| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 45
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa sposób dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w urzędzie obsługującym Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”, oraz w pozostałych jednostkach budżetowych finansowanych w ramach części budżetu państwa 42 – Sprawy wewnętrzne, której Minister jest dysponentem, zwanych dalej „jednostkami”.

2. Niniejsze zarządzenie stosuje się odpowiednio w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie wydatków dokonywanych ze środków dotacji przekazywanych przez Ministra.

3. Służbowa karta płatnicza, zwana dalej „kartą płatniczą”, oznacza kartę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.2)

§ 2.

Karta płatnicza może być przyznana pracownikowi urzędu obsługującego Ministra oraz pracownikowi jednostki, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, mianowania oraz powołania lub funkcjonariuszowi pełniącemu służbę, a także osobie, która na podstawie odrębnych przepisów jest oddelegowana lub wyznaczona do wykonywania zadań w urzędzie obsługującym Ministra lub jednostce.

§ 3.

1. Karta płatnicza może być przyznana osobom zajmującym stanowiska:

1) Ministra, sekretarza i podsekretarzy stanu w urzędzie obsługującym Ministra;

2) kierownika i zastępcy kierownika jednostki;

3) dyrektora generalnego urzędu;

4) dyrektora komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym Ministra i jego zastępcy;

5) dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępcy w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Głównej Straży Granicznej, Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu;

6) dyrektora komórki organizacyjnej w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców;

7) dowódcy kontyngentu policyjnego lub Straży Granicznej.

2. Karta płatnicza może być przyznana innym osobom, niż określone w ust. 1, jeżeli w związku z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywanymi obowiązkami służbowymi dokonują one wydatków, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz jeżeli płatności nie mogą być dokonywane w innej formie bezgotówkowej.

3. Jeżeli częstotliwość dokonywania wydatków przez osobę, o której mowa w ust. 2, nie uzasadnia przyznania jej karty płatniczej, a zachodzi konieczność ich dokonania lub potwierdzenia płatności przy wykorzystaniu karty płatniczej, płatności lub potwierdzenia może dokonać osoba, o której mowa w ust. 1, za pomocą przyznanej jej karty płatniczej, z zachowaniem pozostałych wymogów wynikających z zarządzenia.

§ 4.

1. Osoby, o których mowa w § 3, w celu otrzymania kart płatniczych składają, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz § 5 ust. 4, wniosek o jej przyznanie do kierownika jednostki. Wniosek składa się za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, chyba że bezpośrednim przełożonym jest kierownik jednostki.

2. Kierownik jednostki składa wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z karty płatniczej do kierownika jednostki nadrzędnej. Wnioski kierowane do Ministra rozpatruje odpowiednio sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym Ministra, właściwy w zakresie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad wnioskodawcą lub ze stosunku podległości wobec Ministra.

3. Osoby, o których mowa w§ 3 ust. 1 pkt 4 i 6 składają wniosek o przyznanie karty płatniczej do dyrektora generalnego urzędu.

4. Dowódcy kontyngentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, składają wniosek o przyznanie karty płatniczej odpowiednio do Komendanta Głównego Policji albo Komendanta Głównego Straży Granicznej.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1–4, powinien zawierać uzasadnienie potrzeby posiadania karty płatniczej oraz dane obejmujące: imię i nazwisko wnioskodawcy, zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję, nazwę jednostki organizacyjnej, wysokość miesięcznego limitu wydatków, okres użytkowania karty płatniczej oraz rodzaje wydatków, które będą dokonywane przy jej użyciu.

§ 5.

1. Podstawę wydania karty płatniczej osobie, której przyznano prawo do jej użytkowania w trybie określonym w § 4 stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, umowa w sprawie korzystania z karty płatniczej zawarta pomiędzy tą osobą i właściwym kierownikiem jednostki albo dyrektorem generalnym urzędu, zawierająca:

1) dane, o których mowa w § 4 ust. 5;

2) określenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań, udzielonego użytkownikowi przez kierownika jednostki;

3) pouczenie o odpowiedzialności służbowej, z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub za wyrządzoną szkodę, w przypadku nieprawidłowego wykorzystania karty płatniczej;

4) tryb postępowania w przypadku naruszenia zasad korzystania z karty płatniczej określonych w umowie lub przez właściwy bank;

5) zobowiązanie użytkownika do przestrzegania niniejszego zarządzenia oraz ustalonego przez bank regulaminu korzystania z kart płatniczych;

6) sposób postępowania z kartą w przypadku długotrwałej nieobecności jej użytkownika w pracy lub służbie.

2. W przypadku zawarcia umowy trójstronnej pomiędzy kierownikiem jednostki, bankiem a osobą, której przyznano do użytkowania kartę płatniczą, kierownik jednostki może zawrzeć z użytkownikiem karty płatniczej dodatkową umowę zgodnie z ust. 1, jeśli umowa trójstronna nie zawiera niezbędnych elementów określonych w ust. 1.

3. Podstawą wydania karty płatniczej kierownikowi jednostki, który uzyskał zgodę na korzystanie z karty płatniczej, jest złożenie przez niego pisemnej deklaracji użytkownika karty płatniczej, zawierającej w szczególności określenie wysokości miesięcznego limitu wydatków oraz zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, a także potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego wykorzystania karty. Deklarację składa się w komórce właściwej w sprawach wydania oraz ewidencji kart płatniczych.

4. Minister, sekretarz i podsekretarze stanu oraz Dyrektor Generalny w urzędzie obsługującym Ministra otrzymują kartę płatniczą po złożeniu deklaracji, o której mowa w ust. 3.

5. Odwołanie z pełnionej funkcji, zwolnienie z zajmowanego stanowiska, wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego, przeniesienie na inne stanowisko lub zaprzestanie realizacji zadań służbowych stanowiących podstawę wydania karty płatniczej powoduje obowiązek niezwłocznego jej zwrotu do komórki właściwej w sprawach wydania oraz ewidencji kart płatniczych.

6. Odstępowanie karty płatniczej innej osobie jest niedozwolone i stanowi podstawę zablokowania karty oraz żądania natychmiastowego jej zwrotu.

§ 6.

1. Ustala się miesięczny limit wydatków opłacanych za pomocą karty płatniczej w wysokości:

1) dla użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – 3, do 25.000 zł;

2) dla użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 – 7, do 20.000 zł;

3) dla użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 2, do 5.000 zł.

2. Limit wydatków obejmuje transakcje bezgotówkowe i gotówkowe dokonane kartą płatniczą w kraju i za granicą na wydatki, o których mowa w § 7, zgodnie z określonym w umowie zakresem upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

3. W uzasadnionych przypadkach związanych z realizacją zadań poza granicami kraju, w szczególności polegających na udziale w międzynarodowych akcjach ratowniczych oraz wspólnych ćwiczeniach, kierownik jednostki może okresowo podwyższyć miesięczny limit wydatków do kwoty 50.000 zł.

§ 7.

1. Karty płatnicze mogą być wykorzystane do dokonywania płatności:

1) za usługi hotelowe oraz zakup biletów w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi;

2) za zakup paliwa do samochodów służbowych oraz opłaty związane z ich używaniem: za przejazdy autostradą, parkingowe, lotnicze, za korzystanie z myjni samochodowej, za naprawę w przypadku awarii;

3) za usługi transportowe;

4) za upominki i nagrody rzeczowe;

5) związanych z obsługą delegacji zagranicznych w kraju i za granicą;

6) związanych z wykonywaniem innych zadań służbowych, wyłącznie w przypadku braku możliwości dokonywania płatności w innej formie bezgotówkowej.

2. Wypłata gotówki za pomocą karty płatniczej jest co do zasady niedozwolona, chyba że jest konieczna na skutek niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych, a także w sytuacji gdy nie ma możliwości dokonania płatności w formie bezgotówkowej.

§ 8.

1. Wydanie kart płatniczych użytkownikom oraz ewidencję finansowo-księgową rozliczeń z tytułu używania kart płatniczych zapewnia odpowiednio główny księgowy urzędu obsługującego Ministra lub główny księgowy jednostki.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna być prowadzona w sposób zapewniający ustalenie w szczególności:

1) liczby wydanych kart płatniczych;

2) osób uprawnionych do korzystania z nich;

3) rodzajów dokonanych zakupów oraz ich wartości;

4) przyznanych poszczególnym użytkownikom kart płatniczych miesięcznych limitów wydatków;

5) okresu, na jaki karty płatnicze zostały wydane;

6) prawidłowości i terminowości rozliczeń wydatków dokonywanych przy użyciu kart płatniczych.

§ 9.

1. Każda płatność dokonana kartą płatniczą powinna być udokumentowana poprzez przedstawienie rachunku lub faktury oraz wydrukowanego przez terminal potwierdzenia dokonania płatności. Kwota wynikająca z rachunku lub faktury musi być zgodna z kwotą na potwierdzeniu dokonania płatności.

2. W szczególnych przypadkach, zamiast dostarczenia rachunku lub faktury, dopuszcza się dokumentowanie wydatków poprzez złożenie oświadczenia, jeżeli taką formę udokumentowania wydatków przewidują odrębne przepisy, w szczególności dotyczące rozliczania kosztów podróży służbowej. Do oświadczenia należy dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie płatności, o którym mowa w ust. 1, lub wyjaśnienie braku możliwości jego dostarczenia.

3. Wydatki zrealizowane gotówką wypłaconą za pomocą karty płatniczej dokumentuje się w sposób określony w ust. 1 lub 2.

4. Niewykorzystaną kwotę gotówki wypłaconej przy użyciu karty płatniczej użytkownik karty zwraca w złotych polskich, według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wydatku, w terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 5 lub 6.

5. Osoba dokonująca płatności kartą płatniczą zobowiązana jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia dokonania płatności.

6. W przypadku płatności dokonanych kartą płatniczą w związku z podróżą służbową termin, o którym mowa w ust. 5, liczy się od dnia powrotu z podróży służbowej.

7. Jeżeli użytkownik karty płatniczej nie dokonał rozliczenia, o którym mowa w ust. 4–6, nierozliczone kwoty potrąca mu się z wynagrodzenia lub uposażenia, poczynając od najbliższego terminu jego płatności.

§ 10.

1. Wykorzystanie karty płatniczej niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczącymi dokonywania wydatków publicznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3)), ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych lub z umową, powoduje obowiązek niezwłocznego zwrotu karty płatniczej oraz wydatkowanej kwoty wraz z opłatami bankowymi związanymi z dokonaną transakcją.

2. W przypadku niedopełnienia przez użytkownika karty płatniczej obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nierozliczone kwoty potrąca mu się z wynagrodzenia lub uposażenia, poczynając od najbliższego terminu jego płatności.

3. Potrącenia należności, o którym mowa w ust. 2, oraz w § 9 ust. 7, dokonuje się na podstawie oświadczenia użytkownika służbowej karty płatniczej o wyrażeniu zgody na potrącenie z wynagrodzenia lub uposażenia ustalonej należności z tytułu nieprawidłowego wykorzystania służbowej karty płatniczej lub nierozliczenia w terminie wydatków.

§ 11.

1. Karty płatnicze wydane do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia podlegają zwrotowi po upływie terminu ich ważności lub w związku z ustaniem przesłanek uzasadniających ich wydanie;

2. Osoby korzystające z kart płatniczych wydanych na podstawie zgody udzielonej przez dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zobowiązane są do zawarcia nowych umów, o których mowa w § 5 ust. 1 , w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 2 spowoduje zablokowanie i polecenie zwrotu karty płatniczej.

§ 12.

Traci moc zarządzenie Nr 36 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych (Dz. Urz. MSWiA Nr 12, poz. 61).

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 969, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 199, poz. 1175 i Nr 291, poz. 1707.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175, Nr 201, poz. 1181 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Niebudek

Kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym i prawnym dla różnych branż i sektorów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »