| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 31 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji w Łodzi (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 45, z późn. zm.3)).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 9, poz. 40, z 2003 r. Nr 5, poz. 17 i Nr 15, poz. 41, z 2005 r. Nr 2, poz. 6, z 2006 r. Nr 5, poz. 20, z 2007 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 12, poz. 64, z 2008 r. Nr 11, poz. 53 i Nr 13, poz. 67 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 11, poz. 64.

Załącznik 1. [Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr 30 z dnia 10 listopada 2011 r. (poz. 6)

STATUT
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Rozdział 1.

FIRMA, SIEDZIBA ZAKŁADU

§ 1. Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi nadaje się nazwę: „Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi”.

§ 2. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest Łódź , ul. Północna 42.

§ 4. 1. Zakład uzyskał osobowość prawną dnia 1 września 1998 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000023744.

2. Organem tworzącym Zakład jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 5. Zakład działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 6. Zakład jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej w rodzaju:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

– szpitalnych,

– inne niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo –rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocji zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych:

a) szpitalnych w zakresie:

– intensywnej terapii,

– anestezjologii,

– chirurgii ogólnej i naczyniowej,

– chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej,

– chorób wewnętrznych,

– dermatologii,

– diabetologii,

– endokrynologii,

– gastroenterologii,

– ginekologii,

– kardiologii,

– neurologii,

– okulistyki,

– ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

– otolaryngologii,

– psychiatrii (leczenia zaburzeń nerwicowych),

– rehabilitacji medycznej i rehabilitacji kardiologicznej,

– reumatologii,

– urologii,

– chemioterapii,

– radioterapii,

b) innych niż szpitalne w zakresie:

– wizyty domowe,

– udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach, zdarzeniach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) alergologii,

b) chirurgii naczyniowej,

c) chirurgii ogólnej,

d) chirurgii onkologicznej,

e) chirurgii plastycznej,

f) chorób płuc,

g) dermatologii,

h) diabetologii,

i) diagnostyki laboratoryjnej,

j) endokrynologii,

k) gastroenterologii,

l) ginekologii,

m) hipertensjologii,

n) kardiologii,

o) medycyny paliatywnej,

p) medycyny pracy,

q) medycyny sportowej,

r) neurologii,

s) okulistyki,

t) onkologii,

u) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

v) otolaryngologii,

w) patomorfologii,

x) pediatrii,

y) psychiatrii,

z) radiologii i diagnostyki obrazowej,

za) rehabilitacji medycznej,

zb) reumatologii,

ze) toksykologii (leczenia uzależnień),

zd) urologii,

ze) neurochirurgii,

zf) stomatologii w zakresie:

– chirurgii stomatologicznej,

– periodontologii,

– ortodoncji,

– stomatologii dziecięcej,

– protetyki stomatologicznej,

– stomatologii zachowawczej i endodoncji,

zg) medycyny ratunkowej w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego i zespołów ratownictwa medycznego,

zh) podstawowej opieki zdrowotnej;

3) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;

6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zadań obronnych;

7) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

8) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

9) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;

10) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

13) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

14) wykonywanie zadań nałożonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

15) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8. Wykonując swoje zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 9. Organami Zakładu są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Zakładu.

2. Kierownik Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych.

3. Zastępcy kierownika i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4. W razie nieobecności kierownika Zakładu zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Zakładu, zastępca kierownika Zakładu, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez kierownika Zakładu.

5. Zastępcy kierownika oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach ich umocowania.

6. Pełnomocników ustanawia i odwołuje kierownik Zakładu. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie pełnomocnictwa przez kierownika, który zarządza Zakładem na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.

§ 11. 1. Kierownik Zakładu wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w szczególności w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w repertorium, ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1. W Zakładzie działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organem doradczym kierownika Zakładu.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) niemożności uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,

b) zakupu albo przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu,

d) przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;

2) przedstawianie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;

3) przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,

d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład;

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu swojej działalności do zatwierdzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i statucie Zakładu.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem Zakładu a radą społeczną rozstrzyga Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu, wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa załącznik do statutu.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje swoje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika Zakładu.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza propozycję kierownika Zakładu dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 20. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

§ 21. Zakład obowiązany jest uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury lub sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Zakładu;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż odpłatna działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Zakładu.

§ 22. Zakład prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż odpłatna działalność lecznicza w zakresie oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu.

Załącznik do statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

1. Szpital:

1) Blok Operacyjny;

2) Centralna Sterylizatornia;

3) Izba Przyjęć;

4) Oddział Intensywnej Terapii;

5) Oddział Chirurgii Ogólnej;

6) Oddział Chirurgii Naczyniowej;

7) Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej z Pododdziałem Chemioterapii;

8) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

9) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii;

10) Oddział Ginekologiczny;

11) Oddział Kardiologii Interwencyjnej z Samodzielną Pracownią Hemodynamiki;

12) Oddział Okulistyczny;

13) Oddział Otolaryngologiczny;

14) Oddział Szybkiej Diagnostyki;

15) Oddział Urologiczny;

16) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

17) Dział Anestezjologii.

2. Przychodnia:

1) Poradnia Medycyny Pracy;

2) Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

a) Gabinet Zabiegowy,

b) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

c) Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej,

d) Poradnia Położnej Środowiskowej – Rodzinnej,

e) Punkt Szczepień;

3) Poradnie specjalistyczne:

a) Poradnia Alergologiczna,

b) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci,

c) Poradnia Badań Profilaktycznych,

d) Poradnia Chirurgii Naczyniowej,

e) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

f) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,

g) Poradnia Onkologii Klinicznej,

h) Poradnia Chirurgii Plastycznej,

i) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

j) Poradnia Chorób Naczyń,

k) Poradnia Dermatologiczna,

f) Poradnia Diabetologiczna,

m) Poradnia Endokrynologiczna,

n) Poradnia Gastroenterologiczna,

o) Poradnia Ginekologiczna,

p) Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt,

q) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,

r) Poradnia Kardiologiczna,

s) Poradnia Leczenia Bólu,

t) Poradnia Leczenia Jaskry,

u) Poradnia Medycyny Sportowej,

v) Poradnia Nadciśnienia Tętniczego,

w) Poradnia Neurologiczna,

x) Poradnia Okulistyczna,

y) Poradnia Osteoporozy,

z) Poradnia Otolaryngologiczna,

za) Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,

zb) Poradnia Reumatologiczna,

ze) Poradnia Urologiczna,

zd) Poradnia Neurochirurgiczna.

3. Przychodnia Zdrowia Psychicznego:

1) Poradnia Zdrowia Psychicznego:

a) Poradnia Leczenia Uzależnień,

b) Poradnia Psychologiczna;

2) Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych.

4. Pion Diagnostyczny:

1) Pracownia Endoskopii;

2) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej;

3) Zakład Patomorfologii;

4) Zakład Radiologii:

a) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

b) Pracownia Tomografii Komputerowej,

c) Pracownia USG,

d) Pracownia Mammografii;

5) Pracownia Diagnostyki Układu Krążenia.

5. Zakład Usprawniania Leczniczego:

1) Pracownia Kinezyterapii;

2) Pracownia Hydroterapii;

3) Pracownia Fizykoterapii;

4) Pracownia Krioterapii;

5) Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Dziennym Rehabilitacji;

6) Poradnia Rehabilitacyjna.

6. Centrum Stomatologii:

1) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej;

2) Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia;

3) Poradnia Ortodontyczna;

4) Poradnia Protetyki Stomatologicznej;

5) Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji;

6) Pracownia Radiologii Stomatologicznej.

7. Apteka Szpitalna.

8. Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej.

9. Okręgowa Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

10. Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

11. Zespół do spraw Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

12. Zespół Transportu Sanitarnego

13. Zespół Ratownictwa Medycznego:

1) Zespół Ratownictwa Medycznego W – podstawowy;

2) Zespół Ratownictwa Medycznego R – specjalistyczny.

UZASADNIENIE

Projektowane zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ma na celu:

1) dostosowanie dotychczasowego statutu Zakładu do zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2) wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej Zakładu.

Ad.1. W odniesieniu do obowiązującego statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi w projekcie dokonano następujących zmian:

1) pominięto dotychczasowy zapis określający, że obszarem działania Zakładu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pominięto szczegółowe wyliczenie podstaw prawnych działania Zakładu, w celu uniknięcia konieczności aktualizacji statutów jednostek w przypadku zmiany stanu prawnego;

3) dostosowano zapisy projektu dotyczące zadań i rodzajów działalności Zakładu do terminologii obowiązującej ustawy (vide: art. 3 ust. 1 i art. 8);

4) rozszerzono katalog zadań realizowanych przez Zakład (np. o współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych czy o organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny);

5) pominięto zapisy statutu będące powtórzeniem przepisów ustawy o działalności leczniczej (dotychczasowy § 9 ust. 2 i 3, § 12 ust. 5 – 8, § 19 ust. 6, § 21 i 22, § 25 – 27);

6) określono okoliczności odwołania członków rady społecznej działającej w Zakładzie, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy;

7) ponownie zdefiniowano wybrane zadania rady społecznej, w tym w części dotyczącej wyrażania opinii w sprawach finansowych Zakładu – co jest możliwe zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 5 ustawy;

8) wskazano rodzaje działalności gospodarczej Zakładu, innej niż odpłatna działalność lecznicza, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, na którą Zakład uzyskał zgodę organu tworzącego;

9) rozszerzono zakres działalności Zakładu, na którą Zakład powinien uzyskać zgodę organu tworzącego – zmiana wierzyciela § 21 pkt 8;

10) zmieniono wysokość i okres zawierania umów zlecenia i umów o dzieło przez Zakład (§ 21 pkt 6);

11) określono wysokość wartości początkowej nowej aparatury i sprzętu medycznego, na zakup lub przyjęcie którego Zakład winien uzyskać zgodę organu tworzącego. (§ 21 pkt 4).

Ad.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej Zakładu polegają na:

1) rozszerzeniu zakresu udzielanych świadczeń medycznych poprzez wpisanie w Przychodni dwóch nowych poradni tj. Poradni Onkologii Klinicznej oraz Poradni Neurochirurgicznej w związku z możliwością podpisania przez Zakład kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na ten rodzaj świadczeń medycznych;

2) uściśleniu rodzaju dyscyplin medycznych w zakresie których Zakład udziela świadczeń medycznych poprzez dopisanie w ramach świadczeń stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych radioterapii (§ 7 pkt 1 lit. atiret 21) oraz w ramach ambulatoryjnych świadczeń – traumatologii (§ 7 pkt 2 lit. u). Ponadto przemianowano dotychczasowy Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej na Sekcję Dokumentacji i Statystyki Medycznej.

Pozostałe zmiany w projektowanym statucie mają charakter redakcyjny i porządkujący.

Projektowane zmiany nie spowodują skutków finansowych dla budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Za dzień wejścia w życie projektowanego aktu prawnego przyjęto dzień jego ogłoszenia, co nie stoi na przeszkodzie zasadom demokratycznego państwa prawa. Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi jest aktem normatywnym o charakterze wewnętrznym, który dotyczy jednostek nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto uzasadnieniem do przyjęcia wskazanego terminu jest konieczność posiadania aktualnego statutu przez Zakład podczas negocjowania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Negocjacje na 2012 r. i kolejne lata są obecnie w toku.

Brak aktualnych statutów może skutkować nie podpisaniem przez Zakłady kontraktów, a co za tym negatywnie wpłynąć na sytuację finansową jednostek i ograniczyć dostęp do świadczeń medycznych pacjentom.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »