompatybilności dokumentów tożsamości i podróży oraz dokumentów identyfikacyjnych służb podległych Ministrowi, a także prowadzenie notyfikacji międzynarodowej,

c) koordynacją i prowadzeniem notyfikacji dokumentów podróży krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich,

d) realizacją przedsięwzięć związanych z problematyką legalizacji w rejestrach państwowych będących w kompetencji Ministra, w tym implementacją i funkcjonowaniem systemów specjalnych oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami uprawnionymi;

22) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;

23) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad:

a) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z zastrzeżeniem § 18 pkt 1 lit. e,

b) Centralnym Ośrodkiem Informatyki w zakresie usług wykonywanych na rzecz Departamentu;

24) nadzór merytoryczny nad projektami informatycznymi Ministra przekazanymi do realizacji innym podmiotom w zakresie właściwości Departamentu;

25) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej w szczególności w obszarze spraw związanych z rozwojem dokumentów tożsamości i podróży, integracji polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA oraz ochrony teleinformatycznej infrastruktury krytycznej i cyberprzestrzeni;

26) współpraca z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie:

a) wykorzystania systemu Portal Informacji Administracji (PIA) dla potrzeb ewidencji prowadzonych przez Departament,

b) systemu ePUAP;

27) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opracowywania rozwiązań integracyjnych z systemami teleinformatycznymi prowadzonymi przez te jednostki w zakresie właściwości Departamentu.

§ 14. Do zakresu działania Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków należy:

1) prowadzenie kontroli:

a) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra i urzędach obsługujących te organy oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) w organach i jednostkach podległych lub nadzorowanych przez organy, o których mowa w lit. a;

2) prowadzenie kontroli udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji pod względem legalności i oszczędności wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Ministra na zadania zlecone oraz rzetelności prowadzenia dokumentacji księgowej;

3) koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki właściwe w sprawach kontroli w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) analiza i ocena działalności kontrolnej prowadzonej przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

5) prowadzenie spraw związanych z:

a) koordynowaniem przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz z nadzorem załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa, a także organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,

b) załatwianiem skarg na komórki organizacyjne Ministerstwa,

c) rozpatrywaniem wniosków dotyczących komórek organizacyjnych Ministerstwa,

d) obsługą przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Ministra lub wyznaczonych przez niego zastępców;

6) współpraca z organami kontroli upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Ministerstwie, w tym koordynowanie udzielania odpowiedzi i monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych;

7) koordynacja spraw kierowanych do Ministerstwa w związku z realizowaną zawodową działalnością lobbingową;

8) prowadzenie monitoringu spraw dotyczących zjawisk związanych z przestępstwami z nienawiści, których podłożem jest rasizm, ksenofobia czy nietolerancja, a także podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie tego rodzaju zjawiskom;

9) współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, innymi organami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania zjawiskom rasizmu, ksenofobii i nietolerancji;

10) uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się zwalczaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom z nienawiści;

11) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem przez Policję i Straż Graniczną działań wynikających z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

12) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Policją i Strażą Graniczną w zakresie przekazywania Niezależnej Instytucji Badającej Niewłaściwe Zachowania Policji skarg i informacji pozaskargowych na te służby;

13) zastępstwo procesowe Ministra – na podstawie upoważnienia – w sprawach pozostających we właściwości Departamentu przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i innymi organami.

§ 15. Do zakresu działania Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawach o nadanie i wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;

2) sprawowanie nadzoru merytorycznego w sprawach o nabycie oraz stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego;

3) prowadzenie postępowań z zakresu repatriacji;

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad sprawami z zakresu uznania za osobę polskiego pochodzenia oraz uznaniem za repatrianta;

5) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;

6) reprezentowanie Ministra przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu obywatelstwa i repatriacji;

7) prowadzenie centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego;

8) prowadzenie centralnego rejestru wniosków, decyzji i postanowień wydanych w sprawach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

§ 16. Do zakresu działania Departamentu Polityki Migracyjnej należy:

1) prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań Ministra w zakresie koordynowania działań związanych z polityką migracyjną państwa, w szczególności:

a) współdziałanie w tworzeniu i realizacji polityki migracyjnej i integracyjnej wobec imigrantów,

b) inicjowanie, analizowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów dotyczących polityki migracyjnej państwa,

c) inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień dotyczących polityki migracyjnej państwa;

2) gromadzenie informacji i opracowywanie analiz sytuacji migracyjnej w kraju i za granicą;

3) prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze spraw migracyjnych pozostających w zakresie kompetencji Ministra;

4) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą w zakresie spraw migracyjnych, w szczególności analizy danych dotyczących migracji zagranicznych;

5) koordynacja działań krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej, w szczególności w zakresie opracowywania analiz i raportów z obszaru migracji;

6) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zadań z zakresu postępowań z udziałem cudzoziemców, dotyczących ich wjazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

8) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem – jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dotyczących problematyki handlu ludźmi, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

9) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi;

10) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.

§ 17. Do zakresu działania Departamentu Prawnego należy:

1) zapewnienie zgodności przygotowywanych w Ministerstwie projektów aktów prawnych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej, a także koordynowanie procesu ich uzgadniania;

2) koordynacja opracowywania projektów stanowisk:

a) Rządu wobec przekazanych Ministrowi przez Prezesa Rady Ministrów innych niż rządowe projektów aktów ustawodawczych,

b) Ministra wobec przekazanych Ministrowi do uzgodnienia projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

3) przygotowywanie dla kierownictwa Ministerstwa opinii oraz notatek dotyczących projektów aktów prawnych rozpatrywanych przez stały Komitet Rady Ministrów, Radę Ministrów oraz komisje sejmowe i senackie;

4) udział w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji;

5) nadzorowanie terminowości opracowywania projektów aktów prawnych pozostających we właściwości Ministra oraz stanowisk, o których mowa w pkt 2;

6) wykonywanie zadań z zakresu pomocy prawnej, w tym:

a) wykonywanie zastępstwa procesowego Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi, w sprawach niezastrzeżonych do właściwości komórek organizacyjnych,

b) sporządzanie opinii prawnych i projektów stanowisk na polecenie Ministra i członków kierownictwa Ministerstwa,

c) sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym Ministerstwa nieposiadającym własnej obsługi prawnej,

d) opiniowanie projektów stanowisk, innych niż wskazane w lit. c, komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w sprawach, w których powstają zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości,

e) opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów umów cywilnoprawnych i porozumień;

7) koordynowanie procesu uzgadniania i przygotowywanie projektów stanowisk Ministra wobec dokumentów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pozostających w zakresie właściwości Ministra;

8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem komórkom organizacyjnym Ministerstwa i organom podległym Ministrowi lub przez niego nadzorowanym informacji o zmianach w obszarze prawa Unii Europejskiej pozostających w zakresie właściwości Ministra, przekazywanych za pośrednictwem systemu E-STEP;

9) koordynowanie procesu udzielania przez Ministra upoważnień i pełnomocnictw, zgodnie z przepisami dotyczącymi trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień i pełnomocnictw przez Ministra;

10) koordynowanie procesu legislacyjnego dotyczącego zawierania umów międzynarodowych w zakresie należącym do właściwości Ministra;

11) prowadzenie spraw dotyczących ratyfikowania, zatwierdzania, wypowiadania i ogłaszania umów międzynarodowych, pozostających w zakresie właściwości Ministra;

12) koordynacja opracowywania projektów stanowisk Ministra wobec przekazanych Ministrowi do uzgodnienia projektów umów międzynarodowych i porozumień publicznoprawnych przygotowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

13) prowadzenie rejestru aktów normatywnych wydawanych przez Ministra oraz ewidencji pełnomocnictw i upoważnień Ministra, a także redakcja i dystrybucja Dziennika Urzędowego Ministra, z zastrzeżeniem § 25 pkt 6.

§ 18. Do zakresu działania Departamentu Spraw Obywatelskich należy:

1) prowadzenie spraw związanych z:

a) nadzorem merytorycznym nad ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imienia i nazwiska oraz wydawaniem dowodów osobistych, paszportów i paszportów tymczasowych,

b) wydawaniem paszportów w imieniu Ministra,

c) reprezentowaniem Ministra w postępowaniach przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, a także paszportów i paszportów tymczasowych,

d) rozstrzyganiem w sprawach, związanych z udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych,

e) z nadzorem Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie powierzonych do realizacji Centrum zadań związanych z udostępnianiem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na pisemne wnioski podmiotów wymienionych w art. 44h ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

f) kontrolą podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji i dowodach osobistych oraz współdziałanie w tym zakresie z Departamentem Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki;

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych pozostających we właściwości Ministra dotyczących odwołań od decyzji i postanowień wojewodów w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty grzywien wynikających z mandatów karnych;

4) prowadzenie spraw wynikających z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

5) współpraca z Sekcją Polską Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

§ 19. Do zakresu działania Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej należy:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki zagranicznej Rządu w zakresie właściwości Ministra:

a) realizacja polityki europejskiej Rządu w zakresie spraw wewnętrznych, w tym współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie właściwości Ministra z zastrzeżeniem § 11 pkt 7 i 21, § 13 pkt 25 oraz § 16 pkt 3,

b) koordynacja merytoryczna udziału Ministra w Radzie Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w części sprawy wewnętrzne,

c) merytoryczna obsługa gremiów przygotowawczych Rady Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w części sprawy wewnętrzne na poziomie Komitetów,

d) nadzór merytoryczny nad udziałem komórek organizacyjnych, organów i jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w gremiach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w części sprawy wewnętrzne,

e) koordynacja merytoryczna procesu opracowywania opinii i stanowisk Rządu do projektów dokumentów nielegislacyjnych i legislacyjnych Unii Europejskiej w zakresie spraw wewnętrznych,

f) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi w przygotowywaniu wstępnych opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów aktów normatywnych opracowywanych przez te komórki,

g) udzielanie komórkom organizacyjnym Ministerstwa i organom podległym Ministrowi lub przez niego nadzorowanym informacji o zmianach w obszarze prawa Unii Europejskiej, w tym na etapie ich procedowania, z zastrzeżeniem § 17 pkt 8,

h) realizacja zadań związanych z udziałem Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Komitecie do spraw Europejskich,

i) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

j) koordynacja oraz realizacja bilateralnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej w ramach właściwości Ministra,

k) nadzór nad współpracą międzynarodową realizowaną przez organy podległe lub nadzorowane przez Ministra,

l) opracowywanie i realizacja planów współpracy zagranicznej Ministra;

2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem granicą państwową, w tym wynikających z nadzoru Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, w szczególności:

a) koordynacja działań, w zakresie kompetencji Ministra, związanych z funkcjonowaniem przejść granicznych,

b) przygotowywanie i koordynacja prac nad przygotowaniem analiz, opinii, wniosków oraz propozycji rozwiązań systemowych, w tym z zakresu funkcjonowania przejść granicznych, kontroli granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej,

c) inicjowanie zmian legislacyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania polskiej granicy państwowej,

d) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej;

3) prowadzenie spraw związanych z europejskimi instrumentami finansowymi z obszaru sprawy wewnętrzne, w tym:

a) wdrażanie Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Instrumentu Finansowego Schengen oraz Transition Facility,

b) realizacja zadań pozostających w zakresie właściwości Ministra dotyczących Wieloletnich Ram Finansowych 2014–2020;

c) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotów Imigrantów;

4) prowadzenie spraw związanych z realizacją współpracy transgranicznej i regionalnej:

a) zapewnienie wykonywania przez Ministra zadań w zakresie współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z regionem Sankt Petersburga,

b) koordynacja merytoryczna i obsługa organizacyjno-techniczna komisji i rad międzyrządowych do spraw współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;

5) obsługa merytoryczna i organizacyjna współpracy międzynarodowej Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

6) obsługa w zakresie:

a) protokołu dyplomatycznego dla Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa,

b) tłumaczeń dla Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa;

7) wykonywanie zadań Ministra wynikających z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

§ 20. Do zakresu działania Departamentu Zdrowia należy:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem założycielskim Ministra nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zwanymi dalej „zakładami opieki zdrowotnej”, w tym:

a) związanych z nadawaniem, zmianą i uchylaniem statutów zakładów opieki zdrowotnej,

b) przeprowadzaniem kontroli i oceny działalności zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie:

realizacji zadań statutowych,

prawidłowości gospodarowania mieniem,

gospodarki finansowej,

c) związanych z funkcjonowaniem rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej,

d) związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg na działalność zakładów opieki zdrowotnej,

e) prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych zakładów opieki zdrowotnej;

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad służbą medycyny pracy w jednostkach podległych Ministrowi;

3) wykonywanie zadań z zakresu programów zdrowotnych i promocji zdrowia, których realizacja należy do Ministra;

4) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

5) organizacja zintegrowanego ratownictwa medycznego i służby krwi w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa;

6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;

7) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych w centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;

8) sprawowanie nadzoru nad merytoryczną działalnością komisji lekarskich podległych Ministrowi;

9) prowadzenie spraw dotyczących kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów będących funkcjonariuszami lub zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej;

10) zastępstwo procesowe Ministra przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach z zakresu działania Departamentu;

11) gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących działalności zakładów opieki zdrowotnej;

12) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża, z zastrzeżeniem § 11 pkt 1 lit. h.

§ 21. Do zakresu działania Departamentu Zezwoleń i Koncesji należy:

1) prowadzenie spraw związanych:

a) z udzielaniem, zmianą, ograniczaniem i cofaniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

b) z udzielaniem zezwoleń na:

nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości oraz nabywanie lub obejmowanie akcji i udziałów w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości w Polsce,

uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów samochodowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

c) z badaniem legalności nabycia lub objęcia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji,

d) z wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,

e) z postępowaniami administracyjnymi w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszeń, wydanych przez organy administracji państwowej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach,

f) ze zbiórkami publicznymi w zakresie określonym ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych,

g) z fundacjami, dla których Minister jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

h) z rejestracją działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz z rejestrem detektywów;

2) prowadzenie rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców;

3) kontrola działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także usług detektywistycznych;

4) wydawanie opinii w sprawach zezwoleń na obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

5) opiniowanie przedsiębiorców polskich ubiegających się o udział w realizacji inwestycji NATO, w kraju i na obszarze pozostałych państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego;

6) udział w komisji powołanej przez Komendanta Głównego Policji przeprowadzającej egzaminy na licencję detektywa;

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach używania mundurów zagranicznych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach;

8) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami w sprawach z zakresu działania Departamentu.

§ 22. Do zakresu działania Biura Administracyjno-Finansowego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, odpowiednio w zakresie właściwości Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa – z wyłączeniem zadań określonych w § 11 pkt 18 lit. c oraz w § 20 pkt 1 lit.e;

2) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, odpowiednio w zakresie właściwości Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i utrzymywania obiektów Ministerstwa;

4) prowadzenie działalności recepcyjnej w zakresie obsługi Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz narad, spotkań i konferencji organizowanych w Ministerstwie;

5) prowadzenie w Ministerstwie gospodarki:

magazynowej,

transportowej;

6) koordynacja i prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem Agencji Mienia Wojskowego zbędnego mienia ruchomego oraz nieruchomości Skarbu Państwa, będących odpowiednio w posiadaniu lub w trwałym zarządzie organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Ministerstwie;

8) obsługa finansowo-księgowa Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;

9) wykonywanie zadań Ministerstwa, jako państwowej jednostki budżetowej realizującej zadania dysponenta budżetu państwa trzeciego stopnia, w tym w szczególności:

a) opracowywanie projektów planów dochodów oraz wydatków budżetu Ministerstwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym, a także przygotowywanie wniosków dotyczących przesunięcia środków w planie wydatków w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

b) bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem planu dochodów i wydatków przez komórki organizacyjne Ministerstwa,

c) dokonywanie wydatków, rozliczeń podatków i składek, a także prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

d) sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji dochodów, wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz z działalności pozabudżetowej Ministerstwa;

10) obsługa komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie informatyki i łączności, a w szczególności:

a) prowadzenie usług doraźnego serwisu technicznego sprzętu teleinformatycznego użytkowanego przez pracowników Ministerstwa,

b) administratorski nadzór wewnętrznych sieci komputerowych, ich połączeń oraz opieka nad systemami informatycznymi w obiektach Ministerstwa, z wyłączeniem infrastruktury teleinformatycznej w lokalizacji „Pawińskiego”, będącej pod nadzorem Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki,

c) nadzór na systemem telefonii stacjonarnej i mobilnej,

d) sprawowanie nadzoru nad instalacją, serwisem i konserwacją zainstalowanych w obiektach Ministerstwa urządzeń do odbioru telewizji satelitarnej oraz systemów telewizji kablowej,

e) realizowanie zadań związanych z drukowaniem i powielaniem, oprawą dokumentów wielostronicowych jak również realizacja zadań związanych z obsługą konferencji;

11) nadzór nad zakupem oraz dystrybucją certyfikatów podpisu kwalifikowanego służącego do podpisywania dokumentów w wersji elektronicznej w Ministerstwie;

12) dokonywanie zakupów sprzętu i wyposażenia na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa;

13) prowadzenie ewidencji mienia Ministerstwa użytkowanego w komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz innych jednostkach organizacyjnych i instytucji;

14) prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, pozostającymi w zarządzie Ministerstwa;

15) prowadzenie spraw związanych z zakwaterowaniem komendantów głównych oraz ich zastępców służb podległych i nadzorowanych przez Ministra;

16) prowadzenie spraw związanych z zakwaterowaniem funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu;

17) rozpatrywanie skarg w zakresie uprawnień mieszkaniowych funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych;

18) wydawanie, należących do kompetencji Ministra, orzeczeń administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, dotyczących lokali mieszkalnych będących w zasobach resortu spraw wewnętrznych;

19) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

20) zastępstwo procesowe Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa przed sądami w sprawach z zakresu działania Biura;

21) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-Dok.

§ 23. Do zakresu działania Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji należy:

1) przygotowywanie wniosków do Prezesa Rady Ministrów dotyczących powoływania i odwoływania centralnych organów administracji rządowej podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz Szefa Biura Ochrony Rządu;

2) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem organów oraz kierowników jednostek organizacyjnych, podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie jego kompetencji;

3) wykonywanie czynności związanych ze stosunkiem pracy lub służby wobec organów administracji rządowej oraz kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych, podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) prowadzenie spraw dotyczących realizacji ustawowych kompetencji dyrektora generalnego urzędu, w tym w szczególności związanych:

a) z problematyką regulaminów organizacyjnych i etatów komórek organizacyjnych Ministerstwa,

b) z opracowywaniem założeń polityki kadrowej, w tym programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,

c) z prowadzeniem naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,

d) z bieżącą obsługą kadrową członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa,

e) z organizowaniem służby przygotowawczej w Ministerstwie,

f) z ocenami członków korpusu służby cywilnej,

g) z rozpatrywaniem sprzeciwu od ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej,

h) z opisami i wartościowaniem stanowisk pracy,

i) ze szkoleniem i rozwojem zawodowym członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa,

j) z obsługą socjalną pracowników Ministerstwa,

k) z zapewnieniem przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych w Ministerstwie,

l) z prowadzeniem postępowań powypadkowych;

5) gromadzenie oraz analizowanie na polecenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 8, oraz innych sprawozdań okresowych przedkładanych na podstawie odrębnych poleceń Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, a także wykonywanie nadzoru nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa w tym zakresie;

6) prowadzenie spraw związanych:

a) z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali pracownikom i funkcjonariuszom Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski i na stopnie generalskie,

c) z pracą rzecznika dyscyplinarnego,

d) ze sprawozdawczością statystyczną oraz koordynacja prac w tym zakresie;

7) zastępstwo procesowe Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa przed sądami w sprawach wynikających ze stosunku pracy i służby;

8) przygotowywanie projektów decyzji kadrowych, w tym w postępowaniu odwoławczym dotyczącym funkcjonariuszy organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

9) prowadzenie:

a) Kancelarii Głównej Ministerstwa,

b) rejestru zarządzeń oraz decyzji Dyrektora Generalnego Ministerstwa, a także ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa,

c) rejestru decyzji Ministra w sprawach kadrowych dotyczących funkcjonariuszy z organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

d) rejestru wypadków przy pracy i w drodze do pracy lub z pracy w Ministerstwie;

10) zapewnienie obsługi sekretarskiej Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

11) obsługa organizacyjno-techniczna Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

12) współpraca z Szefem Służby Cywilnej w zakresie realizacji zadań służby cywilnej w Ministerstwie, w tym w sprawach związanych ze sprawozdawczością;

13) współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;

14) prowadzenie spraw związanych z obsługą systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001.

§ 24. Do zakresu działania Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych należy:

1) prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działań administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych;

2) opracowywanie projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oszacowywania kosztów z tym związanych;

3) prowadzenie spraw w zakresie pomocy finansowej udzielonej dla jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

4) prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych;

5) przygotowywanie opinii Ministra w zakresie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych kosztów związanych z realizacją obiektów liniowych oraz wywłaszczeń gruntów objętych miejscowym planem odbudowy;

6) obsługa finansowa działań administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków;

7) koordynowanie wydatkowania i rozliczania środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pochodzących z innych źródeł niż rezerwa celowa budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w szczególności środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;

8) prowadzenie spraw dotyczących „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” i „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”;

9) planowanie środków finansowych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

10) współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej i ich jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań Biura.

§ 25. Do zakresu działania Biura Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) prowadzenie spraw związanych:

a) z realizacją zadań Ministra wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

b) z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, w szczególności z:

zapewnieniem ochrony fizycznej informacji niejawnych,

zapewnieniem ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne, poprzez pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz funkcji administratora systemu, a także poprzez opracowywanie i aktualizację dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,

współpracą z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie akredytacji i ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne krajowe i międzynarodowe NATO, UE,

c) ze zmianą klauzul tajności i udostępnianiem materiałów innych niż operacyjne,

d) z przygotowywaniem projektów decyzji Ministra dotyczących zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych w sprawach innych niż operacyjne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pełniących służbę lub zatrudnionych w Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

e) z udostępnianiem sądom i prokuraturom materiałów operacyjnych oraz zwalnianiem od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych w tym zakresie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pełniących służbę lub zatrudnionych w Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

2) prowadzenie kancelarii tajnych:

a) Kancelarii Tajnej Krajowej i jej Oddziałów,

b) Kancelarii Tajnej NATO, UZE i UE;

3) kontrola i szkolenie pracowników Ministerstwa w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa;

4) zapewnienie realizacji zadań Ministra jako właściwego organu administracji rządowej w sprawach podległych archiwów wyodrębnionych w dziale sprawy wewnętrzne;

5) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa;

6) prowadzenie rejestru niejawnych aktów normatywnych wydawanych przez Ministra oraz ewidencji niejawnych decyzji Ministra.

§ 26. Zakres zadań i tryb działania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz nadane im statuty.

§ 27. Wyższa Szkoła Policji oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej wykonują zadania związane z działalnością dydaktyczną oraz naukową na podstawie przepisów odrębnych, a w szczególności przepisów o szkolnictwie wyższym oraz nadanych statutów.

§ 28. Biuro Ochrony Rządu wykonuje zadania w zakresie oraz w trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 29. Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 30. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 31. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 32. Zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wykonują zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 33. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »