| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Naukowo-Techniczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, zwaną dalej „Radą”.

§ 2.

W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Przewodniczącym”;

2) Członkowie – przedstawiciele gestorów:

a) przedstawiciel Komendanta Głównego Policji,

b) przedstawiciel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Komendanta Głównego Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Szefa Biura Ochrony Rządu;

3) Członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwego ds. badań i rozwoju,

b) przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

c) przedstawiciel Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,

d) przedstawiciel Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy,

e) przedstawiciel Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX,

f) przedstawiciel Instytutu Badawczego – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,

g) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

h) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych w Komitecie Sterującym do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

§ 3.

Do zadań Rady w szczególności należy:

1) przedstawianie Ministrowi Spraw Wewnętrznych propozycji dotyczących kierunków badań naukowych oraz prac rozwojowych będących w obszarze zainteresowania resortu spraw wewnętrznych;

2) opiniowanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz sposobów ich organizacji i koordynacji;

3) opiniowanie propozycji tematów badań naukowych i prac rozwojowych zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne;

4) opracowywanie list tematów badań naukowych i prac rozwojowych rekomendowanych do finansowania w ramach krajowych i międzynarodowych instrumentów finansowych;

5) rekomendowanie i opiniowanie ekspertów dla potrzeb prowadzonych prac rozwojowych i badań naukowych;

6) ocena prowadzonych i zakończonych badań naukowych i prac rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem efektów wdrożeń techniczno-organizacyjnych;

7) rekomendowanie kierunków rozwoju infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie właściwości resortu spraw wewnętrznych;

8) opracowanie i rekomendowanie kryteriów i zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych uwzględniających realizację misji publicznej na rzecz bezpieczeństwa publicznego;

9) rekomendowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażania ich wyników do praktyki działania służb, jednostek organizacyjnych nadzorowanych i podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych;

10) współpraca w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych z podmiotami, organizacjami oraz służbami krajowymi i międzynarodowymi.

§ 4.

1. Przewodniczący przygotowuje Regulamin Rady, który Rada przyjmuje w formie uchwały na pierwszym posiedzeniu w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Rady. Regulamin, po przyjęciu przez Radę, Przewodniczący niezwłocznie przedkłada Ministrowi Spraw Wewnętrznych do akceptacji.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady ekspertów nie będących członkami Rady. Eksperci maja prawo wyrażania swoich opinii i rekomendacji, nie mają jednak formalnego prawa głosowania przy podejmowaniu uchwał przez Radę.

3. Tryb głosowania Rady określony zostanie w Regulaminie Rady.

§ 5.

1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwy ds. badań i rozwoju. Obsługę administracyjno-biurową prowadzi Sekretarz Rady powołany na pierwszym posiedzeniu Rady.

2. Przewodniczącemu, Członkom Rady oraz gościom zaproszonym do udziału w posiedzeniach Rady przez Przewodniczącego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa i wykonywania prac na rzecz Rady.

§ 6.

Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych w terminie do 10 grudnia danego roku, roczne sprawozdanie z działalności Rady, w tym ze stanu wykonania projektów realizowanych w ramach priorytetowych obszarów badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwości resortu spraw wewnętrznych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »