| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 42
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 33 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 47, z późn. zm.3)).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 9, poz. 41, z 2003 r. Nr 5, poz. 15, z 2004 r. Nr 4, poz. 9, z 2005 r. Nr 6, poz. 21 i Nr 13, poz. 49, z 2007 r. Nr 4, poz. 11, z 2008 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 9, poz. 40, z 2009 r. Nr 3, poz. 16 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 40.

Załącznik 1. [Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie]

Załącznik do zarządzenia Nr 42 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 8 czerwca 2012 r. (poz. 46)

STATUT
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Krakowie

Rozdział 1.

FIRMA I SIEDZIBA ZAKŁADU

§ 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie”.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest Kraków, ul. Kronikarza Galla 25.

§ 4. 1. Zakład uzyskał osobowość prawną dnia 1 sierpnia 1998 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Gospodarczy – Rejestrowy.

2. Organem tworzącym Zakład jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Zakład działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 6. Zakład jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej w rodzaju:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

– szpitalnych,

– innych niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo- rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocji zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

a) szpitalnych w zakresie:

– pomocy doraźnej,

– chorób wewnętrznych,

– geriatrii,

– chirurgii,

– chirurgii urazowo-ortopedycznej,

– ginekologii i położnictwa,

– neonatologii,

– neurologii,

– pediatrii,

– anestezjologii i intensywnej terapii,

– okulistyki,

– rehabilitacji,

b) innych niż szpitalne w zakresie:

– wizyty domowe

– udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach, zdarzeniach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych,

– pielęgnacji,

– usprawniania leczniczego;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) okulistyki,

b) ginekologii,

c) dermatologii,

d) chorób płuc,

e) endokrynologii,

f) reumatologii,

g) chirurgii ogólnej,

h) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

i) laryngologii,

j) neurologii,

k) alergologii,

l) onkologii,

m) proktologii,

n) rehabilitacji,

o) zdrowia psychicznego,

p) psychologii,

q) diabetologii,

r) stomatologii,

s) protetyki,

t) chirurgii stomatologicznej,

u) kardiologii,

v) podstawowej opieki zdrowotnej,

w) promocji zdrowia,

x) medycyny pracy,

y) badań profilaktycznych,

z) urologii,

za) gastroenterologii,

zb) badań diagnostycznych;

3) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

7) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

8) świadczenie usług transportu sanitarnego;

9) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

10) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny przez Aptekę Szpitalną;

11) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

13) wykonywanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, prawo jazdy, licencję detektywa, pracownika ochrony fizycznej oraz na rzecz innych osób ubiegających się o szczególne uprawnienia wymagane przez przepisy prawa;

14) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

15) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

16) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

17) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta.

§ 8. Wykonując swoje zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 9. Organami Zakładu są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Zakładu.

2. Kierownik Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Zakładu, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych.

3. Zastępcy kierownika Zakładu i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W razie nieobecności kierownika Zakładu zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Zakładu, zastępca kierownika Zakładu, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Zakładu pracownik wyznaczony przez kierownika Zakładu.

5. Zastępcy kierownika Zakładu oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach ich umocowania.

6. Pełnomocników Zakładu ustanawia i odwołuje kierownik Zakładu. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie pełnomocnictwa przez kierownika Zakładu, który zarządza Zakładem na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.

§ 11. 1. Kierownik Zakładu wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w szczególności w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1. W Zakładzie działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Zakładu.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) niemożności uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,

b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład, powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu Zakładu,

d) przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;

3) przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,

d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład;

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem Zakładu a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu, wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa załącznik do statutu.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika Zakładu.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Zakładu dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 20. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

§ 21. Zakład obowiązany jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Zakład;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Zakład aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Zakładu;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Zakładu.

§ 22. Zakład prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, w zakresie:

1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu;

2) organizacji szkoleń i konferencji.

Załącznik do statutu
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie

1. SZPITAL:

1) Izba Przyjęć i Pomocy Doraźnej;

2) Oddziały:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii,

b) Oddział Chirurgiczny,

c) Oddział Urazowo–Ortopedyczny,

d) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,

e) Oddział Neonatologiczny,

f) Oddział Dziecięcy,

g) Oddział Neurologiczny,

h) Oddział Okulistyczny,

i) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

3) Blok Operacyjny z Pracownią Endoskopii;

4) Apteka Szpitalna.

2. PRZYCHODNIA w KRAKOWIE:

1) Rejestracja;

2) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

3) Pracownia EKG, EEG i ENG;

4) Poradnie Specjalistyczne:

a) Okulistyczna,

b) Ginekologiczna,

c) Dermatologiczna,

d) Chorób Płuc,

e) Kardiologiczna,

f) Chirurgiczna,

g) Urazowo-Ortopedyczna,

h) Urologiczna,

i) Laryngologiczna,

j) Neurologiczna,

k) Alergologiczna,

l) Proktologiczna,

m) Rehabilitacyjna,

n) Zdrowia Psychicznego,

o) Psychologiczna,

p) Diabetologiczna,

q) Gastroenterologiczna;

5) Gabinet Zabiegowy.

3. PRZYCHODNIA w NOWYM SĄCZU:

1) Rejestracja;

2) Podstawowa Opieka Zdrowotna w:

a) Nowym Sączu,

b) Limanowej,

c) Zakopanem,

d) Nowym Targu;

3) Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej;

4) Poradnia Położnej Środowiskowej – Rodzinnej;

5) Punkt Szczepień;

6) Poradnie Specjalistyczne:

a) Okulistyczna,

b) Ginekologiczna,

c) Dermatologiczna,

d) Chorób Płuc,

e) Zdrowia Psychicznego,

f) Kardiologiczna,

g) Endokrynologiczna,

h) Chirurgiczna,

i) Urologiczna,

j) Laryngologiczna,

k) Neurologiczna,

l) Alergologiczna,

m) Reumatologiczna,

n) Diabetologiczna,

o) Stomatologiczna,

p) Protetyczna;

7) Pracownia Protetyczna;

8) Gabinet Zabiegowy;

9) Pracownia Usprawniania Leczniczego.

4. PRZYCHODNIA w TARNOWIE:

1) Rejestracja;

2) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

3) Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej;

4) Poradnia Położnej Środowiskowej – Rodzinnej;

5) Punkt Szczepień;

6) Poradnie Specjalistyczne:

a) Ginekologiczna,

b) Dermatologiczna,

c) Zdrowia Psychicznego,

d) Kardiologiczna,

e) Chirurgiczna,

f) Psychologiczna,

g) Laryngologiczna,

h) Neurologiczna,

i) Stomatologiczna;

7) Pracownia Protetyczna;

8) Gabinet Zabiegowy;

9) Pracownia Usprawniania Leczniczego.

5. INNE JEDNOSTKI:

1) Zakład Usprawniania Leczniczego:

a) Ośrodek Dziennej Rehabilitacji,

b) Pracownia Fizjoterapii;

2) Oddział Psychoterapii;

3) Poradnia Medycyny Pracy:

a) Poradnia Badań Profilaktycznych w Krakowie,

b) Poradnia Badań Profilaktycznych w Nowym Sączu,

c) Poradnia Badań Profilaktycznych w Tarnowie;

4) Zakład Stomatologii:

a) Poradnia Stomatologii Ogólnej,

b) Poradnia Protetyczna,

c) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,

d) Pracownia Protetyczna;

5) Komisje Lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

a) Okręgowa Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie,

b) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »